4 juni 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 1 – 5 JUNI 2015

Dit 19de weekverslag in 2015, aflevering 353 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin gemeenteraad Pieter van de Stadt voordroeg als nieuwe burgemeester van Lansingerland, de voorgestelde bezuinigingen in de Kadernota 2015 veel onrust veroorzaken bij maatschappelijke organisaties, onze fractie samen met de bewoners van de Middin woningen aan de Oudelandselaan en wethouder Simon Fortuyn de maatregelen om de toegankelijkheid van het Berkelse winkelcentrum te verbeteren, evalueerden en wij voorbereidingen treffen om op Coming Out Day in oktober 2015 de Regenboogvlag trots te laten wapperen bij ons Gemeentehuis. De foto’s tonen de afsluiting van het toegankelijksproject met de mensen van Middin, het prachtige Rottemeren gebied en het nieuwe fietspad vanaf de Hoeksekade door het Hoeksepark langs Boerderij “Het Lansingerland”.

VOORDRACHT NIEUWE BURGEMEESTER PIETER VAN DE STADT

Afgelopen woensdagavond vergaderde de gemeenteraad over de voordracht van onze nieuwe burgemeester. Aan de vertrouwenscommissie deed namens onze fractie Petra Verhoef mee. De 28 aanwezige leden van de raad besloten unaniem om Pieter van de Stadt uit Heemstede voor te dragen als nieuwe burgemeester van Lansingerland. Van de Stadt is van VVD huize en sinds 2006 wethouder in zijn woonplaats. Daar heeft hij een brede portefeuille met onder meer financiën er in. De gemeente Heemstede telt 26000 inwoners. Interessant is dat hij zich in zijn partij zeer inzet voor Europa. Hij was in het verleden beleidsmedewerker voor Europese zaken bij de VVD Tweede Kamerfractie en momenteel internationaal secretaris voor zijn partij. Bij de Europese verkiezingen in mei 2014 stond hij voor de VVD op nummer 8 van de kandidatenlijst. Gezien de internationale betekenis en uitstraling van het Lansingerlandse bedrijfsleven, onze gemeentelijke ambities en onze vitale positie in het hart van de Metropoolregio komt dat heel goed uit. De PvdA fractie heet Pieter van de Stadt van harte welkom. Wat ons betreft past hij in de traditie van Bas Eenhoorn, Ewald van Vliet en Marc van Dijk waarmee onze fractie altijd perfect samenwerkte en prima door één bestuurlijke deur kon. Pieter van de Stadt gaat op maandag 14 september als onze burgemeester aan de slag!

Voor de microfoon van RTV Rijnmond zei waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk dat het met de komst van de nieuwe burgemeester de hoogste tijd is om de draad van de in 2009 door         de raad vastgestelde toekomst visie “Lansingerland op weg naar 2040” weer op te pakken. Minder zorgen over de gemeentelijke financiën en vooral veel meer aandacht voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zie: http://www.rijnmond.nl/nieuws/03-06-2015/van-de-stadt-nieuwe-burgemeester-lansingerland Onze fractie is het daarmee helemaal eens. Een bredere kijk op de toekomst van Lansingerland is hoog nodig. De ideeën in deze toekomstvisie zijn en blijven uiterst actueel.

DSC04879

EXTRA BEZUINIGINGEN OP SOCIAAL EN CULTUREEL DOMEIN ZIJN ONNODIG & SCHADELIJK

Extra bezuinigingen op het sociale domein en de bibliotheek Oostland zijn financieel onnodig, pakken schadelijk uit voor onze samenleving en staan haaks op de plannen die het college eind 2014 in het collegeprogramma openbaar maakte. Dat vindt de PvdA fractie van de voorgenomen bezuinigingen in de Kadernota 2015. Het college wil stap voor stap in 2019 euro 50.000 bezuinigen op het bibliotheekwerk en 100.000 euro op de niet wettelijke zorg. De subsidie op de Rotterdam Pas (60.000) en de bijdrage aan het Jeugdsport en Cultuurfonds verdwijnen (20.000), net als de niet wettelijk verplichte subsidies op de sport (29.000). Het college wil dus stap voor stap naar 2019 liefst 259.000 euro structureel schrappen op subsidies voor maatschappelijke organisaties die werken voor kwetsbare inwoners en mensen met een achterstand. Te denken valt aan maatschappelijke organisaties zoals de Bibliotheek Oostland, het Vrijwilligers Informatiepunt en Welzijn Lansingerland. Organisaties die met een kleine zeer betrokken en professionele staf talloze vrijwilligers aansturen. De Bibliotheek Oostland bezuinigde via een intensieve herstructureringsoperatie de afgelopen jaren al 300.000 euro structureel op haar begroting (ongeveer een derde). Dat bracht een halvering van de formatie met zich. De Bibliotheek is juist bezig met nieuwe, belangrijke projecten zoals het Taalhuis dat volgende week vrijdag officieel geopend gaat worden. Ook Welzijn Lansingerland heeft een intensieve tijd achter de rug. Het nieuwe subsidiesysteem dat zich richt op vooral de meest kwetsbaren bracht een forse reorganisatie met zich die veel inspanningen vereisten. Wat Welzijn Lansingerland precies doet, is goed te lezen in het verslag van “Het Grote Welzijnsontbijt” dat deze organisatie pas geleden organiseerde: http://www.welzijnlansingerland.nl/documents/nieuwsbrieven/nieuwsbrief_welzijnsontbijt_mei2015_1.pdf

Waarom deze extra bezuinigingen? Het college wil volgens eigen zeggen stap voor stap het nu nog niet toereikende weerstandsvermogen versterken. Daartoe moet er volgens het collegeprogramma en ook de Kadernota 2015 in 2016 één miljoen extra worden bezuinigd. Dit bedrag loopt de komende jaren op naar 3 miljoen euro structureel per jaar. Het oorspronkelijke idee was dat deze bezuinigingen gerealiseerd zouden worden via de dialoog met de samenleving: de zogenaamde “Alliantiefabriek” die de afsluiting moet gaan vormen van deze dialoog met de samenleving. Maar die gaat niet veel opleveren. Die gaat waarschijnlijk zoals verwacht eerder geld kosten. Overigens is een voldoende weerstandsvermogen geen wettelijke plicht. Een sluitende meerjarenbegroting wel. En die hebben we.

Het college wil volgens het eigen Collegeprogramma en ook volgens de uitgangspunten in de Kadernota 2015 in totaal over de periode 2016-2019 een bedrag van 10 miljoen euro bezuinigen om het weerstandsvermogen te versterken. Maar in de praktijk komt er een bedrag van ruim 13 miljoen euro uit de bus. Het totaal extra te bezuinigen bedrag op het sociale en culturele domein over deze periode is ongeveer 6.5 ton. Wanneer het college zich houdt aan de eigen uitspraken is deze bezuiniging dus helemaal niet nodig. Waarom houdt het college zich dus niet aan haar eigen collegeprogramma? Waarom is veel sneller inlopen van het tekort op het weerstandsvermogen dan eerder beoogd belangrijker dan de positie van weinig weerbare mensen en mensen met een maatschappelijke achterstand? Waarom zet het college de bijl in het bloeiende vrijwilligerswerk dat Lansingerland inmiddels kent en dat zo nodig is om tal van maatschappelijke zorg & hulpverlening overeind te houden. Deze vragen staan bij ons centraal bij de bespreking van de Kadernota 2015.

Het spreekt voor zich dat wij er voor zullen kiezen om deze bezuinigingen voor dit moment te schrappen. Lansingerland is toe aan even rust op het maatschappelijke front. De enorme verbeterslag die gemaakt is om onze meerjarenbegroting sluitend te krijgen en ons weerstandsvermogen stap voor stap op niveau te krijgen, is een grote prestatie. Rust kan helpen om het weerstandsvermogen stap voor stap te blijven versterken. Het voornemen van het college om het voordelig jaarlijkse financiële resultaat te beperken tot 3 miljoen (om te laten zien dat we als gemeente in control zijn) werkt nu al niet: in 2015 koerst Lansingerland gezien de Voorjaarsnota waarschijnlijk al weer naar een overschot van 5 miljoen. Waarom het college afwijkt van het eerdere voornemen om een voldoende weerstandsvermogen in 2021 te bereiken en nu plotseling via extra bezuinigingen kiest voor het jaar 2018-2019 is ons een raadsel. Bovendien hebben deze bezuinigingen op cultuur & sociaal maar een beperkt effect op het weerstandsvermogen. In het slechtste scenario wordt een voldoende weerstandsvermogen dan in 2019 in plaats van in 2018 bereikt. Is al die ellende en maatschappelijke boosheid ons dat waard? Extra bezuinigen maakt voor Lansingerland nu meer kapot dan je lief is!

Petra Verhoef & Ingrid Tuinenburg zijn namens de PvdA fractie ‘the leading ladies” tijdens het commissiedebat over de voorjaarsnota en kadernota op donderdagavond 11 juni in het Gemeentehuis. Wordt vervolgd en uw commentaar is zeer welkom!

DSC04877

SPREEKUREN PVDA OMBUDSTEAM JUNI 2015

De spreekuren van het PvdA Ombudsteam in juni 2015 zijn op 12 juni in de bibliotheek in Bleiswijk (Dorpsstraat 7) en op 19 juni in de nieuwe vestiging van de Bibliotheek Oostland in Bergschenhoek, Dorpsstraat 67, telkens van 18.15-19.15 uur. In de maanden juli en augustus zijn er geen spreekuren.

Het Ombudsteam is  ook telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug. Mailen kan ook via ombudsteampvdall@gmail.com

DSC04892

MET DE ROLSTOEL OP STAP IN BERKEL CENTRUM WERD EEN GROOT SUCCES!

In PvdA weekverslag 7 van 2015 (https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-februari-2015/ ) berichtte de PvdA fractie over het raadscommissiedebat met betrekking tot de toegankelijkheid van de openbare ruimten in Lansingerland voor mensen die rolstoel, scootmobiel of rollator afhankelijk zijn of anderszins slecht ter been zijn. Zorgorganisatie Middin maakte een leuke film (“Kijk nou”, aflevering 45) over dit debat. De bewoners Monique & Rens van de Carré woningen van Middin aan de Oudelandselaan spelen in deze film de hoofdrol. De film is het dik waard om ook nu nog eens te bekijken: https://m.youtube.com/watch?v=ioTZoshy42o&feature=youtu.be

Naar aanleiding van dit debat maakte de PvdA fractie eind februari 2015 de afspraak met wethouder Simon Fortuyn om samen met de bewoners van Middin te onderzoeken hoe met name het Berkelse winkelcentrum beter toegankelijk kan worden gemaakt voor mensen met een beperking. Dit gesprek vond toen plaats in aanwezigheid van vele bewoners en ook de wijkbeheerder Berkel van de gemeente, Sylvia Lassooy. Samen werden alle geconstateerde belemmeringen doorgenomen en met direct een eerste goed resultaat. De gemeente beloofde te zorgen voor een betere aansluiting van de brug bij de Berkelse passage op de aansluitende trottoirs, de aansluiting van de trottoirs aan de winkels worden waar mogelijk aangepast, er wordt bekeken of de looproute over het parkeerterrein bij Albert Heijn veiliger kan worden ingericht, de chaos van geparkeerde fietsen ter plaatse wordt opgelost en er wordt onderzocht of de oversteek over de Oudelandselaan veiliger kan. Ook een te hoge heg die voor rolstoelers het uitzicht beneemt wordt als het even kan in overleg met de omwonenden gesnoeid. Ook zal de gemeente strenger gaan handhaven tegen fietsers die in strijd met de verordening hun fiets plaatsen op de hellingbaan bij station Westpolder richting Den Haag. Daar kan nu geen enkele rolstoeler meer langs.

De PvdA fractie sprak toen af dat de wethouder en zijn ambtelijke adviseur over een paar maanden weer op bezoek zouden komen bij de bewoners van Middin om de stand van zaken met elkaar door te nemen. Donderdagavond 4 juni 2015 was het zover. Samen met wethouder Fortuyn en Sylvia Lassooy keken de bewoners van Middin en de PvdA fractie terug op de gemaakte afspraken en wat er in de praktijk van terecht gekomen is.

Dat was heel veel. De wethouder en de afdeling Beheer & Onderhoud hadden goed hun best gedaan. De aansluiting aan de brug bij de Berkelse passage is gerepareerd, daar waar de gemeente het mag, zijn de ingangen van de winkels beter aangesloten op het aanpalende trottoir en de heg bij het parkeerterrein die het uitzicht van rolstoelers ontnam, is in overleg met buurtbewoners lager gesnoeid. Jammer genoeg kan om verkeerstechnische reden de oversteek op de Oudelandselaan bij de Rivierenstraat niet worden verbeterd door een parkeerplaats te onttrekken. Op zich is de Oudelandselaan op die plek redelijk veilig. Het voldoet compleet aan de verkeerskundige eisen.

Wethouder Fortuyn vertelde aan de mensen van Middin en de PvdA fractie dat de gemeente zich bij nieuwe ontwikkelingen (zoals de reconstructie van de Wilgenlaan) over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap laat adviseren door een ervaringsdeskundige die op dit terrein deskundigheid en expertise bezit. Dat is nu nog een experiment. Het idee is om in de toekomst zo ook te gaan kijken naar de centra van Bleiswijk en Bergschenhoek. De aanpak van Berkel centrum krijgt dus een vervolg. Daar is de PvdA fractie erg blij mee. De bewoners en begeleiders van Middin aan de Oudelandselaan waren heel tevreden over de voortvarende manier waarop de gemeente dit project had opgepakt. “Daar kunnen ze elders in Nederland wel wat van leren”. De PvdA fractie dankt wethouder Simon Fortuyn en wijkbeheerder Sylvia Lassooy voor de uitstekende en succesvolle samenwerking in dit bijzondere en belangrijke project.

DSC04893

TOT SLOT

Wat deed de fractie precies een jaar geleden, in weekverslag 19 van 2014. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-mei-2014/ De komst van de nieuwe coalitie en het afscheid van Ruud Braak met een heftig debat over de sport. En de Europese verkiezingen natuurlijk!

Sam de Groot beet afgelopen woensdag samen met drie collega raadsgenoten voetballend het spits af van het 4×4 toernooi op het Berkelse sportpark. Daar deden meer dan 600 basisschool kinderen aan mee. Sam scoorde natuurlijk tijdens deze openingswedstrijd tegen het bedrijfsleven. Het werd een gelijkspel van 1-1 dankzij, opnieuw, Sam die de tegenstander graag ook een succesje gunde. Leve de solidariteit!

Aanstaande maandag hebben wij weer fractieoverleg, dinsdagavond 9 juni is er een presentatieavond onder meer door Rotterdam The Hague Airport, woensdag 10 juni is er de door het college georganiseerde “Alliantiefabriek” waar Petra een kijkje gaat nemen en donderdagavond 11 juni is er het raadscommissiedebat over de Voorjaarsnota en de Kadernota. Ingrid Tuinenburg en Petra Verhoef zijn dan onze woordvoerders.

Het citaat van de week komt uit een gemeentelijk persbericht van woensdag 3 juni: “De gemeente Lansingerland wil graag dat alle kinderen kunnen meedoen met de samenleving. Ook kinderen van ouders die het financieel wat minder hebben. Daarom heeft de gemeente samenwerking gezocht met de Stichting Leergeld Zoetermeer en omstreken. Op woensdag 3 juni hebben wethouder werk en inkomen, Ankie van Tatenhove, en de voorzitter van de Stichting Leergeld Zoetermeer en Omstreken, Marco Sikkel, de samenwerkingsovereenkomst ondertekend”.

Vervolgens: “Van de Rijksoverheid mogen categorale verstrekkingen niet meer, maatwerk is geboden. “Door deze samenwerking kunnen we kinderen die op school buiten de boot dreigen te vallen omdat ze geen computer of fiets hebben of omdat er te weinig geld is voor leermiddelen of de verplichte gymkleren toch helpen.” De ouders die een verzoek indienen bij de Stichting Leergeld krijgen bezoek van een goed getrainde vrijwilliger, die de situatie bij hen thuis beoordeeld. Het geld gaat rechtstreeks naar de leverancier. Het mooie van de stichting is ook dat het een stichting is voor en door de samenleving. “We hebben slechts twee betaalde krachten in dienst. Het overige werk, zoals de huisbezoeken, wordt gedaan door vrijwilligers. We zijn nu bezig met het werven van vrijwilligers in Lansingerland. Daarvoor hebben we al contact gezocht met het VIP. Inwoners van Lansingerland weten de Stichting al te vinden.” Ze hebben al twintig aanvragen voor het nieuwe schooljaar ontvangen” Einde citaat.

Prima om vrijwilligers in te zetten voor dit belangrijke werk. Het is een goede formule die écht werkt. Maar het is wrang dat diezelfde gemeente die in dit persbericht het VIP met name noemt als belangrijke schakel bij het werven van vrijwilligers via de Kadernota 2015 op dit voor Lansingerland zo belangrijke initiatief wil gaan bezuinigen. Dit kan écht niet!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 5 juni 2015

 

 

DSC04889

 

DSC04888

DSC04886