TOELICHTING AANTAL STANDPUNTEN KIESKOMPAS 2018

Een aantal PvdA standpunten in Kieskompas ontbeert een toelichting in het PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 of andere bronnen op onze website, zoals de weekverslagen die sinds 2007 verschijnen. Daarom hieronder volgt een aanvullende toelichting op de onderstaande stellingen.

Een aantal PvdA standpunten in Kieskompas ontbeert een toelichting in het PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 of andere bronnen op onze website, zoals de weekverslagen die sinds 2007 verschijnen. Daarom hier een aanvullende toelichting op de onderstaande stellingen.

Stelling: Mensen die minder restafval hebben, betalen een lagere afvalstoffenheffing

Toelichting PvdA: Met deze stelling is de PvdA het eens. Om de afvalscheiding te bevorderen, is het goed om inwoners die zorgvuldig hun afval scheiden en daardoor minder restafval produceren, een korting op de afvalheffing te verlenen.

Stelling: De gemeente mag geen nieuwe gronden meer aankopen voor bouwprojecten

Toelichting PvdA: Met deze stelling is de PvdA het niet eens want te absoluut geformuleerd. Het kan om strategische redenen nodig zijn om als gemeente gronden te verwerven. Bijvoorbeeld om een goede positie te krijgen ten opzichte van projectontwikkelaars in de directe omgeving of om bepaalde infrastructurele projecten mogelijk te maken.

Stelling: De opbrengst uit Eneco-aandelen moet volledig worden gestoken in schuldenverlaging, in plaats van belastingverlaging

 Toelichting PvdA: Met deze stelling is de PvdA het niet eens. Op 25 oktober 2017 diende de PvdA een (door de meerderheid van de Raad verworpen) motie in met de volgende strekking:

Spreekt uit dat de te verwachten baten uit het afbouwen van het Eneco aandelenpakket als volgt zullen worden besteed:

  • 25% van de opbrengsten wordt ingezet om het leningenpakket van de gemeente te verlagen om daarmee een structurele verlaging van de lasten voor de inwoners door het verlagen van de gemeentelijke belastingen te bekostigen;
  • 25% van de opbrengsten wordt direct teruggegeven aan de inwoners & bedrijven door middel van een eenmalige verlaging van de gemeentelijke belastingen, te verspreiden over twee jaar;
  • 50% van de opbrengsten wordt, naar voorbeeld van de gemeente Rotterdam, gestort in een op te richten investeringsfonds voor duurzaamheid.

Stelling: De belasting voor huisbezit (OZB) moet worden verlaagd, ook als daardoor moet worden bezuinigd op gemeentelijke voorzieningen

Toelichting PvdA: Met deze stelling is de PvdA het niet eens. De PvdA is er een grote voorstander van om de OZB te verlagen maar niet als dit ten koste gaat van het voorzieningenpakket. Wat de PvdA betreft wordt hiervoor alleen het overschot op de gemeentebegroting aangewend. Zie ook het betreffende PvdA amendement dat is ingediend bij het raadsdebat over de begroting 2017: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-31-oktober-4-november-2016/

 Stelling: De gemeente moet schoolzwemmen op de basisschool vergoeden

 Toelichting PvdA: Met deze stelling is de PvdA het eens. Om dit mogelijk te maken moet er tijdens de komende jaren wel een gemeentelijk budget beschikbaar komen. Met het sterk verbeteren van de financiële positie van de gemeente gedurende de komende jaren, kan deze ruimte zeker ontstaan. Prioriteit moet gegeven worden aan kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben.

Stelling: In de gemeente Lansingerland moet meer cameratoezicht komen

Toelichting PvdA: Met deze stelling is de PvdA het niet eens. Er is geen concrete aanleiding om het cameratoezicht in Lansingerland verder uit te breiden. De belangrijkste, wat veiligheid betreft kwetsbaarste plekken zoals stations en bushaltes, zijn al van camera’s voorzien.

Stelling: In plaats van meer parkeerplaatsen, moeten er meer fietsvoorzieningen komen in de centra

Toelichting PvdA: Met deze stelling is de PvdA het eens. Het aantal fietsvoorzieningen in de centra is zeer beperkt. Bewaakte fietsenstallingen in de winkelcentra zijn er niet. Hier moet extra inzet op geleverd worden. Dit laat overigens onverlet dat ook het aantal parkeerplaatsen voor auto’s voldoende moet zijn.

Stelling: Gemeente Lansingerland moet iedere verdere uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport aanvechten

Toelichting PvdA: PvdA staat neutraal te opzichte van deze stelling. PvdA schaart zich volledig achter het advies van de door de provincie Zuid-Holland benoemde “Verkenner” die de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven zorgvuldig in kaart bracht. De totale geluidsruimte voor vliegtuigen en helikopters is formeel vastgelegd in het huidige luchthavenbesluit. De omvang van deze geluidsruimte is bepalend. Mochten de helikopters die momenteel nooddiensten verrichten, verplaatst worden naar een andere locatie, ontstaat er een openvallende geluidsruimte die, gelet op het bestaande besluit, automatisch benut kan worden voor de commerciële luchtvaart. De PvdA wil af van de les- en hobby-vliegtuigjes en wil een verdere beperking van het nachtverkeer.

De PvdA zet in op veel aandacht voor de governance van de luchthaven (intensief overleg & afstemming met omwonenden) en op passende schadeloosstellingen of woningaanpassingen tegen geluidsoverlast. De luchthaven is belangrijk voor de ontwikkeling van de Metropoolregio, de groei van de werkgelegenheid en de regionale economie.

Deze stellingen met toelichting zijn geplaatst op https://lansingerland.pvda.nl/standpunten/