WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 6 T/M 13 JULI 2019

13 juli 2019

Dit is nummer 521 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. Hoogtepunt van deze week was natuurlijk de raadsvergadering over de Kaderbrief 2020-2023 op donderdag. Ook werden we uitgebreid bijgepraat over de contouren voor Wilderszijde. Van beide doen we verslag. De vaart lijkt er nu echt in te komen met bouwen daar. Op vrijdagmiddag was er de workshop ‘Kracht van de Raad’ waarbij onder andere twee casussen rond de nieuwe Omgevingswet werden besproken. We sloten de avond af met de traditionele BBQ vlak voor het reces. Nog één politieke week en dan is het zover.

Park de Polder

POLITIEKE WISSELS IN RAAD LANSINGERLAND STAAN IN DE RICHTING VAN DE PVDA

“De politieke wissels in de gemeenteraad van Lansingerland staan steeds meer in de richting van ideeën van de PvdA en daar zijn wij erg blij mee”. Met deze constatering rondde Petra Verhoef afgelopen donderdagavond het raadsdebat over de Kaderbrief 2020 af. Tijdens de voorbereidende commissievergadering op 26 juni gaf zij al aan dat het volop zomert in Lansingerland, ook in de gemeentekas. Die is de komende jaren goed gevuld en de financiële reserves zijn meer dan voldoende. Het is goed om te zien dat de meerjarenbegroting sluitend is, met zelfs nog enige financiële ruimte. Het schuldenpakket loopt verder terug. De schuldquote voldoet aan de richtlijnen van de provincie. De algemene reserve is gevuld met maar liefst 100 miljoen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-15-t-m-28-juni-2019/

Het afrondende raadsdebat stond in belangrijke mate in het teken van bouwen en wonen. Samen met duurzaamheid is dit het leidende thema tijdens deze bestuursperiode geworden. De raad schaarde zich unaniem achter de voorstellen van het college in de Kaderbrief 2020. Natuurlijk was er een aantal moties. De PvdA was mede-indiener van een door Leefbaar 3B ingediende motie om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke sturingsinstrumenten om de wachttijd voor het verkrijgen van een sociale huurwoning in Lansingerland aanzienlijk te beperken. Wie weet geeft zo’n onderzoek toch nog een aantal knoppen om aan te draaien. Voor Petra was het zonneklaar dat veel meer sociale huurwoningen bouwen dan de 750-1000 die nu voorzien zijn waarschijnlijk de belangrijkste knop is waaraan met succes gedraaid kan worden. Zij wees op de gemeente Pijnacker-Nootdorp die op 1 km afstand van de Westpolder in de nieuwe wijk Tuindershof liefst 40% sociale huurwoningen gaat bouwen. Waarom kan de gemeente Lansingerland dit niet?

Wij gingen ook mee met een door Leefbaar 3B ingediende motie om de mogelijkheid te onderzoeken om de starterslening weer in te voeren. Petra merkte hierbij op dat het aantal betaalbare koopwoningen voor starters in Lansingerland heel erg beperkt is. Koopwoningen met een prijs tot 2 ton zijn er niet of nauwelijks. We schreven al eerder over de enorme schaarste aan betaalbare koopwoningen in november 2018. Zie het stukje Huizen hier onbetaalbaar in onze weekbrief van toen, naar aanleiding van een artikel in het AD. Voor iemand met inkomen van een basisschoolleraar is bijvoorbeeld 0,7% van de huizen betaalbaar in Lansingerland (ter vergelijking: 25,1% in Rotterdam, 1,3% in Pijnacker-Nootdorp, 5,3% in Zuidplas). De conclusie moet dan ook zijn dat deze motie alleen kan worden uitgevoerd wanneer er sneller wordt gebouwd en er veel meer voor starters betaalbare koopwoningen op de markt komen.

Ook een door de ChristenUnie ingediende motie om stevig aan de slag te gaan met het bouwen van woningen voor ouderen kreeg natuurlijk onze steun. Het idee is ook In Lansingerland om eigentijdse woonwoonvormen van ouderen te gaan ontwikkelen.

Bouwen op Parkzoom

Petra Verhoef diende zelf namens de PvdA fractie en fractie van GroenLinks de motie “Alle seinen op groen voor sneller bouwen” in waarin de raad uitspreekt dat deze aan het college alle noodzakelijke steun zal geven bij het daadkrachtig uitvoering geven aan de wens om de productie van woningen – in een evenwichtige mix voor verschillende doelgroepen- te versnellen. Het idee achter deze motie is dat het college van de raad alle creatieve ruimte moet krijgen om sneller te gaan bouwen dan nu het geval is. “Zoek als college de grenzen van de juridische, planologische en budgettaire instrumenten maar op als het hierdoor sneller gaat. De raad zal u hierbij steunen”.

Alle vier de moties over bouwen & wonen werden door de raad aangenomen. De eerste drie door Leefbaar 3B en ChristenUnie ingediende moties unaniem en de PvdA motie met steun van alle coalitiepartijen (met uitzondering van ChristenUnie) en natuurlijk GroenLinks. De PvdA fractie steunde ook de door GroenLinks, CU en D66 ingediende moties.

Wilderszijde

EINDELIJK BOUWEN OP WILDERSZIJDE

Sinds 1998 zijn er al plannen om op Wilderszijde te gaan bouwen. In 2011 gingen de bouwplannen vanwege de financiële crisis in de ijskast. De grondexploitatie werd gestaakt. In 2017 werd de draad weer opgepakt. Het is de bedoeling dat de raad medio 2020 een besluit neemt over het zogenaamde Masterplan voor deze nieuwe wijk. Het Masterplan geeft inzicht in de hoofdstructuur van de wijk en in de beoogde ontwikkelvelden die in een latere fase de basis gaan vormen voor de concrete woningbouwprogramma’s, de architectuur en de vormgeving van de openbare ruiten. Bovendien bevat het de stedenbouwkundige visie en beschrijft voor welke doelgroepen we gaan bouwen. Het plan is om in 2021 echt aan de slag te gaan. Het gaat dan om zeker 2500 woningen. Onderzocht wordt of er 3000 woningen kunnen worden gebouwd. De vereiste MER onderzoeken zijn bijna afgerond, 3000 woningen bouwen lijkt haalbaar. Wat de PvdA betreft is de wijk in 2026 helemaal klaar: 600 huizen per jaar bouwen moet écht kunnen.

Wilderszijde heeft de status van ‘versnellingslocatie’ in het kader van de Woondeal Zuidelijke Randstad van het ministerie van BZK.

Het college spreekt van een zo kostenneutraal mogelijke realisatie van de wijk waardoor het om een complexe opgave gaat. Voor de PvdA moet de vraag voor wie we willen gaan bouwen centraal staan en niet de winstgevende grondexploitatie. Het is nu of nooit voor bereikbaar en betaalbaar bouwen en wonen. Wat onze fractie betreft wordt er prioriteit gegeven aan woningen ten behoeve van starters, gezinnen met een laag of middeninkomen, ouderen en kleine huishoudens. Een goede mix van hoogbouw en grondgebonden woningen. Het college: “Wilderszijde biedt ruimte, waarbij het bosrijk groen en het water op natuurlijke wijze integraal onderdeel zijn van de woonomgeving. Het wordt een duurzame woonomgeving die op een natuurlijke wijze sociale interactie faciliteert, een beschutte woonwijk met oog voor kwaliteit en respect voor haar omgeving.” Wilderszijde als verbinding tussen A.M.G. Schmidtpark en Park de Polder.

Het meest oostelijke deel van Wilderszijde, het gebied nabij het Gemeentehuis, de nieuwe school en Park de Polder ligt in het hindergebied van Rotterdam The Hague Airport. Dit geldt niet of veel minder voor het westelijke deel dat grenst aan het HSL-tracé. De nieuwe wijk komt vlakbij de winkelcentra van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs te liggen. De bereikbaarheid en ontsluiting per fiets naar alle richtingen is perfect. Zo ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer: ZoRo-bushaltes bij de Boterdorpseweg, Koegelwieckplantsoen en (uiteraard) de Bonfut richting Bleiswijk, station Lansingerland-Zoetermeer en Metrostation Rodenrijs. Met de auto zit je zo op de N209, N470, A13 en de A16-Rotterdam. Binnen de wijk, die de omvang van een kleine kern heeft, is OV nog niet volledig uitgedacht, dus daar ligt nog een uitdaging. Ook maakt een deel van de raadsleden zich zorgen dat winkels bouwen in de nieuwe wijk ten koste van beoogde klandizie van winkels in Bergschenhoek en Berkel zal gaan. Keuze voor type winkels zal dus weloverwogen moeten plaatsvinden.

Kortom: Wilderszijde wordt een klimaat vriendelijke, groene, bereikbare en sociaal diverse wijk met fraaie architectuur waar het prachtig en betaalbaar wonen is.

Hordijkterrein

Bouwen langs Wildersekade

LAATSTE STUK FIETSPAD LANDSCHEIDING NU OOK VERLICHT

Het laatste stuk van het 10 km lange fietspad over de Landscheiding tussen station Rodenrijs en het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer is nu ook van verlichting voorzien. Het deel op het grondgebied van Zoetermeer is al vele jaren verlicht. Vorig jaar werd het deel op het grondgebied van Lansingerland tussen de gemeentegrens van Zoetermeer en de Rodenrijse Bonfut van verlichting voorzien. Wat nog restte was het op Rotterdams grondgebied liggende fietspad tussen de Bonfut en station Rodenrijs. Dankzij de medewerking van onze noorderburen is dit sinds afgelopen week dus ook geregeld. De PvdA heeft hier 10 jaar voor geknokt. Veel dank voor de inzet van wethouder Simon Fortuyn en het college van Rotterdam.

Groen langs Schiebroekseweg

Tot slot: In de komende week is er natuurlijk op maandag fractievergadering, waarbij er mogelijk toch nog nieuwe moties over duurzaamheid worden besproken tussen de fracties. Op dinsdag is de eerste openbare klankbordbijeenkomst over de Omgevingsvisie. Iedereen wordt bijgepraat over de Omgevingswet en in het bijzonder over wat een omgevingsvisie inhoudt. En dan op donderdag de raadsvergadering waar de Nota Lansingerland Duurzaam centraal staat. Vrijdag start een welverdiend zomerreces. Heb een goede week!

Bijna zomervakantie!

 

Moskee El-Fath aan Wilderszijde

 Hopelijk ook straks veel kunst op Wilderszijde