WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 29 JUNI T/M 5 JULI 2019

6 juli 2019

Dit is nummer 520 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. Onze fractieleden waren aanwezig bij de diverse commissievergaderingen. We doen uitgebreid verslag van de discussie rond de Nota “Lansingerland Duurzaam”, waar eerder al veel over te doen was. Ook stelden we bij de commissievergadering Ruimte een rondvraag over de herinrichting van de Rotonde op de Noordeindseweg, hetgeen voorlopig nog geen ‘done deal’ is. Bij commissie AB bespraken we de bestuurlijke opdracht om met onderzoek inzicht te krijgen in de verschillende contexten (denk aan openbaar vervoer, windenergie, relatie MRDH) die spelen rond het wel of niet actualiseren van de ontwikkelingsopgave voor het gebied Bleizo-West. De echte discussie over hoe er vervolgens wordt ontwikkeld mogen de raden van Lansingerland en Zoetermeer in Q4 2019 voeren.

Schilderachtige Bergboezem

“LANSINGERLAND DUURZAAM” MOET VOOR IEDEREEN MOGELIJK ZIJN

Afgelopen dinsdag boog de raadscommissie Ruimte zich eindelijk over de door het college gepresenteerde nota “Lansingerland Duurzaam”. Aan dit debat ging het nodige vooraf. In december 2018 vond de raad nog dat het door het college gepresenteerde voorstel onvoldragen was en dus niet rijp voor debat. Daarop werd in dit voorjaar een uitgebreide beeldvormende bijeenkomst gehouden waaraan ook door vele stakeholders en andere belangstellenden werd deelgenomen.

De verwachtingen van de PvdA-fractie waren tot nu toe niet al te hoog gespannen. Tijdens de vorige collegeperiode kwam het duurzaamheidsbeleid nauwelijks van de grond. Veel verder dan een aantal bewustwordingsacties en informatiecampagnes kwam het niet. Het ambitieniveau was laag. Het beschikbare budget was, net als de eigen rol en verantwoordelijkheid van de gemeente, zeer beperkt. Onze moties en amendementen om er veel meer vaart in te krijgen kregen nooit een meerderheid. Ook het coalitieakkoord 2018-2022 en het collegeprogramma boden ons aanvankelijk weinig hoop. Er werd nauwelijks geld vrijgemaakt en de bal werd opnieuw bij de Lansingerlandse samenleving gelegd. “Uiteindelijk zijn inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk voor verduurzaming”, was het devies.

De in juni door het college aangeboden nota “Lansingerland Duurzaam” laat gelukkig een trendbreuk zien. In deze visie legt het college uitgebreid uit waar de gemeente Lansingerland wil staan in 2050. Vanaf 2021 zal duurzaamheid bovendien integraal onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De visie sluit aan bij de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, het Nationale Klimaatakkoord en de aanbevelingen van de VNG. Onze woordvoerder Sam de Groot gaf tijdens het commissiedebat aan “Lansingerland duurzaam” van harte te ondersteunen.

Het Rijk gaat er vanuit dat de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) zelf een klimaatbeleid voeren. Het Rijk ondersteunt dit ook. In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een regionaal afgestemde bijdrage leveren aan de nationale klimaatdoelen. Lansingerland werkt in regionaal verband samen aan de Regionale Energie Strategie (RES) binnen de regio Rotterdam-Den Haag (binnen de contour van de Metropoolregio MRDH). In de RES wordt samengewerkt met de Greenport West-Holland, het havenindustrieel complex en in de MRDH rond mobiliteit. Halverwege 2019 is de RES voor de regio Rotterdam/Den Haag gereed. We zijn daar natuurlijk benieuwd naar.

Zilvergracht Berkel

Het college geeft terecht aan dat de visie is opgesteld met de kennis van nu. Er is dan ook veel ruimte voor innovatie en flexibiliteit, want duurzaamheid is een thema dat continu in ontwikkeling is. De lange termijn doelstellingen in de visie worden opgeknipt in concrete projecten en acties en geregelde evaluatie- en bijsturingsmomenten.

De PvdA-fractie is blij dat het college zich onze kritiek op de aanpak in het verleden heeft aangetrokken en het ambitieniveau fors heeft opgeschroefd. Voor onze fractie is belangrijk dat duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar voor iedereen wordt. De komst van het ‘revolverende fonds’ (zie Kaderbrief 2020-2023) is een grote stap vooruit. Wat de PvdA betreft wordt dit fonds vooral ingezet om het mensen met een laag of middeninkomen mogelijk te maken om aan het brede energietransitie programma mee te doen. Wij hopen dat ook de andere fracties dit uitgangspunt onderschrijven.

Bastille Berkel

Het plan is ook voldoende concreet om de eerste, snelle stappen te zetten. Van groot belang is dat er een groot draagvlak en ook enthousiasme ontstaat om stap voor stap aan de slag te gaan. Regionale samenwerking is een must. Lansingerland moet bijvoorbeeld samen met de 22 andere gemeenten in de Metropoolregio stevig aan de bak om de uitstoot van CO2 door het verkeer te verminderen met 30% in 2025 ten opzichte van 2016. Deze opgave is in lijn met de klimaatdoelstelling van Parijs en met het huidige regeerakkoord. De MRDH heeft eerder uitgezocht met welke effectieve maatregelen de doelstelling kan worden gerealiseerd. Het totale pakket bevat 40 mogelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn in het afgelopen jaar uitgewerkt, in nauwe afstemming met de 23 gemeenten. De PvdA fractie is heel benieuwd hoe dit pakket er uit gaat zien. Wat ons betreft gaat het ook om verlaging van de maximumsnelheid op de N209 en N470 en op de nieuwe A16 Rotterdam. Uitbreiding van het aantal 30 km zones in onze gemeente ligt ook voor de hand.

Belangrijk is ook de komst van het provinciale Warmtenet. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Gemeenten en provincie liggen nu met elkaar overhoop over contracten en vergunningen met als resultaat dat de beoogde levering via dit net in 2020 waarschijnlijk niet gehaald wordt. Een faillissement van het Rotterdamse Warmtebedrijf dreigt. Het Warmtenet en de daaraan gekoppelde warmterotonde zijn essentieel voor de warmtevoorziening in onze gemeente. Zonder dit wordt ‘van gaslos’ een groot probleem. De PvdA is heel benieuwd hoe het college hiermee om zal gaan.

Het college wil in 2050 25% duurzame elektriciteit gaan opwekken. In 2030 is dit nog 12%. Zelf geproduceerd in Lansingerland. Om deze doelstelling te behalen, is het nodig om naast zonnepanelen op daken ook gebruik te maken van een mix van windenergie en zonnevelden. Voor windenergie is in 2018 een beleids- en toetskader wind vastgesteld en kreeg de gemeente van de provincie de bevoegdheid om zelf regie te houden op onze windopgave. De PvdA fractie heeft grote twijfels of er in Lansingerland daadwerkelijk windmolens en zonneweiden kunnen worden geplaatst en vraagt zich af of het doel van 25% eigen duurzame energie in 2050 in de praktijk kan worden gerealiseerd.

De ambities met betrekking tot een CO2 neutrale glastuinbouw zijn hoog maar volgens ons haalbaar. De geschiedenis heeft bewezen dat deze sector innovatief is en op de eerste rij zit als het om duurzaamheid gaat. Een voorbeeld industrie die wij koesteren. Wat bovendien van groot belang is, is dat de internationale regelgeving met betrekking tot de introductie van duurzame gewasbescherming aangepast wordt aan de eisen van de nieuwe tijd. Bedrijven als Koppert Biological Systems lopen hier voortdurend tegen aan.

Wat opvalt in de nota Duurzaam Lansingerland is dat de impact van het nieuwe beleid voor het sociale domein nauwelijks wordt uitgewerkt. Voor de PvdA is de relatie met het armoede en minimabeleid essentieel. Wat gaat dit voor mensen die niet zelf redzaam zijn betekenen? Hoe vangen we dit op? Bovendien gaat het om vervanging van oude economie en om nieuwe werkgelegenheid. Ook hier gaat het om een ingrijpende transitie waarbij de gemeente niet aan de zijlijn mag gaan staan.

De PvdA vindt het noodzakelijk dat dit belangrijke aandachtsgebied verder wordt uitgewerkt. Sam de Groot kondigde hierover, net als de ChristenUnie, een motie aan. Sam de Groot: “De PvdA maakt zich zorgen over de duurzaam-ongelijkheid die dreigt. Mensen met een hoog inkomen kunnen beter inspelen op de kosten met zich brengende veranderingen dan mensen met een laag inkomen. De positie van mensen met een eigen huis is sterker dan die van huurders. Hoe duurzaam is nog het om een goedkope tweede handswasmachine als bijzondere bijstand toe te kennen??”

Onze conclusie is dat de nota Duurzaam Lansingerland een goede stap vooruit is. De rol van de gemeente is veel beter uitgewerkt dan in het verleden. Bovendien wordt er goede samenhang gezocht met andere (regionale) overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Wat ons betreft wordt de relatie met het sociaal domein & armoedebestrijding beter uitgewerkt. Bereikbaarheid en betaalbaarheid zijn essentieel. Hier vindt u de nota Duurzaam Lansingerland.

 MEER MAATSCHAPPELIJK VASTGOED DAN OOIT TE VOREN

De gemeentelijke bezuinigingen van de afgelopen jaren betekenden een forse aanslag op het maatschappelijk vastgoed. Een fors deel van de sociaal culturele accommodaties die Lansingerland rijk was, moest dicht. Daar was de PvdA fractie het niet mee eens gezien de belangrijke sociale en verbindende functie van deze accommodaties voor vele inwoners van onze kernen. Bovendien gaat afstoten gepaard met een enorm verlies op de boekwaarde omdat deze locaties meestal voor een veel hogere waarde in de gemeentelijke boekhouding staan dan hun marktwaarde bij eventuele verkoop. Kapitaalvernietiging dus. Er was ook veel maatschappelijke boosheid bij de trouwe gebruikers van deze voorzieningen.

In Bergschenhoek ging het om het oude Polderhuis waar de muziekschool gevestigd was en om de Smitshoek waar vele activiteiten voor ouderen plaatsvonden, in Berkel en Rodenrijs moest de multifunctionele voorziening aan de Anthuriumsingel dicht en in Bleiswijk dreigde sluiting van jongerencentrum Pecto’s en van gebouw de Snip waarin de bibliotheek en het Bleiswijks museum gehuisvest waren. Alleen de gebouwen de Leeuwerik en ’t Web in Bleiswijk, het Berghonk en gebouw het Spectrum bij de Groeneweg in Bergschenhoek bleven over, zo was de beoogde situatie in 2015.

Huijgensplantsoen

Nu maar een paar jaar verder is de situatie ingrijpend gewijzigd. Het gebouw van Pecto’s blijft gelukkig toch als ontmoetingsplek voor de jeugd beschikbaar en er worden activiteiten door Jeugd en Jongerenwerk ontwikkeld. Positief, zo vonden eigenlijk alle fracties tijdens de vergadering van commissie Samenleving. Ook het gebouw Smitshoek blijven gewoon in gebruik. Humanitas Lansingerland komt naar de Smitshoek. Deze organisatie moet verhuizen omdat gebouw de Snip gesloopt gaat worden. De bibliotheek in Bleiswijk heeft met succes aansluiting gevonden bij ’t Web. Deze organisatie biedt een zeer aantrekkelijk cultureel programma. Het Museum Bleiswijk vindt in de toekomst huisvesting in de nieuwbouw die op de plek van de oude Snip wordt ontwikkeld.

Met de komst van ouderenvoorzieningen als ‘Ontmoet’ in gebouw De Stander in Bergschenhoek en Welkom!’ In Berkel centrum, de ontwikkeling van het Berkelse Cultuurhuis in Berkel centrum-west en de omvorming van het Spectrum bij de Groeneweg in Bergschenhoek tot de ‘Cultuurfabriek’ is er, in plaats van een vermindering van maatschappelijk vastgoed, juist sprake van een toename. Ging het in 2015 nog om in totaal acht maatschappelijke accommodaties, anno 2019 is er sprake van liefst negen maatschappelijk vastgoed locaties.

Al met al toch ironisch, gezien de eerder ingezette bezuinigingsoperatie. Na veel protest en intensieve maatschappelijke debatten, slechts een paar jaren verder en met de financiële wind in de rug blijkt: er is nu meer maatschappelijk vastgoed dan ooit tevoren. Eind goed al goed maar het college moet zich toch een beetje schamen voor de maatschappelijke onrust die het onnodig heeft veroorzaakt.

RONDVRAAG OVER HEROPENSTELLING NOORDEINDSEWEG

Medio juni informeerde het college de bewoners via een brief over de voortgang van het project ‘herinrichting Noordeindseweg’. In deze brief komt de volgende passage voor: “De heropenstelling van de Noordeindseweg richting de rotonde Oostmeerlaan is onderzocht met twee varianten. Een brug over de Noordeindsevaart bleek te stuiten op landschappelijke en verkeerstechnische bezwaren. Een openstelling rechtstreeks op de rotonde bleek meer draagvlak te hebben. Voor een verkeersveilige oplossing is hiervoor wel een deel van een kavel van een naastgelegen woning nodig. Het college is voornemens de openstelling te realiseren zodra dit kavel beschikbaar komt”.

 Tijdens de rondvraag van de commissie Ruimte van afgelopen dinsdag stelde Sam de Groot hierover de volgende vragen.

  1. Wanneer komt deze kavel beschikbaar? Is de eigenaar van de betreffende kavel bereid om mee te werken?
  2. Is er voor een openstelling rechtstreeks op de rotonde behalve een verkeersbesluit ook een bestemmingsplanwijziging nodig?

Wethouder Simon Fortuyn berichtte dat de kavel met woning in kwestie eigendom is van het Hoogheemraadschap Delfland. Die is bereid aan de verkoop van een deel van de kavel mee te werken. Het woonhuis is echter verhuurd. De huurder in kwestie geniet huurbescherming. Er moet nog een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden en er moet ook nog een verkeersbesluit genomen worden.

Wethouder Fortuyn toonde zich optimistisch over de voortgang. De vraag is waarop dit optimisme feitelijk gebaseerd is. Het plan om de Noordeindseweg richting Zoetermeer open te stellen loopt al vanaf 2014. Er vanuit gaande dat de huurder in kwestie niet zit te wachten op een weg door zijn tuin, is het dus wachten op zijn vertrek. Bovendien is er nog inspraak met betrekking tot het bestemmingsplan en het verkeersbesluit. Gezien de weerstand van de bewoners van de Noordeindseweg gaat de definitieve besluitvorming nog vele jaren duren. Onze prognose: voor 2022 (de volgende gemeenteraadsverkiezingen) is dit dossier niet afgerond. De gehele bewonersbrief staat op: http://www.lansingerland.nl/noordeindseweg

Huidige situatie Noordeindseweg

VOLOP BOUWEN LANGS DE A12

De Duitse webwinkel Zalando investeert 200 miljoen euro in een distributiecentrum op het voormalige veilingterrein in Bleiswijk. Dit goede nieuws berichtte de NOS afgelopen donderdag. Het moet een van de grootste distributiecentra van Nederland worden, met een oppervlakte van 140.000 vierkante meter. Dat zijn zo’n 19 voetbalvelden. Vanuit Bleiswijk worden straks pakketten verzonden naar de Benelux, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Zalando heeft nu nog geen distributiecentrum in Nederland. De te bouwen vestiging moet 1500 arbeidsplaatsen in de regio opleveren. Daarmee wordt Zalando in een klap de grootste werkgever in de gemeente Lansingerland. In de zomer van 2021 moet het distributiecentrum operationeel zijn. RTV Rijnmond maakte dit filmpje van de locatie: https://www.rijnmond.nl/nieuws/183595/Zalando-bouwt-XXL-distributiecentrum-bij-Bleiswijk

Onze fractie hoopt dat het college er in slaagt een deel van de 1500 banen te laten bemensen door mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door middel van een groepsdetachering via een sociaal werkvoorzieningsbedrijf of via een loonsubsidieregeling. Wij zullen hierover met verantwoordelijk wethouder Kathy Arends contact opnemen.

Daarnaast hopen we van harte dat de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden bij het bedrijf goed zijn. De verschillende distributiecentra hebben een niet al te goede naam, als het gaat om werkdruk, beloning en zekerheid van werk. Daar zou je de grootse werkgever van je gemeente op moeten kunnen aanspreken, mocht dit het geval zijn.

De komst van Zalando laat zien hoezeer de bedrijventerreinen in Lansingerland in trek zijn. Eerder meldden wij dat ook bedrijventerrein Oudeland als een speer gaat. In de nabije toekomst wordt krapte zeker een probleem, ook voor Rotterdam dat aan de noordrand nauwelijks meer lege locaties telt voor grote bedrijfsvestigingen.

Diezelfde donderdag tekende de gemeente Zoetermeer een contract voor het bouwen van een 70 meter hoge nieuwe vestiging van hotel Van der Valk aan de Zilverstraat in Zoetermeer. Het hotel wordt langs de A12 gebouwd naast het witte gebouw van Bouwend Nederland, precies tussen station Zoetermeer Oost en station Lansingerland-Zoetermeer in. ZoRo-buslijn 170 stopt er voor de deur, hoe fijn is dat!

Locatie waar vd Valk hotel komt

 Tot slot: In de komende week staat natuurlijk de raadsvergadering over de Kaderbrief 2020-2023 centraal. Dat is op donderdag. Op maandagavond zullen de verschillende fracties elkaar vast opzoeken om de moties en amendementen die in de pipeline zitten te bespreken. Bij onze fractie zit daar in ieder geval een motie ‘duurzaam bereikbaar en betaalbaar voor iedereen’ bij. En wie weet ook wel eentje over openbaar vervoer of bouwen. Op woensdagavond krijgen we de bouwplannen voor Wilderszijde gepresenteerd.

Nog te bebouwen Westpolder

 Groenzoom doet naam eer aan

Fietspad pal voor deur van nieuwe zorgvilla

(tip Greet Wijs)

 Melanchthon Berkel