WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 6 T/M 12 OKT 2018

13 oktober 2018

Dit is weekverslag nummer 486 van de PvdA fractie in Lansingerland. Er waren geen vergaderingen, alleen een ‘tafeltjesavond’ om technische vragen over de begroting te stellen. Lastige opgave, want om te weten hoe het zit moet je begroting 2019-2022, collegewerkprogramma én zomerrapportage naast elkaar leggen. We publiceren dus eerst maar eens onze analyse van het collegewerkprogramma. Wij zagen veel bekende ‘rode ambities’. Verder schetsen we het rookgordijn rond het te bouwen aantal sociale woningen in Lansingerland. De geplande beeldvormende bijeenkomst daarover op woensdag was afgelast, omdat de parallelle bijeenkomst over de Omgevingswet niet doorging: er is meer voorbereidende tijd nodig. Dat baart ons zorgen. Is Lansingerland wel klaar voor de nieuwe Omgevingswet?

Nazomeren in het Bergsebos

 ONDER DE RODE PARAPLU!

Het kan geen toeval zijn, het nieuwe college van Lansingerland dat trots haar Collegeprogramma 2018-2022 met de titel “Lansingerland doet ‘t” presenteert met felrode paraplu’s in de hand. Veel van wat het college de komende jaren wil gaan realiseren komt ons namelijk maar al te bekend voor. Het is het resultaat van het voortdurend blijven agenderen door de PvdA fractie. Het hele programma is te vinden op: Lansingerland doet ‘t.

We zetten de meest in het oog springende plannen op een rijtje. Bij de gezamenlijk commissievergadering over de begroting en collegewerkprogramma op 17 oktober a.s. zullen we hierop terugkomen en eventuele moties en amendementen aankondigen.

 • Verlaging OZB: Er is ruim 3 miljoen euro structureel beschikbaar voor nieuw beleid. Daarvan gaat ruim 1 miljoen euro naar het verlagen van de OZB. Eindelijk. Hier zetten wij ons al vanaf 2016 stevig voor in.
 • Sociale zaken versterkt: De formatie van de afdeling sociale zaken wordt versterkt (kosten 400.000 euro) om de caseload voor de medewerkers te verlagen en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te versterken. In het voorjaar van 2017 gaf de PvdA al aan dat het gemeentelijke apparaat fors moest worden uitgebreid en organisatorisch versterkt. Dit voorstel werd door het college in de begroting 2018-2021 verwerkt. De uitbreiding van de afdeling sociale zaken komt er nog eens bovenop!
 • Werk voor iedereen: Het is een prima plan om het aantal mensen met een bijstandsuitkering met 15% terug te brengen. “Werk voor iedereen” is bij uitstek onze ambitie. Naast de genoemde versterking bij de afdeling sociale zaken, moet de cliëntondersteuning op peil komen en de gesubsidieerde arbeid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeid weer in ere worden hersteld. Dit laatste missen wij nog in het collegeprogramma.
 • Bouwen moet beter: Mooi dat het college de 20%-norm sociaal bereikbare huurwoningen als norm blijft hanteren. Jammer dat er de komende jaren maar 400 nieuwe huizen per jaar bijkomen. De PvdA wil het nog te bouwen aantal woningen (de 4000-7000) niet, zoals het college wil, pas in 2030 gereed hebben maar al in 2025. Zo’n 800-1000 nieuwe huizen per jaar dus. Daarmee spelen wij in op de bestaande gigantische vraag naar betaalbare starterswoningen, middeldure huurwoningen en extra sociaal bereikbare huurwoningen. Daarmee is Lansingerland dan ook 5 jaar eerder van de schuldenlast af en kunnen de vrijkomende Eneco gelden dan ingezet worden voor “Duurzaam Lansingerland”.
 • Kinderen in armoede in beeld: Het is goed dat het college de “gelijke opgroeikansen voor kinderen en het voorkomen van armoede” expliciet noemt. Voor de PvdA impliceert dit wel dat het college, anders dan nu het geval is, zélf in kaart gaat brengen om welke arme kinderen en gezinnen het precies gaat. Wij denken dat het ongeveer 800 kinderen betreft die nog lang niet allemaal in beeld zijn bij de verschillende steunfondsen.
 • Eigen kracht achterhaald: “Versterken van veerkracht” bij ouderen is natuurlijk goed. Maar het “eigen kracht” beginsel is sleets aan het worden en sluit lang niet altijd aan op de maatschappelijke realiteit waarin mensen niet meer in staat zijn om zelf hun leven te regelen. Mantelzorgers en vrijwilligers vormen geen eindeloos reservoir aan hulpkracht
 • Fietsveiligheid: De fietsveiligheid op de rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg wordt verbeterd. Het college spreekt zich nog niet expliciet uit over de door PvdA en VVD in hun verkiezingsprogramma’s verlangde aanleg van een fietstunnel maar geeft wel aan dat “we voorstellen voor grotere aanpassingen uitwerken en zullen voorleggen aan de gemeenteraad”. Deze zin biedt een nieuwe ingang voor de tunnel, wat ons betreft!
 • Gratis OV voor 65+: “Voor senioren willen we de financiële drempel verlagen om gebruik te maken van het openbaar vervoer”. Dit plan klinkt ons muziek in de oren en sluit aan bij plan van ons en Leefbaar3B voor gratis OV voor 65-plussers. Helaas blijft het voorlopig bij een onderzoek naar de mogelijkheden, gelukkig wel met de RET in de loop.
 • Veiligere N209: De plannen voor een veiligere N209 onderschrijven wij volledig. Daarin past ook een fietstunnel ter hoogte van Bleiswijk centrum. De provincie doet al een onderzoek naar de haalbaarheid daarvan.
 • Burgerparticipatie: De bestaande chaotische aanpak van de burgerparticipatie was de PvdA een doorn in het oog. Het is goed dat het college “initiatiefnemers met goede plannen gaat begeleiden en snel duidelijkheid gaat geven over (on)mogelijkheden”.
 • Toegankelijkheid: Het college zet de toegankelijkheid voor mensen met een beperking stevig op de kaart. Daar knokt de PvdA al jaren voor!
 • Hart van Metropoolregio: Lansingerland versterkt haar economische positie en wil het “Hart van de Metropoolregio” blijven. Het college is hier, als het gaat om het omgaan met de regio, een stuk ambitieuzer dan in het coalitieakkoord. Daar is de PvdA blij mee, want ook daar hebben we jarenlang op gehamerd.
 • Duurzaamheid marginaal: Toch een minpuntje op het eind. De plannen voor de duurzaamheid zijn maar mondjesmaat. “Uiteindelijk zijn inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk voor verduurzaming”, vindt het college. Daarmee zet het college zich langs de zijlijn, en miskennen daarmee de belangrijke rol van ook de lokale overheid. Een voorbeeld: “Over 4 jaar zijn minstens 500 woningen van gaslos”, zegt het college. Lansingerland telt nu ruim 20.000 woningen. Een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien komen er de komende 4 jaren zo’n 1600 huizen bij. Waarom die niet allemaal van gaslos? Waarom de vrijkomende Eneco gelden, zoals de PvdA al eerder voorstelde, niet ingezet om actief duurzaamheidsbeleid te voeren?

College van B&W met rode paraplu’s

We stippen natuurlijk graag de positieve, voor de PvdA herkenbare punten aan. Toch moet ons van het hart dat het programma verder nogal karig is. Nieuwe ontwikkelingen en plannen zijn er niet of nauwelijks. Veel ‘business as usual’, weinig echte ambities. Niks over LHBTI+, niks over uitbreiding van het MBO onderwijs en de komst van speciaal onderwijs. Geen visie op de alsmaar toenemende behoefte aan mobiliteit. Weinig over de integratie en opvang van asielgerechtigden, jongeren die om een huis zitten te springen, het omgaan met de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio, toekomst van het gemeentelijke vastgoed en kunst & cultuur. Het sfeertje is stevig liberaal. De échte, niet uitgesproken agenda: “Lansingerland moet het Laren & Blaricum van Zuid-Holland worden” schemert er doorheen. Een gemeente voor de welgestelden. Nu al zijn wij na Westvoorne de rijkste gemeente in onze stadsregio Rijnmond.

 

Kunnen ook minder welgestelden hier straks nog wonen?

ONDUIDELIJKHEID OVER SOCIAAL BOUWEN IN LANSINGERLAND

Het college heeft een rookgordijn opgetrokken rond het in de komende jaren te bouwen aantal sociale huurwoningen. De informatie in de verschillende stukken spoort niet met elkaar. Op zich is het helder in het collegewerkprogramma 2018-2022: in de nieuwbouw zal het college het aandeel van 20% sociale huurwoningen als norm blijven hanteren. Deze uitspraak van het college staat overigens op gespannen voet met het coalitieakkoord, waarin gesteld wordt dat “versneld ingespeeld wordt op de huidige behoefte van de vraag naar huurwoningen -maar zeker niet alleen- in de goedkopere segmenten”. Uitgaande van 20% en zo’n 400 per jaar te bouwen huizen gaat het dus om gemiddeld 80 extra sociale huurwoningen per jaar. Veel te weinig gezien de grote vraag, vindt de PvdA maar de norm is in ieder geval helder. Met de huidige 19% haalt Lansingerland de 20% niet.

De pas verschenen gemeentelijke meerjarenbegroting 2019-2022 bevat een ander verhaal over de nieuwbouw van sociale woningen: “In de periode 2019-2022 bouwen we circa 130 woningen in het sociale segment (sociale huur tot afgerond € 711,- p/m en koop tot € 140.000,-). Deze plannen zijn gelegen in Westpolder-Bolwerk, Hordijk, Notaris Kruytstraat en mogelijk Rodenrijse Zoom. Daarnaast zijn er plannen voor circa 100 sociale woningen op (particuliere) ontwikkellocaties zoals de locatie Hergerborch in Berkel en Rodenrijs. Ook in Wilderszijde maken we de komende jaren plannen voor sociale woningen. Deze plannen werken we nader uit samen met ontwikkelende partijen. Precieze aantallen, types en prijzen moeten we nog overeenkomen”.

In periode 2019-2022 wil het college dus ongeveer 1600 nieuwe huizen gaan bouwen waarvan 130 in het sociale segment. De rest van de plannen is nog onzeker. De ontwikkeling van locaties als Hergerborch en Wilderszijde is nu nog toekomstmuziek. Er wordt voorlopig dus ruim onder de norm van 20% van het sociale segment ontwikkeld. Van “versneld bouwen”, zoals de coalitie graag wil, is zeker geen sprake. Bovenop de woningen in het sociale segment plant het college “circa 180 woningen in het starterssegment (koop tot € 180.000,- en huur tot € 850,- p/m) in Lansingerland. In Parkzoom IV onderzoeken we of er mogelijkheden zijn voor een combinatie van starters- en sociale huurwoningen en op Wilderszijde voorzien we ook in starterswoningen”.

En dan zijn er nog de binnenkort te maken bestuurlijke afspraken in regionaal verband over de tot 2030 te bouwen aantallen woningen waaronder ook het extra aantal sociale huurwoningen. Op 5 oktober 2018 kreeg de raad een brief over het bod, opgesteld in samenwerking met 3B Wonen, dat de gemeente Lansingerland deed voor de woningbouwafspraken in de Regio Rotterdam. Het college zit hier toch wat anders in dan in het eigen collegeprogramma: “We blijven inzetten op voldoende aanbod van starterswoningen en jongerenhuisvesting. We houden in principe vast aan een percentage van 20% sociale woningbouw over de gehele gemeente, ook in nieuw te ontwikkelen wijken. Hierbij wegen we bij inbreidingslocaties en herontwikkelingen het (sociale) programma af rekening houdend met identiteit, differentiatie, leefbaarheids- en duurzaamheidsdoelstellingen en financiële haalbaarheid”.

De harde norm van 20% wordt dus met groot gemak ingeruild voor “in principe 20%”. Voor de periode 2019-2029 wordt een stijging voorzien van 550-800 nieuwe sociale huurwoningen. Via doorstroming moeten er ook nog eens 310 sociale huurwoningen vrij komen die extra voor de doelgroep beschikbaar komen. Of dit echt gaat gebeuren, staat nog in de sterren geschreven.

Het college hoopt eind 2029 op een totale sociale huur- en koopwoningen voorraad van 6058-6308. Uitgaande van een totale woningvoorraad per eind 2029 van ongeveer 30.000 komt het aantal extra sociale koop- en huurwoningen van ongeveer 6000 overeen met de beoogde 20%. Maar let wel, het aantal van 6000 staat bol van de aannames en goede bedoelingen. Wat nu echt nu hard is, betreft het geplande aantal van 550-800 nieuwe sociale huurwoningen.

Een dik rookgordijn dus. Het is voor de Gemeenteraad vrijwel onmogelijk om hier te sturen. Harde doelen zijn er maar beperkt, het voorgenomen beleid staat vol van een procesmatige aanpak en boterzachte beleidsdoelen. Het college schept zo voor zich zelf voldoende ruimte om nergens op vastgepind te worden. Altijd prijs! De inwoners die om een betaalbaar huis staan te springen, staan aan de zijlijn. De PvdA fractie vindt deze gang van zaken volstrekt onacceptabel. De norm van 20% sociale huurwoningen moet véél harder worden ingevuld dan nu het geval is. Uitgaande van tot 2030 nog 5000 te bouwen woningen moeten er tot 2030 in een hoog tempo minstens 1000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Aanzienlijk meer dan de 550-800 die nu in de pen zitten. Sneller, betaalbaar en sociaal bouwen is voor de PvdA fractie één van de belangrijkste politieke thema’s gedurende de komende jaren!

 

Bergweg Zuid is weer open

 RUUD VAN BENNEKOM BURGEMEESTER IN BUNNIK

Een leuk nieuwtje: op 11 oktober j.l. heeft de gemeenteraad van Bunnik besloten om Ruud van Bennekom uit Bergschenhoek aan te bevelen als burgemeester. Ruud is nu nog directeur van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters, de beroepsvereniging van burgemeesters. Ruud is ook al jarenlang lid van de PvdA-afdeling in Lansingerland. Hij was betrokken bij de leergangen ‘lokale politiek’ die we hebben georganiseerd én was voor de verkiezingen 2018 voor onze afdeling de voorzitter van de kandidatencommissie. Op de foto ziet u hem aan de slag bij de ALV in november 2017. Het afdelingsbestuur en de fractie feliciteren Ruud van harte en wensen hem veel succes. Zie ook: Burgemeester Bunnik.

Ruud van Bennekom (midden) als voorzitter kandidatencommissie 2017

KORT ANDER NIEUWS

Landscheiding verlicht: Het fietspad langs de Landscheiding wordt eindelijk verlicht. Dit was al geregeld in de begroting 2018-2021. Goed nieuws, want daar hebben we vanuit de PvdA jarenlang voor gestreden. Het gaat om het fietspad tussen de Wildersekade tot en met de rotonde Boterdorpseweg en de verbinding naar fietspad De Zijde. En het stuk fietspad vanaf de Oostersingel tot de gemeentegrens van Zoetermeer. Het stuk tussen de halte Bonfut en station Rodenrijs is Rotterdams grondgebied, maar wordt (naar verluid) ook gedaan. Wanneer is ons nu niet bekend. Gelukkig is een en ander nog voor de winter klaar. Dan kan men veilig heen en weer op deze belangrijke fietsroute. En het is ook prettig voor hond en baasje die daar samen in het donker lopen. Over de noodzaak van een voetpad moet ook weer eens gesproken worden.

De wachter was deze week even terug bij Carillon, straks definitief

Wachter komt terug: Heel goed nieuws! De wachter komt terug bij het Carillon, op het (bijna) gerenoveerde plein bij ’t Vierkantje!! Na intensief overleg in de afgelopen weken met de Historische Vereniging Berkel & Rodenrijs, wethouder Fortuyn en de verantwoordelijke ambtenaar, is het toch gelukt. Jaren hebben we gepleit voor terugkeer Carillon mét wachter. Nu hebben we het laatste zetje gegeven. Het belang van kunst in de buitenruimte moet je niet onderschatten. Het zijn gedeelde ankerpunten in een gemeenschap, soms mooi, soms minder, herinneringen aan vroeger en vaak ook bekostigd met geld van inwoners en ondernemers. Daar moet je met respect mee omgaan. En dat is nu gelukkig gebeurd. Grote vraag is natuurlijk wel: kunnen we erop rekenen dat de regenboogzebra terug komt? Hopelijk wel, anders kan de wethouder rekenen op boze gezichten van de raad.

De regenboogzebra moet terug!

Regenboogvlag: De regenboogvlag werd op donderdagochtend 11 oktober weer gehesen door wethouder Fortuyn, deze keer samen met Anja van GroenLinks. Wij waren er graag weer bij, vierde jaar op rij. De PvdA-fractie één van de initiatiefnemers en in het eerste jaar viel de vlag nog buiten het vlaggenprotocol. Nu de gedachte van “kunnen zijn wie je bent” nog verder inbedden in onze samenleving. Dat moeten we samen doen, de vlag is maar een symbool, maar toch belangrijk.

Tot slot: Op donderdag 18 oktober, bij de maandelijkse raadsvergadering, zullen we bij het vragenhalfuurtje vragen wat de precieze beweegredenen zijn om het adviescentrum van de Rabobank Zuid-Holland Midden zich in de centrale hal van ‘Het huis van de samenleving’ te laten vestigen. Dan staan ook de nota tarieven sportaccommodaties op de agenda. We beraden ons op een amendement. Wij wensen u een goede week!

 

 Gemaal Vaandragersdreef bij de Rotte

 

 Nieuwe locatie manege Bergschenhoek