14 april 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 10 – 14 APRIL 2017

Dit dertiende weekverslag in 2017, aflevering 429 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van kleine maar belangrijke ontwikkelingen: eindelijk een verkeersveilige Rodenrijse Bonfut, bouw station Lansingerland-Zoetermeer ligt op stoom, regionaal PvdA overleg over de toekomst van de luchthaven en hogere frequentie Metro E kost financiële hoofdbrekens. De foto’s bij dit weekverslag tonen het fraaie Bergschenhoek en het bezoek van Zoetermeerse en Lansingerlandse raadsleden aan de bouwput van station Lansingerland en Zoetermeer. Natuurlijk ook een foto van de poller in de Bonfut in volle glorie!

RODENRIJSE BONFUT NA 35 JAAR EINDELIJK VEILIG

Het kostte de bewoners liefst 35 jaar strijd maar afgelopen dinsdag 11 april was het eindelijk zover: de poller in de Bonfut die moet gaan zorgen voor veel minder verkeer en voor veel meer veiligheid is eindelijk in werking. De bewoners en bedrijven van de Bonfut en Wildersekade beschikken nu over een pasje waarmee ze de poller kunnen bedienen. Sluipverkeer dat vanaf de Rodenrijseweg via Bonfut, Wildersekade en Schiebroekseweg snel Bergschenhoek en de N209 trachtten te bereiken, is voortaan niet meer mogelijk. De PvdA fractie heeft zich de afgelopen 8 jaren ingespannen om de bewoners van de Bonfut in hun streven naar meer rust & verkeersveiligheid ter zijde te staan. Dit in goede samenwerking met wethouder Simon Fortuyn en zijn ambtelijke staf die zich van meet af aan het lot van de bewoners aantrokken en zorgden voor de noodzakelijke investeringen en verkeersbesluiten. De PvdA is blij met het resultaat en feliciteert de Bonfutters van harte. En dan nu de terugkomst van de ZoRo-bushalte Bonfut nog! Wij zijn er van overtuigd dat dit écht geen 35 jaar gaat duren!

MEER METRO’S IN DE SPITS KOST EXTRA GELD

Metro E is een enorm succes. Inmiddels is de maximumcapaciteit van 40.000 reizigers per dag bereikt. In de spits zijn de metrorijtuigen bomvol. Waar mogelijk zet de RET in de spits extra Metrostellen in om de frequentie te vergroten. Maar dit betreft lapwerk. Een hogere frequentie in de spits dan één Metro per 10 minuten is nodig. Dit gaat dan ook gebeuren. De extra Metrorijtuigen zijn besteld en met Pijnacker-Nootdorp wordt overlegd over het bouwen van een extra keerspoor ter hoogte van Pijnacker-Zuid. Daar zijn de omwonenden niet blij mee dus dit bestuurlijke ei is nog niet gelegd. Scheidend RET directeur Pedro Peters vertelde vorige week vrijdag bij RTV Rijnmond dat het rijden met meer Metro’s in de spits ook extra investeringen vergen ten behoeve van de veiligheidssystemen en elektriciteitsvoorziening. Het geld hiervoor is nog een probleem want de aanleg van de Metrotunnel Blijdorp-Rotterdam CS kostte een paar jaar geleden meer dan begroot. Het geld voor extra investeringen is op, dus er wordt nu aan een oplossing gewerkt. Het verhaal van Pedro Peters was voor ons compleet nieuw. Wij dachten dat het alleen nog maar hing op de besluitvorming in Pijnacker-Nootdorp.

WAAR IS HET GEBAKKEN LANDSCHAP OP OUDELAND?

Op 17 februari 2015 stelden wij raadsvragen aan het college over de stand van zaken kunst & Cultuur in Lansingerland. Wij hoopten via deze vragen vaart te gaan krijgen in de gemeentelijke bemoeienis bij de zieltogende kunst & cultuur in Lansingerland. Onze ingreep had succes. De raad boog zich pas geleden over de nota “Bruisen, Bonden & Boeien”. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/

Petra Verhoef gaf tijdens het raadscommissiedebat begin april over de nota Kunst & Cultuur aan dat het prachtig zou zijn als het kunstproject ‘Gebakken landschap’ van de hand van kunstenares Irene Fortuyn verder tot uitvoer kan worden gebracht. Met dit project is in 2008 gestart. Met klei van het hooggelegen kleiplateau dat tegen de laaggelegen polder bij bedrijventerrein Oudeland aanligt, zijn al jaren geleden stenen gebakken en is een begin gemaakt om daarmee paden voor een landschapsroute aan te leggen bij de boerderij Van Oldenbarnevelthoeve op Oudeland. Het is de hoogste tijd om ook dat af te maken. Wethouder Ankie van Tatenhove beloofde Petra toen om te bezien of het “Gebakken landschap” op Oudeland alsnog kan worden afgemaakt. Graag verwijzen wij naar de toezeggingen die het college ons hierover in het voorjaar van 2015 deed: het project “Woorden’ op bedrijventerrein Oudeland: Het woord ‘Koot’ is al geplaatst bij boerderij de Van Oldenbarnevelthoeve van Gerrit Koot. De woorden ‘Lucht en Water’ worden geplaatst in de Bergboezem, daarvoor neemt de kunstenares zelf contact op met de projectleiding van de Bergboezem. De woorden ‘Gebakken Land, Veen en Klei’ worden naar verwachting in 2015 geplaatst. Het project ‘Klinkers’: het gebruik van de gebakken klinkers wordt pas opgepakt als meer gronden zijn verkocht in fase 2 van Oudeland. Dit duurt langer dan in het verleden werd verwacht. Het doel is om eerst gronden uit te geven in fase 1 van Oudeland, omdat deze gronden al bouwrijp zijn en het openbaar gebied is ingericht” .Tot zover de toezegging van het college in 2015.

Voor zover wij weten, zijn de ‘Woorden’ tot op heden nog niet geplaatst. Ook over de voortgang van het project ‘klinkers’ is geen informatie beschikbaar. Het zou het college sieren wanneer zij met het oog op de actieve informatieplicht de raad zou informeren over de actuele stand van zaken. De PvdA wacht nog twee weken. Dan gaan wij hierover schriftelijke vragen stellen!

LANSINGERLAND BOUWT NA 2025 GEWOON DOOR

Door de Metropoolregio zijn twee toekomstbeelden voor de regio tot 2040 ontwikkeld, namelijk ‘Krachten Bundelen’ en ‘Krachten Verdelen’. Het grootste verschil tussen de twee toekomstbeelden zit in de wijze waarop met de woningbouwopgave wordt omgegaan. In de periode 2025 tot 2040 zijn liefst nog 200.000 woningen in de Zuidelijke Randstad nodig om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Hiervan staan de locaties nog niet vast. In ‘Krachten Bundelen’ worden de locaties voor deze woningbouwopgave vooral gevonden in het bestaande stedelijke gebied op de centrale as langs de spoorlijn van Leiden tot en met Dordrecht en ook de RandstadRail/Metro E tussen Rotterdam en Den Haag. In ‘Krachten Verdelen’ wordt de woningbouwopgave anders verdeeld. Er is nog steeds sprake van een grote concentratie in bestaand stedelijk gebied langs de centrale as. Aanvullend wordt ook verstedelijkt op andere assen, waaronder (nieuwe) assen van hoogwaardig openbaar vervoer, bijvoorbeeld in het Westland en tussen Zoetermeer en Rotterdam.

Welk van beide scenario’s er ook gekozen moge gaan worden, het is zeker dat de gemeente Lansingerland als centraal in de Metropoolregio gelegen gemeente daarbij een belangrijke ontwikkelingsrol zal gaan vervullen. Er zal verder gebouwd gaan worden langs de Metro-E lijn en ook langs de huidige ZoRo-buslijn tussen het nieuwe station Lansingerland-Zoermeer dat in december 2019 in gebruik genomen gaat worden. Met 70.000 inwoners is Lansingerland nog zeker niet op het einde van de groei. Daar moeten we nu al rekening mee gaan houden. Zowel in Zoetermeer als in Lansingerland is er een groot bestuurlijk draagvlak om de sneltram die komende vanuit Zoetermeer-Oosterheem eindigt op het dak van het nieuwe station door te gaan trekken naar station Rodenrijs, 10 kilometer verderop. Een ritje van ongeveer 10 minuten met aansluiting op Metro E. Frequente & snelle busverbindingen tussen Bleiswijk en station Lansingerland-Zoermeer zijn van groot belang en moeten reeds nu op de bestuurlijke kaart gezet gaan worden. Het is immers maar zo december 2019.

In het najaar zal door de Metropoolregio een regionaal gebiedsprogramma worden opgesteld voor Rotterdam-Den Haag. Besluitvorming daarover zal plaatsvinden in het Bestuurlijk Overleg MIRT, waarin Rijk en regionale overheden vervolgafspraken maken.

REGIONAAL PVDA OVERLEG OVER TOEKOMST LUCHTHAVEN

Afgelopen donderdagavond bogen PvdA’ers uit Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en de provincie Zuid-Holland zich over het advies van de Verkenner over de toekomstplannen van Rotterdam The Hague Airport. Ook PvdA’ers van de Gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg- Schiebroek deden mee. De bedoeling was de standpunten af te stemmen en als PvdA één gezicht te laten zien. In weekverslag 12 van vorige week beschreven wij al onze lokale kijk op deze ontwikkeling: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/

Via de Rotterdamse collega’s kregen wij interessante aanvullende informatie over hoe de ontwikkelingen rond RtHA liggen bij de PvdA Zuid-Holland: https://zuidholland.pvda.nl/2017/04/05/pvda-uitbreiding-rtha-slechts-mogelijk-binnen-bestaande-geluidsruimte/ , bij de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek: Rapportage Hillegersberg-Schiebroek en bij de gebiedscommissie Overschie: http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=265351/type=pdf/17bb1836_Afschrift_brief_van_Gebiedscommissie_Overschie_Advies_over_uitbreidingsplannen_Rotterdam_The_Hague_Airport.pdf#search=%22rtha%20gebiedscommissie%20overschie%22

Belangrijke informatie die een goed beeld geeft over hoe genuanceerd en divers de meningen in Rotterdam zijn over de luchthaven. Het is maar waar je woont!

Het was afgelopen donderdagavond in het Rotterdamse Stadhuis een geanimeerde bijeenkomst. Er was veel aandacht voor de betekenis die de luchthaven kan spelen bij de versterking van het economisch vestigingsklimaat van onze regio. Daar wordt in Metropoolregio hard aan gewerkt via de Roadmap Next Economy. De economie in de Metropoolregio loopt wat ontwikkeling betreft achter bij de grote regio’s elders in Europa. Er is tijd en creativiteit nodig om grondig te bezien wat de rol van de luchthaven daarbij kan zijn. Dit debat is nog nooit goed gevoerd. Een ander, breder type debat is nodig waarin er, naast het voorkomen van overlast, veel meer aandacht is voor de vraag in hoeverre de luchthaven kan bijdragen aan de vernieuwing van de economie en het scheppen van banen in de hele regio. De relatie met bijvoorbeeld de Technische Universiteit Delft moet sterker. Ook het regionale bedrijfsleven moet veel intensiever dan nu mee gaan doen aan dit debat. Hoe kijken zij tegen de betekenis van RtHA aan als het om de versterking van het economische vestigingsklimaat gaat? Het advies van de Verkenner geeft ruimte en tijd voor dit belangrijke debat. Onderzoek ook wat de gevolgen zijn van het verplaatsen van de helikopterhaven voor de invulling van de vrij komende geluidsruimte. Bovendien moet de aansturende rol van de (regionale) overheid ten aanzien van RtHA veel sterker worden. Daar ligt ook een belangrijke rolvervulling van het college van Rotterdam als aandeelhouder. De luchthaven hangt nu als onderdeel van Schiphol letterlijk in de lucht. Het instellen van een formele Omgevingsraad zoals bij Schiphol is een goede zaak.

Afgesproken werd dat het verhaal van de PvdA Lansingerland, dat overeenkomt met het standpunt van de PvdA Zuid-Holland door de PvdA Rotterdam verder wordt uitgewerkt tot een gezamenlijk document. Daarin ook aandacht voor de parkeer- en verkeersituatie in Overschie. Die loopt nu al uit de hand. Overschie is een groot voorstander van de uitplaatsing van de helikopters omdat juist daar de geluidsoverlast vanwege dit type luchtverkeer het grootste is.

Voor de volledigheid de punten van de PvdA Lansingerland zoals verwoord in ons weekverslag 12 van de vorige week:

  • Drastisch minder nachtvluchten door inperking van de categorieën vluchten die ook ’s nachts mogen plaatsvinden;
  • Schrap de recreatie- en lesvluchten. Ze gebruiken weinig geluidsruimte maar worden door omwonenden als erg hinderlijk ervaren;
  • Zet samen met de luchthaven een fors compensatieprogramma op voor omwonenden die gehinderd worden door de toename van het vliegtuigverkeer van mogelijk 25% wanneer de huidige helikopter-haven verplaatst is. Wat de PvdA Lansingerland betreft is dit een topprioriteit;
  • Versterk de positie van de omwonenden ten opzichte van de luchthaven. Het samenspel van de luchthaven, verkeersleiding, DCMR en omwonenden moet veel beter worden georganiseerd. Een door de Verkenner voorgestelde ‘Bemiddelaar’ moet adequate bevoegdheden krijgen om zo nodig regelend te kunnen optreden. De PvdA-fractie steunt de opmerkingen van de Verkenner over de “Governance’ volledig;
  • Rotterdam The Hague Airport is van iedereen en tegelijk ook van niemand. Om met wethouder Simon Fortuyn te spreken “we praten altijd over de luchthaven en te weinig mét Rotterdam The Hague Airport!” De huidige constructie waarbij de luchthaven onderdeel is van Schiphol werkt niet goed. De PvdA-fractie vindt het de moeite waard om te onderzoeken of de zeggenschap over de luchthaven niet dichterbij kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld bij de Metropoolregio of (opnieuw) bij de gemeente Rotterdam al dan niet als gemeenschappelijke regeling;
  • De betekenis van Rotterdam The Hague Airport voor de versterking van het economische vestigingsklimaat in de Metropoolregio behoeft met spoed verdere uitwerking. Hiertoe is een schone taak weggelegd voor het bestuur van de Metropoolregio om dit snel op te gaan pakken;
  • En voor de rest onderschrijven wij het advies van de Verkenner ten volle;

RADEN BEZOEKEN BOUWPUT STATION LANSINGERLAND-ZOETERMEER

Afgelopen dinsdag bezochten raadsleden uit Zoetermeer en Lansingerland het immens grote bouwterrein waarop op dit moment het station Lansingerland-Zoetermeer wordt gerealiseerd. Het zeer gecompliceerde bouwproces verloopt tot op heden vrijwel op schema. Bouwen ter plaatse is superingewikkeld omdat er én een treinstation, een sneltramstation en een busstation moet worden gebouwd met vele P+R faciliteiten voor auto & fiets en daarbij ook nog eens de drukke A12 en de spoorweg Den Haag-Gouda via een immens aan te leggen brugdek moet worden overkluist. Het is de bedoeling dat het station op 9 december 2018 in gebruik genomen gaat worden maar dit gaat alleen lukken wanneer de werkzaamheden volgens planning blijven verlopen. De projectleiding zit er enthousiast bovenop. Het is jammer dat er nog geen geld gevonden is voor de bouw van een talud aan de Lansingerlandse kant dat het fietsers mogelijk maakt om komende vanuit Oosterheem via het viaduct direct af te dalen naar het Landscheidingsfietspad. Die moeten nu nog naar beneden via een lift. Wethouder Mark Rosier beloofde zijn uiterste best te doen om dit talud gefinancierd te krijgen maar wanneer dit gaat lukken, is nog niet helder. Voor de PvdA is, zoals hiervoor gezegd, de frequente busverbinding tussen Bleiswijk en het nieuwe station een grote prioriteit net als natuurlijk de verlichting langs het Landscheidingsfietspad en de komst van de sneltram in plaats van de ZoRo-bus. Zie voor een presentatie over het station: http://www.stationlansingerland-zoetermeer.nl/ Wanneer je van trappenlopen houdt kun je daar aan je trekken gaan komen! ?

TOT SLOT

De leden van de PvdA fractie zijn heel verdrietig over het overlijden van Kees van ’t Hart. Kees was sinds de start van de gemeente Lansingerland onze griffier en werkte daarna om gezondheidsredenen enige tijd als beleidsmedewerker bij de griffie. Onze samenwerking was altijd intens, open en creatief. Wij zullen hem zeer missen.

Wat deden wij in dezelfde week in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-april-2015/ Het was toen de week waarin onze fractiegenote Petra Verhoef de Rotterdam Marathon uitliep in de mooie tijd van 4.47.58, de fractie schriftelijke vragen stelde over het oplopen van de wachttijd voor sociaal bereikbare huurwoningen en het Berkelse carillon opnieuw onze aandacht vroeg. Politiek gezien dus weinig nieuws onder de zon!

Vorige week berichtten wij over het ons inziens te langzame tempo waarin het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid vorm krijgt. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/ Een aardige website om de resultaten van Lansingerland te zien en te kunnen vergelijken met de ontwikkelingen elders in Nederland is: https://www.lokaleenergieetalage.nl/gemeente-zoeken/lansingerland

Volgende week dinsdag is er een bijeenkomst van ons afdelingsbestuur, op woensdag gaan wij met de deelnemers van onze politieke leergang op bezoek bij de PvdA collega’s in het Rotterdamse Stadhuis en donderdag is de maandelijkse raadsvergadering. De twee weken daarop is het meivakantie tot maandag 8 mei. Daarna volgt de gemeentelijke jaarrekening 2016, de Voorjaarsnota 2017, de actuele stand van zaken met betrekking tot de grondexploitaties en de Kadernota 2018. Onze ideeën daarover staan op: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/

Verder staan voor dit jaar nog op het programma: de uitbreiding winkelcentrum Berkel, impulsen voor de winkelcentra van Bergschenhoek & Bleiswijk, toekomst RtHA, startnotie nieuwe Omgevingswet, mogelijke komst van Cultuurhuizen en de toekomst van de bibliotheek, “t Web & Snip Bleiswijk, uitvoeringsprogramma Sociaal Domein, actualisering van de Economische Visie, raadsvoorstel voor meer Boa’s & Jongerenwerkers, Fietsveiligheidsplan, evaluatie ‘Realistisch duurzaam’, evaluatie Wijkgericht werken en van de burgerparticipatie, ontwikkeling Wilderszijde, Windenergie, ICT-veiligheid, verlichting fietspad Landscheiding, veel meer betaalbaar wonen, Nachtmetro’s in de weekends en overal in Lansingerland snelle glasvezel. Nog een heel lijstje al met al! En laten we vooral de feestelijke terugkeer van de legendarische bushalte Bonfut in Rodenrijs niet vergeten….!

Het citaat van deze week is heel bijzonder. Een gedicht van Maaike Logtenberg uit Berkel en Rodenrijs:

Denkend aan Holland,

Zie ik breede busbanen,

Traag door oneindig,

laagland gaan.

 

Rijen ondenkbaar

Follische abri’s

Als brede bakens

Aan den einder staan. 

 

En in de geweldige

ruimte verzonken

de boerderijen

verspreid door het land.

 

Boomgroepen, dorpen,

geknotte torens,

kerken en polders

in een grootsch verband.

 

De lucht hangt er laag

en de zon wordt er langzaam

in dampen van HSL

en RTHA gesmoord.

 

En in alledrie de kernen

wordt de PvdA stem

met zijn eeuwige passie

bekend en gehoord.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA, Lansingerland, 14 april 2017