WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 6 T/M 12 APRIL 2019

14 april 2019

Dit is weekverslag nummer 509 van de PvdA fractie in Lansingerland. Het was een relatief rustige week. Op woensdag was er een beeldvormende avond over (grootse!) plannen voor een Cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Voorafgaand bespraken woordvoeders van de Commissie Samenleving hoe een beeldvormende avond over ‘Ouderen’ het beste vorm kon krijgen. Verder hebben we updates over de HSL en CO2-reductie. Ook melden we ons evenement met PvdA verkiezingskandidaat Kati Piri, op 2 mei in het kader van de Europese verkiezingen.

Volop voorjaar

 COLLEGE WIL SNEL KLAP OP PLAN CULTUURHUIS BERKEL

Op woensdagavond werden de eerste plannen voor het Cultuurhuis Berkel gepresenteerd. In 2017 zijn al de Cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ en de Nota Cultuurhuizen vastgesteld. In Bleiswijk hebben we inmiddels Theater ’t Web (voortgekomen uit een burgerinitiatief) en in Bergschenhoek De Cultuurfabriek, op de plaats waar eerst Spectrum zat. De Cultuurfabriek biedt onderdak aan verschillende culturele verenigingen die voorheen elders gehuisvest waren. Het Berkels Cultuurhuis is ‘another league’: als het aan het college ligt, wordt dit geen dorps cultuurhuis, maar een bioscoop/theater met 2 middelgrote zalen (50-75 mensen) en een theaterzaal (250 mensen). Deze laatste kan eventueel ook als bioscoop zaal fungeren. Opgeteld zou de bioscoop dus ongeveer de helft van het aantal zitplaatsen van bijvoorbeeld bioscoop Lantaren ’t Venster in Rotterdam hebben. Er moet serieuze horeca bij komen en de bibliotheek zal verspreid door het gebouw uitnodigend aanwezig zijn.

Rotterdams Festivals presenteerde een publieksonderzoek, waarbij overigens niet het publiek werd geraadpleegd maar postcodes gekoppeld werden aan bijvoorbeeld krantenkeuze, OV-gedrag en andere gegevens die van inwoners bekend zijn. Zo blijken in Berkel en Rodenrijs veel Actieve Families en Stedelijke Toekomstbouwers te wonen en in Bergschenhoek de Randstedelijke Gemakzoekers en de Elitaire Cultuurminnaars. En laten er nou net veel Actieve Families wonen rond de Oudelandselaan en de Oostmeerlaan. Daar waar de Oudelandsehof ligt. En welke programmering stelt men dus voor? Livestreaming grote klassieke concerten, baby- en ukkieconcerten, filmhuis overdag, meezingavonden, jeugdprogrammering rondom boeken uit bibliotheek. Laagdrempelig dus. Dat zou perfect passen bij de Oudelandsehof, waar een kinderdagverblijf is, ouderen en mensen met een beperking samenwonen en er veel ruimte is voor horeca.

Onze PvdA zag daar best een cultuurhuis zitten, zie ons weekverslag van februari 2018: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/week-6-2/

Het college ziet dat écht niet zitten, zo schreven ze op 14 februari 2018: De Oudelandsehof is een woonzorgcentrum voor ouderen van Laurens, gelegen in de Meerpolder. De benedenverdieping beschikt over een ruime hal en verschillende grote ruimtes die voor uiteenlopende activiteiten kunnen worden ingezet. Daarnaast is in het gebouw een aula aanwezig. Verder grenst een kinderdagverblijf aan het gebouw. De Oudelandsehof ligt echter aan een drukke doorgaande weg buiten het centrum en de beschikbare ruimtes hebben niet het beoogde uitnodigende karakter voor een divers aanbod aan culturele activiteiten. Een combinatie van horeca, 250 stoelen en commerciële functies is lastig op deze locatie. Ook de parkeergelegenheid in de nabije omgeving voldoet niet. Daarnaast vormt geluidsoverlast voor bewoners en omwonenden op deze locatie een knelpunt. Conclusie: Op deze locatie is een cultuurhuis op basis van de gehanteerde uitgangspunten niet haalbaar”, aldus het college. En nu dus op 300 meter afstand een chique alternatief.

Onderzoeksbureau BMC legde afgelopen woensdag vervolgens uit dat we inderdaad het beste een Cultuurhuis kunnen bouwen in de geplande nieuwbouw aan de westzijde met als werktitel: ‘Boeken, Bistro & Beelden’. No kidding. Bewegende beelden wel te verstaan, die van de film. Aan de oostzijde van het centrum (bijvoorbeeld oude Jumbosupermarkt) is onvoldoende parkeergelegenheid en is de ‘ontwikkelopgave’ te complex.

Interessant was de opmerking dat het ‘een private ontwikkeling’ moet worden, waarbij ‘het risico van de culturele exploitatie in beginsel met publieke middelen wordt afgedekt’. Daar wilde onze fractievoorzitter wel meer van weten en zo hoorden we dat er zelfs een publieke variant mogelijk is, waarbij de gemeente het pand in eigendom heeft. Als we dan alle verkoop van cultureel vastgoed in de afgelopen jaren weer voor de geest halen, valt alles op zijn plaats. Iemand heeft hier een cultuurdroom gehad die moet uitkomen.

En hoe zit het eigenlijk met kunst? Is er overwogen om een Lansingerlands museum ook ruimte te geven in de mooie nieuwe gebouw? Of expositie van (leen)kunst? Alles lijkt nog mogelijk, maar de druk wordt opgevoerd. De raad moet nog voor de zomer een klap op de plannen geven. Vraag is of dat gaat lukken. Er is veel onzekerheid over de financiële kant en de werkelijke behoefte onder inwoners. De wethouder heeft dus rap een extra beeldvorming ingelast, a.s. woensdag.

 Ook voorjaar bij HSL

 COREALISATIEPROCES HSL-OVERLAST LOOPT INMIDDELS AL 4 JAAR

Dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat de HSL-bom barstte. In november 2009 kwamen honderden inwoners van Lansingerland in de veiling in Bleiswijk bijeen om luid te protesteren tegen de geluidsoverlast die de proefritten van de HSL in de omliggende wijken in vooral Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs veroorzaakten. De actiegroep “Stop Herrie HSL” liet van meet af aan stevig van zich horen. Na een jarenlange impasse zonder concreet zicht op verbeteringen werd in 2015 besloten om een andere weg in te slaan. Na een opnieuw bewogen bewonersbijeenkomst in Berkel waarbij de gemoederen hoog opliepen werd afgesproken dat de maatregelen om de geluidsoverlast te beperken gerealiseerd zouden worden via een proces van corealisatie. Het ministerie van I&M, ProRail en de stichting Stop Herrie HSL gingen samen aan de slag om aan oplossingen te werken. Het ministerie zorgde voor een budget van 37 miljoen. Consequentie van deze aanpak was wel dat het college en de raad van Lansingerland op afstand kwamen te staan.

Begin april 2019 werd de raadscommissie Ruimte geïnformeerd over de huidige stand van zaken: “In maart is de Corealisatiegroep HSL bijeen geweest en is er gesproken over het pakket aan geluidsmaatregelen voor de HSL in Lansingerland. Er bestaat binnen de Corealisatiegroep overeenstemming over welk pakket technisch mogelijk en wenselijk is. Nog niet doorgerekend is wat de kosten hiervan zijn of het voor Lansingerland beschikbare budget toereikend is. Deze doorrekening vindt later dit jaar plaats”. Wanneer feitelijk met de uitvoering van het maatregelenpakket kan worden gestart is ons nog niet duidelijk. Voor 2021 verwachten wij dit zeker niet. Bouwen bij het HSL-traject is een zeer gecompliceerde bezigheid.

Het blad Cobouw deed vorige week een uitvoerig boekje open over de onwerkbare afspraken die er bij de aanleg van de HSL zijn gemaakt over het onderhoud van de rails en bovenbouw van de baan. ProRail en NS staan hierbij feitelijk op afstand omdat dit onderhoud contractueel voor een periode van 25 jaar in handen is van BAM en Siemens. Zie: BAM en Siemens hebben Prorail in de tang

Het is ons niet helder in hoeverre dit contract van invloed is op het lopende corealisatieproces. Hebben BAM en Siemens hierbij ook een vinger in de pap? Wellicht kan het college de raad hierover informeren. We leggen alvast een rondvraag klaar voor commissie Ruimte. Inmiddels rijden er al 269 treinen per dag over het HSL tracé. Vanaf 2021 zijn dit, naast de bestaande TGV’s, vooral de nieuwe generatie Intercity’s die maximaal 200 km per uur halen en die dan de huidige door Traxx-locomotieven getrokken treinstellen gaan vervangen. Wordt vervolgd, dus!

 Kunstwerk Heulslootweg Bleiswijk

 PVDA LANSINGERLAND ORGANISEERT OP 2 MEI DEBAT OVER EUROPESE VERKIEZINGEN

Noteer alvast in uw agenda: op donderdag 2 mei organiseert de PvdA Lansingerland een debat dat in het teken staat van de Europese verkiezingen die op donderdag 23 mei gehouden zullen worden. PvdA verkiezingskandidaat Kati Piri heeft beloofd op 2 mei aan ons debat mee te doen. Onze fractievoorzitter Petra Verhoef is ook van de partij. Kati Piri was de afgelopen jaren in het Europese parlement onze uitstekende woordvoerder voor Buitenlandse Zaken, Mensenrechten, Asiel & Migratie, Turkije en Oost-Europa. In ons volgende weekbericht 510 volgt meer informatie over plaats en programma van het debat.

N209-Groendalseweg, ongekend rustig

LEEFOMSTANDIGHEDEN ARBEIDSMIGRANTEN OOK HIER EEN ZORG?

In tegenstelling tot de gemeente Westland zijn de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in de tuinbouwsector in Lansingerland geen thema die de lokale politieke actualiteit vaak halen. De vraag is hoe dit komt? Is bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente beter geregeld? Komt de huisjesmelker die kapitalen verdient aan arbeidsmigranten hier niet of nauwelijks voor? Kennen wij hier geen uitzendbureaus die de grenzen van de wet opzoeken of er overheen gaan? Wij krijgen hierover tot op heden geen signalen.

De NRC van zaterdag 30 maart publiceerde een uitgebreid artikel over wantoestanden in het Westland. “Oost-Europese migranten in het Westland worden geleefd. De grote uitzendbureaus voor wie zij werken omzeilen de regels om zoveel mogelijk aan hen te verdienen”, aldus deze krant. Het artikel beschrijft de leefsituatie van arbeidsmigranten waarin uitzendbureaus hun levens compleet controleren. “Aan alles wordt verdiend: zijn arbeid in de kas, zijn woning én zijn gedrag. Op elke overtreding van talloze regels staat een boete”. Die verdwijnt in de zak van het bureau. Beschreven werd een vijfkamerwoning die gedeeld wordt door 7 migranten en die maandelijks liefst 3200 euro aan huur opbrengt, veel en veel meer dan de marktconforme huur voor zo’n woning. De arbeidsomstandigheden bij sommige inleners laten ook te wensen over, meldt NRC.

Het geschetste beeld laat zien dat de regelgeving, waaronder cao’s, Flexwet en certificering van uitzendbureaus, over het algemeen wel klopt maar dat het met de handhaving en de mondigheid van de arbeidsmigranten nog mager gesteld is. De Flexwet wordt in de praktijk soms onjuist toegepast: “De Flexwet wordt gebruikt voor goedkope arbeid”. Een integrale aanpak van de vele toezichthouders ontbreekt.  De gemeente heeft vooral een signalerende taak en heeft met name toezicht op de kwaliteit van de huisvesting.

Het is goed om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten ook op de politieke agenda van Lansingerland te zetten, te beginnen met een beeldvorming door de Raad over hoe deze in Lansingerland precies zijn. De aanstaande Europese verkiezingen van 23 mei waarbij arbeidsmigratie een belangrijk thema zijn, vormen een goede aanleiding. De verhalen van de migranten zelf mogen daarbij niet ontbreken. De PvdA-fractie is heel benieuwd naar deze beeldvorming en het daaropvolgende politieke raadsdebat.

KORT NIEUWS

Onderstaande link sluit perfect aan bij het verhaal in weekbericht 508 van vorige week, toen we meldden dat Lansingerland samen met de 22 andere gemeenten in de Metropoolregio (MRDH) stevig aan de bak moet om de uitstoot van CO2 door het verkeer te verminderen met 30% in 2025 ten opzichte van 2016.

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/co2-reductieplan-geeft-rumoer-in-regiogemeenten.230393.lynkx

Wel grappig om te zien hoe lokale bestuurders terugdeinzen voor de uitvoering van een besluit dat ze zelf hebben genomen. Wethouder Fortuyn is lid van het bestuur van de Vervoersautoriteit en Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B is plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie Vervoersautoriteit. Eens kijken hoe ze dit gaan aanpakken.

Kooipad Bleiswijk

Tot slot: In de komende week is er op woensdag dus opnieuw een beeldvorming over het Cultuurhuis Berkel. Heel benieuwd wat we daar dan nog verder te horen krijgen. Op donderdag is de maandelijkse raadsvergadering met Nota Grondbeleid en Nota Luchtvaart 2020-2050 op de agenda. Heb een goede week!

Te smal fietspad Merenweg Bleiswijk

Nieuwbouw langs N209 in Bleiswijk