WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 7 T/M 13 DECEMBER 2019

15 december 2019

Dit is nummer 535 van de weekverslagen van de PvdA-fractie in Lansingerland. Op maandag vergaderden we bij de commissie Samenleving onder andere over de nieuwe Verordening Sociaal Domein. We legden bloot dat nog maar één persoon in Lansingerland dit jaar een beschutte werkplek heeft gekregen, terwijl onze gemeente per jaar zeven personen een plek zou moeten aanbieden. Wethouder Arends zei dat de inwoners op wie dit betrekking heeft zichzelf moeten melden, maar beloofde uiteindelijk dat onze gemeente zelf veel actiever op zoek zal gaan naar hen. Op woensdag stemde de beeldvorming over de nieuwe Wet Inburgering ons positief: dit biedt betere kansen voor de statushouders. Ander nieuws in dit weekbericht: het aantal arme kinderen in Lansingerland daalt nog niet en over huisvesting van arbeidsmigranten van drie nieuw te bouwen bedrijvencomplexen is nog niets bekend. We sluiten af met een historisch verhaal over Van Oldenbarnevelt.

Molen tussen wuivend riet aan de Rotte

WMO WORDT AANTREKKELIJK VOOR HOGERE INKOMENS

Het gebruik van huishoudelijke hulp bij mensen met een hoog en middeninkomen is in de eerste zes maanden van dit jaar relatief sterk gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In januari 2019 is het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen ingevoerd. Sinds 1 januari geldt voor Wmo-maatwerkvoorzieningen het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen is afgeschaft. Gemeenten waren fel gekant tegen de invoering ervan omdat ze vreesden dat vooral mensen met een midden- en hoog inkomen voor met name de huishoudelijke hulp bij de gemeenten zouden aankloppen. De jongste CBS-cijfers lijken deze vrees te bevestigen, zo berichtte Binnenlands Bestuur begin deze maand. Ruim een miljoen mensen maakten de eerste helft van dit jaar gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat is een stijging van vier procent ten opzichte van de eerste helft van 2018.

Naast fors hogere uitgaven op de jeugdzorg dreigt ook het budget voor de Wmo-zorg dus stevig te gaan stijgen. Bij de bespreking van de Verordening Sociaal Domein 2020 op maandag, vertelde de wethouder dat er ook in Lansingerland sprake is van een stijging van de Wmo uitgaven nu de groep gebruikers fors is uitgebreid door de introductie van het Wmo-abonnementstarief. We maakten ons zorgen dat het nieuwe abonnementstarief verkeerd kan uitpakken voor met name lagere inkomens. Voor hen stapelen de eigen bijdragen voor de verleende zorg vaak flink op. Toch stelt onze gemeente in een reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein dat er vanuit de Wmo geen sprake kan zijn van cumulatie van eigen bijdragen, want die is maximaal 19,00 euro per maand. En dat bedrag is via de collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering weer terug te krijgen.

Het hele artikel in Binnenlands Bestuur is hier te lezen.

Rottemerengebied

AANTAL ARME KINDEREN IN LANSINGERLAND DAALT NIET

In 2018 maakten 264 duizend minderjarige kinderen in Nederland deel uit van een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, net zoveel als het jaar ervoor. Het aantal kinderen in een gezin dat al minstens vier jaar moest rondkomen van een laag inkomen is met bijna 5 duizend gedaald, naar 103 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-gegevens over risico op armoede. Voor een eenoudergezin met twee kinderen betekende risico op armoede dat zij minder dan 1.600 euro per maand te besteden hadden in 2018. Bij een paar met twee kinderen was dat minder dan 2.000 euro.

Twee derde van de minderjarige kinderen met een armoederisico maakte in 2018 deel uit van een huishouden met een uitkering als belangrijkste inkomensbron. Meestal was dat een bijstandsuitkering. In 2018 waren er verhoudingsgewijs meer kinderen in een risicogezin met een uitkering dan in 2014 (60 procent) en minder in een risicogezin met hoofdzakelijk inkomen uit werk: 34 procent versus 40 procent in 2014.

De meeste risicogezinnen met voornamelijk betaald werk halen hun inkomen uit loondienst. Bijna 55 duizend minderjarige kinderen wonen in risicogezinnen met inkomen uit loondienst: een vijfde van alle minderjarige kinderen met kans op armoede. In risicogezinnen met vooral inkomen uit een zelfstandige onderneming leefden bijna 35 duizend kinderen. Bij de meesten ging het om een zelfstandige onderneming zonder personeel (zzp’ers), aldus het CBS.

In Rotterdam woonden in 2018 naar verhouding de meeste kinderen in een gezin met een laag inkomen: 17,5 procent. Dat was ruim twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. Heerlen, Amsterdam, Den Haag en Delfzijl completeerden de top vijf van gemeenten met relatief de meeste kinderen met armoederisico. In het welvarende Lansingerland was dit percentage aanzienlijk lager: 4.5%. In vergelijking tot vorige jaren is dit percentage niet veranderd.

Zoals bekend probeert onze fractie al jaren wethouder Van Tatenhove (ChristenUnie) er toe te bewegen om alle arme kinderen in Lansingerland in beeld te krijgen. Het gaat hier om zo’n 800 kinderen die lang niet allemaal bij de gemeente bekend zijn. Tot op heden is dit haar niet gelukt. Zij verwijst naar hulpverlenende instellingen, sportverenigingen en scholen die contact hebben met deze kinderen en als ambassadeurs optreden. Een sluitend totaal overzicht helpt de gemeente om alle gezinnen die in armoede leven te helpen met het beschikbare voorzieningenpakket (bijzondere bijstand, sportfonds, cultuurfonds en fondsen via de stichting Leergeld.

In april 2019 noemde VVD staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kinderarmoede onacceptabel. Zij zei toen het volgende: ‘’Voor een welvarend land als Nederland is het anno 2019 onacceptabel dat nog altijd één op de tien kinderen opgroeit in armoede’’.  Zij wil dat het percentage kinderarmoede naar nul gaat. Binnen drie jaar moet 70% van deze doelgroep in beeld zijn. Uitgangspunt is dat alle kinderen moeten meedoen in de samenleving, ongeacht hun thuissituatie.

Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/50/aantal-kinderen-in-armoede-bleef-in-2018-gelijk-langdurige-armoede-daalde

Huygensplantsoen Berkel en Rodenrijs

Chillplek Huygensplantsoen

HOE VERDER MET HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN?

Begin december berichtte wethouder Abee enthousiast de verkoop van maar liefst 93.000 m2 grond op het bedrijventerrein Oudeland. Een oppervlakte van bijna 19 voetbalvelden. Het bedrijf Fource Logistics gaat er een enorm distributiecentrum voor auto-onderdelen vestigen. Het nieuwe distributiecentrum zelf omvat ruim 50.000 m2 bedrijfsruimte , waarvan 2.400 m2 kantoor en 49.000 m2 magazijnruimte, waar voor het orderpicken gebruik wordt gemaakt van een volautomatisch shuttlesysteem. De eindoplevering staat al gepland voor eind 2020. Gezien de ver gaande automatisering is niet duidelijk hoeveel nieuwe banen de komst van dit distributiecentrum op gaat leveren en dus ook niet of Fource Logistics arbeidsmigranten zal gaan werven.

Eerder dit jaar kondigden Zalando en Jumbo aan naar Lansingerland te komen om daar distributiecentra te gaan bouwen. Zalando is goed voor 1500 banen en Jumbo voor 1000 arbeidsplaatsen. Vorige maand was nog niet helder in hoeverre Zalando en Jumbo arbeidsmigranten zullen gaan werven. De onlangs door de raad vastgestelde nota over de huisvesting van arbeidsmigranten ten spijt, beschikt onze gemeente over te weinig huisvestingsmogelijkheden om deze werknemers passende huisvesting te bieden. RTV Rijnmond publiceerde onlangs een overzicht van het aantal in onze regio wonende arbeidsmigranten. Lansingerland telde er begin dit jaar 395. Volgens Rijnmond vormen Polen de grootste groep: 251. Roemenen (56), Hongaren (29), Bulgaren (23) en Letten (12) komen daarna. Zij wonen in 2019 verspreid over 259 adressen in onze gemeente. In Rotterdam wonen bijna 17.500 arbeidsmigranten. Ook in Schiedam en Vlaardingen wonen er verhoudingsgewijs veel. Zie: https://www.rijnmond.nl/nieuws/189065/Aantal-arbeidsmigranten-in-Rijnmond-groeit-fors-lees-hier-hoe-het-in-jouw-gemeente-zit

Opvallend is dat het door Rijnmond op basis van onze gemeente zelf aangegeven aantal van 395 arbeidsmigranten fors afwijkt van het aantal dat in het raadsbesluit van september 2019 wordt aangegeven. Het ging toen om ongeveer 800 arbeidsmigranten in zo’n 170 woningen die meestal gelegen zijn in de buitengebieden”. Hoe zit dat dan?

Het college geeft de voorkeur aan kamergewijze bewoning in het buitengebied. Ook (tijdelijke) kleinschalige nieuwbouw(woonunits) op de percelen van glastuinbouwbedrijven zijn een optie. Nieuw is de keuze voor de bouw van grootschalige woonunits op gemeentegrond of op grond van ontwikkelaars. Het college: “Deze keuze vraagt nog om een concretisering van het ontwikkelkader om te inventariseren welke locaties geschikt zijn en waar initiatiefnemers aan moeten voldoen. Ook de beoordeling en de toetsing door de gemeente hoort hierbij. Dit willen we samen oppakken met een externe expert en in samenwerking met de marktpartijen”. Dit ontwikkelkader moet nog worden ingevuld zodat nog steeds niet helder is hoe het college samen met de betrokken bedrijven de nieuwe arbeidsmigranten zal gaan huisvesten. Wordt deze lijn ook toegepast op Zalando, Jumbo en andere bedrijven?

Feit is wel dat Lansingerland nu voor een forse uitdaging staat. Gelet op het grote aantal arbeidsmigranten dat omliggende steden zoals Rotterdam, Den Haag, Vlaardingen en Schiedam huisvest, mag verwacht worden dat onze gemeente zelf voor de benodigde huisvesting zal gaan zorgen. De PvdA-fractie zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en het college houden aan het snel komen met een pakket aan maatregelen om arbeidsmigranten goed te gaan huisvesten binnen onze gemeentegrenzen.

Noordeindseweg bij Berkel centrum

 Maalderij Treurniet in Berkel en Rodenrijs

VAN OLDENBARNEVELT VERDIENT PROMINENTERE PLEK IN LANSINGERLAND (DEEL 2)

In ons weekbericht 511 van 3 mei 2019 berichtten wij dat Johan van Oldenbarnevelt een prominentere plek in ‘zijn’ Lansingerland verdient dan nu het geval is. Van Oldenbarnevelt (1547-1619) geldt als een van de grootste staatsmannen uit de Nederlandse geschiedenis, de bouwer en stichter van de Nederlandse staat. In 1600 kocht hij de Heerlijkheid Berkel en Rodenrijs en verbleef hij geregeld op het landgoed De Tempel aan de Delftweg in Overschie. De plek van Johan van Oldenbarnevelt in het moderne Lansingerland is tot nu toe nog bescheiden. In Berkel centrum is er de Johan van Oldenbarneveltlaan en in Rodenrijs staat de Van Oldenbarnevelthoeve, een gemeentelijk monument. De oeroude Laan van Koot, die vanaf de Rodenrijseweg al in de 17de eeuw naar de boerderij liep, viel goeddeels ten prooi aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oudeland.

Wij stelden in mei voor om zijn beeltenis een prominente plaats te geven in het Gemeentehuis van Lansingerland. “Wellicht kan bijvoorbeeld door het college samen met de Historische vereniging van Berkel en Rodenrijs een, ook voor onze scholen aantrekkelijke, tentoonstelling over zijn betekenis voor onze gemeente en ons land worden ingericht in de hal van het Gemeentehuis. Maar natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om zijn verhaal te blijven verbinden aan het moderne Lansingerland”.

Goed nieuws! Onze handschoen is deze maand door de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs opgepakt. Begin december 2019 sloten zij zich in hun verenigingsperiodiek “Het Lint” (pagina 7) enthousiast bij ons voorstel aan. Natuurlijk zullen wij in het nieuwe jaar met de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs en met het college overleggen hoe de historische betekenis en naam en Van Oldenbarnevelt een mooie plaats kan krijgen in ons Gemeentehuis, te beginnen met een mooie beeltenis in de publiekshal.

Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-27-april-t-m-3-mei-2019/ en ook: https://sites.google.com/site/hvberkelrodenrijs/home

Kletsnatte Bonfut in Berkel en Rodenrijs

 

Klokkenwoning langs Rodenrijseweg

 Tot slot: Zo vlak voor het kerstreces is er nog genoeg te doen. Op dinsdag is er vanaf 17 uur een Meet & Greet over geothermie. Op woensdag wacht ons een gevulde beeldvormende avond over Cultuurhuis Blok B in Berkel centrum en de grote veranderopgave die er in de Jeugdhulp moet plaatsvinden. Op donderdagavond vergadert de gemeenteraad onder meer over de visie op Sport en Bewegen en mogelijkheden om te handhaven op gebruik van lachgas Heb een goede week!

 Uitbreiding Wolfert Lyceum vordert gestaag

De buren: Melanchton in Bergschenhoek

 Oranjestraat Berkel

 Vogelaarstraat Berkel

 Westpolder station in de mist