WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 9 T/M 15 NOVEMBER 2019

16 november 2019

Dit is nummer 531 van de weekverslagen van de PvdA-fractie in Lansingerland. Het was een volle commissieweek. Op maandag was het bestuur van onze lokale PvdA op het gemeentehuis voor een fotosessie van fractie en bestuur. Dinsdag- en donderdagavond hadden we twee aardig lange commissievergaderingen Ruimte. We doen verslag van de vergadering op donderdag over de beleidsuitgangspunten voor de verdere uitwerking van het Masterplan en Bestemmingsplan Wilderszijde. Op woensdagavond was er een korte vergadering AB. Traditiegetrouw geven we deze week ook weer veel nieuws over openbaar vervoer in ons weekbericht.

 Landscheiding in de regen

 BELEIDSUITGANGSPUNTEN WILDERSZIJDE ZEKER GEEN HAMERSTUK

Op donderdagavond was de vergadering van commissie Ruimte volledig gewijd aan de uitgangspunten die de raad wil meegeven aan het college voor een nadere uitwerking van het Masterplan en Bestemmingsplan voor de aanleg van de nieuwe wijk op Wilderszijde. Voorafgaand aan de vergadering sprak ondernemer Veltrop in, namens de drie winkeliersverenigingen. Ze maken zich zorgen over de voorgestelde 3000-5000 m2 aan nieuwe winkelruimte, want dat zou op gespannen voet staan met de ontwikkelingen in Bergschenhoek en de uitbreiding aan westzijde van het winkelcentrum in Berkel en Rodenrijs.

Petra Verhoef deed namens onze fractie de woordvoering. Onze fractie is enthousiast dat de aanleg van Wilderszijde nu echt concreter wordt. De plannen schetsen een groene, diverse wijk met twee scholen voor primair onderwijs en voldoende voorzieningen, bijvoorbeeld om te sporten. De auto zal minder bepalend zijn in het straatbeeld, bijvoorbeeld door het verlagen van de parkeernorm. Toch is niet alles koek en ei. Onze fractie heeft allereerst zorgen over de onduidelijkheid over het aantal te bouwen huizen in de categorie ‘sociaal’. Het voorstel spreekt van van 30 tot 40% betaalbare woningen (sociale huur + vrije sector midden huur en koop). Bij 2500 totaal te bouwen huizen zouden er dan 900 in de betaalbare klasse vallen en bij 3000 totaal zou het om 1200 betaalbare huizen gaan. Het zint onze fractie niet dat het deel van woningen dat werkelijke sociale huur betreft niet wordt vastgesteld bij deze uitgangspunten. “Wat ons betreft wordt dat 25% van totaal 3000 te bouwen woningen, dus 750 totaal”, zei Petra stellig. “Zo trekken we het gemiddelde percentage sociale huurwoningen in Lansingerland weer iets op richting de 20%”. De coalitiefracties vermeden het noemen van sociale huur percentages, met uitzondering van VVD die 20% noemde. Voor GroenLinks en D66 is het minimaal 20%, maar liefst meer. D66 vroeg de wethouder wat Rotterdam er voor over zou hebben om meer dan 20% sociale huurwoningen op Wilderszijde te realiseren. Wethouder Abee, die de hele avond de beantwoording voor zijn rekening nam, gaf geen enkele helderheid over het precieze percentage sociale huur, maar verzekerde ons wel dat de 20% uit het coalitieakkoord overeind zou blijven. Toch raar dat er dan zo’n gemengde groep ‘betaalbaar’ blijft staan in het raadsvoorstel.

Petra vervolgde dat de voorziene winkels in ieder geval in de eerste levensbehoeften moeten kunnen voorzien. De kernen Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs bieden immers voldoende ander winkelaanbod en grote supermarkten. Ook vroeg ze de wethouder hoe het staat met het afleggen van de ‘last mile’ bij gebruik van openbaar vervoer (OV). De haltes van bijvoorbeeld de RandstadRail en ZoRobus (op termijn te vertrammen) liggen namelijk best ver buiten het projectgebied. In het Stec-advies werd dat ook nadrukkelijk genoemd: “Verbetering van de OV-bereikbaarheid sluit aan bij het principe ‘eerst bewegen, dan bouwen’ in het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland”.

We kregen van wethouder Abee duidelijkheid over een aantal zaken. Allereerst worden de goedkopere woningen parallel aan de duurdere gebouwd, dus niet eerst het duurdere segment. Verder is de prognose van het advies van Stec dat de wijk pas in 2032 klaar zal zijn wel wat pessimistisch volgens de wethouder. Dat kan misschien wel sneller zijn. Teleurstellend is dat aanhaken aan een warmtebedrijf niet mogelijk is, maar dat is wel begrijpelijk gezien de verschillen in tempo van ontwikkeling. Onze fractie zag een uitgelezen kans om energieneutraliteit te gaan realiseren op buurt en wijkniveau. De wethouder zegde toe keihard te werken aan het overbruggen van ‘de last mile’ bij het OV. De bekende verdwenen halte werd niet bij naam genoemd, maar was in ieders gedachte.

Verder bleek uit de beantwoording dat het aantal vierkante meters voor winkels en andere voorzieningen zoals apotheek of snackbar nog wordt verfijnd op basis van een lopend onderzoek. Petra vroeg op het einde van de vergadering nadrukkelijk aan wethouder Abee of de uitgangspunten, met eventuele aanpassingen op basis van de gehoorde inbreng van de avond, nog voor de raadsvergadering van 28 november aan de provincie en het ministerie van BZK kunnen worden voorgelegd. De wethouder had namelijk diverse malen gezegd dat wat zij er van vinden heel belangrijk is. Stel je voor dat we in de raadsvergadering binnenkort een raadsvoorstel vaststellen waarmee deze belangrijke partijen het niet eens zijn. Of dat gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk geworden. Volgens de wethouder moet de raad nu eerst maar een besluit nemen. Maar eens kijken wat er de komende 10 dagen tot aan de raadsvergadering nog allemaal gebeurt.

 Nog lege Wilderszijde

 Meer jongeren, dus groter Wolfert Lyceum

Dorp Bergschenhoek krijgt er een buurdorp bij.

 OOK OUDEREN IN BARENDRECHT BEHOUDEN GRATIS OV

Vorige week berichtten wij dat onze fractie tijdens het debat over de gemeentebegroting 2020-2023 een motie indiende om nu eindelijk eens van het college een duidelijk plan (en budgetinschatting) te krijgen over de mogelijkheden voor gratis OV op het RET-lijnennet voor AOW-gerechtigden in Lansingerland. Dit is volgens het college al in de maak voor bespreking in de raad, zo bleek tijdens het debat, en dus trokken wij de motie in.

De PvdA fractie vindt dat er alles aan gedaan moet worden om nog deze bestuursperiode het gratis OV voor in ieder geval ouderen met een smalle beurs te realiseren. Liever hebben wij het voor alle ouderen. Wij worden hierbij gesteund door Het collegeprogramma 2018-2022 dat stelt dat: “We voor senioren de financiële drempel willen verlagen om gebruik te maken van het openbaar vervoer”. Zo kan eenzaamheid bij ouderen met kracht worden bestreden. Gratis OV voor ouderen met een laag inkomen op het gehele regionale RET-net sluit ook goed aan bij het plan van het college om “In 2019 een onderzoek uit te voeren naar flexibel vervoer voor ouderen tussen de kernen en voor werknemers naar bedrijventerreinen. Regio gemeenten als Rotterdam & Capelle a/d IJssel en Barendrecht hebben al veel ervaring opgedaan met gratis OV voor alle ouderen in hun gemeenten. Het college van Lansingerland kan gebruik maken van hun ervaringen over wat het financieel kost en maatschappelijk oplevert.

In Barendrecht dreigde het gratis OV voor alle ouderen beperkt te worden tot alleen ouderen met een minimuminkomen. Een collegevoorstel kreeg afgelopen week geen meerderheid in de raad, zo berichtte het AD Rotterdam. Ouderen in deze gemeente tekende een fel protest aan en lieten stevig van zich horen in de raadszaal van Barendrecht. De voltallige gemeenteraad nam wel het amendement ‘AutoMaatje’ aan, een pilot waarmee vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten van deur tot deur vervoeren om zo eenzaamheid terug te dringen.

Barendrecht en Lansingerland zijn vergelijkbare gemeenten als het om bevolkingssamenstelling en bevolkingsgroei gaat. Welvarend vergeleken bij grote buurman Rotterdam. Het is en blijft raar dat het rijke Lansingerland tot op heden niet bereid is om in ieder geval voor ouderen met een laag inkomen gratis OV te regelen. Zo’n regeling is voor de ouderen in Barendrecht zelfs een forse stap terug. Onze fractie is heel benieuwd wanneer het college van Lansingerland haar plannen aan de raad gaat presenteren. Hoe lang pikken de ouderen in Lansingerland het nog dat zij van gratis OV verstoken blijven? Wanneer sluiten zij zich aan bij onze Greet Wijs die zich al jaren hiervoor hard maakt?

ZoRo bushalte Berkelse weg bomvol met fietsen

Tot slot: In de aankomende week bezoeken de fracties op maandagavond diverse scholen in verband met het Integraal Huisvestingsplan. Op dinsdag is er een regionale informatiebijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling, in Capelle a/d IJssel. Op woensdag een korte commissievergadering Samenleving over een bespreekpunt van Leefbaar 3B (Chillplekken voor de jongeren). Op donderdag geen vergaderingen. Heb een goede week!

 Seizoen voorbij bij tuin van Floddertje

 Bergweg Zuid Bergschenhoek

Serene rust op Haagse Malieveld

 Nieuwe busstation in Den Haag is mooi geworden.