14 mei 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 11 – 15 MEI 2015

Dit 16de weekverslag in 2015, aflevering 350 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was een korte politieke week waarin twee raadscommissies vergaderden en er veel aandacht was voor de A13/A16, de toekomst van onze regionale luchthaven en de gemeentelijke jaarrekening 2014. De foto’s bij dit weekverslag staan bijna allemaal in het teken van het prachtige AMG Schmidtpark dat bijna klaar is.

WETHOUDER FORTUYN FLUIT IN HET BESTUURLIJKE DONKER

Afgelopen dinsdagavond sprak de raadscommissie Ruimte uitgebreid over het door de BAG geformuleerde standpunt over de inpassingsmaatregelen met betrekking tot de A13/A16. Onze fractie heeft de afgelopen twee vakantie weken de ontwikkelingen intensief gevolgd en daarover bericht op onze website. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/28/vandaag-belangrijke-beslissingen-over-13a16/

Onze woordvoerder Sam de Groot ging tijdens de raadscommissie uitgebreid in op onze bevindingen tijdens de afgelopen weken. Hij beschreef de weg die gelopen is en de weg die nog te gaan is. Zijn conclusies:

  1. Het mede door wethouder Simon Fortuyn naar buiten gebracht voorstel van de BAG vindt de PvdA een slecht & onacceptabel voorstel:
  2. Achteraf blijkt dat de georganiseerde inspraak een wassen neus is;
  3. Het proces zoals dit tot nu toe gelopen is van de zijde van het college verdient een zware onvoldoende:

Om met het eerste te beginnen: De PvdA gaat niet experimenteren over de rug van onze inwoners. Na een heftige discussie in de Raad van 23 april heeft de Wethouder van Lansingerland op aandringen van de PvdA fractie nu alle stukken van de BAG ter beschikking gesteld. Op dinsdag 28 april was er een belangrijk overleg van de BAG, de Bestuurlijke Afstemmingsgroep. De PvdA fractie heeft de wethouder vervolgens direct voorzien van ons commentaar op de ambtelijke voorstellen. Op hoofdlijnen luiden die als volgt:

  1. De BAG stelt dat het voorkomen van geluidsoverlast gerealiseerd moet worden door het toepassen van een nieuw soort asfalt (ZOAB fijn). Dit vindt de PvdA een slecht idee. Dit asfalt is nog nergens toegepast en de haalbaarheid en werking ervan is zeer onzeker. Door dit echter als uitgangspunt te nemen worden geluidsschermen lager of zelfs helemaal niet geplaatst. Doe dit niet, zet de schermen neer die nodig zijn, als het nieuwe asfalt dan extra helpt, zeker doen, maar niet experimenteren over de rug van onze inwoners.
  2. De BAG wil een keuze maken uit vele voorstellen met een beperkt budget. Op deze wijze gaan andere, goede inpassingsmaatregelen sneuvelen. Waarom nu zelf dingen schrappen? Die paar miljoen maken een groot verschil voor de beleving van die snelweg straks. Onze keuze, niets nu schrappen en alles prominent presenteren, en als het moet extra geld ophalen voor een goede inpassing.
  3. Ten slotte constateert de PvdA dat de BAG wel degelijk besluiten neemt met consequenties voor het behalen van saldo 0 (niet horen, ruiken en zien). De PvdA houdt vast aan Saldo 0 en dat verwachten wij ook van ons college.

Sam de Groot stelde vervolgens aan wethouder Fortuyn de volgende vragen: Staat de wethouder achter het voorstel van de BAG? Zo ja, waarom staat de wethouder daar achter, wetende dat een meerderheid van de Raad daar niet achter staat? Waarom heeft de wethouder de Raad niet geconsulteerd over zo`n belangrijk standpunt? Is de wethouder met de PvdA van mening dat hij, met dit standpunt, alle onderhandelingsruimte voor een veel betere inpassing en duurzame oplossingen heeft weggegeven?

De inspraak was een wassen neus. Met de beantwoording van de recente Kamervragen van de CDA en D66 fractie is de PvdA fractie voor het eerst duidelijk geworden dat er vanaf het begin af aan helemaal geen ruimte was voor inspraak. In een communiqué met het logo van de gemeente Lansingerland er op staat duidelijk waar er wel en waar er geen inspraak over mogelijk is, zo bleek pas geleden. Ruim een jaar geleden constateerde Sam de Groot overigens al dat de BAG niet in wilde gaan op de plannen van de bewonersgroep Rodenrijs West. Dat kwam toen tot een forse aanvaring met toenmalig Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/04/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-april-2014/

Sam de Groot stelde dinsdagavond de volgende vragen:

Was de wethouder op de hoogte van deze grote inperkingen op de mogelijkheden tot inspraak? Zo nee, waarom niet, het logo van de gemeente Lansingerland staat er immers onder. Zo ja, waarom heeft de wethouder de bewoners en ook de Raad hier niet expliciet over geïnformeerd?

Het proces tot nu toe verdient een onvoldoende. De PvdA fractie zet al sinds het begin grote vraagtekens bij het functioneren van BAG waar allerlei besluiten genomen lijken te worden maar er bijzonder weinig transparantie is, ook vanuit de zijde van het college, over wat daar nu allemaal gebeurt. De stukken die onze fractie vlak voor de laatste BAG vergadering ontving, zijn hier alleen maar een bevestiging van. Wat gaat de wethouder doen om dit te verbeteren?

Leefbaar 3B is al twee periodes de grootste partij in Lansingerland en levert al twee bestuursperiodes de wethouder die belast is met het A13/A16 dossier. Tot op heden helaas zonder veel succes. De PvdA fractie roept de collega’s van Leefbaar 3B dan ook op om de politieke leiding te nemen in dit dossier en om voor een betere regie en aansturing te zorgen. Door het optreden van de BAG zijn de fracties in de Tweede Kamer intussen compleet stroomloos gezet. Het was immers de BAG zélf die akkoord ging met het standpunt dat de minister I&M in 2012 & 2013 innam waar het om de begrenzing van de inspraak ging. De minister kan sindsdien op vragen van de Tweede Kamer rustig verwijzen naar de standpunten die ter zake door de BAG zijn geformuleerd. Dat deed zij dan ook op de schriftelijke vragen van D66 en CDA. Alle pogingen die de Bewonersgroep Rodenrijs West sindsdien deed om hun plannen voor het voetlicht te brengen waren dan ook van meet af aan tevergeefs. Dat wist de BAG of had de BAG volgens ons moeten weten. En natuurlijk bestuurlijk kenbaar moeten maken.

Wethouder Fortuyn ging dinsdagavond niet op onze vragen en op die van andere fracties in. Een volle en boze publieke tribune en een bevlogen inspraakverhaal van de Bewonersgroep Rodenrijs West ten spijt (“Na meer dan een jaar inspreken en waarschuwen, ben ik sprakeloos”). De wethouder verwees alleen naar de nog te verschijnen concept afsprakenkaart met betrekking tot de inpassingsmaatregelen die nu nog in de pen zitten, stelde voor om in de raadscommissie van juni met de commissie van gedachten te wisselen over welke ideeën er bij de fracties nog leefden als het gaat om grote infrastructurele inpassingen maar gaf daarbij ook aan toch vooral realistisch te zijn en aan de haalbaarheid te denken. In augustus en september moeten de raden van Rotterdam en Lansingerland tenslotte een besluit nemen op basis van collegevoorstellen die gebaseerd zijn op het standpunt van de BAG. De wethouder riep de raad op om toch vooral te blijven samenwerken en energie te blijven stoppen in de eigen netwerken. De PvdA fracties van Rotterdam en Lansingerland (die als enige fracties écht samen optrekken) doen al vele maanden niet anders maar worden compleet gefrustreerd door de strategisch slechte aanpak van de BAG. Daar is echt niet tegen aan te lobbyen en te netwerken!

Wordt vervolgd!

DSC04689

RAAD GENUANCEERD OVER TOEKOMST REGIONALE LUCHTHAVEN

Medio april was de complete raad te gast bij de directie van Rotterdam The Hague Airport RtHA). Wij werden toen door directeur Roland Wondolleck bijgepraat over de ambities van de luchthaven. In gesprek met de omliggende gemeenten en het lokale en regionale bedrijfsleven wil de luchthaven onderzoeken of en welk draagvlak er bestaat voor een verdere uitbreiding van het aantal bestemmingen en het aantal vluchten van en naar de luchthaven. Wat de luchthaven betreft staan daarbij de wensen vanuit de regio centraal. In de pen zitten 10-15 nieuwe bestemmingen voor lijnvluchten. Dat moet een verdubbeling van het aantal passagiers gaan opleveren. Het gemiddeld aantal vliegbewegingen per uur zal dan stijgen van twee naar drie. Op Schiphol gaat het om 110 vliegbewegingen gemiddeld per uur. Let wel gemiddeld, Rotterdam The Hague Airport kent natuurlijk piekuren, bijvoorbeeld aan het begin van de dag. De luchthaven wil uitsluitend met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen blijven werken en niet met prijsvechters in zee gaan. Ongeveer 30% van de 2 miljoen reizigers die jaarlijks momenteel via RtHA reizen doen dat om zakelijke redenen. Dat zijn er dus bijna 700.000. Voor het regionale bedrijfsleven is een goed draaiende, efficiënte luchthaven in de directe nabijheid met een keur aan Europese bestemmingen en met de mogelijkheid om op één dag op en neer te reizen van groot belang. De Metropoolregio heeft als het om het economische vestigingsklimaat gaat, baat bij een goed geoutilleerde luchthaven.

Uiteraard zijn ook de belangen van de omwonenden van groot belang. Hun woongenot is immers in het geding. Het politiek en bestuurlijk zoeken is dus naar evenwicht. Het liefst via een open maatschappelijk debat waaraan alle stakeholders en belanghebbenden mee doen. De PvdA fractie is al sinds 2010 in goed overleg met de luchthaven directie. Inzet was toen een betere regeling van de aanvliegroutes over de Rottemeren, zoveel als mogelijk verwijderd van de woonwijken in Bleiswijk en Zoetermeer. Begin 2014 mondde dit, na een ingewikkeld traject, uit in door Transavia vastgelegde procedures met betrekking tot de aanvliegroute. Probleem is en blijft Schiphol die bij het bepalen van de routes voorrang krijgt. Dat speelt ook weer op dit moment. Landende vliegtuigen kunnen niet vanaf Moordrecht recht invliegen omdat Schiphol dat deel van het luchtruim tijdelijk nodig heeft. Dat geeft dus weer overlast in Bergschenhoek en Bleiswijk.

Sinds 2010 is onze fractie zoals gezegd in overleg met de luchthaven directie. De PvdA fractie is overtuigd van de intentie van de luchthaven om via een open maatschappelijk debat over de (economische) betekenis van de luchthaven en de voorwaarden voor groei tot maatschappelijk draagvlak te komen. Onze fractie voerde vele gesprekken met tuinbouw ondernemers in onze gemeente en ook met VNO-NCW West over nut en noodzaak van RtHA. Hun ideeën vragen zeker aandacht. Wat ons betreft, is het ook noodzakelijk dat onze regio ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat dragen voor de exploitatie van RtHA. Die is nu nog in handen van de Schipholgroep.

Tijdens het debat over de Gemeentebegroting 2015 in november 2014 dienden wij een motie in die volledig in dit teken stond. Ons voorstel was om “in overleg te treden met het college van Rotterdam om, samen met andere betrokken gemeenten en desgewenst in Metropoolregio verband, te bezien of er bestuurlijk draagvlak bestaat voor een onderzoek naar de losmaking van Rotterdam The Hague Airport van de Schipholgroep”. Die motie haalde het toen helaas niet. VVD, CDA, Leefbaar 3B, WIJ en partij Neeleman gingen niet met ons mee. De fracties van D66, ChristenUnie, GroenLinks steunden de PvdA motie wel. Wellicht dat deze motie in de komende periode nog een keer op tafel kan komen. Die is essentieel voor de directe betrokkenheid van de gemeenten.

Tijdens de commissie Ruimte sneed de CDA fractie de toekomst van de luchthaven opnieuw aan. Zij willen elke maand bijgepraat worden over de ontwikkelingen rond de luchthaven. Wat opviel was dat menig Lansingerlandse fractie genuanceerd de toekomstplannen van RtHA volgt. Ook zij zoeken naar een evenwichtig debat dat recht doet aan álle belangen. Op woensdagavond 28 mei verzorgt de luchthaven een openbare presentatie ten behoeve van de raad met daarin veel informatie over de in’s en out’s van hun ambities voor de toekomst.

DSC04730

HOE DE CRISIS VERDWEEN UIT LANSINGERLAND

Met Ingrid Tuinenburg als onze woordvoerder debatteerde de raadscommissie Algemeen Bestuur afgelopen woensdagavond over de Jaarrekening 2014. Ingrid hield daarbij het volgende verhaal.

“De jaarstukken 2014 zijn uitgebreid en bevatten veel informatie, in mijn reactie beperk ik me met het oog op de tijd tot een aantal vragen en opmerkingen. Het resultaat over 2014 is, zoals ook al bekend was bij de bespreking van de najaarsnota, veel beter dan verwacht (een kleine 6 miljoen), uiteraard vindt ook de PvdA het positief om het jaar met dit resultaat af te kunnen sluiten. Maar het leidt ook direct naar onze eerste vraag: al 8 jaar, sinds de start van de gemeente Lansingerland, is het resultaat jaar na jaar veel positiever dan verwacht: is dit uiteindelijk wat we als gemeente beogen: ieder jaar en zeker de laatste jaren inzetten op stevige bezuinigingen en lastenverzwaring voor de burger terwijl dit uiteindelijk door een positief resultaat niet in die mate nodig was geweest?

Onze tweede vraag betreft het positieve saldo van 265.000 euro op de post gemeentelijke inkomensondersteuning, zie pagina 9. Waarom wordt dit overschot niet als mogelijke toekomstige verplichting opgenomen voor het geval dat er in de toekomst een tekort ontstaat op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand of andere vormen van inkomensondersteuning?  

Onze volgende vraag betreft de jeugdzorg en de constatering in de jaarstukken dat er een mogelijk tekort op het budget Jeugdzorg dreigt. Zoals wij al eerder bepleitten ook hier nogmaals de vraag waarom er geen bestemmingsreserve 3D of Jeugdzorg wordt gevormd om onverhoopte meerkosten op te kunnen vangen, zoals ook veel andere gemeenten reeds hebben gedaan? In het verlengde hiervan lezen we op pagina 40 dat de taakstellende bezuiniging jeugd en jongerenwerk is gerealiseerd (70.000). Hoe kijkt het college inmiddels, vanuit het perspectief van de preventie in het kader van de jeugdzorg, tegen deze bezuiniging aan? Het risico van hogere uitgaven voor de jeugdzorg dan nu voorzien, kan aanzienlijk ingeperkt worden door nu al met kracht te gaan werken aan een adequate preventieve jeugdzorg. Hoe gaan deze plannen er uitzien en wanneer gaat de raad daarover debatteren?

Op pagina 91 wordt gerefereerd aan de aantrekkende woningmarkt, een positieve ontwikkeling die ook goed zichtbaar is in Lansingerland. In de commissie Ruimte werd onlangs aangekondigd dat het college de norm van het bouwen van 20% sociaal bereikbare huurwoningen in de nieuwe wijk Westpolder niet langer handhaaft en wil verlagen naar 10% Wat is de achterliggende reden hiervoor? Wij hebben namelijk begrepen dat de vraag naar sociaal bereikbare huurwoningen alleen maar toeneemt en met het verlagen van de norm nemen de omvang en de lengte van de wachtlijsten alleen maar toe.

Op pagina 96 wordt vermeld dat Lansingerland de 5e plaats inneemt op de ranglijst van Elsevier van economisch goed presterende gemeenten. Echter op de ranglijst van 2014 is onze gemeente gezakt naar de 10e plek, is daar een verklaring voor?

Waarom is er nog steeds geen verlichting langs het zeer intensief gebruikte fietspad Landscheiding? Is deze verlichting al in een investeringsprogramma opgenomen?

Onze laatste vraag in de eerste termijn betreft de opbouw van het weerstandsvermogen, de weerstandsratio voor 2014 is met 0,51 al hoger dan de 0.48 die in de begroting 2015 werd verwacht. In de tekst staat: “Ten behoeve van de Kadernota 2015 herijken we ook de ontwikkeling van de weerstandsratio voor de komende jaren”. Op pagina 182 wordt terecht aangegeven dat het tekort op de exploitatie Westpolder van 42 miljoen in belangrijke mate het totale tekort van 89 miljoen bepaalt. Nu een oplossing voor de Westpolder in zicht lijkt, rijst bij ons de volgende vraag: Klopt onze veronderstelling dat door deze ontwikkeling en nieuwe meevallers in de meerjarenbegroting 2016-2019 de weerstandsratio in 2017 waarschijnlijk tenminste 1 zal zijn? – En zo ja, wat betekent dit voor de bezuinigingen die van 1 miljoen in 2016 gaan oplopen naar 3 miljoen per jaar in 2018 ten behoeve van het vergroten van het weerstandsvermogen, zoals die bijvoorbeeld ingezet zijn bij de dorpsdialogen?”

Tot zover de inbreng van Ingrid. Volgens wethouder Abee heeft Ingrid voorspellende eigenschappen waar het om de prognose van de weerstandsratio gaat. Die gaat inderdaad naar één. Dat is net voldoende maar een enorme stap vooruit vanuit de situatie waarin die zwaar onvoldoende was. Samen met een sluitende meerjarenbegroting heeft Lansingerland het financiële lek sinds 2008 eindelijk weer boven. Mits de grondexploitaties tenminste stabiel blijven want dat is en blijft een fors risico gezien de grootte van de uit te geven grond. De volgende week te verschijnen Kadernota 2015 zal meer informatie geven. Een prachtige primeur voor Ingrid.

Wethouder Fortuyn gaat achter de verlichting op de Landscheiding aan en zal van zich laten horen, wethouder Abee voelt niet voor reserveringen voor tegenvallers m.b.t. de 3D-operatie en plek 10 op de economische ladder lijkt te zijn veroorzaakt door nog positievere resultaten elders. Wij dienden nog een aantal schriftelijke vragen in waarop het antwoord binnenkort zal volgen. Voor ons is de Jaarrekening 2015 een feestelijk hamerstuk in de raad geworden.

DSC04713

VERHUIZEN OF NIET VERHUIZEN?

Onze fractie beraadt zich naar aanleiding van het in de raadscommissieverband Algemeen Bestuur gevoerde debat, met Petra Verhoef als onze woordvoerder, over de ontheffing van de woonplaatsvereiste van wethouder Abee. Eerder gaven wij expliciet aan daar geen voorstander van te zijn maar tijdens dit debat kwamen er (mede van de zijde van de burgemeester) argumenten op tafel die door ons in fractieverband nog eens goed overwogen zullen worden. Tijdens de raadsvergadering zullen wij met ons definitieve standpunt komen. Het spanningsveld in onze overwegingen zit tussen enerzijds een college dat ‘delen’ en ‘dorpsbetrokkenheid’ hoog in het vaandel voert (hetgeen consequent gedrag vereist als het om de woonplek van een wethouder gaat) en anderzijds de noodzaak van continuïteit van gemeentelijk bestuur in de persoon van een wethouder die in de praktijk adequaat opereert. Ook overwegingen met betrekking tot politieke stabiliteit, juist in een periode waarin het Lansingerland in financieel opzicht veel beter gaat, pleiten er voor om in deze niet al te moeilijk te doen. De PvdA fractie is niet ongevoelig voor ook deze argumenten dus we zetten de plussen en minnen nog eens goed op een rijtje voordat wij in de komende raad definitief ja of neen zeggen.

DSC04718

GROENZOOM IN DE KNEL

De Raadscommissie Ruimte besteedde veel tijd en aandacht aan de financiële overschrijdingen van in totaal ruim 2 miljoen (10% van de totale inrichtingsinvestering) die zijn ontstaan bij de gemeenschappelijke regeling de Groenzoom. De uitleg van wethouder Jeroen Heuvelink volstaat voor ons. Wat wij ons wel afvragen, is wat de rol en de betrokkenheid van de vertegenwoordigers van de raden van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland in het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling precies is geweest. Die informatie missen wij. In feite betreft het dus niet zo zeer een vraag aan het college als wel aan de raad zelf.

DSC04711

TOT SLOT

Wij kregen afgelopen woensdag antwoord van ons college op onze raadsvragen over de beschikbaarheid van voldoende sociaal bereikbare huurwoningen in onze gemeente: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201518-pvda-betr-langere-wachttijd-sociaal-bereikbare-huurwoningen-in-lansingerland_66997.html Onze fractie zal deze antwoorden bestuderen en er in het volgende weekverslag 17 op terugkomen.

Volgende week maandagavond is de commissie Samenleving met op de agenda een bespreekpunt van de PvdA fractie over de stand van zaken met betrekking tot de decentralisaties en de toekomst van de huisvesting van de Berkelse Mauritsschool: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-commissie-samenleving_1741.html Dinsdagavond is er de maandelijkse presidiumvergadering.

Woensdagavond is er een vergadering van ons afdelingsbestuur en een bijeenkomst van de werkgroep die werkt aan een verbetering van de vergaderstructuur van raadscommissies en raad en donderdag verschijnt de concept-Kadernota 2015.

Het citaat van de week is kort maar krachtig. Het komt uit de prachtige VPRO serie “De ijzeren eeuw’ die vrijdag 8 mei in het teken stond van Lodewijk Pincoffs die aan het einde van de 19de eeuw eerst de haven en de economie van Rotterdam volop in ontwikkeling bracht, zorgde voor de aanleg van de stadshavens en de aanleg van de Nieuwe Waterweg, Rotterdam veranderde van een provinciestad in een wereldhaven maar tenslotte stilletjes naar de VS verdween omdat hij via fraude het ene financiële gat met het andere wilde dekken. Rotterdam in wanhoop en met een dichtslibbende Nieuwe Waterweg achterlatend. Oud burgemeester van Rotterdam Bram Peper sprak in deze uitzending hierover wijze woorden: “Je hebt af en toe mislukkingen nodig om vooruit te komen”. Hoe zeer is dit ook van toepassing op Lansingerland die nu stap voor stap de financiële perikelen achter zich laat en debatten over “risico’s en in control zijn” nu kan gaan inwisselen over ‘kansen en maatschappelijke en economische uitdagingen’. Open dus met de politieke en bestuurlijke luiken! Laat zien dat wij trots zijn op wat er in nauwelijks 8 jaar is bereikt!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 15 mei 2015

DSC04720

DSC04729

DSC04706

DSC04734

DSC04715