15 december 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 12 – 16 DECEMBER 2016

Dit veertigste weekverslag in 2016, aflevering 415 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was een politiek overzichtelijke week waarin het nieuws beperkt bleef tot de antwoorden die onze fractie kreeg op PvdA raadsvragen over de experimenten in het sociaal domein en over de extra middelen die de gemeente gaat krijgen om de armoedebestrijding onder kinderen te versterken. Het was ook de week waarin wij een inspirerend kijkje gingen nemen bij cultureel Gouda en Middelburg. Het jaar 2016 zit er met nog één week politieke arbeid bijna op. De foto’s bij dit weekverslag tonen Rodenrijs West.

COLLEGE REAGEERT OP ONZE VRAGEN ARMOEDEBESTRIJDING EN OVER EXPERIMENTEN SOCIAAL DOMEIN

De PvdA fractie stelde in 2016 in totaal 14 raadsvragen aan het college. Liefst zes hiervan betroffen de ontwikkelingen op het sociaal domein. Het geeft aan hoe zeer onze fractie prioriteit geeft aan deze belangrijke ontwikkelingen. Overigens was de PvdA fractie in 2016 goed voor bijna 30% van alle door de raad gestelde schriftelijke vragen.

Armoedebestrijding. Op 11 november 2016 hebben Arjan Vliegenthart namens het VNG-bestuur en Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet bestuurlijke afspraken ondertekend over de ambitie om alle kinderen in Nederland mee te kunnen laten doen. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. In de decembercirculaire 2016 staat hoeveel elke individuele gemeente van de € 85 miljoen krijgt. Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten de ruimte en het vertrouwen wordt gegeven om de middelen in te zetten in de lokale context en met de bestaande en nieuwe samenwerkingspartners. Gemeenten hebben de regie in het armoedebeleid en hebben daarbij aandacht voor de positie van kinderen. Gemeenten werken met veel partijen samen. Het rijk en de VNG roepen gemeenten expliciet op om op lokaal niveau samen te werken met maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Deze vijf partijen hebben de handen ineen geslagen en een gezamenlijk aanbod gedaan, zodat de gemeenten één aanspreekpunt hebben.

In Lansingerland groeien zo’n 5% van de kinderen in armoede op. Het gaat dus om zo’n 800 kinderen. Die moet je als gemeente en als maatschappelijke organisaties ‘kunnen kennen’. Voor de PvdA staat een laagdrempelige, sluitende, brede en dus alle arme kinderen bereikende aanpak voorop. Voorkomen moet worden dat het lage inkomen van hun ouders hun eerlijke kansen op een goede toekomst in de weg staat. Al het extra geld dat het rijk beschikbaar stelt voor programma’s om armoede te bestrijden moet voor dit doel worden ingezet. Dit geld moet dus niet, zoals in 2014 helaas in Lansingerland gebeurde, worden gebruikt om tekorten elders in de begroting aan te vullen.

Petra Verhoef en Gerard Bovens stelden naar aanleiding hiervan aan het college op 21 november schriftelijke vragen. Het complete antwoord van het college is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201645-pvda-betr-lokale-inzet-extra-85-miljoen-voor-armoedebestrijding-kinderen_80320.html

Wat opvalt in de beantwoording is dat het college nog niet weet hoeveel extra geld Lansingerland precies gaat ontvangen. Het college wil bij de inzet van de extra middelen “heel graag samenwerken met het Jeugd Sportfonds, het Jeugd Cultuurfonds, Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job en Fonds Kinderhulp. Zij kunnen de doelgroep het beste bereiken en kunnen laagdrempelige ondersteuning bieden”. Het college zegt het “belangrijk te vinden dat de gemeenteraad besluit over de uiteindelijke inzet van de extra middelen, gezien de grote belangstelling voor het onderwerp. Wij verwachten in het tweede kwartaal van 2017 met het voorstel te komen”. Wat ook in het oog springt, is dat het college niet op onze vraag ingaat over hoe zij precies de regie wil gaan vormgeven.

Het college geeft aan dat het Rijk de extra middelen beschikbaar stelt via de algemene uitkering. “Het Rijk geeft hierbij wel een bestedingsdoel aan, maar oormerkt deze middelen niet. In beginsel zou een gemeente er dus voor kunnen kiezen om de extra middelen ergens anders aan uit te geven. In het voorstel dat wij de raad volgend jaar voorleggen, komen alle extra middelen echter ten goede aan de doelgroep”.

Ook voor het meedoen aan zwemlessen kunnen arme kinderen in Lansingerland volgens het college gebruik maken van het Jeugdsportfonds: “Hierbij speelt echter wel dat de vergoeding vanuit het Jeugd Sportfonds doorgaans niet voldoende is om de totale kosten voor het behalen van het A-diploma te vergoeden. Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken of wij dit verschil tussen de vergoeding en de kosten kunnen compenseren. Indien dit mogelijk is, dan nemen wij dit mee in het voorstel”. De PvdA fractie is benieuwd hoe het college dit verschil gaat compenseren.

Conclusie: onze fractie is niet tevreden over het omzeilen door het college van onze vraag over hoe zij hun regiefunctie concreet willen gaan invullen. Dit blijft in de beantwoording mistig. De PvdA fractie zal dit dan ook zeker gaan inbrengen in het te voeren raadsdebat over de inzet van deze extra armoedegelden in het tweede kwartaal van 2017.

dsc08186

Mogelijke valkuilen bij pilots sociaal domein. In Lansingerland is een flink aantal maatschappelijke organisaties en ondernemingen actief die diensten aanbieden op het gebied van preventie, lichte zorg en bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning van cliënten en/of hun mantelzorgers. Een deel van de ondernemingen of initiatieven ontvangen steun van de gemeente, in het kader van de zogenoemde ‘Pilots’. De Gemeente Lansingerland zet de HHT-gelden (i.e. gelden vanuit rijksoverheid voor de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage) momenteel in voor drie arrangementen: ‘huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers’, de pilot ‘Take Care’ en de pilot HO Plus. Sommige van deze leveranciers kregen daarmee een bevoorrechte positie en kunnen daardoor hun diensten tegen lagere tarieven aanbieden dan andere aanbieders.

Bij de organisaties die deelnemen aan de pilots, kunnen cliënten laagdrempelig, tegen zeer kleine vergoedingen ondersteuning of lichte zorg inkopen op uurbasis. Het aantal andere commerciële aanbieders (dus niet de pilot-ondernemingen) stijgt intussen en de gehanteerde business models van die aanbieders zijn niet altijd duidelijk.  De PvdA fractie maakt zich zorgen over de ‘duurzaamheid’ van de aangeboden lichte zorg en ondersteuning, met name die van de ‘pilots’, mogelijke onduidelijkheid richting cliënten en mantelzorgers, vanwege de wildgroei aan initiatieven met verschillende prijs en aanbod, mogelijk oneerlijke concurrentie tussen pilot-gesubsidieerde organisaties en andere (commerciële of maatschappelijke) organisaties, mogelijk wegnemen van werkgelegenheid in bijvoorbeeld de reguliere thuiszorg en de arbeidspositie van de werknemers in de desbetreffende initiatieven zelf (cao ja/nee, rechtszekerheid, enz.). De PvdA fractie wil daarom helderheid van het college.

De PvdA fractie stelde daarom bij monde van Petra Verhoef op 16 november 2016 schriftelijke vragen aan het college. Het complete antwoord van het college is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201646-pvda-over-mogelijke-valkuilen-bij-pilots-sociaal-domein_80419.html

Het college heeft zeker werk gemaakt van de vijf pagina’s tellende beantwoording. De antwoorden geven een goed beeld van wat het college verstaat onder de verschillende onderdelen van de experimenten/pilots: enerzijds huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers en huishoudelijke ondersteuning plus en anderzijds de pilot Take Care. Wat niet duidelijk wordt hoe deze experimenten zich verhouden tot de traditionele huishoudelijke ondersteuning. Waarom kiest de ene cliënt voor het algemeen toegankelijke pilot aanbod en de andere voor maatwerk via de traditionele huishoudelijke ondersteuning, de thuiszorg? Bij de eerste zijn ongeacht het inkomen lage eigen bijdragen van toepassing bij de tweede eigen bijdragen naar draagkracht.

Het college omzeilt het antwoord op onze vraag of deze pilots op den duur nog wel te betalen zijn. De omvang van de doelgroep is nu nog relatief bescheiden maar wat te doen wanneer dit experiment breed aanslaat? Nu is er in totaal ‘slechts’ een budget van 200.000 euro per jaar beschikbaar. Het college: “De tarieven die de gemeente betaalt aan de dienstverleners worden landelijk door deze organisaties gehanteerd. Deze kleinere en wendbare ondernemingen kunnen door innovatie goedkopere dienstverlening bieden, omdat ze minder overheadkosten hebben dan de grotere partijen. We zien positieve ontwikkelingen voor dit soort dienstverlening op de lange termijn. We sluiten aan bij de trends in het sociaal domein waar naast de kwaliteit van zorg, steeds meer de nadruk komt te liggen op kwaliteit van leven en aandacht. Het college zet bewust in op integrale functies en ontschotting”. En: “We onderzoeken in 2017 op welke manier deze dienstverlening vanaf 2018 structureel kan worden opgenomen in het voorzieningenaanbod van Lansingerland”.

Prima maar wat te doen wanneer alle of zeer vele cliënten die nu de traditionele thuiszorg ontvangen met een (hoge) eigen bijdrage zich gaan aanmelden voor Take Care?

Opvallend in dit kader is de passage waarin het college aangeeft dat “het inkomensafhankelijke eigen bijdrage beleid van de gemeente dat voor maatwerkvoorzieningen wordt gehanteerd in de afgelopen maanden geëvalueerd is. Er wordt begin 2017 een nieuw voorstel voor verlaging van de eigen bijdrage van maatwerkvoorzieningen aan de raad voorgelegd”. Een goede ontwikkeling waarnaar wij zeer geïnteresseerd in zijn.

Volgens het college zit het wel snor met de honorering van de medewerkers die werkzaam zijn voor Take Care. Zij worden conform de cao betaald en zijn opgenomen in een pensioenfonds als het om het bedrijf Home Instead gaat. Niet duidelijk wordt wat voor type contracten de medewerkers hebben: zijn zij full time of in deeltijd in dienst of gaat het om zogenaamde nul-uren contracten? Mocht dit laatste het geval zijn dan is er voor de medewerkers, anders dan bijvoorbeeld in de Thuiszorg, geen sprake van enige bestaanszekerheid. Het zou dan gaan om ‘kleine baantjes’. Daar is de PvdA fractie geen voorstander van.

Wat ook niet duidelijk is uit de collegereactie is in hoeverre mensen die hun werk in de Thuiszorg hebben verloren nu aan de slag zijn gegaan voor Take Care: “Precieze aantallen van de werkzoekenden die ex medewerkers vanuit de zorg zijn, zijn op dit moment niet beschikbaar”. Volgens het college werken er geen ex-werknemers uit de thuiszorg tegen lagere tarieven bij Take Care organisaties. Waar het college deze kennis op baseert, is ons niet duidelijk. Helder is dat er geen gericht onderzoek is gedaan bij zowel de aanbieders van Take Care als de medewerkers zelf. De PvdA fractie is hier dan ook niet gerust over.

Het college geeft tenslotte aan dat er een evaluatie komt: “De evaluatie wordt op dit moment gepland. Een extern bureau gaat een evaluatie uitvoeren, onder andere op deze pilots. U wordt geïnformeerd over de resultaten van deze evaluatie. Uiteraard wordt ook tussentijds geëvalueerd”. De PvdA wacht deze evaluatie af en zal dan terugkomen op de vraagpunten in dit verslag (structurele betaalbaarheid Home Instead, rechtspositie medewerkers). Wij gaan er vanuit dat deze evaluatie nog in 2017 zal gaan verschijnen. In de beantwoording op onze vragen wordt namelijk geen datum genoemd.

Foodtruck bij station Rodenrijs

Foodtruck bij station Rodenrijs

INFORMATIEKADER LUCHTHAVEN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT GEREED

Een bericht van de onafhankelijke verkenner RtHA. De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, samen de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR), hebben de heer Joost Schrijnen in juli 2016 benoemd als onafhankelijke verkenner om hen te adviseren over een te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De BRR is door de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu uitgenodigd daarover een regionaal standpunt kenbaar te maken. Schrijnen bereidt dat advies voor. De verkenner is, in samenwerking met organisatieadviesbureau Twynstra Gudde, met ingang van half augustus in gesprek geweest met een veertigtal instanties en personen zoals gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden bij de luchthaven.

Daarnaast heeft hij een inloopavond georganiseerd, waar vragen konden worden gesteld. Die vragen worden de komende maanden beantwoord. Daarnaast hebben vele belanghebbenden hun visies en hun zorgen aan de verkenner toevertrouwd.

Het eerste product van de onafhankelijke verkenner, ter voorbereiding van zijn advies, is gereed. Dit is het Informatiekader. Het Informatiekader is een verzameling documenten, waaronder relevante onderzoeksrapporten en overzichten van aan de verkenner gezonden e-mails en vragen. Het Informatiekader is te raadplegen op: www.zuid-holland.nl/verkenner-rtha

De verkenning wordt vervolgd met een fase waarin de vragen worden beantwoord en met een fase waarin de verkenner opnieuw in gesprek gaat met vele instanties. Dat zal voorjaar 2017 uitmonden een advies van de verkenner aan de betrokken wethouders van Lansingerland, Schiedam en Rotterdam en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Vervolgens zullen in de betrokken gemeenteraden en in Provinciale Staten standpunten moeten worden bepaald, die moeten leiden tot het advies aan de staatsecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de regionale visie op de toekomst van luchthaven RTHA en de condities daarvoor. Want uiteindelijk is het de staatssecretaris die het besluit neemt over de toekomst van RTHA.

dsc08196

INSPIRATIEDAG IN GOUDA EN MIDDELBURG STEVIGE IMPULS VOOR KUNST & CULTUURNOTA

Woensdag organiseerde wethouder Ankie van Tatehove een culturele inspiratie-dag waarbij vertegenwoordigers van culturele instellingen, ambtenaren en raadsleden een kijkje gingen nemen in de keuken van culturele organisaties in Gouda en Middelburg. Het werd een nuttige en inderdaad zeer inspirerende dag. Het Lansingerlandse gezelschap ging een kijkje nemen in de Chocoladefabriek in Gouda, het Zeeuws Museum en de Drukkery in Middelburg centrum. Wat ooit begon als een gewone bibliotheek, een traditioneel provinciaal museum en een kleine stadsboekhandel is inmiddels uitgegroeid tot plekken waar ontmoeten, co-creatie, kennis vergaren, heden en verleden verbinden, cultureel ondernemen en creatieve verbindingen leggen centraal staan. Het zijn belangrijke, sprankelende locaties in de binnensteden die zich ontwikkelden tot een belangrijke motor voor tal van culturele, educatieve, ambachtelijke en ook recreatieve activiteiten met een grote uitstraling. Een geslaagde, mix van cultureel, maatschappelijk, educatief en commercieel ondernemen met een gigantisch groot bereik van alle lagen in de bevolking. En bovendien plekken die de stadscentra een stevige impuls geven. In de Chocoladefabriek in Gouda, die 7 dagen in de week open is, komen per dag zo’n 9000 bezoekers. Gezamenlijk kenmerk van de drie bezochte plekken: de aanwezigheid van goede horeca onder het eigen dak en de aanwezigheid van zeer inspirerend management. Mensen die durven dromen en niet conventioneel durven te denken en handelen. Mensen die ook in Lansingerland volop aanwezig zijn en staan te springen om aan de gang te gaan.

De ontwikkelingen in Gouda en Middelburg zijn ook voor het snel groeiende Lansingerland van groot belang. Kunst en cultuur brengen mensen samen en zetten de toekomst in perspectief door er op een andere, creatieve manier tegen aan te kijken. Bovendien brengt het groepen mensen bijeen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten.

Zo’n aanpak krijg je niet voor niets. Een stad als Gouda (70.000 inwoners) investeert jaarlijks 1.7 miljoen in de stadsbibliotheek, Lansingerland moet het met ruim 6 ton doen. De Drukkery in Middelburg is jaarlijks goed voor 200.000 bezoekers.

Wil Lansingerland in het kader van de aanstaande nota Kunst en Cultuur een sprong vooruit kunnen maken en creatieve formules willen ontwikkelen zoals ook In Gouda en Middelburg het geval is dan zal het culturele budget fors omhoog moeten. Nu is er voor cultuur nauwelijks één miljoen beschikbaar. Dit moet de komende jaren groeien naar minstens het dubbele wil je als middelgrote gemeente écht investeren in ‘ontmoeten, vernieuwen, ontdekken en samen oplossingen zoeken voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken’.

Het politieke debat over de nota Kunst & Cultuur zal in belangrijke mate richting geven aan de kleur die wij als raad aan de toekomstige sociale opbouw van Lansingerland willen gaan geven. Dit debat moet Lansingerland écht een eigen, onderscheidend gezicht gaan brengen. De PvdA fractie hoopt van harte dat het college deze inspirerende handschoen gaat oppakken om deze vervolgens in de komende nota handen & voeten te geven.

Chocoladefabriek

Chocoladefabriek

Chocoladefabriek

Chocoladefabriek

BUS 173 NAAR BLEISWIJK & BLEIZO MOET EEN VERPLICHTE LIJN BLIJVEN

In weekverslag 38 https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-2-december-2016/ berichtten wij over de komende concessieverlening van het busvervoer in Lansingerland. De raad mag hierover in januari 2017 een zienswijze indienen.

Onze PvdA speerpunten:

  1. De Metropoolregio zorgt ten behoeve van de inwoners van de regio voor burgerparticipatie/consumentenonderzoek over het door hen gewenste aanbod aan reisproducten;
  2. De belangrijke buslijn 173 (station Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, Kruisweg, nieuwe station Bleizo noordzijde, Zoetermeer centrum) wordt een verplichte lijn;
  3. ZoRo-bushalte Bonfut in Rodenrijs wordt in december 2017 weer in gebruik gesteld.

De commissie Ruimte zal hierover op dinsdag 10 januari 2017 een standpunt over innemen.

dsc08210

TOT SLOT

 Afgelopen woensdag was er het jaarlijkse overleg met de Rekenkamer over de onderwerpen die in 2017 onderwerp van onderzoek kunnen zijn voor de Rekenkamer. De Rekenkamer is hierin op zich autonoom maar de directie luistert graag naar wat er bij de meerderheid van de raad leeft. De raad kwam in meerderheid tot de volgende top-twee onderzoeksvoorstellen: WMO Huishoudelijke ondersteuning en Burgerparticipatie. Dit zijn thema’s die de PvdA zeer aanspreken. Eerder publiceerde de Rekenkamer al een rapport over de doeltreffendheid van de Burgerparticipatie in Capelle a/d IJssel. Die kwam er niet gunstig vanaf. De PvdA fractie denkt dat de situatie er in Lansingerland niet veel beter voorstaat. Zie: https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/van-inspraak-naar-invloed/

Aanstaande maandag hebben wij het laatste fractieoverleg in 2016. Donderdagavond is er nog een raadsvergadering met op de agenda waarschijnlijk alleen het burgerinitiatief van de bewoners van de Rodenrijsezoom die de ZoRo-bushalte Bonfut weer in ere hersteld willen zien. Dan zit het politieke jaar er weer helemaal op. Lansingerland bestaat dan precies 10 jaar.

Wat deden wij vlak voor kerstmis 2014? Toen zetten wij het jaar 2014 op een rijtje. Dat was het jaar waarin het huidige college voorzichtig van start ging, de gemeente Lansingerland op het dieptepunt van de financiële crisis verkeerde en wij als PvdA fractie het stevig aan de stok kregen met het college over het door hen gevoerde armoede en minimabeleid: https://lansingerland.pvda.nl/2014/12/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-december-2014/ Volgende week in het laatste weekverslag van 2016 staat een jaaroverzicht 2016. Kijk en vergelijk!

dsc08195

Het citaat van deze week gaat over de staat van onze economie in het o zo boze Nederland: De Nederlandse economie en de overheidsfinanciën staan er een stuk beter voor dan enkele maanden geleden nog werd gedacht, zo meldt nu.nl op dinsdag 13 december. “Het kabinet Rutte-II sluit zijn regeerperiode volgend jaar zonder tekort af, terwijl de economie weer terugkomt op het peil van voor de financiële crisis in 2008. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in de dinsdag gepresenteerde decemberraming. In de raming voorzien de rekenmeesters van het kabinet een economische groei van 2,1 procent in 2017. Daarmee zou de vooruitgang even sterk zijn als dit jaar, na een plus van 2 procent vorig jaar. Drie maanden geleden werd voor 2016 en 2017 nog een terugval tot 1,7 procent voorspeld. Onlangs bleek al dat de aanhoudende economische groei voor aanzienlijke belastingmeevallers zorgt, waardoor het overheidstekort dit jaar kleiner is dan eerder gedacht. Het CPB verwacht dat die ontwikkeling doorzet, waardoor de uitgaven en inkomsten van de Staat volgend jaar voor het eerst in negen jaar in evenwicht zijn. De robuuste groei zorgt er bovendien voor dat de economie weer even groot is als in 2008, gerekend per hoofd van de bevolking. Ook de werkgelegenheid keert eindelijk weer terug op het niveau van voor de crisis, na de volgens het CPB ”uitzonderlijk lange” herstelperiode. De werkloosheid daalt volgend jaar verder, maar blijft met 5,3 procent hoger dan voor de dubbele recessie. In 2008 was de werkloosheid 4 procent”.

Ons grote respect voor Diederik Samsom die in tijden van grote tegenspoed in 2012 moedig koos voor het algemeen belang. Zijn persoonlijke prijs was hoog.

Zijn schitterende afscheidsbrief van afgelopen dinsdag spreekt voor zich zelf: https://www.pvda.nl/nieuws/afscheidsbrief-diederik-samsom/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_content=afscheidsbrief&utm_campaign=samsom

Ontzettend bedankt, Diederik!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland 16 december 2016

dsc08204

dsc08194

dsc08200

dsc08203

dsc08209

dsc08207