WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 8 T/M 14 SEPT 2018

16 september 2018

Dit is weekverslag 482 van de PvdA fractie in Lansingerland, met berichten over het Berkels carillon, lessen uit trendanalyses in het sociaal domein, burgerparticipatie in competitie, onverwachte tekorten voor WMO en pech voor reizigers vanaf nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. En niet te vergeten: Chabot als naam voor de nieuwe A16-tunnel onder de Rotte. Het zomerreces was al sinds eind augustus voorbij, maar de eerste week met commissievergaderingen was pas afgelopen week. Maar eerst een gerucht dat we oppikten.

GERUCHTEN ROND BERKELSE CARILLON

Het bekende en markante Berkelse carillon wordt mogelijk incompleet geplaatst op het plein bij ’t Vierkantje in Berkel en Rodenrijs, zodra dat gereed is in november. Dit vernam onze PvdA fractie onlangs vanuit betrouwbare bron. Het zal toch niet waar zijn?! Het carillon werd in 1975/1976 geplaatst bij het toen pas gebouwde gemeentehuis in Berkel en Rodenrijs. Het is daar weggehaald toen dat gemeentehuis werd afgebroken en er plaats werd gemaakt voor winkels, woningen en parkeerplaatsen. De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs www.histverberkelenrodenrijs.nl heeft zich altijd hard gemaakt voor terugplaatsing nabij de N.H. Kerk of een andere geschikte plek in het centrum van Berkel en Rodenrijs. Onze fractie zette het meermalen op de agenda, zoals al in september 2014: Het carillon moet terug!

Plein bij ’t Vierkantje ligt voorlopig nog open

Wat is er aan de hand? Het carillon, gemaakt door de Berkelse beeldend kunstenaar Bas van Leeuwen, bestaat uit 3 delen: 2 bomen en een wachter. Het carillon hangt in de 2 bomen. De kleinere wachter stond altijd op enige afstand en had in de voet een loden buis met de namen van de personen die het carillon aan de gemeente hebben geschonken. Het gerucht gaat dat die wachter niet wordt geplaatst. Hopelijk is dit echt een gerucht, anders is het een klap in het gezicht van vele Lansingerlanders. We zullen hier zeker vragen over stellen aan het college. Het moet compleet terug, bij voorkeur verbonden met het Klokkenlint!

Carillon Berkel in maart 2013 vlak voor sloop Gemeentehuis

 LESSEN UIT TRENDS IN SOCIAAL DOMEIN

Drie leden van onze fractie waren op 4 juli al bij de beeldvormende, interactieve avond over de trends in het sociale domein, zie onze weekbrief van toen: Trends sociale domein. Bij de vergadering van de Cie Samenleving op donderdag 13 september stond dit nu ter bespreking op de agenda. Het college wilde graag ‘het gesprek aangaan over de cijfers’. Dat hoef je tegen ons maar één keer te zeggen.

Er waren cijfers verzameld uit allerlei bronnen, sommige recenter dan andere, maar grofweg waren veranderingen in de afgelopen 1-3 jaar in beeld gebracht. Demografische veranderingen, aantallen mensen met een uitkering, gebruikers van jeugdzorg of WMO-ondersteuning, omvang van de huishoudens, noem maar op.

Valmir Xhemaili voerde het woord namens onze fractie. Wij zien een aantal duidelijke aandachtspunten.

  1. Huishoudomvang: tot nu toe is er nog sprake van een geringe groei van de grootte van de huishoudens. De vraag is hoe lang deze trend zich blijft voortzetten. Te verwachten is dat in een niet al te verre toekomst de grootte van de huishoudens zal gaan dalen. De samenleving is stap voor stap flink aan het veranderen. Heel belangrijk voor de strategie bij het bouwen en ook voor het creëren van maatschappelijke samenhang.
  2. Echtscheidingen: Het aantal echtscheidingen en jongeren in éénoudergezinnen stijgt snel. Wij misten een duidelijk verhaal over wat de gevolgen hiervan kunnen zijn (meer armoede, problemen rond jeugdzorg, school, etc.) en wat hieraan kan worden gedaan. Dit thema verdient echte aandacht!
  3. Armoede & schulden: Hiervoor ontbrak een trendanalyse. Er wordt verwezen naar de jaarlijkse rapportages zonder referenties en duidelijke getallen of grafieken. Wordt het meer of minder? En zijn de mensen om wie het gaat echt in beeld bij de gemeente? Armoede moet een gezicht krijgen. Het college houdt armoede nog steeds te veel buiten de deur en laat het over aan maatschappelijke partners en allerlei fondsen. Lees hier nog eens de serie recente interviews waarmee wij armoede wél een gezicht gaven. Opgroeien in armoede in Lansingerland
  4. Langdurige bijstand: De groep mensen die langer dan 5 jaar een bijstandsuitkering hebben stijgt nog steeds. Is dit logisch en onvermijdelijk omdat de bijstand als ultiem vangnet fungeert en er elk jaar mensen bij zullen komen die elders niet terecht kunnen voor werk of sociale zekerheid? Of is er toch een doorbraak mogelijk via door de gemeente te organiseren gesubsidieerde arbeid? Zie ons verkiezingsprogramma. Sinds 2007 roept elk college dat de problematiek van deze groep aangepakt zal gaan worden. Resultaat: nul!
  5. Vluchtelingen: Voor Valmir werd het hier persoonlijk. Hoe gaat het precies met de vluchtelingen die de afgelopen jaren in Lansingerland zijn gehuisvest? Die ontbreken in de trendanalyse.
  6. Personen met verward gedrag: Er is een toename van het aantal meldingen van personen met verward gedrag. Zijn dat steeds nieuwe personen of meerdere meldingen van maar paar personen? Voor Lansingerland is een verdere analyse en ook plan van aanpak keihard nodig, zeker omdat dit ook een zware wissel trekt op de politie.

Wethouders Van Tatenhove en Arends gaven antwoord. Daaruit bleek onder andere dat er moeite wordt gedaan om extra kleinere woningen te bouwen, dat het met sommige vluchtelingen goed gaat en met anderen minder (“net als met u en mij”), dat gevolgen van (v)echtscheidingen aandacht krijgen en de cijfers over verwarde personen verder worden opgehelderd. Niks concreets over armoede. Een heel opvallende uitspraak rond de bijstand was die van wethouder Arends: de case-load van de ambtenaren die bijstandsgerechtigden ondersteunen is hoog en dat kan deels de relatief lage waardering van cliënten verklaren. Na doorvragen door Petra Verhoef werd duidelijk: de wethouder vroeg impliciet om extra formatie op de afdeling sociale zaken. Precies zoals onze fractie al jarenlang bepleit.

Koeien bij de landscheiding in Berkel Noord

 LANSINGERLANDS INITIATIEF

De nieuwe Verordening voor het Lansingerlands Initiatief 2018 stond bij Cie AB op de agenda. Het is in 2017 als pilot opgezet, aangezwengeld door D66, met het idee om burgers met goede plannen op één moment in het jaar te laten presenteren en zo duidelijk te krijgen wat er allemaal voor plannen leven en wat daaraan voor werkzaamheden vastzitten voor met name de ambtelijke organisatie. Wij waren er destijds geen voorstander van en nog steeds niet. De evaluatie geeft duidelijk aan waar het mis ging: de procedure was onduidelijk en te lang en werd door sommige initiatiefnemers als niet fair ervaren. Er lag nu een aparte Verordening voor.

Onze fractie vindt de Verordening Lansingerlands Initiatief in de huidige vorm niet acceptabel. Wat is ons probleem?

  • Het is een show, een competitie met alle druk op één moment in het jaar. Zo’n ‘feestje’ heeft de eerdere, laagdrempelige procedure vervangen. Wij vinden dat élk initiatief, op ieder moment op eigen merites en niet via een competitievorm moet worden beoordeeld. Wel goed dat nu een burgerpeiling en niet meer de raad als finale jury de uitslag bepaalt.
  • Er is een budget van slechts 60.000 euro per jaar beschikbaar om de gekozen initiatieven (mede) te financieren. Waarom deze extra prijzenpot naast de subsidies uit Zeilfonds, Duurzaamheid en Wijkgericht werken en de optie ‘Right to Challenge’? Voor de PR van burgerparticipatie?
  • Er is nog een bestaande lijst van ongeveer 20 in het recente verleden ingediende initiatieven (niet alleen van het Lansingerlandse initiatief). Zie: Ingediende burgerinitiatieven. Die haalden het destijds net niet, hadden de business case nog niet rond of anderszins. Maar het waren mooie plannen. De nieuwe procedure kan met zich meebrengen dat op zich waardevolle initiatieven vanwege de competitie in de la verdwijnen. Exposure in de ‘dragon’s den’ van de raad wordt belangrijker dan inhoud, vernieuwing en maatschappelijke relevantie.
  • Lansingerland verdrinkt inmiddels in de goed bedoelde burgerparticipatie: burgerinitiatieven, zelfbeheer, overnemen van gemeentelijke taken, Dorpsdialogen & Alliantiefabriek, de Lansingerlandse Uitdaging (gestopt) en de publieksactie voor duurzaamheid ‘Duurzaam en groen, samen gewoon doen’. Heldere doelen en effectrapportages ontbreken. Inwoners zien door de bomen het bos niet meer. Een goede evaluatie van wat er is en of het écht werkt, ontbreekt. Deze evaluatie heeft voor de PvdA-fractie nu prioriteit.

Kortom, er is de komende jaren nog heel veel werk aan winkel om burgerparticipatie in Lansingerland écht van de grond te tillen. Het moet allemaal veel simpeler en doeltreffender en er moet voldoende budget zijn en een breder bereik onder onze inwoners.

De andere fracties zagen deze bezwaren nauwelijks. Dit was immers de ‘kers op de taart’ van álle mogelijke opties om een burgerinitiatief in te dienen. Petra vroeg wethouder Fortuyn of er minimaal een duidelijke flowchart kon komen voor inwoners: bij welk fonds of welke ambtenaar kun je eigenlijk terecht met je initiatief? De wethouder zegde toe het te laten onderzoeken.

Wie heeft er wel eens gezongen op het zangfietspad?

 CHABOTTUNNEL NAAM VOOR A16 ONDER ROTTE DOOR

Wat een ontzettend goed idee om de nieuwe tunnel A16 Rotterdam onderdoor de Rotte Chabottunnel te gaan noemen!” zeiden wij al op onze Facebook pagina op 31 augustus. Het idee kwam van het Chabot Museum in Rotterdam en het kunstenaarscollectief Observatorium. Leefbaar3B-raadslid Jan Pieter Blonk was er lyrisch over tegen het AD en plaatste het op de agenda van commissie Ruimte van afgelopen week. Probleem is dat ons college al in maart 2016 had besloten om de naam Rottemerentunnel te gaan hanteren. Maar de Rottemeren liggen zo’n 3-4 km verderop. Valmir Xhemaili voerde voor ons het woord en hij benadrukte dat het vanuit cultuur-historisch perspectief heel mooi zou zijn dat één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme in Nederland, een Hoeksenaar nota bene, zijn naam op een tunnel krijgt. Blonk kan dus in ieder geval rekenen op onze steun, en ook die van VVD en Wij Lansingerland. Op 27 september brengt Blonk een motie vreemd aan de orde in de raadsvergadering.

Chabot schilderde vanaf Bergschenhoek brand bombardement 1940 in Rotterdam

De schilder Chabot woonde in de jaren 30-40 van de vorige eeuw aan de Rottekade in Bergschenhoek, zo’n beetje waar de tunnel onder de Rotte zal duiken. Hij schilderde prachtige landschappen en vanaf deze plek ook een imponerend schilderij van de brand in Rotterdam in mei 1940. Zijn collectie is te vinden in het mooie Chabotmuseum recht tegenover Boijmans-Van Beuningen.

STATION LANSINGERLAND-ZOETERMEER VERTRAAGD

Nogal een afknapper! Dit Persbericht station Lansingerland-Zoetermeer bericht dat pas in mei 2019 de RandstadRail zal rijden op het station. We kregen op vrijdag ook als gemeenteraad een brief met dezelfde strekking. In beide stukken staat geen woord over bus 170 (vanuit Rodenrijs/ZoRo-bus) en 173 (vanuit Bleiswijk). Gaan die al in december 2018 naar dit station rijden of ook pas in mei 2019? Volgens de berichtgeving is het busstation ook dan pas klaar. Dit vraagt om een rondvraag binnenkort. Heel vervelend voor reizigers die van dit spoor gebruik willen gaan maken voor woon-werkverkeer!

Station Lansingerland-Zoetermeer in april van dit jaar

TEKORT OP WMO, TOCH SCHERPER BEGROTEN

Bij de vergadering van Cie AB stond onder andere de Zomerrapportage op de agenda. Hamid Azzouzi voerde het woord. Hij uitte zorgen over de 1.3 miljoen die extra was vrijgemaakt voor het collegewerkprogramma, door scherper te begroten dan voorheen. Enerzijds vindt onze fractie het natuurlijk goed dat het college minder ruim begroot, want alle overschotten verdwenen voorheen in de algemene reserve. Daar ageerden we altijd flink tegen. Anderszins is niet duidelijk of dit wel structureel kan en of het toch niet ten koste gaat van voorzieningen voor onze inwoners.

Verder stelde Hamid een vraag over het programma voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het tekort van bijna een half miljoen euro verraste ons flink. Eerder waren er vaak jaarlijkse overschotten van rond de 2 ton. Het tekort hangt vooral samen met ‘onvoorziene omstandigheden’ bij de pilots Huishoudelijke mantelzorghulp en Take Care. Daar zijn hele ruime subsidies aan verleend, waarbij de eigen bijdrage van cliënten heel klein was. Er was veel vraag naar, tariefstijging van loonkosten, en de tarieven voor Huishoudelijke mantelzorghulp werden gelijkgetrokken aan de reguliere huishoudelijke hulp. Wij waarschuwden eind november 2016 al via uitgebreide schriftelijke vragen dat dit business model niet duurzaam was, zie ons weekverslag van destijds (Vragen over pilots; helaas zet de Gemeente alleen raadsvragen van het afgelopen jaar nog op de website, dus de link naar vragen en antwoorden werkt niet meer). Een quote uit ons weekbericht van destijds: “Het college omzeilt het antwoord op onze vraag of deze pilots op den duur nog wel te betalen zijn. De omvang van de doelgroep is nu nog relatief bescheiden maar wat te doen wanneer dit experiment breed aanslaat?” Precies de zaken die we destijds aanstipten, hebben nu een nadeel van ruim 3 ton opgeleverd. Het ‘succes’ van de pilots zou men kunnen afleiden aan het toenemend beroep dat er op wordt gedaan, maar onze vraag is of de eigen bijdrage van laagste inkomens klein is en van hogere inkomens hoger? Dat zou eerlijker zijn en kosten van gemeente drukken. We kregen een niet geheel bevredigend antwoord van wethouder Van Tatenhove, maar zij verzekerde ons dat iedereen de hulp krijgt die men nodig heeft.

Tot slot: De komende week is relatief rustig. Het gemeentelijk afvalbeleid komt aan de orde in de raadsvergadering van 27 september. Hier spraken de fracties afgelopen week over bij Commissie Ruimte, maar we wachten de raadsvergadering af voor een uitgebreidere verslaglegging. Een goede week!

 

 De fietsenstalling bij RtHA is helemaal in orde

 Het Chabotmuseum in Rotterdam