WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 4 T/M 10 MEI 2019

12 mei 2019

Dit is weekverslag nummer 512 van de PvdA fractie in Lansingerland. Vooral de commissie Ruimte op dinsdag was enerverend, over bouw van sociale woningen en bomenkap. Bij commissie AB op woensdag was er veel aandacht voor het Lansingerlands Initiatief en stelden drie fracties een rondvraag over het standplaatsenbeleid in Berkel en Rodenrijs, een hot topic. Donderdagavond zou commissie Samenleving een bespreekstuk op de agenda hebben over het nieuw te bouwen Cultuurhuis in Berkel, maar de techniek in de zaal liet het niet toe. Vrijdag was een deel van de (duo)raadsleden bij de Raadsdag. We lieten ons bijspijkeren over gebruik van sociale media en wandelden met Natuur- en Vogelwacht Rotta.

Rest van molen in Lage Bergse bos

 GROTE DRUK VAN PROVINCIALE EN ROTTERDAMSE VVD OP SOCIAAL BOUWEN IN LANSINGERLAND

Het college van Lansingerland met portefeuillehouder Kathy Arends (VVD) voorop staat onder forse druk als het gaat om meer sociale huur- en koopwoningen te gaan bouwen. De provincie accepteert het bescheiden bod dat ons college in het kader van de regionale woningbouwafspraken heeft gedaan niet. Het provinciebestuur wil dat ook de gemeente Lansingerland bij gaat dragen aan meer evenwicht in de regio en dus vele honderden sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen meer moet bouwen dan nu het geval is. Valmir Xhemaili van onze fractie voelde het college aan de tand. Hij zei onder andere: “Zegt het college hier dat zij bewust kiezen om niet sociaal te bouwen omdat het niet binnen de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Lansingerland past? Dat riekt toch een beetje naar sociaal bouwen als minderwaardig zien.” Onze fractie vindt dat we een inhaalslag moeten maken met sociaal bouwen, bijvoorbeeld op Wilderszijde.

Woordvoerder Henk Meester van Leefbaar 3B vertelde tijdens de raadscommissie Ruimte van afgelopen week dat Gedeputeerde Jeanette Baljeu (VVD) van mening is dat Lansingerland een veel hoger aantal sociale huurwoningen moet gaan bouwen. Deze eis komt overeen met het standpunt van de Rotterdamse wethouder Bouwen & Wonen Bas Kurvers (ook VVD) die veel meer diversiteit in het woningenaanbod wil dan nu het geval is en daarom de solidariteit van de buurgemeente hard nodig heeft. Kathy Arends moet dus op boksen tegen Jeanette Baljeu en Bas Kurvers. De uitslag ligt voor de hand, dat gaat ze niet redden met haar verhaal van bouwen voor de eigen inwoners.

Daar komt nog bij, zoals Henk Meester terecht constateerde, dat ook de eigen inwoners op dit moment geen kant meer op kunnen. Er is een gigantisch gebrek aan betaalbare koop en huurwoningen voor met name ouderen en jonge starters op de woningmarkt. Volgens hem blijft Leefbaar 3B keurig binnen het coalitieakkoord wanneer zij ervoor pleiten om meer sociale huur en koopwoningen te gaan bouwen dan nu in de pen zitten.

Het zijn de fracties van CDA, VVD en, opvallend genoeg ChristenUnie (elders bekend om hun sociale hart), die zich nog blijven verzetten. Het is de vraag hoelang ze dit nog gaan redden. Voor het CDA geldt dat de portefeuillehouder Wonen in Gedeputeerde Staten, Adri Bom, van CDA huize is. Zij heeft Lansingerland de wacht aangezegd. Daar kan de lokale CDA-fractie, die vele ouderen onder de aanhang telt, niet omheen.

Het lijkt de PvdA-fractie daarom zeer waarschijnlijk dat het college van Lansingerland feitelijk zal gaan kiezen voor het principe ‘evenwichtige verdeling’ en zal besluiten om het aantal te bouwen sociale huur- en koopwoningen fors te gaan vergroten. Ongetwijfeld zal er dan een politieke bezweringsformule gevonden gaan worden waardoor gezichtsverlies wordt voorkomen. Niet erg, het resultaat telt. Goed idee trouwens van Henk Meester om in plaats van onze nationale driekleur de vlag van de Verenigde Naties op te hangen in de raadszaal onder het motto van Desiderius Erasmus “De wereld is van iedereen!”

Waterberging in Lage Bergse bos

ZORGEN OVER HOUTKAP IN DE GEMEENTE

Samen met GroenLinks bracht onze fractie op dinsdag tijdens de commissievergadering Ruimte een bespreekpunt in over de grootschalige houtkap die nu plaatsvindt in Bleiswijk en natuurlijk het Lage Bergse bos. Dit laatste is nodig voor de aanleg van de A13/A16. Maar op andere plekken is er onduidelijkheid over het kappen van zieke bomen versus ‘gewoon’ onderhoud en aanbrengen van diversiteit. Er wordt snel en veel tegelijkertijd gekapt, zo lijkt het. Worden niet-zieke bomen gekapt bij de Merenweg, misschien zelfs voor biobrandstof? “Er is nu wel een bosbouw-technisch plan, maar geen goed ecologisch plan”, zei Menno Duk van GroenLinks. Er is veel maatschappelijke onrust, ondanks dat wethouder Fortuyn het gebied meermalen introk en via de pers erover berichtte. Onze fracties vroegen aan de andere fracties of zij iets voelen voor meer geleidelijke kap, zodat flora, fauna en recreanten er minder last van hebben. Ook lijkt de informatievoorziening over de onderliggende motivatie om te kappen nog te beperkt. Hoe zien de anderen dat? En zou de gemeente meer zeggenschap moeten hebben bij de kapactiviteiten? Of moeten we Staatsbosbeheer als expert maar blindelings volgen?

De andere fracties stelden er nog allerlei vragen overheen voor de wethouder. “Communicatie via social media had nog veel beter gekund”, zo vond Leefbaar 3B. De meeste fracties zien de zorgen wel, maar laten het graag over aan de experts. “In november 2017 zijn de plannen van het Recreatiegebied Rottemeren uitgebreid toegelicht”, zo legde wethouder Fortuyn uit. Wij zijn één van de participerende gemeenten en dus ook ‘in the lead’. “Er is sprake van een monocultuur (Essen), die nu ook nog ziek blijken te zijn, en er is ook een achterstand in groot onderhoud. Er is een visie voor het gebied. We hebben gekozen voor een stevige aanpak, met als doel een robuuste herinrichting te krijgen. Er is nagedacht over flora en fauna, inclusief waterberging. Er is gestopt met kappen voor het broedseizoen en er zijn ook extra broedkasten geplaatst. Veiligheid staat bovenaan en temporiseren is lastig. Vertragen kost geld. Er komen grote borden met uitleg bij de verschillende kapactiviteiten en Staatsbosbeheer is steeds bereid tot een gesprek.” Er is de wethouder niets bekend van effecten op de fauna, zoals de vos. Hij beloofde aan Valmir om communicatie over bomenkap op de gemeentewebsite te zetten en een schouw op te zetten samen met Staatsbosbeheer. Of er een motie vreemd aan de orde komt en met welke strekking is nu nog niet bekend.

Houtkap voor A16 onvermijdelijk

RAAD WIJKT VAN BEGROTINGSAFSPRAKEN AF

De fractie van Leefbaar 3B berichtte vorige week enthousiast dat er in de winkelcentra die Lansingerland rijk is bloemenmanden zullen worden opgehangen. Leefbaar 3B: “Voor deze verfraaiing van de winkelcentra stelt het college voor de kosten in de begroting op te nemen. De gemeente betaalt de aanschaf en de winkeliersverenigingen betalen het onderhoud. Dat betekent dat de gemeente 70% betaalt en de winkeliersverenigingen 30%. Voor het eerste jaar (2019) worden de kosten die de gemeente heeft (€ 20.640) uit het budget wijkgericht werken betaald.”

Ook wij steunden de motie voor de bloembakken, maar wat ons opvalt, is dat hier afgeweken wordt van de afspraak dat nieuw financieel beleid door het college via de Kaderbrief en Programmabegroting aan de raad wordt voorgelegd. Dit maakt het de raad mogelijk om vervolgens tot een integrale financiële en inhoudelijke afweging te komen. Geld is immers schaars dus er moeten prioriteiten worden gesteld. Waarom hier van deze gouden regel is afgeweken is de PvdA-fractie niet duidelijk. Er is geen sprake van een noodsituatie of een zich plotseling voordoend incident waardoor een direct financieel ingrijpen nodig is. Het is elk jaar weer voorjaar en dus tijd om te bloemetjes buiten te zetten dus daar kan het hem niet in zitten. Maar wat dan wel?

Wat ook opvalt, is dat de kosten voor de hangende bloemenmanden voor dit jaar gedekt worden uit het budget wijkgericht werken. Dit geld is bedoeld voor het broodnodige onderhoud van onze buurten en wijken. Hoe komt het dat er, terwijl het jaar pas 3 maanden oud is, nu al geld kan worden overgeheveld? Is het onderhoud in al onze wijken en buurten al op een zodanig hoog peil dat er geld over is? Dat kan het college ons echt niet wijs maken. We overwegen hier vragen over te stellen.

Laan van Koot, Berkel en Rodenrijs

OOK GRATIS OV VOOR OUDEREN MET LAAG INKOMEN IN RIDDERKERK

Ook de gemeente Ridderkerk volgt het voorbeeld van Rotterdam en Capelle a/d IJssel om ouderen gratis te laten reizen met de RET. Weliswaar geldt voor Ridderkerk dat vrij reizen alleen geldt voor ouderen met een laag inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. In de beide andere gemeenten kunnen alle ouderen, ongeacht het inkomen, gratis met de RET metro, tram en bus reizen. De PvdA-fractie in Lansingerland probeert al jaren de rest van de raad er toe te bewegen om ook ouderen in Lansingerland de mogelijkheid te geven om gratis met de RET te reizen. Wat ons betreft geldt dit voor alle ouderen maar desnoods starten we met ouderen met een laag inkomen, net als in Ridderkerk.

Helaas is er hier in de Lansingerlandse raad nog steeds geen enkel draagvlak voor. De PvdA-fractie staat er moederziel alleen in. In november 2018 constateerden wij bovendien dat de tarieven voor het openbaar vervoer in de Metropoolregio sneller stegen dan in de rest van de provincie. Onze fractie vroeg toen aan wethouder Simon Fortuyn wat hij hieraan gaat doen. Zijn reactie: “Het punt van evenwichtige OV tarieven in de provincie staat wel op de agenda van de Metropoolregio en er is ook overleg met Gedeputeerde Staten geweest. In het eerste kwartaal zal de raad via commissie Ruimte worden geïnformeerd over het tarievenkader. In het collegeprogramma staat dat er onderzoek wordt gedaan naar beter vervoer tussen de kernen voor eenzamen en eventueel voor ouderen met een klein inkomen. Een voorstel hierover komt tijdig naar de raad, zodat dit bij de begroting voor 2020 kan worden meegenomen”. U raadt het al, het eerste kwartaal van 2019 zit er intussen al lang en breed op maar tot op heden is er nog geen teken van leven hierover. Kennelijk is het college te druk met het ophangen van bloemenmanden in de winkelcentra, het verplaatsen van bloemenkramen en het ophangen van de Nederlandse vlag in de raadszaal. Dit college heeft zo zijn eigen prioriteiten. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-24-t-m-30-nov-2018/

Mooie verkiezingsborden in Schiedam

 FLYEREN BIJ METROSTATIONS VOOR KATI & FRANS

De PvdA Lansingerland is op maandagmorgen 20 mei en op dinsdagmorgen 21 mei van 7.30-8.30 uur te vinden bij de stations Rodenrijs en Westpolder. Wij vragen dan aandacht voor de Europese verkiezingen van donderdag 23 mei. Vorige week berichtten wij uitvoerig over ons grote Europadebat van 2 mei j.l. waaraan Europarlementariër Kati Piri, onze fractievoorzitter Petra Verhoef en Evert Hamblok van Koppert deelnamen. Mocht u het debat gemist hebben, het verslag is terug te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-27-april-t-m-3-mei-2019/

Kati Piri bereikte op woensdag 7 mei het landelijke nieuws vanwege haar bezorgde reactie op het besluit van de Turkse regering om de gemeenteraadsverkiezingen in Istanboel over te laten doen: https://nos.nl/artikel/2283573-turkije-rapporteur-eu-parlement-ongekend-dat-verlies-in-istanbul-niet-wordt-erkend.html

 Meidoorn in bloei in bos

Tot slot: Aanstaande dinsdag wordt commissie Samenleving ingehaald. Het Cultuurhuis in Berkel centrum is het enige agendapunt. Op woensdag is er een uitgebreide presentatie-avond over duurzaamheid. We zijn heel benieuwd hoe het ervoor staat met de plannen. Heb een goede week!