WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 5 T/M 11 OKT 2019

13 oktober 2019

Dit is nummer 527 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. Meest schokkende nieuws van deze week was dat er vrijdagochtend 11 oktober op Coming Out Day voor het Gemeentehuis van Lansingerland geen ceremonie was bij het hijsen van de regenboogvlag. Wat een teleurstelling. Op dinsdag was er een vergadering van de commissie Ruimte over onder andere de Regionale Energie Strategie. Daar verzekerde de wethouder ons dat het warmtenetwerk er heus wel komt. Er was ook een verontruste inspraak van de Stichting “Stop geluidsoverlast HSL” die een voorlopige voorziening aangevraagd heeft die moet voorkomen dat er gestart wordt met de testritten voordat de geluidschermen zijn geplaatst. Of ons college dat ook zal doen weten we niet, want de desbetreffende wethouder was tijdens de maandelijkse HSL-update al weg. Bij commissie AB lag de aandacht bij de best zonnige Zomerrapportage. We besluiten met een bijdrage over het armoedepercentage in Lansingerland.

Renovatie klokkenboerderij Rodenrijse weg

COLLEGE STOPT REGENBOOG CEREMONIE OP COMING OUT DAY

Er was vrijdagochtend 11 oktober op het plein voor het Gemeentehuis van Lansingerland geen ceremonie bij het hijsen van de regenboogvlag vanwege Coming Out Day. Het college vindt het niet meer nodig om hier dit jaar en de komende jaren met een korte plechtigheid bij stil te staan. De afgelopen 4 jaar vond deze ceremonie, waarbij raadsleden en andere belangstellenden aanwezig waren, wel plaats. Het initiatief voor het gezamenlijk hijsen van de regenboogvlag werd in 2014 genomen door de D66 en PvdA-fracties in de raad van Lansingerland. Volgens het college wordt voortaan afgezien van een ceremonie omdat dit ook niet gebruikelijk is bij het hijsen van vlaggen voor andere maatschappelijke doelen.

De PvdA-fractie in Lansingerland is ontstemd over dit college besluit. “Het college geeft met haar besluit een volstrekt verkeerd signaal af. Voorkomen van maatschappelijke uitsluiting en ervoor zorgen dat iedereen er in Lansingerland bij kan horen, zijn bestuurlijke topprioriteiten. Waarom een eind maken aan zo’n belangrijke plechtigheid voor de LHBTI’s in onze gemeente? ” vindt PvdA fractievoorzitter Petra Verhoef. Onze fractie zal hierover samen met de GroenLinks fractie schriftelijke vragen aan het college gaan stellen.

De regenboogvlag werd gehesen zonder ceremonie

 REGIONALE ENERGIETRANSITIE

Bij de vergadering van de commissie Ruimte van dinsdag 8 oktober stond de Regionale Energie Strategie (RES) op de agenda. De RES is een instrument om te komen tot regionale keuzes en samenwerking voor onder andere de opwekking van duurzame elektriciteit en een goede energie-infrastructuur. Het omvat de strategie die de RES-regio hanteert om lokale en regionale energiedoelstellingen te bepalen en te halen, met 2030 als horizon en een doorkijk naar 2050.

Onze fractie vindt dat de documenten van de RES die bij het agendapunt waren bijgevoegd een goede inventarisatie geven van toekomstige duurzame energiebronnen, al blijft het nog wat abstract. Net als vele andere fracties stond onze fractie stil bij het warmtenetwerk. Restwarmte wordt zeer belangrijk voor verwarming van huizen in de toekomst binnen onze gemeente. De plannen voor een warmteleiding over ‘Oost’ die ook de stad Leiden van warmte zou moeten gaan voorzien, staan op de tocht. De plannen om een andere warmteleiding over ‘Midden’ richting Westland en Den Haag te koppelen aan die over Oost, tot een gezamenlijk te runnen “warmterotonde”, ging in het voorjaar van 2018 de mist in. We vroegen wethouder Abee hoe hij met de ontstane impasse omgaat. Welke vertraging voor de duurzaamheidsplan is voorzien? Wethouder Abee blijft vertrouwen houden in het warmtenetwerk. Volgens hem kan het niet bestaan dat we in Lansingerland niet aan de warmteleiding worden aangesloten, linksom of rechtsom. De warmte is namelijk essentieel, om de toekomst mogelijk te maken voor huishoudens en glastuinbouw. Die laatste voedt de wereld. Het ministerie zal heus zijn verantwoordelijkheid nemen en vanuit de RES zal men blijven lobbyen. Helaas heeft het tot dusverre nog geen zekerheid opgeleverd.

Verder vroegen we vanuit onze fractie nog of het college de uitermate energieke en vernieuwende klimaatplannen van Rotterdam volgt en of er al concrete samenwerking is bijvoorbeeld met betrekking tot een duurzaam Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Volgens de wethouder was het vliegveld niet in de RES besproken. Wel is zeker dat het vliegveld beperkingen oplegt aan windmolens. Bleiswijk als gebied voor windmolens is nog niet weggestreept, maar technisch is dat niet eenvoudig. Kortom: de bespreking van deze RES gaf niet direct aanleiding tot zorgen, maar het geeft ook niet de indruk dat er hier doorbraken worden gemaakt op het gebied van duurzame energievoorziening. Voorlopig weer vinger aan de pols houden dus.

Voormalige kruidenierszaak Rodenrijse weg

 ZONNIGE ZOMERRAPPORTAGE

In vergelijking met de gemeentebegroting 2019 ziet de financiële stand van zaken van de gemeente Lansingerland er aan het einde van de zomer goed uit. Nadat alle financiële meevallers en tegenvallers bij elkaar opgeteld en afgetrokken waren, bleef er een positief begrotingssaldo van 8 ton over. Dit blijkt uit de Zomerrapportage 2019 die afgelopen woensdag besproken werd in de raadscommissie Algemeen Bestuur. Met de zomerrapportage legt het college verantwoording af aan de Raad over de behaalde resultaten van dit jaar tot nu toe en de verwachte resultaten tot het einde van het jaar, zowel beleidsmatig als financieel. Kennelijk ontloopt Lansingerland tot op heden het lot van vele andere gemeenten die vanwege de grote uitgavenstijgingen op het sociale domein en tegenvallende algemene uitkeringen van het Rijk voor 2019 en komende jaren voor forse bezuinigingen komen te staan.

Hamid Azzouzi was onze woordvoerder. Het viel onze fractie op dat de zomerrapportage vooral financieel van aard is. We missen het beleidsmatige gedeelte. In december 2017 heeft de raad het document Planning & Control cyclus vastgesteld. Daarin is juist gekozen voor een zomerrapportage in plaats van een voor- en najaarsnota om de Raad in de gelegenheid te stellen om beleidsmatig en financieel bij te sturen. Hamid wilde van de wethouder hier een toelichting op.

Hij ging verder in op de stijgende lijn van de kosten in het sociaal domein. Ook in Lansingerland spelen hogere uitgaven in het sociale domein dan voorzien. Vooral op het terrein van de jeugdzorg zijn er grote financiële zorgen. Voor de zorg ten behoeve van jongeren met een beperking wordt 6.5 ton meer uitgegeven dan begroot. Ook het aantal persoonsgebonden budgetten voor jeugdhulp (PGB’s) stijgt met 4.8 ton per jaar. Volgens het college worden deze in Lansingerland relatief vaak gebruikt omdat veel ouders specifieke wensen hebben voor de ondersteuning van hun kinderen. Het college onderzoekt of hier wat aan te doen is. “Eventuele wijzigingen nemen wij mee in de Verordening Sociaal Domein 2020”, aldus het college. De specialistische jeugdzorg in regionaal verband vraagt tenslotte om een extra gemeentelijke bijdrage van 4.7 ton per jaar waardoor er in totaal een tegenvaller van ruim 1.5 miljoen ontstaat.

Hamid benadrukte dat de PvdA het belangrijk vindt dat de benodigde zorg geleverd wordt. We maken ons wel zorgen over de monitoring van deze kosten en de maatregelen die de gemeenschappelijke regeling moet nemen. Hij vroeg de wethouder om aan te geven wanneer de raad hierover nieuwe informatie krijgt. Wethouder van Tatenhove nodigde hem uit om dit in de toekomst te komen volgen bij commissie Samenleving.

Hamid vervolgde: “”Gelukkig verwacht het college voor de komende periode lagere kosten voor Participatiewet-uitkeringen, omdat het wil zorgen voor 15 % minder uitkeringen aan het einde van de huidige collegeperiode. Dit levert een structurele besparing op. De PvdA fractie hoopt dat dit gaat lukken, want het is natuurlijk goed om meer mensen aan het werk te krijgen.”

Verder noemde Hamid dat er bij fasering van investeringen een verschuiving van bijna 10 miljoen euro van 2019 naar 2020 heeft plaatsgevonden. Hij vroeg zich af wat de reden is voor die ‘investeringsboeggolf’. Het roept de vraag op: hoe realistisch zijn onze planningen? Hij vroeg de wethouder om een toelichting hierover. In de beantwoording gaf wethouder Abee aan dat er ‘in control gesprekken’ zijn en dat investeringsprojecten beter zullen worden doorgelicht op realiteitszin.

Hamid eindigde met het voorstel van het college om 6 ton beschikbaar te stellen ten behoeve van de heropenstelling van de Noordeindseweg in noordelijke richting. Volgens hem lijkt het erop dat de investering van de heropenstelling van de Noordeindseweg er zomaar is gefietst in deze rapportage. Wel verwijst het college naar een raadsbesluit van 2016, maar moet deze investering niet via een afzonderlijk raadsvoorstel naar de raad komen? Moet dit niet inhoudelijk besproken worden in commissie Ruimte? Hij vroeg de wethouder om dit toe te lichten.

Wethouder Fortuyn gaf in de beantwoording aan dat de raad in 2017 had besloten tot een investeringskrediet en dat er nu al gesprekken lopen met Delfland als grondbezitter. De voorbereidingen worden dus al getroffen. Maar hebben we als raad nu werkelijk het uitvoeringsbudget hiervoor ter beschikking gesteld? Onze fractie ziet namelijk dat er belangrijkere prioriteiten zijn als het gaat om de mobiliteit en verkeersveiligheid in Berkel en Rodenrijs.

 Eenrichtingsverkeer richting Zoetermeer op Noordeindseweg?

 LANSINGERLAND TELT RELATIEF WEINIG ARME MENSEN

In Lansingerland wonen betrekkelijk weinig arme mensen. Dit blijkt uit een recente publicatie van het SCP dat een overzicht en een analyse biedt van de armoede in Nederlandse gemeenten in 2017. Zie voor de hele publicatie: https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/waar-wonen-de-armen-in-nederland/

In 2017 woonden er 2108 arme mensen in Lansingerland. Het gaat om 3.6% van de bevolking. Het aantal arme inwoners loopt de afgelopen jaren fors terug. In 2013 waren het er nog 2445 (4.4% van de bevolking). Het landelijk gemiddelde is 5.7%. Van de verstedelijkte gemeenten in het midden en zuiden van onze provincie telt Lansingerland het laagste percentage armen. Zelfs in een gemeente als Wassenaar wonen er meer: 6.7%. Alleen plattelandsgemeenten als Midden Delfland (3.1%), Korendijk (2.9%) en Albrandswaard (3.1%) hebben minder arme inwoners.

Het SCP hanteert het “niet-veel-maar-toereikendbudget”. Dit budget houdt ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie. Denk aan het lidmaatschap van een sport- of hobbyclub of een jaarlijkse korte vakantie. Deze uitgaven zijn niet strikt noodzakelijk, maar veel mensen beschouwen ze wel als zeer wenselijk. Het niet-veel-maar-toereikendbudget is nog steeds bescheiden. Luxegoederen, zoals een auto, ontbreken. In 2017 bedroeg in Nederland het aantal armen volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium bijna 939.000 (5,7%). Dit zijn ruim 40.000 armen minder dan in 2016. In 2017 kwam een arm huishouden op jaarbasis net iets meer dan € 3.000 tekort ten opzichte van het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Dit is een ‘mediaan’ bedrag: bij de helft van de huishoudens is het tekort groter, bij de andere helft kleiner. Om het totale inkomenstekort van de arme huishoudens in Nederland aan te vullen zou in 2017 iets minder dan € 2,2 miljard nodig zijn. Omgerekend naar Lansingerland is ongeveer € 2 miljoen op jaarbasis voldoende om de lokale armoede op te lossen. Een te overzien bedrag, lijkt ons!

Armoede wordt steeds meer het probleem van statushoudende vluchtelingen. Het lukt ons op dit moment nog niet om succesvolle integratieprojecten te ontwikkelen, die deze mensen écht kansen bieden om mee te doen in onze samenleving. In 2021 worden de gemeenten eindelijk verantwoordelijk voor de integratietrajecten en de maatschappelijke begeleiding. Deze kans moeten we met beide handen gaan aangrijpen. Ook de armoede bij mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid (voormalige Wajongers met beperkte arbeidsgeschiktheid), kinderen, ouderen en alleenstaanden vraagt grote aandacht. Onze fractie bepleit al langer de terugkomst van gesubsidieerde arbeid voor deze groepen die anders kansloos zijn op de moderne arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt regio Holland Centraal waartoe Lansingerland behoort telt slechts 5% arme mensen. Kortom, waarom lossen we dit met zijn allen niet op? Help armoede de wereld uit, te beginnen in Lansingerland!

Starterswoningen in Berkel centrum

 Tot slot: Aanstaande maandag is er een voortgangsoverleg over de uitgangspunten van de omgevingsvisie en worden er voorbereidingen getroffen voor de dialoogavond hierover met inwoners op 6 november. Op woensdagavond is er een beeldvorming over ouderen, cultuurhuis blok B en Wilderszijde. En op donderdag wordt de begroting 2020 toegelicht. Heb een goede week!

 Poller Herenstraat nog steeds kapot

Bouwlocatie Hordijkterrein

Lange fietsers bukken hier!

Rodenrijseweg

 Zwanen langs Rodenrijse weg

 Voormalige veiling en koffiehuis bij Rodenrijs