5 juli 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 1 –5 JULI 2013

Dit alweer 24ste weekverslag in 2013, aflevering 275 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wethouder Werner ten Kate vaarwel zei vaan het gemeentebestuur van Lansingerland,  het aanstaande zomerreces zijn schaduw vooraf wierp op de raadscommissieweek en het volgens het weekblad Elsevier redelijk goed wonen blijft in Lansingerland.

DAG WERNER

Afgelopen dinsdag kregen wij het bericht dat wethouder Werner ten Kate het wethouderschap van de gemeente Lansingerland vaarwel zegt en kiest voor het waarnemend burgemeesterschap in de gemeente Giessenlanden. Het moment was een verrassing maar het feit dat Werner ten Kate ooit zijn loopbaan op een andere plek zou gaan voortzetten niet. Hij is sinds 2002 als raadslid en als wethouder actief in onze streken en daarvan alweer 6 jaar wethouder in Lansingerland dus dan is het te verwachten dat je 43 jaren jong een bestuurlijke sprong wilt gaan maken. In dat beeld paste zijn keuze om zich niet weer opnieuw voor het lijsttrekkerschap van de VVD Lansingerland te melden. Het was dan ook te voorzien dat Werner ten Kate na maart 2014 niet meer terug zou komen in het gemeentebestuur van Lansingerland. Werner ten Kate zal op dinsdagmiddag 16 juli officieel afscheid nemen. Noteer die datum maar alvast in uw agenda!

Maar zo’n bericht komt toch onverwachts en heeft ook de nodige gevolgen. Laat helder zijn dat wij als PvdA fractie zijn sprong naar het burgemeesterschap van harte gunnen. Wij wensen hem van harte geluk en zijn er van overtuigd dat de gemeente Giessenlanden een goede keuze heeft gemaakt. Onze jarenlange relatie met hem is altijd goed en heel open geweest. In de aanloop naar het recente debat over de Kadernota 2013 die de weg moest uitstippelen naar de oplossingen voor onze financiele problematiek, hebben wij immer op een lijn gezeten en goed samengewerkt. Die fase sluiten wij tevreden af. Maar juist op het moment dat wij onze blik richtten op wat de finale van deze collegeperiode moet gaan worden, de besluitvorming over de Programma Begroting 2014-2018 in november 2013 waarbij de schijnwerper vooral gericht is op het sluitend krijgen zonder lastenverzwaring van het jaar 2014, haakt hij af. Wat ook actueel en dringend is, is het overleg met onze toezichthouder de provincie Zuid Holland en de ministeries van BZK en Financiën over het door ons voorgestane pakket aan oplossingen om uit de financiele nood te komen. Denk maar aan het schatkistlenen en de opwaardering van onze stille reserves. Krijgen wij dat voor elkaar dan ziet ons meerjaren perspectief er een stuk zonniger uit. Zeker ook wanneer wij meer gaan bouwen dan de 300 huizen die zijn begroot.

Daarvoor heb je een goed ingewerkte wethouder Financiën nodig die bovendien ook beschikt over een goed & toegankelijk netwerk. Daarover beschikte wethouder Ten Kate zeker. Wat ook speelt, is het grote gebrek aan continuïteit in het collegeteam. Alleen wethouder Henk de Paepe van Leefbaar 3B stamt nog uit de maartdagen van 2010, na hem is de langstzittende wethouder onze Ruud Braak die in oktober 2011 (dus 21 maanden geleden!) na de zoveelste collegecrisis aantrad. Wanneer de VVD fractie de vacature Ten Kate zal gaan vervullen, zal het aantal wethouders die deze bestuursperiode in Lansingerland actief zijn geweest oplopen tot liefst acht personen (3 van de VVD, 2 van Leefbaar 3B, 2 van de Christen Unie en 1 van de PvdA). Dit gebrek aan continuïteit is natuurlijk niet bevorderlijk om uit de heikele situatie te komen waarin wij nu als gemeentebestuur van Lansingerland verkeren. Wij leveren zeker in op onze bestuurskracht. Maar in de realiteit van de hedendaagse politiek zijn dit de feiten waarmee je als coalitiepartner moet kunnen omgaan. Toen wij ons in de zomer van 2011 aan dit college committeerden, wisten wij waar wij aan begonnen. Wij namen toen verantwoordelijkheid en daar staan wij nog steeds voor. In goede en in slechte tijden!

Het is nu aan de VVD fractie om te beslissen wat te gaan doen: een wethouder uit eigen gelederen aanwijzen of iemand van buiten aantrekken. Het is allemaal kort dag want wanneer de VVD een nieuwe wethouder wil laten benoemen, moet dat al op 18 juli, de eerst volgende raadsvergadering, plaats vinden. Daarna begint het zomerreces. De eerst volgende raadsvergadering is pas op donderdag 26 september. Tenzij er tussentijds een extra raadsvergadering wordt uitgeschreven. Wordt het pas eind september dan rest de nieuwe wethouder nog maar 6 maanden voordat het verkiezingsdag is. Dat is kort dag, zeker wanneer je van buiten komt. Bovendien is de concept Programma Begroting 2014-2018 dan wel zo ongeveer rond. Wij wensen onze VVD collega’s veel sterkte bij het trekken van hun conclusies. Wanneer zij ons als coalitiegenoten bij hun afwegingsproces willen betrekken, zullen wij dat graag doen. “Samen uit, samen thuis”, geldt voor ons ook in het politieke domein! 

Nieuwe gemeentehuis vanaf Wilderszijde

Nieuwe gemeentehuis vanaf Wilderszijde

MOEIZAME COMMUNICATIE BIJ DIJKVERZWARING IN BLEISWIJK

 Het was na een rumoerige start even stil aan het front van het Hoogheemraadschap dat in Bleiswijk de dijkjes in het dorp wil gaan versterken maar pas geleden waren er toch weer ontwikkelingen. Want het loopt allemaal niet zo lekker vinden de omwonenden. Afgelopen vrijdagavond is een aantal raadsleden waaronder ook Don van Doorn op bezoek geweest bij het bewonerscomité dat momenteel als onderdeel van de overleggroep in gesprek is met het Hoogheemraadschap HHSK en onze gemeente over de werkzaamheden langs de waterkanten nabij ondermeer de Rembrandtlaan en Hoefweg. De resultaten zijn volgens de bewoners en HHSK teleurstellend. Centraal in het vastlopen van de gesprekken staat de onderlinge verstandhouding tussen bewonerscomité en de ambtenaren van het HHSK. Over de gemeente zijn de bewoners lovend. Het proces is naar nu blijkt niet optimaal ingericht en begeleid waardoor er veel onderlinge frustratie en onbegrip ontstaat. Bewoners denken steeds tot afspraken te komen maar dan blijken de ambtenaren aan tafel geen mandaat te hebben. Als de ambtenaren weer met een boodschap terugkomen is onbegrip het gevolg omdat een afspraak geen afspraak blijkt te zijn. Voorstel zou kunnen zijn om de communicatie duidelijker & directer te krijgen door iemand met een mandaat aan tafel te krijgen. Anderzijds is een oplossing een procesbegeleider aanstellen omdat het communicatietechnisch niet goed verloopt. Een dezer dagen zit wethouder Henk de Paepe met het Hoogheemraadschap om de tafel. Hij is geïnformeerd over deze perikelen. Wij hopen dat er dan weer vaart in het overleg gaat komen. Wordt vervolgd!

Ons PvdA Lansingerlandse afdelingsbestuur

Ons PvdA Lansingerlandse afdelingsbestuur

KANDIDAATSTELING PVDA LANSINGERLAND

Zoals bekend, zullen de verkiezingen voor de gemeenteraad op woensdag 19 maart 2014 plaatsvinden. Ieder lid is gerechtigd om zich vanaf nu tot uiterlijk 26 augustus 2013 op te geven als kandidaat voor het raadslidmaatschap. Daarnaast kunnen leden ook namen noemen van naar hun oordeel geschikte kandidaten. Het moet hierbij gaan om leden die in Lansingerland wonen, dan wel bereid zijn om bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap te verhuizen naar Lansingerland.

Aanmelden kan door een brief met motivatie voor de kandidaatstelling te sturen naar: Secretaris van de PvdA Lansingerland, Raymond Tans, Boterbloemstraat 14, 2651 MC Berkel en Rodenrijs of door een mail te zenden aan: raymondtans@hotmail.com

Mensen die zich aanmelden, ontvangen een interne bereidverklaring en een erecode die ondertekend naar de secretaris van de afdeling teruggestuurd moeten worden. De mensen die zich niet zelf hebben opgegeven, worden door het bestuur benaderd met de vraag of zij bereid zijn zich kandidaat te stellen. Ingeval van kandidaatstelling ontvangen zij uiteraard ook een interne bereidverklaring en een erecode en ook deze moeten getekend worden en teruggestuurd naar de secretaris van de afdeling. Daarna volgt de formele selectieprocedure van de kandidaten en de bepaling van de lijstvolgorde op de kieslijst voor 19 maart 2014. Het afdelingsbestuur heeft daartoe een speciale kandidaatstellingscommissie ingesteld.

Nieuwe brug Noordeindseweg-Naardermeerstraat bijna klaar

Nieuwe brug Noordeindseweg-Naardermeerstraat bijna klaar

COMMISSIEWEEK

De vakantieperiode wierp tijdens de afgelopen raadscommissieweek zijn schaduw vooruit. Er was geen commissie samenleving bij gebrek aan agendapunten terwijl de buit na 4.5 uur vergaderen in de commissie Ruimte beperkt bleef tot een viertal hamerstukken in de Raadsvergadering van 18 juli. Er lijkt nu wel een goede oplossing te komen voor de al jarenlang slepende kwestie rond de nieuwbouwplannen van de Lidl supermarkt op de Bleiswijkse Hoefweg. De gemeente en de Lidl zijn er nu uit. De raadscommissie kon zich woensdagavond tijdens een oriënterende bespreking in grote lijnen wel vinden in de lijn die door de wethouder samen met de Lidl ontwikkeld is (http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=103969&f=b134f0aa4d3025f61e6259d1c6abc601&attachment=0&a=1261 ). Wel werd er aandacht gevraagd voor de achterburen wier woning nu in het gedrang komt en de plaatsing van de parkeerplekken. Het college (die in deze het bevoegd gezag is) kan dit dossier nu gaan afronden.

Begin mei heeft het college ingestemd met het concept ‘afwijkingenbeleid’ . In dit beleid wordt geregeld op welke wijze de gemeente Lansingerland toepassing geeft aan de lijst van planologische ‘kruimelgevallen’ zoals opgenomen in het Besluit omgevingsrecht. De bekende wensen om dakkapellen te plaatsen en woningen met erkers en  garages uit te bouwen. Het college vroeg de raadscommissie om een eerste commentaar. De raadscommissie was het met dit verhaal eens. http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=103849&f=9b8c368766661da3f05f3427681cf3df&attachment=0&a=1261

Sam de Groot, die enige jaren in het welstandsvrije België heeft gewoond, gaf aan dat “er altijd spanning zal blijven bestaan tussen de persoonlijke smaak van mensen en de mogelijke overlast voor de buren als gevolg van deze persoonlijke smaak. Die persoonlijke smaak is een zaak van de betrokkenen zelf maar het voorkomen van overlast voor de buren zal altijd een gemeentelijke taak moeten blijven. Het zal altijd schipperen tussen eigen vrijheid & smaak en voorkomen van hinder & overlast ten opzichte van derden blijven. Dat er nu in de praktijk meer mogelijk wordt dan voorheen is een goede zaak”.

De commissie Algemeen Bestuur boog zich afgelopen donderdag heel kort over het ‘Nul-beleid ten aanzien van coffeeshops in Lansingerland’. Don van Doorn was onze woordvoerder. Zie: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=104459&f=e4e3e67fd31de356900dce0cac84a81f&attachment=0&a=1259  In weekverslag 23 van vorige week (https://lansingerland.pvda.nl/2013/06/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-juni-2013/ ) berichtten wij uitvoerig over de presentatie die onze politie en GGZ Bouman vorige week gehouden heeft. Omdat de burgemeester in het buitenland verbleef en de raadscommissie graag met hem persoonlijk wilde debatteren over het onderzoek naar cannabisgebruik in Lansingerland, werd op voorstel van de VVD fractie besloten om alleen maar te inventariseren welke fracties een door de burgemeester te voeren ‘Nul-beleid’ zullen ondersteunen. Dat bleek een meerderheid van CU, VVD en Leefbaar 3B te zijn. De burgemeester kan dus gesteund door een ruime meerderheid in de raad van zijn eigen bevoegdheid gebruik maken en direct een ‘Nul-beleid’ afkondigen. Wij vinden de discussie over en ‘Nul-beleid’ niet echt bijdragen aan onze situatie maar hebben er geen bezwaar tegen dat de burgemeester gebruik maakt van zijn bevoegdheden, zo gaf Don aan. D66 en GroenLinks hebben dat wel, zo bleek donderdagavond.

In september staat het coffeeshop beleid weer opnieuw op de agenda. Dan begint wat ons betreft het debat pas echt. Het toespitsen van het debat in de raad op de uitsluitende vraag of er ‘ja dan neen’ een coffeeshop via een winkel formule kan komen in Lansingerland is een versimpeling van de maatschappelijke werkelijkheid waarin wij verkeren. De Lansingerlandse coffeeshop zit in de praktijk allang op de bezorg-brommer en is daarmee een maatschappelijke feit. Wij willen vanuit het perspectief van de lokale volksgezondheid een discussie over hoe de vlag er voor wat drugsgebruik in Lansingerland er precies voorstaat en hoe wij daar in preventieve en repressieve zin mee om moeten gaan. Daarom hebben wij de raadscommissie voorgesteld om ook de wethouder Volksgezondheid bij dit debat uit te nodigen. Want bij die portefeuillehouder ligt de verdere sleutel voor het beleid. En niet bij onze burgemeester. Wordt dus vervolgd!

Aansluiting Naardermeerstraat-Wilgenlaan ziet er gelikt uit!

Aansluiting Naardermeerstraat-Wilgenlaan ziet er gelikt uit!

MEI CIRCULAIRE OVER DE GEMEENTE CENTJES VALT MEE

Afgelopen woensdag kregen wij van het college een analyse van de ‘Mei-circulaire’ van het Rijk dat een beeld schetst van de door ons te verwachten uitkeringen uit het gemeentefonds in de jaren 2013-2017. In deze analyse heeft het college ook de mogelijke extra tegenvaller opgenomen die veroorzaakt wordt door de 4.3 miljard extra rijksbezuinigingen die nog in petto zijn. Zou het daarbij blijven dan zou er in 2014 sprake zijn van een voordeel van 1.9 miljoen euro. Dat is ongeveer het bedrag dat de Raad voor 2014 nog niet gedekt heeft en waarvoor dus een lastenverzwaring voor de burger dreigt. Dit voordeel loopt op in 2017 tot ruim 3 miljoen euro. Dat is te mooi om waar te zijn.

De prangende vraag is wel wat er nog meer aan financieel slecht weer te verwachten is op onze gang naar Prinsjesdag 2013. Want dan sluit het college de input voor de Programmabegroting 2014-2018 af. Gerard stelde deze kwestie tijdens de rondvraag in de commissie AB aan de orde en voerde zo het allerlaatste financiele debatje met Werner ten Kate in zijn kwaliteit van onze wethouder Financiën over de actuele stand van onze financiele staat. De wethouder wist geen direct antwoord te geven op de vraag in hoeverre het door het college reeds ingeboekte effect van de rijksbezuiniging van 4.3 miljard voor een deel de mogelijke extra bezuiniging van 6 miljard overlapt. Dat zoekt hij voor de allerlaatste keer voor ons op! Volgende week kunnen wij hopelijk het resultaat aan onze lezers melden.

Bergschenhoek Vinex

Bergschenhoek Vinex

TOT SLOT

 Het weekblad Elsevier publiceerde vorige week het jaarlijkse onderzoek over “Waar het goed wonen is?” Een vergelijkend onderzoek naar de woon en leefomstandigheden in de nog 408 gemeenten die Nederland telt. Lansingerland staat nu op de 272ste plek en is daarmee een goede middenmoter. Volgens Elsevier ontbeert het ons aan groen en natuur, saamhorigheid en horeca en luxe winkels. Met de verkeersveiligheid, de samenstelling van de bevolking en de werkgelegenheid zit het wel snor. Dit in tegenstelling tot de ‘rust & ruimte’. Het klein stedelijk karakter van Lansingerland laat zich in dit onderzoek goed zien. Leuk voor Werner ten Kate is dat zijn nieuwe gemeente Giessenlanden de 180ste plek inneemt. Rust & ruimte volop maar weinig winkels en moeilijk bereikbaar met het OV. Dan maar op de fiets naar je werk, Werner!

Volgende week komt onze lokale werkgroep die het nieuwe verkiezingsprogramma schrijft weer bijeen. Verder is er een bijeenkomst van het Presidium en kunnen inwoners en horeca exploitanten op woensdagavond 10 juli hun zegje doen over de Horeca nota. Dan worden ook de resultaten van de gehouden enquête over wat mensen missen aan horeca voorzieningen bekend. Don van Doorn zal daar natuurlijk bij aanwezig zijn!

Het citaat van de week betreft artikel 170, lid 2 nieuwe Gemeentewet: “De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente”. Het resultaat op de valreep van Pierre Heijnen, het scheidende PvdA Tweede Kamerlid. Hij gaat nu in het Haagse onderwijs aan de slag. Wat Pierre Heijnen niet bereikte was een inkrimping van het zeteltal van de gemeenteraden. De Eerste Kamer lijkt daarmee niet akkoord te gaan omdat zij bang is dat te kleine gemeenteraden niet opgewassen zullen zijn tegen de grote decentralisatiegolf die de komende jaren op hen af komt. Bovendien spelen er in het hele land vele herindelingen zodat het aantal raadsleden toch al scherp zal afnemen. De ingeboekte bezuiniging wordt zo ook wel gehaald.

 Nu nog maar twee werkweken te gaan voor het zomerreces begint!

 Heel veel succes Werner in Giessenlanden!

 Fractie PvdA, 5 juli 2013