WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 9 T/M 15 MAART 2019

16 maart 2019

Dit is weekverslag nummer 505 van de PvdA fractie in Lansingerland. Er ligt een gevulde week achter ons: fractievergadering en drie lange commissievergaderingen. Op dinsdagavond waren leden Raymond Tans en Gerard Bovens bij het grote LTO debat voor de Provinciale Statenverkiezingen, in ’t Manneke in Berkel en Rodenrijs. En op 16 maart trok onze ‘rode slinger’ van leden en Leo Bruijn door Bleiswijk.

De doeners voor de N209!

In Bleiswijk herkent men ons als ‘de partij van N209’

GEDEPUTEERDE FLOOR VERMEULEN (VVD) IS GEEN N209 DOENER

“Gewoon Doen!” is de strijdkreet van de VVD tijdens deze verkiezingscampagne maar als het om “Doen ten behoeve van de geluidschermen van de N209” gaat, is dit doen door gedeputeerde Floor Vermeulen heel ver te zoeken. Dit bleek uit de beantwoording van de vragen die Sam de Groot stelde aan wethouder Simon Fortuyn tijdens de commissie Ruimte van afgelopen week dinsdag.

Sam vroeg de wethouder hoe het precies zit met de financiering en de planning van de nog te plaatsen geluidschermen bij de Kruisweg, Bleiswijk en Bergschenhoek en wat de wethouder vindt van het tempo dat de provincie daarbij heeft. Het antwoord was onthutsend. Fortuyn: “In 2014 werd er van het Bureau Geluidsanering een bedrag van 4.5 miljoen euro ontvangen. Dit kan worden ingezet voor het plaatsen van geluidschermen bij Bleiswijk en Bergschenhoek. Kruisweg viel toen buiten de boot. Omdat de nood daar erg hoog is, hevelde het college, in overleg met de stichting Stop Herrie HSL en het ministerie van I&M, een miljoen euro over uit het budget dat bestemd is voor het oplossen van de geluidsoverlast door de HSL. De provincie Zuid-Holland legde er nog eens 1.4 miljoen bij en daar bleef het wat de provincie betreft tot op heden bij. Vanaf 18 maart worden er schermen geplaatst”.

Het dus nu nog beschikbare budget van 4.5 miljoen is waarschijnlijk niet voldoende om het plaatsen van de schermen bij Bergschenhoek te financieren. Daar wordt snel een start mee gemaakt. Het plaatsen van schermen bij Bleiswijk wordt super ingewikkeld. De weg maakt daar een bocht en er loopt een watergang langs. Zeker is dat het budget volstrekt niet voldoende is. Aan een definitief ontwerp wordt momenteel gewerkt. De wethouder gaf aan voor deze budgettaire kwestie nog bij de raad terug te zullen komen. Volgens Fortuyn moet het zo zijn dat de vervuiler betaalt. “De vervuiler in kwestie is de provincie Zuid-Holland die als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt voor de N209”. Over het trage tempo van de provincie was hij kort: “Het geld was al in 2014 beschikbaar en nu zijn we 5 jaar verder. Oordeelt u zelf maar!”

Vorige week berichtten wij uitgebreid over onze zorgen over de N209. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-1-t-m-8-maart-2019/ Onze conclusie is dat gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid voor de N209 eens in de praktijk moet gaan waar maken. Hij moet “Gewoon Doen!”

Actuele uitnodiging om te gaan stemmen

CDA WIL MEER BOUWEN IN BLEISWIJK (NET ALS WIJ)

De CDA-fractie stelde afgelopen dinsdag in de commissie Ruimte de noodzaak aan de orde om op korte termijn bouwplannen voor seniorenwoningen en woningen voor jonge gezinnen in Bleiswijk te gaan realiseren. Om die huizen te bouwen heeft deze fractie het gebied tussen de Langevaart en de Korenmolenweg en tussen de Lijsterlaan en Merenweg op het oog. Nu nog grote en lege locaties die voor een deel in eigendom zijn van de gemeente en voor een ander deel van particuliere eigenaren. De komst van meer jonge gezinnen en starters moet voorkomen dat het voorzieningenniveau in Bleiswijk in de knel komt. “Ouders maken zich zorgen dat hun volwassen kinderen naar elders vertrekken omdat er voor hen geen betaalbare woningen zijn in Bleiswijk. Het is van groot belang voor scholen, sportverenigingen, kerkgenootschappen en het sociale leven dat jonge gezinnen zich kunnen vestigen in Bleiswijk. Gebeurt dat niet tijdig dan zal dat ten koste gaan van de nu nog bloeiende verenigingen, scholen en kerkgenootschappen”, aldus het CDA.

Onze woordvoerder Valmir Xhemaili was blij met het verhaal van het CDA. “Het lijkt erop dat de CDA-fractie onze onlangs verschenen Vertelling van PvdA over Lansingerland 2030 goed heeft gelezen!”

Jammer dat wethouder Kathy Arends in haar reactie niet veel verder kwam dan het doen van wat procesmatige uitspraken. “Er moet een ruimtelijke studie worden gedaan en aan planvorming worden gewerkt. Het college komt erop terug bij de Kadernota”. Veel concreter werd het niet, tot teleurstelling van het CDA en van Valmir Xhemaili die wel blij is dat nu ook het CDA zich heeft geschaard tot het kamp van de fracties die veel meer betaalbare woningen willen bouwen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Het college kijkt nu overigens wel tegen een meerderheid in de raad aan die sneller en betaalbaarder wil gaan bouwen. En dat is de grote winst van dit debat!

Hij zit er echt: Leo Bruijn 4e van links

LEVENDIG LTO-NOORD DEBAT PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Afgelopen dinsdagavond was er in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen het grote LTO-Noord debat dat gehouden werd in zalencentrum ’t Manneke in Berkel en Rodenrijs. De vele aanwezigen kwamen van heinde en verre. Agrariërs met bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden en de Krimpenerwaard waren goed vertegenwoordigd. Net als de PvdA Lansingerland met onze landbouwspecialist Raymond Tans en met Gerard Bovens, trouwens. Er ontstond een levendig debat. De PvdA Zuid-Holland werd vertegenwoordigd door onze nummer 2 op de kieslijst: Leo Bruijn.

Het eerste debat ging over de vraag of de land- en tuinbouwsector voldoende (financiële) steun krijgt van de provincie om de ambitieuze doelstellingen in het kader van het Energie Akkoord 2017 van Greenport West-Holland te kunnen realiseren. Leo Bruijn ziet de warmterotonde als een gewoon nutsbedrijf waarop de overheid financieel stevig inzet . “De hiervoor noodzakelijke investeringen moeten, net als bijvoorbeeld de traditionele gas en lichtleidingen, door de overheid worden gedaan waarbij de gebruikers betalen voor de door het nutsbedrijf geleverde energie of geld ontvangen voor de door hen aan zo’n warmterotonde geleverde energie ”. De komst van de warmterotonde schiet volgens de deelnemers aan het debat nog niet echt op. De provincie heeft nog forse stappen te maken. Vreemd dat de regio Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp bij de start van het project niet direct in beeld waren. Voor de energietransitie is in totaal 135 miljoen beschikbaar waarvan een deel voor de warmterotonde.

Een zelfde type debat ontstond toen het ging om het versterken van de digitale infrastructuur in de buitengebieden. Daar is het vaak nog slecht mee gesteld omdat bedrijven die snelle glasvezelkabels aanleggen alleen maar willen investeren in drukbevolkte gebieden. Gelukkig is er inmiddels een oplossing gevonden voor de buitengebieden in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De PvdA-fractie maakte zich hiervoor al jaren hard. Voor Leo Bruijn geldt hier hetzelfde als bij de warmterotonde. “Glasvezelkabelnetten zijn deel van de publieke infrastructuur. De overheid moet zorg dragen voor de investeringen en de gebruikers moeten voor de dienstverlening betalen. Iedereen moet aangesloten kunnen worden. Dit moet je niet alleen aan de markt overlaten”. Natuurlijk geldt hier ook het economische belang. Agrarische bedrijven opereren vaak internationaal en zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van snel internet. Er is een nationaal economisch belang. Bruijn: “Voor de moderne teelt heb je drones nodig. Die kunnen niet zonder snel internet. We kunnen de opbrengsten van de veiling van netwerken investeren in snel internet in de buitengebieden”. Alle aanwezige partijen waren het er over eens dat de komst van snel internet in de buitengebieden nu veel te langzaam gaat.

Verder werd er gedebatteerd over de gevolgen van bodemdaling (“eerst veel onderzoek en nu geen overhaaste conclusies trekken!”), over de kwaliteit van water en over het belang van korte ketens bij de aanschaf van voedsel, als alternatief voor de huidige lange voedselketens. De korte keten vormt een rechtstreekse verbinding tussen producent en consument en zorgt voor meer waardering voor het eten. Het stimuleert duurzaam produceren en draagt bij aan het sluiten van kringlopen in de regio. Wat zijn de belemmeringen en hoe los je die op? Partijen als GroenLinks en Partij voor de Dieren gaven hoog op van het belang van korte ketens, zij zien de landbouw het liefst regionaal, kleinschalig en duurzaam georganiseerd. Maar vele aanwezige agrariërs zien bezwaren. Nederland zet nu krachtig in op lange ketens. “Slechts een klein deel van wat ik produceer, komt in de regio terecht, het leeuwendeel gaat naar het buitenland. Het zou de huidige productiecapaciteit van de agrarische sector heel negatief beïnvloeden”. Toch was er de brede overtuiging dat er desondanks volop kansen zijn, mits de grootschalige verkopers van producten goed meewerken. De rol van de supermarkt-ketens is cruciaal. Zonder hen gaat het niet lukken, was de algemene overtuiging. Met al dit soort belangrijke thema’s is er des te meer reden om te gaan stemmen op 20 maart!

Voorzichtig skaten?

RTHA MAG IN NABIJE TOEKOMST NIET VERDER GROEIEN

Rotterdam The Hague Airport mag in de nabije toekomst niet verder groeien. Dat berichtten de regeringspartijen D66 en ChristenUnie afgelopen maandag. De omwonenden hebben volgens hen na alle overlast recht op rust. Bovendien vinden de partijen ongebreidelde groei van de luchtvaart onverantwoord. Een meerderheid van de Kamer steunt hun plan. Ook de SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus en SGP van de oppositie steunen de voorlopige groeistop. Coalitiepartner VVD is landelijk voorstander van groei op de luchthavens.

Dit nieuws werd groot gebracht maar wat is het échte nieuws nu eigenlijk? Feitelijk kan er in afwachting van de door de minister I&W aangekondigde luchtvaartnota en de belangrijke herindeling van het luchtruim toch al geen sprake zijn van uitbreiding van de nu beschikbare geluidsruimten. De enige uitbreiding die nu actueel is, betreft de start van de luchthaven Lelystad waardoor er ruimte ontstaat op Schiphol.

Feit blijft dat de vraag naar internationaal vervoer de komende jaren zal blijven stijgen. En zolang dat niet via rails gaat, dan gaat het via de lucht. D66, GroenLinks en ChristenUnie willen de boel wel op slot doen maar hebben ook geen antwoord op de vraag hoe op korte termijn het internationale spoorwegverkeer op afstanden tot 700 km kan worden geïntensiveerd. Het gaat nog decennia en vele miljarden extra duren voordat bijvoorbeeld Berlijn snel bereikbaar is. De belangrijke verbinding naar Brussel is nog steeds ver onder de maat en zal zo nog wel even zo blijven. Hoogfrequent rechtstreeks met de trein naar Londen reizen blijft voorlopig een droom. Mensen blijven reizen.

Het eigenlijke regionale en landelijke debat moet erover gaan hoe we dit voor elkaar gaan krijgen zonder enorme schade aan het klimaat en overlast in de buurt. Kleine stappen vooruit, inzet op innovatie, perfecte samenwerking en realistische doelstellingen gaan zeker helpen. Niet de boel op slot gooien, dat is een schijnoplossing want gevlogen wordt er toch. We zitten nu in een overgangstijd die vraagt om tijdelijke oplossingen die niet conflicteren met wat we op langere termijn willen gaan realiseren. Een ander type debat is dus nodig. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/weekbericht-pvda-fractie-12-t-m-18-jan-2019/

Pontje Berkelse vaart ligt stil door storm

BUMA WIL BASISBANEN

CDA-fractievoorzitter Buma wil dat er basisbanen komen voor mensen die langdurig een bijstandsuitkering krijgen. Zo hoopt hij meer mensen uit de ‘gevangenis van de bijstand’ te lokken. Tot zover het goede nieuws. Minder goed nieuws wat ons betreft is dat Buma uitgaat van een basisbaan van 20 uur waarbij de hoogte van het inkomen 15% meer is dan de bijstandsuitkering. Mensen met een basisbaan komen dan op ongeveer 85% van het minimumloon uit.

Onze fractie probeert de komst van de basisbanen al enige tijd op de politieke agenda te krijgen. In de Vertelling van PvdA over Lansingerland 2030 vertellen wij op pagina 3-4 over basisbanen die een gewoon cao-loon moeten opleveren en die ook borg staan voor een goed pensioen. Zo schep je maatschappelijk belangrijke werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Om met Job Cohen, de voorzitter van Cedris, de koepelorganisatie van wat ooit de sociale werkvoorziening was, te spreken “Basisbanen vormen de paralelwegen van de hoofdrijbanen waarop de reguliere werkgelegenheid zich voort beweegt. Je kunt, als het moet, voor je toekomst op de paralelweg blijven maar ook doorsteken naar de hoofdrijbanen”.

Niks geen ontwijking van het minimumloon dus, zoals het CDA nu nog voorstaat en ook niet de plicht tot doorstroming. Het moet mogelijk zijn om via de basisbanen een belangrijk deel van de 435.000 bijstandsgerechtigden die ons land nu telt aan bestaanszekerheid en goed werk te helpen. Natuurlijk zit er een prijskaartje aan. Het bijstandsbudget is hiervoor niet genoeg. Maar basisbanen zullen ook gaan bijdragen aan bijvoorbeeld lagere zorgkosten en aan meer veiligheid. Basisbanen zullen bovendien zorgen voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Waar wachten we eigenlijk nog op?!

Sporten in de buitenruimte kan in stijl gebeuren

 Tot slot: De komende week is er op dinsdag een gevulde Presidium vergadering voor de fractievoorzitters. Op woensdag gaan raadsleden op werkbezoek bij RTHA of ze volgen een presentatie over het Grondbeleid. Heb een goede week!

 Nieuwstraat in Berkel ligt open

 Markt op het vernieuwde plein in Berkel

Vertrouwde plek van de markt

Bloesem in Berkel