WEEKBERICHT PVDA FRACTIE 7 T/M 13 APRIL 2018

15 april 2018

Dit is het tweede weekbericht ‘nieuwe stijl’ van onze nieuwe PvdA fractie, maar wel al nummer 470 in de totale reeks van weekverslagen die we vanaf de start van de fusiegemeente Lansingerland maakten vanuit de verschillende fracties. Vanaf nu tellen we dus gewoon door en gaan gestaag richting nummer 500! Het was een week waarin we een eerste echt fractieoverleg in de nieuwe samenstelling hadden. Het was een drukte van belang in alle fractiekamers op het Gemeentehuis. Op dinsdag stond commissie Ruime op het programma en woensdag commissie AB. Zoals al eerder gemeld, was er geen commissie Samenleving. Dit vanwege gebrek aan agendapunten. Verder waren er deze week allerlei ontwikkelingen in de coalitieonderhandelingen, die we als licht chaotisch willen aanmerken.

BIJ CIE RUIMTE ZORGEN OVER DE GROTE INFRASTRUCTURELE WERKEN

 Bij commissie Ruimte hield Valmir Xhemaili zijn ‘maiden speech’. Hij stelde vragen rondom twee bestemmingsplannen, waarbij hij met name duidelijk wilde krijgen of omwonenden tijdig waren geraadpleegd bij de veranderingen. Ervaringen uit het verleden leerden ons namelijk dat dat heel vaak niet het geval was, of dat het te laat gebeurde. Verder vroeg Valmir of er sprake kon zijn van mogelijke precedentwerking bij het omzetten van bedrijfsbestemming naar woonbestemming.

Wethouder Heuvelink gaf aan dat een particuliere initiatiefnemer verantwoordelijk is voor het informeren van de omwonenden. Bestuursrechtelijk is er natuurlijk de mogelijkheid tot indienen van een zienswijze en dat faciliteert de Gemeente. Precedentwerking zag wethouder Heuvelink niet als een probleem, want iedere situatie is weer net anders.

Wij concluderen dat veel afhangt van welwillendheid van de initiatiefnemer om omgeving te informeren en van alertheid van inwoners om tijdig de gemeentelijke pagina met bestemmingsplanwijzigingen te lezen. Oplettendheid bij dit soort dossiers blijft belangrijk: verandering in bestemming heeft vaak effect heeft op de grondprijs per vierkante meter. Ons devies is: “follow the money” en kijk net wat langer dan je neus lang is bij dit soort bestemmingsplanwijzigingen.

Sam de Groot vroeg de wethouder of het college, ambtenaren en inwoners eigenlijk tevreden zijn over de Welstandscommissie. Inwoners hebben er vaak mee te maken, maar zo’n commissie is niet verplicht. Met de komst van de nieuwe omgevingswet, zou je kunnen overwegen om in sommige trajecten de Welstandscommissie er buiten te laten. Wethouder Heuvelink kon niet veel zeggen over de tevredenheid over de Welstandscommissie en zijn ambtenaar verwees naar het jaarverslag. Verder vond hij dat Sam op de troepen vooruit liep met zijn verwijzing naar de nieuwe omgevingswet. Dat hebben we als PvdA-fractie vaker gehoord, maar wij noemen dat: anticiperen om tijdig te kunnen agenderen. De Gemeente is overigens bezig met een pilot hierop. Hoe sturend een Welstandscommissie kan zijn, verschilt mogelijk in de toekomst per gebied of situatie.

Vervolgens kwam het echt belangrijke deel van de vergadering: actualiteiten rondom A13/A16, HSL en RtHA. Sam vroeg de wethouder wanneer en in welke vorm het college de raad gaat informeren over in hoeverre voor de A16 saldo nul gehaald gaat worden. Wethouder Fortuyn gaf aan dat er geen reden is om te twijfelen aan saldo nul, dat gaat gehaald worden. Sam wilde verder weten wat de gevolgen zijn van bereikbaarheid van Lansingerland (in- en uitgaand verkeer) in de periode dat de werkzaamheden daadwerkelijk lopen. De wethouder beloofde dat er flink overleg wordt gevoerd met betrokken partijen om ervoor te zorgen dat er geen verkeersinfarcten ontstaan. Wat dit nu concreet voor de bereikbaarheid zal gaan betekenen is voor ons nog steeds een vraag.

Opvallend was dat de wethouder en passant ook nog het belang van goed OV noemde en plots verwees naar een mogelijk nieuw in te voegen bushalte langs de ZoRo-baan. Hij wilde geen namen noemen, maar de harten van de PvdA-fractie gingen sneller kloppen, dat begrijpt u.

Er was toch weer voorzichtig melding van een mogelijk nieuwe bushalte langs de ZoRo-lijn

Toen was de HSL aan de beurt. U weet dat wij vorige week een persbericht van schriftelijke vragen aan het college maakten. Die vragen zijn inmiddels op de website van de gemeente gepubliceerd. Zie: http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Lansingerland&ListId=587813c3-d64c-4b8f-8800-639efdf965a7&ReportId=60f50d84-8328-4b1e-8b3a-4a7cd28f722b&EntryId=7e673f8c-2fbc-4cc8-a0ed-71cf91e9ce60&searchtext

Het persbericht dat we maakten werd door drie lokale kranten opgepikt. Sam vroeg de wethouder te reflecteren op het volgende: met alle vertraging op aanpassingen die tot geluidsreductie moeten leiden en bovendien parallelle bewegingen van NS en ProRail om type trein en spoor aan te passen en frequentie omhoog te gooien, begint de tijd ons in te halen. Hebben we er nog wel grip op? Wethouder Fortuyn leek inderdaad over de ‘commotie rondom de technische aanpassingen op het spoor’ gehoord te hebben, via de media. Eind april, als er weer een overleg is van de groep die het veel geciteerde Memorandum of Understanding rondom de co-realisatie van de geluidsbeperking rondom HSL tekende, worden de vragen op tafel gelegd. Dit klinkt toch wel een beetje als achter de feiten aanlopen, wat ons betreft. We gaan het zien.

Wethouder Fortuyn zegde toe na te gaan of het talud langs HSL en ZoRo-lijn inderdaad verzakt en er daarmee minder afscherming van geluid is

Sam had ook nog een aanvullende vraag over de HSL. Een inwoner die langs het fietspad op de landscheiding -tegenover de tuin van Floddertje- woont, attendeerde ons op een andere mogelijke oorzaak van extra geluidsoverlast: het talud langs de ZoRo-busbaan en HSL lijkt enorm in te klinken. Voorheen waren vanuit het raam het dak van trein en bus niet zichtbaar, maar nu duidelijk wel. De geluidsdemping van het talud neemt hierdoor mogelijk af. Wethouder Fortuyn zegde toe na te laten gaan of er inderdaad sprake is van taludverschuiving. Wij zullen dit natuurlijk blijven volgen.

Vervolgens vroeg Sam de wethouder of en wanneer er nu eindelijk eens vanuit college over ontwikkelingen rond RtHA wordt gecommuniceerd. De media staan er bol van en iedereen lijkt aan zet, behalve Gemeente Lansingerland. Waarom maakt het college het eigen standpunt niet veel helderder? Ook hier gaf de wethouder aan niet meer te weten dan wat in de media wordt gezegd. Fortuyn gaf aan dat er vandaag een goed gesprek bij RtHA was over het rapport van de verkenner dat eerder naar het ministerie werd gestuurd, er een profielschets voor een omgevingskwaliteitsmanager in de maak is en een vooronderzoek naar uitplaatsen van de helikopters loopt.

COMMSSIE AB EN MAARTCIRCULAIRE

Bij de commissie AB stond er weinig noemenswaardig op de agenda. We stelden voor, zoals eerder, om de fractievergoedingen op te heffen. De pakweg 30.000 euro’s die je dan vrijspeelt zijn bijvoorbeeld net genoeg om een ontmoetingsplek voor jongeren open te houden. Cursussen worden toch al vanuit de gemeente aangeboden en notulen tikken kan in de fractie verdeeld worden. Alle andere fracties houden graag vast aan de fractievergoeding, om zo hun politieke werk nog beter te kunnen doen.

Helaas bood de vergadering voor Hamid geen goede kans voor zijn ‘maiden speech’, dus die houdt u tegoed. Wel sprak Hamid na afloop informeel met wethouder Abee en vroeg hem wanneer informatie over de maartcirculaire is te verwachten. Die komt in juni naar de raad, zoals het er nu uitziet, want er moet eerst nog worden berekend hoe voordelig het saldo is.

GEROMMEL BIJ DE COALITIEVORMING

In de pers heeft u in de afgelopen week kunnen lezen dat de VVD er toch voorkeur aan geeft om een coalitie te gaan onderzoeken met CDA en D66 als partners, naast L3B. CDA was immers de derde partij in grootte en D66 met 3 zetels ook nog flink, en bovendien een partij van duurzaamheid. L3B leek hier niet van gecharmeerd en VVD leek (tijdelijk?) van het toneel verdwenen. CDA en GroenLinks zijn inmiddels door formateur Jaap Paans uitgenodigd voor een gesprek. De PvdA volgt dit allemaal op een afstandje, zij het met grote interesse.

De kans is namelijk groot dat we onze verkiezingsbeloften, linksom of rechtsom, grotendeels terug zullen zien in het te vormen coalitieakkoord. Wij publiceerden immers tijdig ons verkiezingsprogramma en daarmee deden andere partijen aardige inspiratie op. De lastenverlaging bijvoorbeeld, waar we bij de afgelopen twee kadernota’s voor pleitten: geef een deel van de opgebouwde buffer via lastenverhoging weer terug aan de burger, bijvoorbeeld via OZB-verlaging. Het was onder andere duidelijk zichtbaar op de honderden sandwichborden van de VVD, en ook Wij Lansingerland en Leefbaar 3B repten over lastenverlaging in hun verkiezingsprogramma. Of neem ons speerpunt sneller en meer betaalbaar bouwen: meer sociale huurwoningen, starterswoningen en huurwoningen in het middensegment. Meer bouwen noemden onder andere Leefbaar 3B (dat overigens al een tijd met ons optrok rondom sociale bouw), Wij Lansingerland en GroenLinks in hun verkiezingsprogramma.

En wat te denken van gratis OV voor 65+: van harte overgenomen door Leefbaar 3B in hun campagne, dus dat komt vast en zeker in het akkoord. En de tunnel onder de rotonde Klapwijkseweg/Oudelandselaan in Berkel en Rodenrijs: GroenLinks en VVD steunden ons daarbij en kans is groot dat één van hen in het college komt. En via GroenLinks zijn we natuurlijk ook verzekerd van betaalbare duurzaamheid voor iedereen, waar we al jaren op hameren. Sociaal duurzaam bouwen en collectieve opties voor zonnepanelen en windenergie. Op GroenLinks zijn ook onze ogen gericht als het gaat om aanpak van armoede onder kinderen, ons speerpunt, waarover GroenLinks frequent twitterde tijdens de campagne en zich hier ook hard wil maken. Hoe de andere partijen daarover denken, is niet helemaal duidelijk. Maar zowel Wij als Leefbaar 3B hebben PvdA in hun DNA, dus dat zit wel goed.

Kortom, de speerpunten van de PvdA zijn volop inzet bij de coalitiegesprekken. Benieuwd of de diverse partijen gaan vechten voor de speerpunten die wij al jaren, en later ook zij, belangrijk vinden. We zien uit naar het concept, zodat we her en der nog wat kunnen aanscherpen. De tweede week van onze nieuwe fractie zit er al weer op. Zeker niet saai, met de coalitieperikelen. Volgende week maken de nieuwe duo-raadsleden kennis met de grote dossiers en betrokken ambtenaren.

Aflevering 470 sinds januari 2007