14 maart 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 10 – 14 MAART 2014

Dit 9de weekverslag in 2014 aflevering 302 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het laatste lijsttrekkersdebat plaatsvond, de RET reageerde op onze open brief om de frequentie van Metro E in de spitsuren te verhogen, de Europese commissie geen formeel onderzoek instelt naar aanleiding van een klacht van de fractie Neeleman over vermeende staatssteun aan een bouwproject en de campagne ons natuurlijk weer stevig bezig hield.

GEEN COLLEGE BLOKKADE VOOR CDA OVER VINEXCLAIM BIJ RIJK

Bij de komende coalitieonderhandelingen zal het CDA het indienen van een claim van 171 miljoen ero bij het Rijk als compensatie voor de verliezen die onze gemeente vanwege de leegstand van bouwlocaties lijdt, niet als breekpunt opvoeren. Zo bleek op vragen van Gerard Bovens tijdens het lijsttrekkersdebat van afgelopen maandag. Het CDA staat met deze claim alleen. Dat was voor ons het belangrijkste resultaat van dit debat. Het CDA speelt tijdens haar campagne met deze claim electoraal mooi weer omdat zij daarmee de noodzaak van verdere bezuinigingen en lasten verhogingen voor de inwoners probeert af te schermen. Door dit staaltje ‘kiezersbedrog’ is door ons effectief heen geprikt. Het CDA laat haar claim gewoon vallen wanneer deze partij tot collegeverantwoordelijkheid geroepen wordt. Goed dat de kiezers dit nu weten!. De rest van hun verkiezingsprogramma berust dan overigens op financieel drijfzand.

De Heraut noemde deze interventie van Gerard ‘oude politiek’. De 3B-Krant kopte met ‘PvdA daagt CDA uit’. Wat er nu ‘oude politiek’ is aan een politieke confrontatie op het scherpst van de snede is ons niet duidelijk. Is ‘nieuwe politiek’ soms het ongestraft tijdens debatten maar van alles kunnen roepen zonder weerwerk en tegenargumenten?

Gerard gaf als enige lijsttrekker tijdens dit debat aan dat het voor de hand ligt om nu snel de aanvraagprocedure voor de artikel 12 status voor onze gemeente te gaan aanvragen. Het college berichtte pas geleden dat het financiele gat in de begroting in 2018 zal gaan oplopen naar 14 miljoen euro en in 2021 zelfs naar 20 miljoen. En dan moeten er geen nieuwe tegenvallers in ons grondbedrijf ontstaan. Wat eigenlijk wel voor de hand ligt. Een dergelijk financieel gat is volgens de PvdA niet meer te compenseren met extra bezuinigingen of lastenverzwaringen. Zelfs wanneer wij goedkoper schatkist zouden kunnen gaan lenen blijft het gat nog aanzienlijk. De OZB naar 150% verhogen zou ongeveer 6 miljoen opleveren terwijl extra bezuinigingen waarschijnlijk nog maar mondjesmaat haalbaar zijn. Wij hebben immers intussen al 6 miljoen bezuinigd.

Het college constateerde recent dat zij in ieder geval niet in staat is aan de nieuwe raad ter zake keuzes voor te leggen. Dan is er maar een remedie: de artikel 12 procedure opstarten. Reden: er zitten in de Lansingerlandse financiele huishouding structureel verstorende factoren (tegenvallende grondexploitaties) waarin de inkomsten uit het gemeentefonds niet voorzien. Daardoor geraakt de hele financiele huishouding uit het lood en kan de gemeente haar reguliere taken in de toekomst niet meer aan. Wij willen voor de oplossing eigen verantwoordelijkheid dragen maar de grenzen zijn nu wel bereikt. Eind deze maand verschijnt waarschijnlijk het door externe deskundigen gemaakte feiten relaas over de in het verleden door Rijk, provincie en Stadsregio genomen beslissing om in de voormalige 3B-gemeenten fors te gaan bouwen. Dat relaas moet ook aanknopingspunten en de basis gaan bieden voor de artikel 12 aanvraag. Die aanvraag moet ook het verdere onderhandelingsproces met provincie & rijk gaan structuren. Er is behoefte aan een stap voor stap proces waarin mogelijkheden voor oplossingen worden onderzocht en methodisch de hele situatie in kaart wordt gebracht. Daarbij is er natuurlijk ook een stevige rol weggelegd voor onze Tweede Kamerfractie (Manon Fokke en Albert de Vries)

Wat restte tijdens dit debat was een onderhoudende dialoog met Leon van Noort (VVD) over zijn liberale dogma dat de bouw van starterswoningen van 140.000 euro betekent dat de gemeente deze woningen ten koste van andere woningbezitters subsidieert. Hij ziet ons enthousiasme voor starterswoningen passen in de behoefte van de PvdA om steeds maar inkomens te nivelleren. Zo hadden wij dat overigens nooit gezien (wij beschouwden deze prijs eerder als een geslaagde vorm van marktwerking) maar voor het debat was het wel aardig. Bovendien zagen wij een hausse aan publiciteit over deze starterswoningen over ons heen komen wat in deze verkiezingstijd ons, met dank aan de VVD, niet slecht uitkwam en namen wij met blijdschap kennis van het persbericht van de gemeente naar aanleiding van de eerste bouwhandeling in de Berkelse Oranjestraat waarin werd aangegeven dat “De gemeente Lansingerland zich ten doel heeft gesteld om jaarlijks minimaal 100 starterswoningen te bouwen. Bébouw en Mildreth is de eerste partij die dit gaat doen. Althans, de eerste partij die woningen bouwt tot maximaal € 140.000,- v.o.n.”. Officieel college beleid dus voor de komende jaren!

lijsttrekkersdebat 2014 011

EUROPESE COMMISSIE LEGT KLACHT NEELEMAN TER ZIJDE

In juni 2013 kreeg de raad van het college een brief (U13.09616) over de voortgang van het centrumplan in Bergschenhoek. Het college informeerde ons afgelopen week  over de stand van zaken met betrekking tot de Europese Commissie die van de farctie Neeleman een klacht had ontvangen over vermeende staatsteun  bij de ontwikkeling van het centrumplan Bergschenhoek.

 In juni 2013 hoorden wij van het feit dat de gemeente Lansingerland twee brieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties en de Europese Commissie heeft ontvangen. In beide brieven van het BiZa en de Europese Commissie zijn, naar aanleiding van een klacht van de heer E.J. Neeleman, vragen gesteld en is de gemeente Lansingerland om informatie gevraagd over vermeende staatssteun van de gemeente Lansingerland aan RABO Vastgoed bv./ Bouwfonds Ontwikkeling bv.

Het project waar de klacht, de vragen en de informatie betrekking op had, betrof het centrumplan Bergschenhoek en Parkzoom 2 en 3. De gemeente Lansingerland heeft alle vragen beantwoord en de gevraagde informatie overlegd. De Europese Commissie heeft in de periode van juli 2013 tot en met februari 2014 de beantwoording en de informatie onderzocht over de toekenning van vermeende staatssteun aan RABO Vastgoed bv./ Bouwfonds Ontwikkeling bv. Afgelopen week berichtte het college ons dat de Europese Commissie geen formeel onderzoek opent en dat het dossier wordt gesloten. De bevoegde diensten van directoraat-generaal Concurrentie hebben daarom de klacht afgesloten.

Voor de beantwoording van deze vragen en het aanleveren van de informatie zijn naast de inzet van de interne medewerkers ook externe adviseurs, waaronder een ter zake deskundige advocaat, betrokken bij het dossier. De totale interne en externe kosten in dit dossier bedragen gezamenlijk 67000 euro die ten laste komen van de grondexploitatie Bergschenhoek centrum. 

Het is een bericht waar je stil van wordt. De fractie Neeleman heeft jarenlang beweerd dat er in het dossier over de ontwikkeling van Bergschenhoek centrum en de wijk Parkzoom sprake is van grove onregelmatigheden. Nu blijkt dat deze klacht dus nergens op berust. Er komt geen Europees onderzoek en het dossier wordt gesloten. De verhalen van Neeleman leveren onze gemeente niet alleen grote imagoschade op maar ook nog eens een extra financiele last van 67000 euro aan administratievoering en juridische steun. De aanhoudende stroom aan verdachtmakingen en klachten beschadigt mensen en zet ons gemeentelijke apparaat onder een grote mentale druk en in een onmogelijke tijdsklem. Dat is onverantwoordelijk handelen door het raadslid in kwestie.

oostland 018

SNEL ANTWOORD VAN RET OP ONZE OPEN BRIEF OVER MEER METRO E’S IN DE SPITS

Afgelopen weekend stuurden PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland, het Rotterdamse PvdA gemeenteraadslid Leo Bruijn en Gerard Bovens een open brief naar algemeen directeur van de RET Pedro Peters met de volgende tekst:

“Randstadrail Metro E is van meet af aan een zeer groot succes. Hiervoor onze waardering. De frequentie van maandag t/m vrijdag is elke 10 minuten een metro richting Den Haag Centraal of Rotterdam Centraal & Slinge. Vooral in spitsuren is deze frequentie echter aan de krappe kant en daar maken wij ons zorgen over.

Een hogere frequentie of meer voertuigen ligt dan voor de hand. Bekend is bij ons dat wanneer station Den Haag Centraal over een paar jaar over voldoende nieuwe opstelsporen beschikt en uw RET over voldoende materieel en financiele middelen beschikt om tot een hogere frequentie over te gaan, pas verdere verbetering van het reizigersvervoer op deze belangrijke lijn kan gaan plaatsvinden. De PvdA heeft het gevoel dat dit langer duurt dan eerder is afgesproken en wil dat ze snel als mogelijk de frequentie dan wel capaciteit van de RandstadRail omhoog gaat.

De laatste Metro E treinen vertrekken op vrijdag en zaterdag al even na middernacht vanaf Rotterdam en Den Haag richting eindbestemming. Er is op deze lijnen nog geen nachtvervoer. Dat is jammer voor het uitgaanspubliek (jong en oud) die nog wat langer wil genieten van de uitgaansmogelijkheden die Den Haag en Rotterdam bieden en een metropool onwaardig. Nu is het haasten om na een concert of bioscoopbezoek de laatste metro te halen. De PvdA wil in het weekend graag nachtvervoer op Metro E waarbij de laatste metro niet al rond middernacht maar pas om 02.30 uur vertrekt. Een frequentie van 2 x per uur in beide richtingen kan volstaan.

Zowel in Lansingerland als in Rotterdam hebben wij het college opgeroepen met u in gesprek te gaan om op korte termijn over te gaan tot capaciteitsuitbreiding in de spits en verlengen van de dienstregeling in het weekend. Aan u de oproep hier gehoor aan te geven en waar mogelijk nu al maatregelen te treffen. Ook als gemeenteraadsfracties gaan we graag met u het gesprek aan.

Pedro Peters reageerde onmiddellijk: “Dank voor jullie mail, en de warme woorden over het succes van RandstadRail. Dat de metro’s in de spits vol zitten klopt volledig. Met name in de ochtenduren in de richting van Rotterdam is het rond 8 uur erg vol. Dat probleem hebben we ongeveer een jaar geleden aangekaart bij de beide opdrachtgevers; het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam. Die hebben inmiddels een quick scan laten uitvoeren naar mogelijkheden om bijvoorbeeld de frequenties te verhogen (treinen verlengen is namelijk heel lastig ivm de perronlengte). Ook is in opdracht van beide DO’s onderzocht wat de vervoerprognose voor de komende jaren is. Daaruit bleek dat lijn E van RandstadRail, wanneer o.a. de woningbouw in Pijnacker en Lansingerland weer aantrekt, met nog ca 15% zou kunnen groeien.

Voor de Stadsregio Rotterdam is dat reden geweest om recent aan RET een studie op te dragen om de mogelijkheden te onderzoeken om in de ochtendspits de vervoercapaciteit tussen Pijnacker en Rotterdam te gaan vergroten (een “maatwerk- oplossing”). Op de resultaten daarvan kan ik verder nog niet vooruitlopen. In dit verband wil ik er wel op wijzen dat RET zelf niet besluit om eventueel de frequenties te gaan verhogen en/of meer RandstadRail- metro’s aan te schaffen (een flinke investering trouwens). Dat zijn bestuurlijk/politieke keuzes, die aan de opdrachtgever(s) zijn voorbehouden. Onze rol is louter adviserend en later -wellicht- die als exploitant. Ik geef jullie dan ook in overweging de vervoergroei en mogelijke capaciteitsproblemen bij RandstadRail bij Stadsregio en Haaglanden aan de orde te stellen.

Het tweede punt dat jullie opvoeren, is het laten rijden van RandstadRail op vrijdag- en zaterdagnacht na 12 uur tot ca 2.30 uur. Ook hiervoor geldt dat beide DO’s hierover gaan, maar in dit geval zouden we hun niet positief adviseren. In Rotterdam, maar trouwens ook in Haaglanden, is voor het nachtelijk vervoer van het uitgangspubliek namelijk bewust gekozen om dat per bus te doen. Daarvoor hebben we in Rotterdam het -op zich succesvolle- Bobbus-net, wat ook een tweetal lijnen kent naar Lansingerland en Pijnacker. Omgekeerd kent Haaglanden nachtbussen naar oa Zoetermeer en Nootdorp. Verhoudingsgewijs kleine vervoerstromen ’s nacht per metro af te wikkelen, is geen kosteneffectieve oplossing, en om die reden zijn wij daarvan geen voorstander. Bovendien kunnen de reizigers met de (Bob)- bus ook veel dichter bij hun bestemming worden afgezet.

Trouwens, onze ervaring leert dat de vervoervraag in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag niet tussen 12 en ca 2 uur ligt, maar pas tussen 2 en 4 gaan de “stappers” naar huis. Alleen op die momenten rijdt dan ook de Bobbus”.

Tot zover de reactie van algemeen directeur Pedro Peters van de RET.

Wij zijn blij met zijn verhaal dat er nu al een onderzoek loopt naar een verhoging van de frequentie van Metro E tijdens de spits tussen Rotterdam en Pijnacker. Het RET vervoersgebied. Maar hoe moet het dan in het Haagse vervoersgebied? De relatie Pijnacker centrum – Den Haag centraal? Vanaf station Leidscheveen is er vanwege samenloop met de RandstadRail uit Zoetermeer sprake van een frequente verbinding van en naar Den haag maar dat geldt niet voor het traject tussen Pijnacker en Leidscheveen. De PvdA Pijnacker Nootdorp zal op hun beurt direct vragen gaan stellen aan hun college en de Haagse Stadsregio om die hogere frequentie ook in te gaan voeren op Haagse tracé. Het wordt duidelijk hoog tijd voor de Metropoolregio en een en dezelfde vervoersautoriteit want dit schiet natuurlijk niet op.

Jammer van het verhaal over het nachtvervoer. Wij vragen ons af of het klopt dat er vlak na middenacht geen behoefte aan nachtvervoer per Metro is. Onze signalen zijn anders. Laat het ons weten!

oostland 007

AAN DE SLAG MET HET AMG SCHMIDTPARK……!

Zoals wij al eerder berichtten, willen wij tijdens onze campagne niet alleen voor ons eigen electorale succes gaan maar tegelijk ook aan de samenleving laten zien hoe wij ons motto ‘Aan de slag met de PvdA” zelf handen en voeten willen geven. Wij gingen de straat op om het Vrijwilligers Informatiepunt onder de brede aandacht van onze inwoners te brengen, werken aan maatschappelijk draagvlak en steun voor het Jeugdsportfonds en zoeken ook kwartiermeesters om voor veel aantrekkelijke evenementen in het AMG Schmidtpark te zorgen.

Met medeweten en steun van Gemeente Lansingerland zijn onze Sam de Groot en Petra Verhoef op zoek gegaan naar kwartiermeesters die kunnen zorgen voor het zo goed mogelijk in gebruik nemen van het AMG Schmidtpark.

Op dinsdag 11 maart was er een eerste overleg tussen Sam de Groot en Petra Verhoef en drie enthousiaste inwoners van Lansingerland) die in de buurt van het AMG.Schmidtpark wonen en aanjagers willen zijn van allerlei vaste activiteiten of evenementen in het park. Het park is natuurlijk nog deels in aanleg en er zijn bij de Gemeente al allerlei initiatieven binnen gekomen, maar er is behoefte aan een centrale groep die als aanspreekpunt kan dienen. Natuurlijk zal het een open groep zijn waar andere inwoners zich bij kunnen aansluiten. Het team heeft nog dezelfde avond een Twitter account opgericht @AnnieMGSchmidtpark en er zal een vervolgafspraak met de betrokken projectleider en ambtenaar plaatsvinden. Doel is in ieder geval op korte termijn een ‘manifest’ te schrijven over de uitstraling en rol van het ‘stadspark’ voor de inwoners van Lansingerland. Toewerken naar een prachtige opening is natuurlijk een eerste streven!

Boterdorpseweg in volle glorie 002

OPEN BRIEF VAN RUUD BRAAK AAN DE INWONERS VAN BLEISWIJK

Beste inwoners van Bleiswijk,

Afgelopen dagen heeft u een brief ontvangen van Kees Heugens, Leefbaar 3B. Ik voeg hier graag een brief aan toe. Een brief met mijn bedankje. Ik ben Ruud Braak, kandidaat raadslid voor de PvdA. Ik ben de in Bergschenhoek wonende PvdA wethouder voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mede door Leefbaar 3B ben ik in staat gesteld al het moois wat Kees Heugens  schrijft in het sociale domein voor Bleiswijk te realiseren. Ik ben hierbij geholpen door vele raadsfracties, niet alleen door de fractie van de PvdA en Leefbaar3B, maar ook door die van de VVD, CU, CDA, D66, GL en Partij Huis de Haas.

Zoals u zich wellicht nog herinnert, heeft Leefbaar 3B het eerst zelf met twéé eigen wethouders geprobeerd. Na ruim een jaar kwam de Leefbaar 3B fractie tot de conclusie dat het besturen in het sociale domein niet gemakkelijk is en dat ze dát beter aan een andere partij konden overlaten. De Leefbaar3B fractie wikte en woog en stuurde uiteindelijk hun eigen wethouder sociale zaken weg. Hun Zoetermeerse wethouder bleef verantwoordelijk voor Ruimtelijke ordening en vervoer. Vervolgens werd de PvdA gevraagd toe te treden tot het college en werd ik benoemd tot PvdA wethouder sociale zaken.

Voortvarend heb ik met het college en de collegepartijen ervoor gezorgd dat u beter betrokken wordt bij onze besluitvorming, dat er nog steeds een Bleiswijkse bibliotheek is en dat bij de ook door Leefbaar 3B onderkende noodzakelijke bezuinigingen de Bleiswijkse kwetsbaren zijn ontzien. Kees Heugens beschrijft dat allemaal in zijn brief.

Ik wil Kees Heugens en Leefbaar 3B bij deze dan ook bedanken voor het tijdig inzien dat ze zélf de beschreven mooie resultaten als Leefbaar 3B nooit konden realiseren. Door deze zelfkennis van Leefbaar 3B  heb ik me als PvdA wethouder voor u! kunnen inzetten en de door Kees benoemde resultaten kunnen behalen. En hoe fijn was het dat ik bij het uitvoeren van ons L3B-VVD-CU-PvdA collegebeleid zo door Kees Heugens en de Leefbaar 3B fractie ben gesteund.

Voor de periode 2014-2018 kunt u Leefbaar 3B en Kees Heugens belonen voor hun visie om mij als PvdA wethouder aan te stellen. Als u dat onlogisch vindt kunt ook een andere keuze maken.

Met vriendelijke groeten, Ruud Braak (13 maart 2014)

 Deze brief wordt zaterdagmorgen 15 maart tijdens onze campagne in de Bleiswijkse straten natuurlijk ook door ons breed verspreid!

Ons stralende PvdA Lansingerland campagneteam 2014: Raymond Tans, Rene van den Heuvel, Joke Fraterman & Naushad Boedhoe

Ons stralende PvdA Lansingerland campagneteam 2014: Raymond Tans, Rene van den Heuvel, Joke Fraterman & Naushad Boedhoe

TOT SLOT

  • Zaterdag 16 maart worden er weer rode rozen uitgedeeld in de drie winkelcentra. We beginnen om 11.00 uur en we gaan door tot ca. 14.00 uur. Ook ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug en onze wethouder Ruud Braak zijn natuurlijk weer van de partij!
  • Maandag 17 maart brengt minister Ploumen (Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een bezoek aan Lansingerland en Pijnacker. Er worden twee vooraanstaande tuinbouwbedrijven bezocht. Daarmee willen wij als PvdA ondermeer. uitdrukken dat de tuinbouw voor ons heel belangrijk is als banenmotor en voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Voor de PvdA leden die de minister graag willen ontmoeten is er van 19.00 – 20.00 uur een politiek café georganiseerd door de afdeling Pijnacker-Nootdorp. Het politiek café vindt plaats in het Witte Huis, Raadhuisplein 1, Pijnacker. Aanmelden is niet nodig.
  • Laatste fractieoverleg Dinsdagavond 18 maart 2014 van 19.00-21.30 uur vindt het laatste, openbare PvdA Lansingerland fractieoverleg in de huidige bestuursperiode plaats. De fractieleden Don van Doorn, Sam de Groot en Gerard Bovens nodigen u, samen met onze wethouder Ruud Braak, van harte uit om dan gezamenlijk terug te kijken op de afgelopen vier jaar maar vooral ook vooruit te kijken naar wat ons de komende vier jaar zal gaan brengen. Onze plannen liggen klaar, ons enthousiasme is groot, er is een prachtige PvdA kandidatenlijst en een uitstekende kandidaat wethouder dus laten de verkiezingen van 19 maart nu maar komen! Vragen en discussie staan natuurlijk vrij!
  • Woensdag 19 maart vanaf 21.00 uur is de Verkiezingsavond in het Gemeentehuis. Presentator is wederom Gert van ‘t Hof. Iedereen is van harte welkom om de uitslagen mee te vieren!
  • De digi-borden op onze grote toegangswegen al gezien? Ook daar is het “Aan de slag met de PvdA Lansingerland” geblazen! De ‘Rode Gloed’ verwarmt het nachtelijke Lansingerland. 

Het citaat van de week is een door onze secretaris Raymond Tans uitgezocht ‘Socialistisch Strijdlied’ gezongen door de ‘Stem des Volks’. Het is zijn favoriete lied dus het moet goed zijn! Beluister: href=”>https://www.youtube.com/watch?v=oQV-NJMrDdI

Tot na de verkiezingen van aanstaande woensdag 19 maart!

Wij hopen op 5 zetels!

Fractie PvdA Lansingerland, 14 maart 2014

Don van Doorn, Sam de Groot en Gerard Bovens

lijsttrekkersdebat 2014 027