WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 30 JUNI T/M 6 JULI 2018

8 juli 2018

Dit is al weer weekverslag 480 van de PvdA fractie in Lansingerland. Lees hoe we naast onze lokale verslaglegging ook verder kijken dan de eigen gemeentegrenzen. Op dinsdag 3 juli voerden de fracties het debat over de beleidsarme kaderbrief. Schrikbarend om te zien hoe het college de bouwambities heeft gereduceerd. Ook een meer ambitieuze en sociale energietransitie is hard nodig. Op woensdag 4 juli hoorden we over toekomstige uitdagingen in het sociale domein. Die zijn er genoeg! Op donderdag 5 juli werd in een korte raadsvergadering het bespreekpunt ‘vaststellen jaarstukken 2017’ toch plots een hamerstuk, ondanks vele e-mails en ambtelijke stukken die al een hele week heen en weer gingen. Dat mogen andere fracties in hun weekbericht uitleggen, zoek maar op hun websites.

KADERBRIEF: MEER AANDACHT NODIG VOOR MENSEN MET KLEINE BEURS, ONDERWIJSHUISVESTING EN PREVENTIE JEUGDZORG

Op 3 juli waren Hamid Azzouzi en Sam de Groot de woordvoerders bij het debat over de kaderbrief. Zoals al eerder gezegd, was de gepresenteerde kaderbrief beleidsarm. Het college kon natuurlijk wijzen op het feit dat het coalitieakkoord nog verder moet worden uitgewerkt en ook nog niet duidelijk is wat de kosten zullen zijn voor het Interbestuurlijk Programma (IBP) van de VNG, waarin gemeenten gezamenlijk grote maatschappelijke opgaven aanpakken en financieren. Diverse fracties mopperden over deze financiële onduidelijkheid. De kaderbrief laat een financiële ruimte zien van circa 2 miljoen euro in 2019 oplopend naar 5 miljoen in 2022. Op basis van de informatie van de meicirculaire kan daar nog ongeveer één miljoen euro bij worden opgeteld. Hamid gaf aan dat de PvdA fractie bij de behandeling van de kaderbrief alvast een aantal zaken en risico’s wil signaleren die meegenomen kunnen worden in de uitwerking van het collegewerkprogramma en het IBP. Het gaat om dekken van behoeften van een deel van de Lansingerlandse bevolking, waarvoor in huidige coalitieakkoord nu onvoldoende aandacht is. Hamid maakte in zijn verhaal verbindingen naar het sociale domein, bouwen en duurzaamheid.

Hamid refereerde aan het eerdere standpunt van de PvdA: door te veel oppotten van de saldi van de jaarrekeningen in de afgelopen jaren, hebben we te weinig vooruit geïnvesteerd in de toenemende behoeften van onze groeiende gemeente. We hebben daardoor wat de PvdA betreft te weinig geïnvesteerd in sociale thema’s, waaronder armoedebeleid, in stand houden of extra ontwikkelen van ontmoetingsplaatsen voor jong en oud, en kunst en cultuur. Met name voor armoede onder kinderen vragen we het college om te komen met meer preventieve en structurele oplossingen voor de oorzaken in plaats van versnipperde reacties op het probleem. Dat zien we niet duidelijk terug in het coalitieakkoord. De wethouder en diverse fracties vonden Hamid’s inbreng hier veel te somber, maar hij benadrukte dat wij structurele oplossingen willen zien voor oplossen van armoede van de zeker nog 800 kinderen die in Lansingerland in armoede leven.

Hamid vroeg ook aan het college om bij de belangrijke energietransitie vooruitstrevend een aantal collectieve voorzieningen te organiseren (denk aan stadsverwarming of collectieve opties voor zonnepanelen). Op die manier blijft de energietransitie betaalbaar voor iedereen, anders wordt het voor mensen met een krappe beurs onbereikbaar of onbetaalbaar. Daarnaast heeft de overheid 200 miljoen beschikbaar gesteld voor deze energietransitie. De subsidieaanvraag moet wel voor 1 september 2018 binnen zijn. Is de wethouder van plan om voor deze subsidieronde nog een aanvraag te doen? Na herhaald vragen kreeg Hamid hier geen antwoord op. Wethouder Abee vroeg de diverse fracties die spraken over ontbreken van lef bij duurzaamheidsbeleid gewoon geduld te hebben. Het college heeft tijd nodig om dit goed uit te werken, zei Abee. Misschien ziet het college toch dat hun plannen en investeringen rondom de energietransitie te sober zijn. De PvdA fractie beraadt zich nog op een motie rond ‘sociale energietransitie’. Weet u nog dat we dit thema 3 jaar geleden al aankaartten? Zie ook https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juli-2015/

Ook lezenswaardig is het stuk van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in het AD van 7 juli 2018, waarin hij werk en energietransitie aan elkaar koppelt. https://www.ad.nl/rotterdam/aboutaleb-haast-met-die-zonnepanelen-want-het-gaat-om-banen~a8826ff2/ Daarin valt te lezen dat het stadsbestuur ambitieuze én dure plannen heeft voor de energietransitie van Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “Als we economisch willen winnen, móeten we voorop lopen.” Zat er maar een spatje van de Rotterdamse daadkracht in ons Lansingerlandse college…

Sociale energietransitie is niet nieuw voor ons, zie artikel in Hart van Lansingerland 7 juli 2015

Sam de Groot bracht twee extra punten in vanuit de PvdA fractie. Allereerst het feit dat we op moeten passen dat we niet achter de feiten aanlopen bij plannen voor onderwijshuisvesting. Het laatste plan dateert uit 2013 en was toen een kort-door-de-bocht reactie op een nijpend tekort aan scholen en kinderopvang. De oplevering van het volgende plan, in een vorm waarmee een besluit door de raad kan worden genomen, is pas begin 2020. Intussen neemt de behoefte aan onderwijsruimte toe, zeker in Bleiswijk. Verder is de financiële onderbouwing van IHP in deze kaderbrief (en eerder ook al) te summier. Daarvoor voert het college allerlei redenen aan, onder andere het feit dat de raad (overigens aangezwengeld door de PvdA) eerst een brede Visienota Onderwijs wilde hebben. Deze werd pas in 2017 vastgesteld door de raad. Via een motie komen we hier hoogstwaarschijnlijk op terug bij de Raadsvergadering rond de kaderbrief op 12 juli. Verder kondigde Sam een motie rondom ‘meer geld naar preventie’ in Jeugdzorg aan. Dat kan enerzijds gaan om bijvoorbeeld betere, laagdrempeligere gezinscoaches, maar anderzijds moet je misschien juist denken aan voorkómen van volledig ontsporen van jongeren, omdat juist de soms zeer nodige intramurale jeugdzorg zo drastisch is afgebouwd. Details volgen bij het volgende weekbericht.

 

 Groen en water (boven), maar ook veel droogte (onder) in de Groenzoom

WASSENAAR AAN DE ROTTE

Bij het debat rond de kaderbrief kaartte Hamid namens de PvdA fractie ook weer de geringe bouwambitie van Lansingerland aan. En bovendien: zonder enige toelichting wijkt deze kaderbrief sterk af van de aantallen in de begroting van 2018 en verder.

In de kaderbrief valt bij het kopje ‘inwoner- en woningaantallen’ op dat het college voor de periode 2020-2022 uitgaat van het aantal te bouwen woningen van 400 per jaar (in 2019 staat er nog een aantal van 450 per jaar). Dit aantal komt overeen met het aantal in het recente Meerjaren Plan Grondexploitaties, maar wijkt sterkt af van de aantallen die werden genoemd in de begroting 2018 en verder. Die hebben we nota bene begin november 2017 als raad vastgesteld. Toen stonden er nog de volgende aantallen woningen: 725 (2019), 850 (2020) en 500 (2021). Waarom is de ambitie in aantal te bouwen woningen drastisch naar beneden bijgesteld? We gaan de vastgestelde begroting dus op dat punt gewoon niet uitvoeren! Als PvdA hebben we eerder aangeven dat Lansingerland veel te langzaam bouwt en daardoor een dief van de eigen portemonnee is. Langzamer bouwen betekent langer in de schulden zitten. De inwoners betalen uiteindelijk de rekening! Hierover gaan we een motie indienen. Wethouder Arends gaf zonder blikken of blozen toe dat de ambitie inderdaad is bijgesteld. Te weinig zand, materiaal en bedrijven om het werk te doen, zo luidde de verklaring. Dat kan wel zijn, maar omliggende gemeenten, zoals Zuidplas, Zoetermeer en Pijnacker houden de ambitie wel hoog gehouden. Spelen die problemen daar niet? Je vraagt je echt af: waar zijn we hier in Lansingerland mee bezig? Op je dooie gemak bijbouwen tot 75.000 inwoners en dan de deur dicht? Met 2700 euro per vierkante meter hebben we samen met Barendrecht de hoogste vierkante meterprijs van woningen in de regio. Lansingerland gaat zich dus uit de markt prijzen met gemiddeld de hoogste vierkante meter prijs per woning plus de hoogste woonlasten in onze regio. Bovendien onbetaalbare huizen voor lagere inkomens. Het college zal wellicht verwijzen naar de plannen voor Bleizo-West (tegen de 4000 nieuwe woningen mogelijk), maar als dat een serieuze optie is, dan duurt het in ieder geval veel te lang totdat de extra woningen gerealiseerd zijn.

 

Hippie-speeltuin Floddertje de ideale plek deze week voor jonge Lansingerlanders.

TREND WATCHING IN HET SOCIALE DOMEIN

Op woensdag 4 juli was er o.a. een presentatie van het team van gemeentefunctionarissen die aan het beleid voor het sociale domein werken. Valmir Xhemaili en Petra waren erbij. Het team presenteerde een zestal uitdagingen voor het sociale domein in Lansingerland, die ze destilleerden uit allerlei ramingen en artikelen. Deze uitdagingen zijn: toekomstbestendig ouder worden, iedereen blijft meedoen, gemeenschapszin (lees: solidariteit) in de gevarenzone, kansen in tijden van hoogconjunctuur, technologie als oplossing, maar ook potentieel probleem, gezondheid en duurzaamheidstrend benutten. Een overkoepelend thema wat wij daarin zien is: hoe kan iedereen mee blijven werken en doen, ook ouderen, kwetsbaren, mensen met beperkingen en minder vaardige mensen als het gaat om digitale ontwikkelingen? Of: kan iedereen profiteren van de ‘vooruitgang’, toenemende werkgelegenheid en voortschrijdende technologie, zoals e-health? En: blijven we solidair met mensen uit andere sociale groepen of mensen die niet mee kunnen komen? Belangrijke vragen en koren op de molen van onze PvdA fractie. We zullen dus nauwlettend volgen of het college de uitdagingen ook echt kan gaan aanpakken. In dat verband is ook het OESO-rapport van 2 juli 2018 interessant, dat economische groei voor Nederland noemt, maar tegelijkertijd oproept om veel inclusiever op de arbeidsmarkt te zijn en bijvoorbeeld ook waarschuwt voor de sterk stijgende huizenprijzen, meer flexibele (en dus ook onzekere) arbeidscontracten, meer ZZP-ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering en weinig kansen voor de ouderen die werk zoeken. Grote kans dat sommigen hier toch weer tussen wal en schip gaan vallen. Zie http://www.oecd.org/netherlands/economic-survey-netherlands.htm

 

Technologie: voor de één een kans, voor de ander een doolhof

Wat ons betreft wijst het OESO artikel daarmee ook weer op het belang van (nog) meer ontschotting in het sociale domein, met name een betere link tussen WMO en Participatiewet. Zie bijvoorbeeld ook een voorbeeld van een aantal Brabantse gemeenten:  http://www.movisie.nl/artikel/we-zijn-completer-onze-ondersteuning

Quote: “De Wmo is de wereld van zorg, ondersteuning en welzijn, de Participatiewet die van werk. Gescheiden werelden waren het tot voor kort. Maar gemeenten krijgen steeds meer in de gaten dat ze te verbinden zijn. In jargon: steeds meer gemeenten proberen een ‘doorlopende lijn’ tussen Wmo en Participatiewet te realiseren. Hoe zorg je er als gemeente voor dat alle inwoners zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen richting betaald werk, ook mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening?” Hopelijk komt onze gemeente ook eens in zo’n bericht met ‘toppers’ in het Sociale Domein.

Vooruit denken is Vooruit gaan (foto uit Veenhuizen)!

En over trend watching in het sociale domein gesproken: dat doen wij als PvdA fractie eigenlijk al jaren. Soms loop je dan mijlenver op de troepen vooruit, zoals toen we in maart 2017 een bespreekstuk indienden met het voorstel dat de gemeente veel meer de integrale regie moet pakken voor inburgering van de asielgerechtigden. https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-maart-2017/

Deze week meldden diverse kranten dat gemeenten de regie van de inburgeraar over gaan nemen en daarbij meer maatwerk moet leveren. Bijvoorbeeld het NRC op 2 juli: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/02/vijf-veranderingen-waardoor-de-inburgering-nu-wel-moet-slagen-a1608649

Er komt bijvoorbeeld wel extra overheidsgeld beschikbaar voor de taallessen, maar verder lijkt er geen zakje met geld te komen om dit allemaal te organiseren. Onze wethouder had dit hopelijk al in het vizier. En anders nu wel.

Tot slot: Op donderdag 12 juli is de raadsvergadering over de kaderbrief. De aangekondigde moties werken we maandag 9 juli in de fractie verder uit. Daarover leest u dus over een week meer. Heb een goede week!

Aflevering 480 sinds januari 2007

 

De droge, warme Landscheiding. Straks weer koud en donker (maar mét door PvdA bepleitte verlichting)

 

Hooirollen langs Landscheiding.