WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 27 APRIL T/M 3 MEI 2019

5 mei 2019

Dit is weekverslag nummer 511 van de PvdA fractie in Lansingerland. Het was reces vanwege de meivakantie, maar we rapporteren natuurlijk over ons debat op 2 mei in het kader van de Europese verkiezingen. Koningsdag verliep fris, maar de kernen leken best te bruisen. Het college zegde naar aanleiding van onze vragen toe om goed te achterhalen of activiteiten in de kernen concurrentie hadden ondervonden van het Foodtruck festival. Dat overigens een uur eerder dicht ging door gebrek aan klandizie. We berichten nog over een aantal opvallende zaken in het dorpse leven én we hebben een aardig historisch verhaal over Van Oldenbarnevelt, die sterk met Lansingerland is verbonden.

 V.l.n.r. Evert Hamblok, Petra Verhoef en Kati Piri

 ZINDEREND DEBAT ‘ZEKER ZIJN VAN EUROPA, OOK IN LANSINGERLAND’

De Europese verkiezingen van donderdag 23 mei leven nog niet echt in Lansingerland. De verkiezingsborden moeten nog worden geplaatst en de meeste politieke partijen houden zich nog koest. Zo niet de PvdA Lansingerland die afgelopen donderdag 2 mei een heus Europadebat hield waaraan Kati Piri, nu al lid van het Europese parlement en ook prominent verkiezingskandidaat voor de PvdA, Evert Hamblok van Koppert Biological Systems en Petra Verhoef, fractievoorzitter van de PvdA Lansingerland meededen.

De aftrap werd gedaan door Raymond Tans die als oud-diplomaat en deskundige op het terrein van land en tuinbouw constateerde dat ‘de Eurobarometer uitwijst dat bijna 80% van de Nederlanders het lidmaatschap van de EU een zeer goede zaak vindt. Ditzelfde percentage vindt ook dat wij veel voordeel hebben van ons lidmaatschap. En wat betreft een eventueel NEXIT: 86 % van de mensen zal bij een referendum over het uittreden van Nederland uit de EU tegen stemmen. Dat is het hoogste percentage van de hele EU! Over euroscepsis gesproken’. Hij hekelde de vorige week in de Tweede Kamer aangenomen motie van de SGP en de SP om alles in het werk te stellen om de zinsnede ‘ever closer Union uit het verdrag van de Europese Unie te schrappen. ‘Zeker ook dat die motie werd gesteund door het CDA en de VVD. Alsof je met het schrappen van die zin de voortgaande integratie tegen kunt houden als je dat zou willen. Terwijl er nog zoveel problemen liggen’.

Raymond Tans las een essay vóór Europa

Kati Piri benadrukte vrijheid in haar verhaal

De indieners lieten opvallend genoeg het tweede deel van de zinsnede na ‘ever closer union’ weg. Die luidt: ‘among the people of Europe’. Het gaat in de echte tekst dus om de steeds sterkere band tussen de mensen in Europa en niet om de steeds sterkere unievorming.

Op zijn verhaal volgde een heel prikkelend en inspirerend debat dat liet zien hoe belangrijk Europa voor Lansingerland is. Evert Hamblok hield een fel pleidooi voor ‘meer en slagvaardig Europa’. Hij schetste de ‘nationale en Europese spaghetti-regelgeving’, de lidstaten die Europese regelgeving voortdurend frustreren, de enorme bureaucratie waarmee een bedrijf als Koppert voortdurend geconfronteerd wordt en die maakt dat het in de markt brengen van hun duurzame producten voor gewasbescherming vele decennia duurt. Kati Piri beloofde met de nieuwe Europese PvdA-fractie snel bij Koppert op bezoek te gaan. ‘De procedures om duurzame producten veilig op de markt te brengen moeten veel sneller!’, vond zij.

Voor Kati Piri gaat het om een vrij Europa waarin iedereen zich zelf kan zijn, een Europa waar mensenrechten centraal staan. “Ik ga voor een fatsoenlijk Europees immigratiebeleid, voor een onafhankelijke rechterlijke macht, voor een duurzaam Europa, voor eerlijk werk en een eerlijk loon voor iedereen die in de lidstaten aan de slag gaat. De PvdA gaat op 23 mei voor winst!”

Petra Verhoef legde uit wat dit voor de politieke aanpak in Lansingerland moet betekenen. ‘Eigenlijk weten wij nauwelijks hoe het hier precies gesteld is met de arbeids- en woonomstandigheden van de vele arbeidsimmigranten die hier werkzaam zijn. Wat we wel weten, is dat zij ongelofelijk belangrijk zijn voor de economische groei van Lansingerland’. Zij bepleitte een breed onderzoek door de raad. ‘Breng precies in kaart hoe arbeidsmigranten hier gehuisvest worden, wat hun arbeids- en woonomstandigheden zijn. Spreek als raad met de mensen zelf, met LTO, werkgeversorganisaties, vakbonden en met maatschappelijke organisaties als 3B-Wonen en Humanitas Nieuwkomers’. Een voorstel waar Kati Piri het van harte mee eens is.

Koppert geeft hier het goede voorbeeld. Het bedrijf doet veel aan de inburgering van arbeidsimmigranten. ‘Wij zorgen ervoor dat iedereen de Nederlandse taal kan leren en helpen hen met huisvesting’. Kati Piri ziet dat vele arbeidsmigranten zich in een soort parallelle samenleving bevinden. ‘Er is veel te weinig contact tussen arbeidsmigranten en de rest van de lokale samenleving. Zo ontstaat er veel eenzaamheid en ook negatieve beeldvorming over en weer’. Petra Verhoef vindt daarom de bouw van containerwoningen op verder nog lege bouwlocaties heel onwenselijk.

Evert Hamblok vroeg ook aandacht voor rol Europa voor bedrijven

In heel Europa is er een groot tekort aan sociale huurwoningen. Groepen die zitten te springen om zo’n woning worden nu tegen elkaar uitgespeeld, ook in Lansingerland. ‘Slechts 14% van de vrij komende sociale huurwoningen in Lansingerland gaat naar asielgerechtigden. Die concurrentie is er in de praktijk nauwelijks’. Kati Piri bepleitte de inzet van Europese structuurfondsen om de bouw van meer sociale huurwoningen in alle Europese landen mogelijk te maken. ‘Extra Europees geld kan de financiële belemmeringen bij woningcorporaties en gemeenten wegnemen om veel meer sociaal te gaan bouwen dan nu het geval is’. Petra Verhoef zei in het kader van de asielgerechtigden ook nog: ‘De mate waarin de Nederlandse samenleving bereid zal zijn om ook in de toekomst gastvrijheid te blijven verlenen, hangt af van twee dingen: Europese afspraken over de opvang in de regio en het succes dat gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben bij het integreren van asielgerechtigden. Daarbij kunnen basisbanen een hele goede oplossing zijn.’ Petra Verhoef: ‘Zorg er in Europa, de lidstaten en ook in Lansingerland voor dat er meer evenwicht komt tussen de economische ontwikkeling en de wensen en belangen van migranten én andere inwoners. Mensen zoeken naar zekerheid, dat is onze uitdaging!’

Foodtruck festival in AMG Schmidtpark

GROOTSTE PARTIJ STEEDS WANHOPIGER OVER COLLEGE?

De grootste fractie in onze gemeenteraad, die van Leefbaar 3B, wordt steeds wanhopiger over het optreden van hun college. Dit bleek afgelopen zaterdag uit een opvallende tweet (met prachtige foto van Vis en kraampje) van een fractielid van Leefbaar 3B: “Soap standplaatsen Berkel lijkt zich voor te zetten. Bloemstalletje mag niet bij de Vis staan. Nu staat er een groenten/fruitstalletje?? Op dinsdag lijkt vergunning te zijn verleend voor een nagelstudio op het plein bij het Vierkantje. Begrijpt U het nog??” Wij begrijpen inderdaad niets van deze Tweet. Het politieke water moet de fractie wel bijna tot de lippen staan om zo richting hun eigen college te ageren. Dat Leefbaar 3B zit aan te hikken tegen het gebrek aan slagkracht van het college is langzamerhand een publiek geheim. De fractie irriteert zich mateloos aan de knullige manier waarop het college omgaat met het maatschappelijk vastgoed (denk maar aan het afstoten aan gebouw de Snip in Bleiswijk) en het veel te kleine aantal sociale en betaalbare huur- en koopwoningen dat het college wil gaan bouwen. Ook de irritatie over de aanpak van de klimaatproblematiek door het college is groot. En dan is er nog het ongenoegen over de plannen voor het Berkelse cultuurhuis.

Wat Leefbaar 3B nu lijkt op te gaan breken is hun keuze om bij de coalitievorming in 2018, behalve met de ChristenUnie, ook in zee te gaan met zowel het CDA als met de VVD. Leefbaar 3B zit volkomen klem tussen deze partijen en blijkt in de praktijk niet in staat om het luxe vertrekpunt dat zij in onze gemeente de grootste fractie vormen, handen en voeten te geven. Daar komt nog eens bij dat hun college traag en met weinig inspiratie opereert. De nog steeds vrij lege agenda’s van commissie- en raadsvergaderingen zijn hiervan het trieste bewijs. Van het toch al kale coalitieakkoord en collegeprogramma is tot op heden in de praktijk nog maar weinig terecht gekomen. Hoogste tijd dus voor Leefbaar 3B om als grootste partij nu aan de politieke bel te gaan trekken en om de coalitie en het college écht de wacht aan te zeggen. Misschien is een kleinere coalitie de oplossing om de bestuurlijke slagkracht te vergroten? Alleen maar Tweets plaatsen om het ongenoegen kan toch niet de oplossing zijn, vindt de PvdA-fractie.

Van Oldenbarnevelthoeve

VAN OLDENBARNEVELT VERDIENT PROMINENTERE PLEK IN ZIJN LANSINGERLAND

Vierhonderd jaar geleden, op 13 mei 1619, werd Johan van Oldenbarnevelt, na een groot machtsconflict met Stadhouder prins Maurits van Oranje, op het Haagse Binnenhof onthoofd. Nog steeds geldt Van Oldenbarnevelt (1547-1619) als een van de grootste staatsmannen uit de Nederlandse geschiedenis, de bouwer en stichter van de Nederlandse staat. In 1600 kocht hij de Heerlijkheid Berkel en Rodenrijs en verbleef hij geregeld op het landgoed De Tempel aan de Delftweg in Overschie.

Van Oldenbarnevelt was, zo schreef Martin Sommer in de Volkskrant van 26 april, een moeilijk te plaatsen figuur en kwam daarom nooit in aanmerking voor het etiket van grootste Nederlander ooit. “En al helemaal niet omdat hij als gevolg van zijn vete met prins Maurits ook in de knoop raakte met de drieslag God, Nederland en Oranje”. Van Oldenbarnevelt was de man van de tolerantie en de verdraagzaamheid die Nederland van oudsher kenmerkt en daarmee de grondlegger voor artikel 1 van onze Grondwet. “De Staat ging boven de kerk en onder het brede dak van de Staat moest godsdienstvrijheid heersen”. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog moest hij als raadspensionaris van de Staten van Holland de Republiek bijeen zien te houden en legde daarmee de basis voor het oer Hollandse poldermodel. Zijn gedachtengoed sluit naadloos aan op de uitdagingen van deze tijd: voorkomen van intolerantie, pal staan voor godsdienstvrijheid en pluriformiteit en samen aan de slag voor de actuele uitdagingen.

De plek van Johan van Oldenbarnevelt in het moderne Lansingerland is tot nu toe bescheiden. In Berkel centrum is er de Johan van Oldenbarneveltlaan en in Rodenrijs staat de Van Oldenbarnevelthoeve, een gemeentelijk monument. De oeroude Laan van Koot, die vanaf de Rodenrijseweg al in de 17de eeuw naar de boerderij liep, viel goeddeels ten prooi aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oudeland.

De PvdA-fractie is er een groot voorstander van de betekenis van Johan van Oldenbarnevelt voor Lansingerland als bestuurlijke opvolger van de Heerlijkheid en de gemeente Berkel en Rodenrijs meer in de schijnwerper komt te staan dan nu het geval is. Zijn naam is immers historisch verbonden aan ons grondgebied en bovendien legde hij mede de basis voor de moderne rechtstaat die Nederland nu is. Het PvdA voorstel is om zijn beeltenis een prominente plaats te geven in het Gemeentehuis van Lansingerland. Wellicht kan bijvoorbeeld door het college samen met de Historische vereniging van Berkel en Rodenrijs een, ook voor onze scholen aantrekkelijke, tentoonstelling over zijn betekenis voor onze gemeente en ons land worden ingericht in de hal van het Gemeentehuis. Maar natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om zijn verhaal te blijven verbinden aan het moderne Lansingerland.

Tot slot: De komende week is weer een week van commissievergaderingen. Op dinsdag bij commissie Ruimte staat de sociale woonvoorraad op de agenda en hebben we samen met GroenLinks een bespreekstuk over de bomenkap voorbereid. Op woensdag bij commissie AB onder andere aandacht voor het Lansingerlands Initiatief en de strategische agenda van de MRDH. Op donderdag in commissie Samenleving alleen een bespreekpunt van Leefbaar 3B over het Berkelse cultuurhuis. Heb een goede week!