WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 27 OKT T/M 2 NOV 2018

5 november 2018

Dit is weekverslag nummer 488 van de PvdA fractie in Lansingerland. In de week ervoor verscheen er geen weekverslag in verband met het herfstreces. Deze week was er op woensdag een hoorzitting over het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Berkel centrum, waarbij met name de route voor de fietsers (wel/niet fietsersbrug) veel aandacht kreeg. De brainstorm over kunst in de buitenruimte en de toekomst van musea in Lansingerland was echt ‘free-flow’, dus heel spannend welke beleidsvoorstellen dat oplevert. Op donderdagavond vond het raadsdebat over de begroting 2019-2022 en het collegeprogramma plaats. Een avond waarin de oppositiepartijen een behoorlijke reeks moties en amendementen indienden en daarin grotendeels gezamenlijk opereerde. De coalitie had het er maar druk mee.

Leegstand winkelpanden centrum Bergschenhoek

HEIBEL OVER HUIS VAN DE SAMENLEVING

De PvdA fractie had de bal aan het rollen gebracht tijdens het vragenhalfuurtje van de Gemeenteraadsvergadering van 18 oktober j.l. We vroegen de verantwoordelijke wethouder Fortuyn hoe dat toch allemaal zo was gekomen en of het al definitief was: het adviescentrum van de Rabobank Zuid-Holland Midden zal zich in de centrale hal van het gemeentehuis vestigen, per 1 februari 2019. De Heraut schreef hier een mooi artikel over (Wordt gemeentehuis een markthal?) en dat interesseerde ook RTV Lansingerland. Onze fractieleider was dus op vrijdagavond 26 oktober in de studio bij RTV Lansingerland voor een ‘debatje’ met de fractieleider van Leefbaar3B, Don van Doorn. Het ging over de bredere vraag of het wenselijk is dat commerciële partijen structureel ruimte zouden mogen huren in de publiekshal van het gemeentehuis. RTV Lansingerland schreef er een artikel over met een kort fragment uit het debat: Radiodebat ‘Wel brillen, geen banden’. Het hele radiodebat is terug te luisteren op ‘uitzending gemist’ (programma Het Magazine om 19 uur) op de site van RTV Lansingerland: Radiodebat programma Magazine 26 okt 2018.

Don van Doorn vond dat je zo’n experiment gewoon aan moest gaan, niet zo bang moest zijn voor binnenhalen van een service van commerciële partijen in je gemeentehuis. Net zoiets als een wijntje drinken bij de kapper. U begrijpt inmiddels dat de PvdA fractie hier anders over denkt.

Pop-up spookhuis in leegstaand winkelpand Bergschenhoek

Intussen werkten we samen met WIJ Lansingerland aan totaal veertien Artikel 37 vragen die op 30 oktober zijn ingediend. De volledige lijst met vragen is hier terug te lezen: Artikel 37 vragen Rabobank in gemeentehuis In de toelichting schreven we: “De fracties van WIJ Lansingerland en PvdA Lansingerland vinden het niet juist als er een commerciële instelling in de publiekshal van het gemeentehuis komt. Dit schept verwachtingen bij andere marktpartijen en past niet bij de rol van de gemeente als onafhankelijke overheid. De publiekshal moet dat uitstralen naar de burger. Daarnaast verwachten wij dat het versterken van de centrumfunctie van de dorpskernen prioriteit heeft bij het college.”

Een greep uit onze Artikel 37 vragen.

 • Past dit in het bestemmingsplan van het gemeentehuis?
 • Zijn er andere commerciële instellingen die serieuze interesse hebben getoond voor ruimte huren in de publiekshal? Zo ja, kunt u type commercie noemen?
 • Waarom heeft u dit voorstel met betrekking tot langere verhuur in plaats van incidentele huur aan de Rabobank niet voorgelegd bij de gemeenteraad?
 • Heeft u met de winkeliersvereniging van Bergschenhoek en de andere winkeliersverenigingen overleg gehad over de plannen om een huurovereenkomst met de Rabobank aan te gaan? Zo ja, wat was hun reactie?
 • Is er een woordelijk verslag van de bijeenkomst van college van B&W waarin dit is besloten? Zo ja, kunt u dit doen toekomen aan de raad.

De antwoorden van het college zullen uiterlijk eind november in onze brievenbus moeten vallen. Om toch ook de andere raadsleden meer bij dit thema te betrekken en hun mening te horen, dienden we tijdens de raadsvergadering over de Begroting 2019-2022 een motie in samen met Wij Lansingerland en GroenLinks. Het dictum luidde:

Verzoekt het college om:

Alle activiteiten om uitvoering te geven aan het collegebesluit voor de verhuur aan ruimte aan de Rabobank per heden op te schorten totdat:

 • de Raad is geïnformeerd over hoe het Huis van de Samenleving eruit komt te zien middels een beeldvormende avond, en de Raad in de commissie AB heeft kunnen oordelen over het raadsvoorstel over hoe het Huis van de Samenleving eruit komt te zien, en hoe eventuele commerciële activiteiten passen in het bestemmingsplan en vastgoedbeleid;
 • de Raad dit raadsvoorstel heeft goedgekeurd
 • En is van mening dat, gezien de strekking van en toelichting bij het bestemmingsplan, de bestemming ‘gemengd’ van het gemeentehuis alleen geldt voor het kantorengebouw en gaat over tot de orde van de dag.

Kastanje Bergschenhoek in herfsttooi

Onze oppositiepartner D66 vond wel dat het proces niet juist was geweest en de raad betroken had moeten worden, maar zij hebben geen probleem met huisvesting van een commerciële partij in de publiekshal. Leefbaar 3B wilde vooral weten wat het college er zelf van vond. VVD maakte zich bijzonder druk over de Rabobank zelf als loyale maatschappelijke partner en de imagoschade die de gemeente zou oplopen bij opschorten van de huurovereenkomst. CDA wil ook dat de gemeente een betrouwbare partner is, maar was wel verrast door het nieuws van de vestiging van de servicebalie en heeft ook bedenkingen bij een vermenging van maatschappelijke en commerciële services in de hal. CU kwam er in de fractie niet uit. Zij vinden dat de raad in 2014 bij vaststellen van het bestemmingsplan scherper had moeten zijn. Nou, wat ons betreft was het toen reuze duidelijk afgesproken. Commercieel alleen in de kantoorvleugel van het gemeentehuis!

Wethouder Fortuyn kreeg bij de beantwoording spontaan de griep en het was lastig om zijn relaas precies te volgen. Er was discussie over geweest in het college, maar uit niks bleek dat voorleggen aan de raad was overwogen. Onze ja of nee was ook geen onderdeel van de ontbindende voorwaarden van de huurovereenkomst. Rabobank had nadrukkelijk geen zin om in centrum Bergschenhoek te gaan zitten. De wethouder zegde toe dat er een concept komt over hoe het Huis van de Samenleving eruit gaat zien. Of wij daar als raad dan nog wat over te zeggen hebben werd niet duidelijk. Wat onze fractie betreft moet helder worden of het college hier op juiste gronde heeft gehandeld, volgens bestemmingsplan en vastgoednota. Als nodig is, blijven we Artikel 37 vragen stellen tot de onderste steen boven is. Dergelijk handelen van een college is geen goed begin met nog bijna 4 jaar voor de boeg in deze collegeperiode. Dit muisje zou maar zo een staartje kunnen krijgen.

 

Gemeentemannen aan het snoeien

OPPOSITIE DRUK BIJ DEBAT BEGROTING EN COLLEGEPROGRAMMA

In ons vorige verslag heeft u onze mondelinge inbreng kunnen lezen die we gaven tijdens de gezamenlijke vergadering van commissie AB van 17 oktober over de begroting en het collegeprogramma. Bij de raadsvergadering werd dat niet dunnetje overgedaan, maar werden in de ‘nulde termijn’ alleen de moties en amendementen voorgelezen.

Hoe kan het ook anders: we hadden twee moties rondom bouwen. Sneller bouwen brengt de schuldenlast van de gemeente sneller terug en is broodnodig om te voldoen aan de grote behoefte aan nieuwe woningen voor vele inwoners van Lansingerland. Het college heeft gelukkig, naar eigen zeggen, wel de ambitie om meer te bouwen dan de geplande 400 woningen per jaar. Wat ons betreft moet de raad de vinger aan de pols houden of en in welke mate het college daadwerkelijk actie heeft ondernomen om het aantal te bouwen woningen te vergroten. Het dictum van de motie, die we samen met Wij Lansingerland en GroenLinks indienden, luidde als volgt.

Draagt het college op om:

Halfjaarlijks aan de raad een overzicht aan te bieden van de concrete acties die door het college in het voorgaande half jaar ondernomen zijn én welke acties men voor het komende half jaar voorziet, om het in de meerjarenbegroting 2019-2022 geplande aantal nieuw te bouwen woningen van ongeveer 400 per jaar te verhogen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we goed blijven monitoren of de 20% sociaal bij woningbouw daadwerkelijk wordt gehaald. Wat onze fractie betreft ook met een inhaalslag, dus “versneld bouwen voor alle doelgroepen”, zoals de coalitie eerder zei te willen. Anders zakken we nog lager dan de huidige 19% sociale woningen in Lansingerland. We zijn nu samen met Barendrecht al de gemeente met laagste percentage woningen in het sociale segment. Het dictum van deze motie, ingediend met de hele oppositie, was als volgt.

Draagt het college op om:

 • Jaarlijks aan de raad te rapporteren of en in welke mate het percentage woningen in het sociale segment in relatie tot de totale woningvoorraad per ultimo van het afgelopen jaar afwijkt van de door de Raad gestelde norm “tenminste 20% woningen in het sociale segment”;
 • In geval van een negatieve afwijking van deze norm aan de Raad een concreet plan te presenteren voor het komende jaar, met als doel het ontstane tekort voor het einde van de collegeperiode in te halen.

De eerste motie hebben we uiteindelijk ingetrokken, want de steun was verder marginaal. De redenatie van fracties en wethouder was dat bij de jaarlijkse begroting en actualisaties van de grondexploitaties toch de aantallen gerealiseerde woningen steeds genoemd worden, met uitleg van reden van mogelijke vertraging. Dat klopt, maar wát het college dan allemaal heeft gedaan om versneld te bouwen, dat staat er niet bij. We zullen daarover dus zelf tweejaarlijks netjes schriftelijke vragen aan de wethouder stellen, geen probleem.

De tweede motie kreeg flink wat aandacht. Het was volgens de VVD niet minimaal 20%, maar ‘gewoon 20%’. Het feit dat de ambitie uit coalitieakkoord (“Er is plek voor 20% sociale woningbouw”) en de aantallen te bouwen sociale woningen genoemd in begroting en het recente bod aan provincie Zuid-Holland niet matchen met de 20% norm, schijnt niemand van de coalitie te deren. Vreemd, met name van Leefbaar3B die in hun verkiezingsprogramma en bij het Woondebat in maart 2018 nog sterk voorstander waren van het halen van de 20% norm voor sociale woningen in Lansingerland, dus 20% van de totale woningvoorraad. Petra Verhoef legde een stemverklaring af bij vaststellen van het collegeprogramma, omdat het in onze ogen te vrijblijvend is over de 20% norm, zeker in relatie tot het totaal aantal te bouwen nieuwe huizen in de komende jaren. Gaat het om 4000 of 7000 extra totaal te bouwen woningen tot 2030? En kijken we naar 4 jaar of tot 2030 om de norm te halen? En hoeveel sociale bouw is al zeker? Het college wil zich hier duidelijk niet laten controleren en strooit met verschillende cijfers.

 

Werkzaamheden verlichting Landscheiding bij Offenbachplantsoen

 

Tussen Berkel en Zoetermeer staat verlichting al op Landscheiding

 In een derde motie, waarbij geen enkele fractie mede-indiener was, droegen we het college op om het onderzoek naar “de mogelijkheden van gratis OV voor ouderen” (zoals het collegeprogramma schrijft) voor 1 mei 2019 af te ronden, zodat de financiële consequenties helder zijn bij de voorbereiding van de Meerjarenbegroting 2020-2023 bij de bespreking van de Kaderbrief in 2019. We hadden deze motie zo opgeschreven dat Leefbaar3B zich er ook in zou herkennen, maar ze steunden de motie niet. Ook hier blijven een aantal coalitiepartijen het steeds anders framen dan in het collegeprogramma staat: het gaat om vervoer op maat tussen de kernen voor eenzame ouderen, niet om gratis OV. Wethouder Fortuyn ontraadde de motie, maar tussen de regels door leek het alsof hij zijn best wilde doen om dit voor de kadernota helder te hebben.

Het dictum van onze vierde motie, ingediend met GroenLinks en Wij Lansingerland, luidde als volgt.

Draagt het college op om:

 • Er voor zorg te dragen, in samenwerking met betrokken partijen, dat over vier jaar het aantal bestaande woningen dat in Lansingerland van gas los is minstens 1000 is, dit in tegenstelling tot de minstens 500 die in het collegeprogramma worden aangegeven;
 • Dit doel ook als scenario (inclusief een financiële uitwerking) mee te nemen in het geplande Duurzaamheidsplan (december 2018), in samenhang met scenario’s voor alternatieven voor warmtevoorziening, anders dan gas. 

Ook hier kunnen we kort zijn. Coalitiepartijen en wethouder vinden dat 500 bestaande woningen van gas los al een hele uitdaging is. De kosten per huis zijn hoog. Wie weet lukt het om meer te doen, maar nu niet op vastpinnen. In december 2018 wordt er verder over gesproken in het Duurzaamheidsplan.

Sloten ruimen in de Meerpolder

We waren mede-indiener bij een aantal andere moties van de oppositiepartijen. Belangrijk om te noemen dat we samen met GroenLinks een min of meer formele toezegging kregen van wethouder van Tatenhove om een ‘brainstorm’ te organiseren over hoe we nu eindelijk volledig in kaart kunnen brengen hoeveel gezinnen in (verborgen) armoede leven, hoe ze kunnen worden bereikt en vervolgens gesteund via de bekende fondsen of op andere manieren. Onze fractie was al voornemens zo’n avond te organiseren en een bespreekpunt in te dienen voor Commissie Samenleving, maar het is goed als dit breed gedragen wordt op deze manier.

Samenvattend was het een lange avond, waarbij de oppositie heel eensgezind optrok en de gunfactor van de coalitie voor de moties van de oppositie vrij klein was. Voor relatief kleine dingen, zoals een groener schoolplein, was men natuurlijk wel te porren. Maar het college houden aan beloften over bijvoorbeeld 20% sociaal bouwen en daar ook vragen om aantoonbare maximale inzet, dat was te bedreigend. Dat zijn we wel gewend bij de PvdA.

Tot slot: De komende week is weer een redelijk rustige week. Op dinsdagavond zijn er presentaties over sociale woningbouw en over de veiligheid van de rotondes Klapwijkse weg-Boterdorpseweg. Beide belangrijke thema’s voor onze fracties, zoals u weet. Wij wensen u een goede week! Herenstraat flink op de schop

Reconstructie plein bij ’t Vierkantje schiet al op

Herenstraat flink op de schop