WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 8 T/M 14 FEBRUARI 2020

15 februari 2020

Dit is nummer 541 van de weekberichten van de PvdA-fractie in Lansingerland. De afgelopen week bracht politiek gezien niet heel veel nieuws en daarom vertellen we zelf wat onze aandachtspunten zijn tot de verkiezingen van maart 2022. Tien stuks. Op woensdag was Hamid Azzouzi bij een ‘benen-op-tafelsessie’ samen met een beperkt aantal afgevaardigden van andere fracties. Ze spraken over de behoefte om de ‘Planning & Control cyclus’, de frequentie waarmee de raad bepaalde voortgangsrapportages krijgt in de commissies AB en Samenleving, eventueel aan te passen. Dit zou aangrijpingspunten kunnen bieden om anders te sturen of vaker zaken te agenderen. Op donderdag waren Valmir en Petra bij de Klankbordgroep Omgevingsvisie. De bouwstenen zijn klaar en worden aankomende woensdag gepresenteerd. Het ziet er in grote lijnen goed uit. Her en der valt nog wel wat bij te vormen, in lijn met onze doelen voor 2022 die we hieronder schetsen.

Martinitoren Groningen vanaf dak Cultuurhuis Forum

ONZE TOP TIEN PRIORITEITEN OP WEG NAAR MAART 2022

De huidige raadsperiode is bijna halverwege. Er zijn nog twee jaar te gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen die op woensdag 16 maart 2022 gehouden zullen worden. Met de voorjaarsvakantie 2020 voor de deur – die begint vrijdag 21 februari –leek het onze fractie een goede gedachte om de top 10 prioriteiten van de PvdA Lansingerland voor de komende twee jaar op een rijtje te zetten. Dit zijn ze!

  1. Sneller en betaalbaar bouwen. Gezien de diverse discussies in eerdere commissievergaderingen, is de kans groot dat er op Wilderszijde 750 sociale huurwoningen zullen worden gebouwd. Het begin is er maar we zijn er nog lang niet. Lansingerland moet nog ongeveer 7000 nieuwe huizen bouwen. Het is de wens van de PvdA dat tenminste 25% van deze huizen, dus in totaal zo’n 1500 tot 1750 tot de sociale huursector gaan behoren. Ook moet er stevig gebouwd gaan worden in de middenhuur sector (720-1000 euro) en moet er veel aandacht zijn voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Wat de PvdA betreft wordt dus 50% van de nog te bouwen woningen in de sector sociaal en middel duur gebouwd. Natuurlijk hoeven dit niet alleen huurwoningen te zijn. Goedkope koopwoningen tot 250.000 euro zijn ook prima. Veel aandacht is er nodig voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze uitdaging is volgens ons nog erg onderbelicht. Belangrijk onderwerp, want er zullen ongetwijfeld ook een flink aantal arbeidsmigranten bij de nieuw te bouwen distributiecentra gaan werken.
  2. Voor iedereen betaalbare duurzaamheid. Medio 2019 stelde de Raad het actieplan “Lansingerland duurzaam” vast. Afgelopen januari stond de belangrijke Uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam 2020-2024 op de agenda van de raad. Onze fractie kan zich vinden in dit programma. Wel willen wij meer aandacht voor de betaalbaarheid voor iedereen, dus ook voor de mensen met een laag inkomen. Niet duidelijk uit deze uitvoeringsagenda werd hoe het op dit moment staat met de, samen met de ChristenUnie in juli 2019 ingediende, motie waarin het college werd opgeroepen om ook hieraan veel aandacht te besteden. Het college zegde toen toe hierop terug te komen. Dit is nog niet gebeurd. Ook het toekomstige beleid met betrekking tot duurzame afvalinzameling heeft voor ons grote prioriteit, net als de plannen voor een duurzame luchthaven en voor duurzaam vliegen: https://stichtingrhia.nl/
  3. Geen arme kinderen meer. In het welvarende Lansingerland blijft het aantal arme kinderen stabiel: 4.5%. Zoals bekend probeert onze fractie al jaren lang het college er toe te bewegen om alle arme kinderen in Lansingerland in beeld te krijgen. Het betreft ongeveer 800 kinderen die lang niet allemaal bij de gemeente bekend zijn. Tot op heden is ons dit niet gelukt maar er zit nu eindelijk beweging in. Wat de PvdA betreft moet binnen drie jaar minstens 70% van deze doelgroep in beeld zijn. Uitgangspunt is dat alle kinderen moeten meedoen in de samenleving, ongeacht hun thuissituatie.
  4. Basisbanen ook in Lansingerland. “Het is niet het gebrek aan inkomen, maar het gebrek aan zinvol werk, dat leidt tot een steeds groter wordende tegenstelling tussen mensen met diploma en werk, en mensen zonder diploma en slechts incidenteel of geen werk. Daarom moeten we werken naar een sociaal zekerheidsstelsel dat niet alleen focust op de bescherming van inkomen, maar ook op de bescherming van werk”, berichtten de Rotterdamse CDA en PvdA fracties afgelopen maand. Daarom kwamen zij met het voorstel voor “basisbanen”. Een basisbaan wil mensen nieuw perspectief te bieden door hen voor een langere tijd arbeidsritme op te laten doen, aan vaardigheden te laten werken en hen wederom de erkenning te geven van een volwaardige baan tegen het wettelijk minimumloon. De kosten van deze banen voor de gemeente is de bijstandsuitkering. Deze uitkeringsgelden moeten worden ingezet als ‘durfkapitaal’. De extra prijs (tussen bijstandsuitkering en wettelijk minimumloon) moet niet (alleen) bekostigd worden door de gemeente, maar ook maatschappelijke partijen en marktpartijen kunnen een deel op zich nemen. De PvdA fractie vindt dat ook Lansingerland het Rotterdamse voorbeeld moet gaan volgen en gaat zich hard maken voor de komst van deze banen in onze gemeente, mogelijk via een initiatiefvoorstel voor de raad.
  5. Gratis openbaar vervoer voor alle AOW gerechtigden. De raad van Lansingerland is nog niet zover (zie https://www.herautonline.nl/?p=85479) maar de PvdA zal zich de komende jaren hard blijven maken voor gratis openbaar vervoer voor alle AOW gerechtigden, ongeacht de hoogte van het inkomen. Het college voorstel om vanaf 2021 ouderen met een laag inkomen tot 120% van het minimum gratis openbaar vervoer aan te bieden is voor ons een tussenstap. Wat de PvdA betreft kiest de raad voor 130% van het sociaal minimum. Dan bereik je alle ouderen met een laag en modaal inkomen.
  6. Grotere verkeersveiligheid. De PvdA zal de verkeersveiligheid op de nieuwe rotondes op de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg nauwgezet blijven volgen. Wat ons betreft is een fietstunnel ter hoogte van de Oudelandselaan zeker nog niet van de baan. Wij rekenen op snelle provinciale besluitvorming over de komst van een fietstunnel onder de N209 tussen Bergschenhoek en Bleiswijk. Onderzoek naar de toekomst van de N209 is hard nodig. Blijft de N209 een provinciale weg of wordt het een gemeentelijke ontsluitingsweg? Ook bij de discussies over de Omgevingsvisie kwam de N209 prominent aan de orde. De maximum snelheid op deze weg moet zeker omlaag naar 60 km, zo vindt onze fractie. De snelle groei van het elektrische fietsverkeer vraagt sowieso om een herbezinning op het gebruik van onze lokale wegen. De PvdA wil laten onderzoeken of de introductie van een maximum snelheid op álle lokale wegen tot een efficiëntere en veiligere mix van auto en fietsverkeer kan leiden.
  7. Ook Lansingerland wordt Regenboog gemeente. De PvdA fractie zal in 2020 met voorstellen komen om zowel Regenbooggemeente te worden als om lokaal beleid te gaan ontwikkelen ten einde de positie van LHBTI’s in Lansingerland te versterken. De jaarlijkse ceremonie in oktober bij het gemeentehuis vanwege Coming Outday blijft natuurlijk bestaan.
  8. Infrastructuur voor fiets en openbaar vervoer moet nog beter. De plannen om de ZoRo-busbaan om te bouwen tot een tramlijn krijgen steeds meer vorm. Wat de PvdA betreft trekt men deze nieuwe tramlijn door naar Rotterdam The Hague Airport en Schiedam station. Het openbaar vervoer binnen en tussen de kernen vraagt om extra aandacht. Openbaar vervoer richt zich steeds meer op snelheid, rechte trajecten en een hoge passagiersdichtheid. De bus in de buurt verdwijnt. Lopen of fietsen naar de halte luidt het motto. Maar lang niet iedereen lukt dit. Een nieuw dilemma voor de vervoersdeskundigen, zo blijkt, waarop nog een passend antwoord gevonden moet worden. Mooi is dat de komende 2 jaar gebouwd gaat worden aan de fietshellingbaan die vanaf het fietspad over de Landscheiding een snelle verbinding moet gaan bieden met Zoetermeer Oosterheem en de Leidse regio. Het nieuwe keerspoor voor Metro E bij Pijnacker-zuid zal vanaf 2021 een hogere frequentie in de spits betekenen. Volgens het ministerie van I&W worden vanaf 2021 extra geluidschermen langs de HSL in Berkel Noord op het programma aangelegd. Wij kijken er naar uit.
  9. Betaalbare en toegankelijke zorg. De oplossing voor de bestaande zorgen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van met name de jeugdzorg in onze regio heeft voor de PvdA fractie grote prioriteit. Tot op heden is de intensieve samenwerking van de gemeenten in de Rotterdamse regio vruchtbaar geweest. Dit moet zeker zo blijven. Ook de zorg voor dakloze mensen vraagt de komende jaren in zowel lokaal als regionaal verband om grote aandacht. Er staat ook een nieuwe Inburgeringswet op stapel die voor de gemeente enerzijds extra taken met zich brengt maar ook goede kansen biedt voor een veel betere inburgering voor bijvoorbeeld vluchtelingen.
  10. Een fijne gemeente om te wonen en te werken. Lansingerland groeit snel naar 70.000 inwoners. De PvdA denkt dat hiermee de grens niet bereikt is en dat onze gemeente zal doorgroeien naar zeker 90.000 inwoners. Een middel grote stad dus. Hier horen goede voorzieningen bij. Denk maar aan goed geoutilleerde en gezellige winkelcentra, de aanwezigheid van culturele accommodaties zoals een Cultuurhuis in iedere kern, leuke horeca met terrasjes, goede onderwijsvoorzieningen, een bloeiende economie met veel banen en innovatieve bedrijvigheid in de glastuinbouw en mooie parken die voor iedereen toegankelijk zijn. Toegankelijkheid, ook voor mensen met een beperking, vraagt nog steeds om onze aandacht. Het past bij onze ideeën over de inclusieve samenleving die we in Lansingerland willen vormen. De grote groene gebieden in en rond Lansingerland blijven wij koesteren: Rottemerengebied, Hoge en Lage Bergsebos, het nieuwe park de Triangel, Vlinderstrik, Groenzoom, Park de Polder, AMG Schmidtpark en de Ackerdijkseplassen. Heel veel groen en recreatie midden in onze drukke Randstad. Natuurlijk moet de capaciteit van onze sporthallen en velden ten behoeve van de binnensport en de buitensport mee groeien met de snelle toename van onze bevolking. Wachtlijsten om te gaan sporten moeten worden voorkomen. Hiervoor is een gericht meerjaren investeringsprogramma nodig.

Cultuurhuis Forum in Groningen

 

Centrale hal Cultuurhuis Forum in Groningen

FORUM GRONINGEN MOOI VOORBEELD VOOR NIEUWE CULTUURHUIS IN BERKEL CENTRUM

Eind januari gaf de raad groen licht voor de bouw van een Cultuurhuis in de uitbreiding van het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs. Na ’t Web in Bleiswijk en de Cultuur Fabriek in Bergschenhoek krijgt ook Berkel een cultureel hart, midden in het centrum. Aan de besluitvorming is een lange voorbereiding vooraf gegaan. Ruim 2 jaar geleden ging de raad op excursie om goede voorbeelden in Gouda en Middelburg te bekijken. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-december-2016/ Op onze fractie maakte toen vooral de Chocoladefabriek in Gouda veel indruk: een prachtige combinatie van een laagdrempelige bibliotheek, leuke horeca, streekarchief en kleine werkplaatsen. Er is de hele dag wat te doen in dit historische gebouw. Ga er maar eens kijken: https://chocoladefabriekgouda.nl/

Het college van Lansingerland gaat nu aan de slag om het concept voor het Berkelse Cultuurhuis verder te ontwikkelen. Er zijn nog belangrijke vragen te over: hoeveel stoelen moet het theater krijgen, voor welke activiteiten moet er ruimte komen, hoe gaat de bibliotheek eruit zien en wat voor horeca wordt er gevestigd? En hoe bereik je een uitnodigende en laagdrempelige sfeer?

Om een idee te krijgen over hoe het Berkelse Cultuurhuis er idealiter uit zou kunnen zien, ging onze bestuursvoorzitter Gerard Bovens afgelopen week een kijkje nemen in het pas geopende Forum in de binnenstad van Groningen, vlak naast de Martini-toren. Daar wilde onze fractie natuurlijk alles van weten. Natuurlijk is de Groningse schaal veel groter dan die in Berkel en Rodenrijs maar rondkijken in het architecturaal mooi vorm gegeven Forum levert heel veel inspiratie op die we ook voor het Berkelse Cultuurhuis kunnen gebruiken. De foto’s bij dit weekbericht geven een indruk over wat dit 10 verdiepingen tellende gebouw te bieden heeft. Het Forum is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat geopend en altijd druk. Het is een gigantische trekker in de binnenstad aan het worden. Er is volop horeca, leuke ontmoetingsplekken, een VVV kantoor, werkplekken voor zzp’ers en studenten, een speciale kinderbibliotheek naast de ‘gewone’ bieb, bioscopen en expositie- en evenementenruimten, cursusruimten en een prachtig, groot dakterras waarop je de hele stad en ommelanden kunt overzien. Wat opvalt, is de uitnodigende toegankelijkheid, de warme sfeer en het enthousiasme. Zo’n gebouw valt of staat met mensen. Inclusiever kun je een gebouw niet voorstellen.

Onze suggestie is dan ook dat de verantwoordelijke wethouder, haar ambtelijke staf, raadsleden en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling (zoals Bibliotheek Oostland en Lantaren Het Venster, bestuur in oprichting) van het Berkelse Cultuurhuis binnenkort ook eens een kijkje gaan nemen in Groningen. Zie ook: https://forum.nl/

De kinderbibliotheek in Cultuurhuis Forum

Indrukwekkend trappenhuis in Cultuurhuis Forum

Tot slot: Hoe ziet de komende week eruit? De vergaderingen die we abusievelijk vorige week al noemden zijn deze week: op woensdag zijn raadsleden uitgenodigd bij de vergaderingen van de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH in Rotterdam en de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH in Delft. Nuttig, maar wij geven voorrang aan de presentatie over de Omgevingsvisie. Goed om te horen hoe de rest van de (duo-)raadsleden erop reageren. Op donderdag is er Gemeenteraadsvergadering. De nieuwe CDA-wethouder Van den Beukel wordt benoemd en de Herziening Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2020 staat op de agenda. Heb een goede week!

Lezen met uitzicht op Martinitoren

 Werkplekken voor studenten en zzp-ers