WEEKBERICHT PVDA FRACTIE14 T/M 19 JULI 2019

22 juli 2019

Dit is nummer 522 van de weekverslagen van de PvdA fractie in Lansingerland. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond de visie Lansingerland Duurzaam op de agenda. We doen er kort verslag van. Op dinsdagavond was de aftrap van een serie bijeenkomsten van de klankbordgroep over de Omgevingsvisie. Voordat het zomerreces begint, geeft onze fractie in dit weekbericht een tevreden terugblik op de eerste helft van 2019.

GOED DRAAGVLAK VOOR DE VISIE LANSINGERLAND DUURZAAM

Donderdag vond eindelijk de raadsvergadering plaats over de visie Lansingerland Duurzaam. De visie die de raad in december 2018 nog onvoldoende uitgewerkt vond, kreeg in het afgelopen half jaar verder vorm. Een uitgebreide beeldvormende avond met diverse stakeholders leverde extra nuttige input.

Petra Verhoef sprak positief over de visie. In tegenstelling tot de vorige raadsperiode – waar de bal vooral werd gelegd bij inwoners en ondernemers – is het ambitieniveau flink opgeschroefd. Eerdere suggesties, ook die van onze fractie, zijn goed meegenomen. Er wordt hard gewerkt aan een Regionale Energie Strategie met partners in de regio en er is ruimte voor innovatie. Het revolverende fonds waarmee leningen voor de energietransitie kunnen worden verstrekt, sluit aan bij eerdere suggesties die we deden. De visie is realistisch en houdt rekening met het feit dat Lansingerland flink is gegroeid in aantallen inwoners en dus helaas ook in CO2-uitstoot. Wethouder Abee was terecht trots. Er ligt een plan dat voldoende concreet is om de eerste, snelle stappen te zetten. Het uitvoeringsplan zal dat natuurlijk moeten laten zien. Van groot belang is dat er een groot draagvlak en ook enthousiasme ontstaat bij de gemeente zelf, burgers en het bedrijfsleven om stap voor stap aan de slag te gaan.

Sam de Groot had tijdens de commissievergadering Ruimte al aangegeven dat voor de PvdA duurzaamheid ook in samenhang met armoede- en minimabeleid moet worden bekeken. Hij gaf het voorbeeld van een bijstandsgerechtigde die een energieslurpende tweedehandswasmachine uit de bijzondere bijstand kreeg. Hij zei: “De PvdA maakt zich zorgen over de duurzaam-ongelijkheid die dreigt. Mensen met een hoog inkomen kunnen beter inspelen op de kosten die veranderingen met zich meebrengen dan mensen met een laag inkomen. De energietransitie die nodig is moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.

Onze fractie en de ChristenUnie kondigden hier toen een motie over aan. De ChristenUnie werkte een mooie motie uit voor de raadsvergadering, waarvan de PvdA en álle andere fracties mede-indiener waren. Natuurlijk werd de motie unaniem aangenomen. De motie riep het college op om:

  • Te onderzoeken hoe de gemeente kan bijdragen aan het voorkomen dan wel verminderen van energiearmoede en welke rol zij daarin kan spelen;
  • Te onderzoeken hoe de energiebesparingsmogelijkheden actief meegenomen kunnen worden in de huidige hulp die geboden wordt aan huishoudens die moeite hebben hun energierekening te betalen, bijvoorbeeld via schuldhulpverlening, vroegsignalering van geldzorgen, de voedselbank, wijkteams en welzijnsorganisaties;
  • De uitkomsten van bovenstaande onderzoeken te delen met de raad en waar mogelijk mee te nemen in de uitvoeringsplannen van de visie Lansingerland Duurzaam;
  • Bij de uitwerking van het revolverend duurzaamheidsfonds specifiek in beeld te brengen hoe inwoners met minder financiële middelen gebruik kunnen maken van het fonds en/of mogelijk aanspraak kunnen maken op het Warmtefonds van het Rijk.

Een jaar geleden haalde onze motie ‘sociale energie transitie’ (M 2018-9) die we samen met GroenLinks en WIJ Lansingerland indienden het niet. Die riep het college opriep om in de duurzaamheidsvisie een aantal concrete voorstellen op te nemen, waarmee de energietransitie ook binnen bereik komt van inwoners met een laag inkomen. Met deze nieuwe motie kan er alsnog naar een concreet plan voor ‘sociale energie transitie’ worden toegewerkt en natuurlijk is er het revolverend fonds. Missie geslaagd!

Vanuit met name de andere oppositiepartijen waren er flink wat moties en amendementen. Een deel daarvan kwam toch te dicht bij zaken die in een uitvoeringsplan horen en bovendien financiële consequenties hebben. Uiteindelijk werd de visie aangenomen. Helaas zonder de steun van de GroenLinks fractie die deze visie nog steeds niet verreikend vindt.

Dat duurzaamheid uiteindelijk gaat over ‘gewoon doen’ blijkt uit een mooi bericht van 3B Wonen: de woningcorporatie plaatste in vijf jaar tijd op ruim 2000 eengezinswoningen zonnepanelen. Hiermee dragen ze bij aan een duurzame samenleving en het levert de huurder een flinke besparing op zijn energierekening op. Zes (gratis) panelen per woning is voldoende voor ongeveer 50% van de elektriciteitsbehoefte van een gezin. In 5 jaar de helft van het woningbestand van zonnepanelen voorzien is heel keurig. Petje af! Zie:  3BWonen nieuws 1200ste zonnepaneel

PVDA KIJKT TEVREDEN TERUG OP EERSTE HALF JAAR 2019

Het zomerreces staat voor de deur, een mooi moment om terug te kijken op wat het politieke jaar in Lansingerland ons tot op heden heeft gebracht. De belangrijkste ontwikkelingen uit de 25 weekberichten die dit eerste half jaar verschenen, zetten we hier nog even op een rijtje. “De politieke wissels in de gemeenteraad van Lansingerland staan steeds meer in de richting van ideeën van de PvdA en daar zijn wij erg blij mee”, stelde fractievoorzitter Petra Verhoef vlak voor het reces tevreden vast.

Betaalbaar en sneller bouwen, het waren belangrijke thema’s waar de raad zicht de afgelopen maanden intensief mee bezig hield. Een meerderheid in de raad is niet te spreken over het voorstel dat het college hierover deed aan de provincie. Het college wil tot 2030 in totaal zo’n 750-1000 extra sociale huurwoningen gaan bouwen. Dit is een fractie vanwege de grote vraag en een evenwichtigere spreiding van sociale huurwoningen in de regio nodig is. Eigenlijk zou je zo’n 2500 nieuwe sociale huurwoningen moeten bouwen in onze gemeente, anders zakt Lansingerland ver onder de 20% sociaal bereikbare huurwoningen. Bovendien is het nieuwbouw tempo veel te laag. De door het college geplande 400 nieuwe woningen per jaar worden niet gehaald. Er vanuit gaande dat er nog zo’n 7000 woningen gebouwd moeten gaan worden moet het tempo fors omhoog. Ook hier is de raad het volledig over eens. De PvdA fractie heeft het afgelopen half jaar bijna wekelijks aandacht aan dit vraagstuk besteed. Bij de kadernota werd bijna unaniem onze motie aangenomen waarin wij als raad zelf uitspreken het college te steunen in het vaart maken bij bouwen. Wij verwachten dat de provincie Zuid-Holland het college van Lansingerland gaat dwingen om aanzienlijk meer dan de beoogde 750-1000 sociale huurwoningen te gaan bouwen. De ontwikkeling van de nieuwe wijk Wilderszijde biedt daartoe goede kansen. Op Wilderszijde moeten 3000 woningen gebouwd worden. Wat ons betreft is deze wijk in 2026 klaar.

Duurzaamheid was het afgelopen half jaar het tweede belangrijke thema. In dit weekbericht staat ook een verslag van de raadsvergadering waarin de nota “Lansingerland Duurzaam” werd vastgesteld. De PvdA-fractie is blij dat het college zich onze kritiek op de weinig ambitieuze aanpak in het verleden heeft aangetrokken, niet meer aan de zijlijn blijft staan, intensief gaat samenwerken met de regio en het (financiële) ambitieniveau fors heeft opgeschroefd. Voor onze fractie is het belangrijk dat duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar voor iedereen wordt. Het wordt een hele uitdaging om in kaart te brengen hoe de warmtevoorziening nieuwe stijl in alle wijken kan worden gerealiseerd. Dit geldt ook het vaststellen van maatregelen om de CO2 uitstoot door het verkeer fors terug te brengen. Lansingerland wil in 2050 zelf 25% duurzame elektriciteit gaan opwekken. Dit wordt een hele klus zonder de beschikbaarheid van zonneweiden en windmolens.

Het derde belangrijke thema was het volledige herstel van de gemeentelijke financiën. Ook in de gemeentekas zomert het stevig in Lansingerland. De schatkist is de komende jaren goed gevuld terwijl de financiële reserves meer dan voldoende zijn. Het is goed om te zien dat de meerjarenbegroting sluitend is, met zelfs nog enige financiële ruimte. Het schuldenpakket loopt verder snel terug. De schuldquote voldoet aan de richtlijnen van de provincie. De algemene reserve is gevuld met maar liefst 100 miljoen. En dan moet de verkoop van de Eneco aandelen nog plaatsvinden. Dit zal waarschijnlijk zo’n kleine 100 miljoen gaan opleveren. Wat de PvdA betreft wordt dit geld vastgezet in een speciaal fonds om onze infrastructuur (wegen, fietspaden, sportvoorzieningen, groen) te versterken en om gericht te investeren in duurzaamheidsprojecten. Extra aandacht moet er hierbij zijn voor mensen met een laag inkomen.

Het nieuwe jaar begon feestelijk met het verschijnen van ons 500ste weekbericht. Wij bedachten hiervoor de vertelling “Zomaar een mooie zomerdag in Lansingerland 2030”. Het vertelt het verhaal van de mensen die hier dan zullen wonen en werken.  Petra Verhoef: “Wat we met dit boekje hebben gedaan, daar is een mooie term voor: “futuring”. Als politicus of bestuurder zal je altijd een toekomstbeeld, een wensbeeld moeten hebben van de samenleving. Je visualiseert wat je dan bereikt hebt voor de inwoners. Wat heb je gedaan om daar te komen, wat hebben anderen gedaan met jou of voor jou? Welke hindernissen heb je moeten nemen? Wat was de grootste succesfactor? Als je dat helder hebt, kun je je doelen beter bereiken”. Onze positieve kijk op de toekomst is hier te lezen: 500ste-jubileum-weekbericht-zomaar-een-mooie-zomerdag-in-lansingerland-2030

In het voorjaar van 2019 vonden er maar liefst drie verkiezingen plaats. Die voor Provinciale Staten, Waterschappen in maart en voor Europa in mei. Natuurlijk gingen wij de straat op en hielden wij een tweetal verkiezingsdebatten die veel media-aandacht kregen. In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen hielden wij in maart een debat over de veilige toekomst van de N209. Voor de korte termijn is de komst van een fietstunnel bij Bleiswijk centrum belangrijk. Voor de langere termijn speelt het debat over wat we in de toekomst met deze gevaarlijke weg aan moeten. Met de komst van steeds meer bedrijvigheid langs de A12 en de aanleg van de A16 Rotterdam dreigt het verkeer alleen maar te gaan toe nemen. Samen met de nieuwe PvdA Statenfractie gaan wij hier de komende jaren hard mee aan de slag.

De Europese verkiezingen werden ook in Lansingerland een groot succes voor de PvdA. Met 13.5% van de uitgebrachte stemmen werd de PvdA, na de VVD, de tweede partij in Lansingerland. De PvdA liet met 2734 stemmen het CDA nipt en Forum voor Democratie ruim achter zich en droeg zo een klein steentje bij aan de liefst 6 zetels die de PvdA in het Europese parlement inmiddels bezet. Stel je voor dat wij deze 13.5% ook halen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dan zijn we goed voor zo’n 4 zetels in de nieuwe raad. In de aanloop naar de verkiezingen organiseerden wij begin mei het debat “Zeker zijn van Europa, ook in Lansingerland” waaraan PvdA kandidaat Kati Piri, Evert Hamblok van Koppert Biological Systems en fractievoorzitter Petra Verhoef deelnamen.

Ook onze lokale en regionale infrastructuur maakte een stevige stap vooruit. In maart startte de aanleg van de nieuwe A16-Rotterdam, in mei was de officiële opening van station Lansingerland-Zoetermeer en was het doortrekken van de buslijnen 170 & 173 naar dit station een feit en begin juli werd het laatste in Rotterdam gelegen deel van het fietspad over de Landscheiding van verlichting voorzien. Het hele 10 km lange fietspad tussen station Rodenrijs en station Lansingerland-Zoetermeer is nu verlicht. We hebben er jarenlang voor geknokt en nu is het eindelijk zover. ‘Onze’ (we stelden het al voor in 2014) weekend nachtmetro E bleek een groot succes en wordt dan ook door de Metropoolregio en RET gecontinueerd. Helaas is er nog steeds geen concreet zicht op de start van de aanleg van geluidsisolerende maatregelen langs het HSL-tracé. Dit loopt nu al 10 jaar, de co-realisatie aanpak met het college aan de zijlijn ten spijt.

Natuurlijk blijft er nog het nodige te wensen over: het doortrekken van bus 170 vanaf Rodenrijs via RtHA naar Schiedam CS, de terugkeer van de roemruchte bushalte Bonfut en gratis OV voor AOW gerechtigden met een laag inkomen. In dit lijstje past ook een zorgvuldiger houtkap in het Lage en Hoge Bergsebos dan nu het geval is. Er dreigt een tekort aan nieuwe bedrijventerreinen aan de noordkant van Rotterdam. De verkoop van percelen op Oudeland en Bleizo gaat zeer voorspoedig. Mooi voor de gemeentekas maar ook een zorg voor de toekomst. Een regionaal debat over aan welk type bedrijvigheid we in de toekomst de voorkeur willen gaan geven is nodig. Blijven we ‘dozen’ bouwen voor distributiecentra of kiezen we voor bedrijven met een hogere toegevoegde waarde voor de werkgelegenheid, duurzaamheid en economische innovatie.

De PvdA heeft zich jarenlang ingezet voor de herplaatsing van het carillon en de bijbehorende wachter in het winkelcentrum van Berkel. In april werd het nieuwe plein bij de Herenstraat waarop het carillon nu staat, feestelijk geopend. De raad nam in juni een principebesluit voor de bouw van het Berkelse Cultuurhuis dat moet verrijzen in het nieuw te bouwen deel van het Berkelse winkelcentrum.

Betrekkelijk stil bleef het op het sociale domein. De afgelopen maanden waren er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen behalve dat het Rijk extra geld beschikbaar stelde om het tekort op de jeugdzorg te compenseren. Onze fractie hoopt dat de tweede helft van dit jaar meer nieuws te bieden heeft. Wij denken dan aan het volledig in het via fondsen bereiken van alle arme kinderen in onze gemeente en de broodnodige reorganisatie van de inburgeringstrajecten.

Tot slot: De fractie gaat de batterij weer opladen tijdens het zomerreces. Pas in de week van 16 september zijn er weer commissievergaderingen, dus het volgende weekbericht is er op 21 september. Belangrijk nieuws plaatsten we in een kort bericht op onze website. We wensen u een goede zomer!