17 januari 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 13 – 17 JANUARI 2014

Dit 2de weekverslag in 2014 aflevering 294 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de maandelijkse raadscommissieweek met veel aandacht voor de sport- en tarievennota, de bouw van nieuwe scholen in de Westpolder, de start van het provinciale toezicht op het gemeentelijke financiele reilen en zeilen, de horecanota en de afsluiting van het ‘Jaar van de Burgerparticiaptie 2013’. Ook het bedrijventerrein Bleizo verscheen weer op onze agenda.. De foto’s tonen het snel veranderende Bergschenhoek op een druilerige winterdag.

ALARM OVER BOUW WESTPOLDER SCHOLEN

In 2012 heeft de gemeenteraad een krediet van € 11 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de twee permanente schoolgebouwen, de Westpolder 2 school (WP2) en de Westpolder 3 school (WP3). Gezien de huidige financiële situatie van onze gemeente heeft het college onlangs nogmaals bekeken of de bouw van permanente schoolgebouwen in de wijk Westpolder nog steeds noodzakelijk is en of langer gebruik van de tijdelijke huisvesting mogelijk is en financieel voordeel zou opleveren. Volgens het college blijft de bouw van twee nieuwe scholen nodig. Ook bij tegenvallende woningbouw blijft het aantal leerlingen in het basisonderwijs de komende jaren hoog. Er staan bij station Westpolder op dit moment al  31 tijdelijke lokalen en dit is onvoldoende om de verdere groei van het aantal leerlingen vanaf 2015 op te kunnen vangen, zelfs bij een minimaal woningbouwscenario. Inschattingen over de extra inzet van lokalen op het piekmoment van het leerlingenaantal liggen ergens tussen de 40 tot 50 lokalen, tegen 31 op dit moment.

De bouw van de permanente scholen nu stopzetten, zorgt dus voor extra kosten in tijdelijke huisvesting waardoor de beoogde opheffing van de reserve “egalisatie groei” die gebruikt wordt voor de bouw van tijdelijke onderwijshuisvesting niet mogelijk is. Het geld in deze reserve wil het college in het kader van het Herstelplan gebruiken om het tekort op onze algemene reserve in te lopen. Dat bedraagt zoals bekend zo’n 30 miljoen euro.

Actueel probleem is dat de voor de geplande Westpolder 2 school, die vlak bij het nieuwe winkelcentrum moet komen en dus aansluit bij de bestaande bebouwing, twee belangrijke gebruikers dreigen weg te vallen. De geplande BSO is afgehaakt en het voortbestaan van de Kleine Kapitein staat op de tocht vanwege tegenvallende leerlingen aantallen. Dat betekent dat er een nieuw bouwplan moet komen voor de Westpolder 2 school. In die school moet ook OBS De Klipper gehuisvest worden. Die zit nu nog in de tijdelijke locatie. Een nieuw bouwplan kost tijd en levert vertraging op. Het jaar 2015 kan dus niet worden gehaald, meldde onderwijswethouder Marc van Dijk afgelopen dinsdagavond. Daar zijn de ouders van kinderen die hoopten op een nieuwe Klipper school in 2015 natuurlijk niet blij mee. De planning van de Westpolder 3 school ligt wel op schema. Probleem is wel dat die school in ‘niemandsland’ ligt (vlakbij de Oudelandselaan). Wethouder Marc van Dijk heeft geprobeerd de beide locaties te ruilen maar dat lukt niet vanwege de omvang van Westpolder 3. Wanneer de Westpolder 3 klaar is, komen er in de tijdelijke huisvesting bij het station lokalen vrij die dan tijdelijk door de Klipper gebruikt kunnen gaan worden.

Wat ook speelt is, dat de provincie in haar toezichthoudende rol toestemming moet geven voor deze investeringen. De provincie wil nieuwe kapitaallasten voor 2014 zo veel mogelijk voorkomen. Dat betekent dus dat deze kapitaallasten moeten passen binnen de bestaande financiele kaders van 2013.

De raadscommissie reageerde teleurgesteld op deze ontwikkeling. Sommigen vinden dat met het uitstel van de bouw van de WP 2 school het openbaar onderwijs op achterstand komt te staan. Anderen houden vast aan de belofte dat beide scholen er in 2015 zouden zijn. De wethouder op zijn beurt ziet zich plotseling geplaatst voor nieuwe ontwikkelingen (afhaken Kleine Kapitein & BSO en het preventieve provinciale toezicht) en kan ook geen bestuurlijk ijzer met handen breken. Onze woordvoerder Sam de Groot vindt dat eerst alle feiten klip en klaar op tafel moeten komen om een politieke keuze te kunnen maken. Te verwachten is wel dat de spanbreedte van de keuzemogelijkheden beperkt zal zijn. De gevolgen van preventief financieel toezicht werpen nu al haar schaduw vooruit. In februari 2014 komt wethouder Van Dijk op dit dossier terug. Tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuur liet hij op een vraag van Don van Doorn doorschemeren geen bezwaren van het provinciaal toezicht te verwachten met betrekking tot de kredietverlening voor de bouw van beide Westpolderscholen. Maar de manier van invullen van het provinciale toezicht, de provinciale facilitering bij ons Herstelplan en de nieuwe provinciale structuurvisie blijven natuurlijk forse bestuurlijke hangijzers en schept nieuwe onzekerheden.

Afgelopen donderdag publiceerde De Kleine Kapitein bovendien een alarmerend persbericht waarin aangeven werd dat de school binnen 5 jaar aan de gemeentelijke stichtingsnorm moet voldoen. ‘De Kleine Kapitein redt dit niet, wat kan leiden tot opheffing van de school in augustus. Als er voor 1 februari geen oplossing komt, zal de school de deuren moeten sluiten. Daarmee zullen 140 leerlingen afscheid moeten nemen van elkaar, hun leerkrachten en van hun school’. Wethouder Van Dijk werd verweten zich niet voldoende in te spannen om de school te redden. ‘Ten einde raad heeft het bestuur de afgelopen week het aanbod gedaan om de hele populatie leerlingen, in overleg met ouders, ‘cadeau te doen’ aan een bestaande school, als het concept en de klassen maar in stand zouden blijven, zodat leerlingen gebruik zouden kunnen blijven maken van het onderwijs waar ze zo goed in gedijen. Dit aanbod is door verschillende besturen afgewezen’. Wethouder Van Dijk vertelde tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur dat hij sinds november 2013 intensief aan de slag is om samen met andere scholen in Lansingerland een oplossing voor de problemen van De Kleine Kapitein te vinden. Dat is niet gelukt. De andere scholen staan niet te springen. Hij zegde de raadscommissie toe nog een uiterste poging te wagen door op korte termijn de besturen van De Kleine Kapitein en de Scholengroep Holland (OBS) voor overleg uit te nodigen om te bezien of er nog een gezamenlijke oplossing te vinden is. Helder is dat het gemeentebestuur alleen over de onderwijshuisvesting gaat en niet over de inhoud en organisatie van het onderwijs. Maar het belang van kinderen en ouders is er mee gediend dat de wethouder toch nog een extra poging waagt.

14.1.2014 009

SPORT EN TARIEVENNOTA DOOR RAAD GOED ONTVANGEN

In ons weekverslag van vorige week (zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/01/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-december-2013-10-januari-2014/ ) berichtten wij over de overeenstemming die PvdA wethouder Ruud Braak bereikte met de buitensport koepel over de hoogte van de stijging van de tarieven van de sportaccommodaties in de periode 2014-2018. Dat is van beide zijden een prestatie van formaat. Ook De Heraut maakte er afgelopen week uitgebreid melding van: http://de-heraut.nl/kranten/print.php?image=432/hera_03.jpg

Afgelopen dinsdag stond de sport- en tarieven nota op de agenda van de raadscommissie Samenleving. Wethouder Ruud Braak kreeg brede politieke steun voor zijn akkoord. Onze woordvoerder Sam de Groot gaf aan dat: “De PvdA fractie vindt dat er, na vaststelling van deze tarievennota geen nieuwe bezuinigingen voor de sport moeten komen die zich vertalen in nog hogere tarieven. Voor de periode 2014-2018 is het nu gerealiseerde bezuinigingspakket genoeg. De PvdA zal bij haar integrale afwegingen over bezuinigingen & lastenverzwaringen met betrekking tot de invulling van het Herstelplan (dat door de nieuwe raad moet worden vastgesteld in juni 2014 bij de besluitvorming over de Kadernota 2014) de sport ontzien”.

 Het ligt volgens Sam de Groot voor de hand dat ook de andere raadsfracties, die zich nu committeren aan de tarievennota 2014-2018, het PvdA voorbeeld volgen. Anders is dit raadsbesluit op voorhand een lege huls en neem je het zojuist bereikte akkoord niet serieus. Omdat de voorstellen in de tarievennota invulling geven aan het al eerder door de raad vastgestelde bezuinigingspakket op de sport, heeft de provincie aangegeven met deze aanpak geen problemen te hebben. Het is aan de nieuwe raad om zelf keuzes te maken over een eventueel verder bezuinigingspakket. Daar gaat de provincie niet over. Het college formuleerde in het raadsvoorstel wel de volgende ‘disclaimer’: “Hierbij kunnen we uiteraard, gezien de financiële situatie van de gemeente, niet de garantie geven dat deze tarieven niet toch aangepast worden”. Hoe met deze disclaimer om te gaan is een zaak van de Lansingerlandse fracties in de nieuwe raad en niet van de provincie, zo stelde Sam de Groot terecht.

Gezien onze financiële situatie is het zaak om kritisch naar inkomsten en uitgaven te blijven  kijken. In dit kader doet het college in het tweede kwartaal van 2014 onderzoek naar de huidige stand van zaken van de exploitatie van onze sportaccommodaties. Hierbij zal het college,  naast een algemeen beeld van de kosten en de baten van sportbeoefening in onze gemeente,  ook een overzicht geven van mogelijke maatregelen waardoor de exploitatie en/of de financiële kaders van deze exploitatie verder geoptimaliseerd kunnen worden. Hierbij zullen wij ondermeer ingaan op de mogelijkheden tot het oprichten van een Sportbedrijf. De resultaten van dit onderzoek zijn uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 beschikbaar. Eventuele baten zullen terugvloeien naar de gemeentekas, zo maakte wethouder Braak dinsdag duidelijk.

Onze indruk is dat de raad eind deze maand in meerderheid mee gaat met de sport en tarievennota. Het CDA hikt ideologisch aan tegen de passage over de ‘sportstimulering’ in de sportnota. Zij vinden dat geen zaak voor de gemeente maar van de sport zelf. Het bekende CDA verhaal dat ook al speelde bij het debat over het nieuwe subsidiebeleid. De VVD is nog steeds op zoek naar een antwoord op hun vraag ‘hoe de tarieven nu precies zijn opgebouwd’. Onze liberale vrienden nemen nog geen genoegen met de historische basis waarop deze tarieven gebaseerd zijn (harmonisatie bij de herindeling plus profijtbeginsel). Maar dat CDA & VVD tegen de sport en de tarievennota zullen stemmen ligt niet voor de hand. Dat zou door sportminnend Lansingerland niet erg begrepen worden. Het ligt meer voor de hand dat de nota’s nu worden vastgesteld waarna gemeente en sportorganisaties stap voor stap samen blijven werken aan de talloze uitdagingen die er nu nog liggen. Daarin kunnen de vragen van CDA en VVD prima mee genomen worden 

Blijft tenslotte de vraag hoe de rechter eerdaags gaat oordelen in het geding over het oude huurcontract dat een voetbalvereniging tegen de gemeente aanspande. Daarover weten wij binnenkort meer!

14.1.2014 007

ONS GRONDBEDRIJF EN  DE PROVINCIALE & LANDELIJKE POLITIEK

Binnenlands Bestuur berichtte afgelopen week over de 9 gemeenten, waaronder Lansingerland, die onder provinciaal preventief toezicht zijn komen te staan. Tegenvallende grondexploitaties zijn een belangrijke oorzaak.  Zie: www.nrc.nl/nieuws/2014/01/13/negen-gemeenten-onder-preventief-toezicht-in-2014-om-financien en http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/negen-gemeenten-financieel-uit-balans.9191084.lynkx?utm_source=BB%202014-01-16&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws

De 3B-Krant publiceerde een gesprek met Gerard Bovens over de mogelijke gevolgen van de nieuw provinciale visie Ruimte & Mobiliteit voor de planning van de woningbouw in Lansingerland. Stel dat het provinciebestuur besluit om niet akkoord te gaan met de afspraken die in Stadsregionaal verband gemaakt zijn (400 huizen per jaar bouwen) dan is Lansingerland nog meer in last. Volgens wethouder Tymon de Weger zal dit echter zo’n vaart niet lopen. Hij gaat er vanuit dat de provincie de Stadsregionale afspraken overneemt. Blijft wel de vraag wat er gebeurt wanneer de vraag naar nieuwe woningen in de komende jaren verder toeneemt. Zetten wij er dan de rem op ten koste van ons grondbedrijf? Dat likt ons geen goede zaak want wie betaalt dan de rekening?

Eind januari 2014 spreken Ruud Braak en Gerard Bovens weer met het PvdA Kamerlid Albert de Vries over de follow up naar aanleiding van zijn Kamervragen, de aangenomen motie De Vries & Smaling en de brief die minister Schultz hierover op 20 december naar de Tweede Kamer stuurde. Die bevat niets nieuws als het om oplossingen gaat voor gemeenten met grondbedrijven in de knel. Aan dit overleg zal ook wethouder Financiën Marc van Dijk (VVD) op onze uitnodiging deelnemen. Albert de Vries heeft afgelopen week om een Algemeen Overleg Ruimtelijke Ordening gevraagd met grondbeleid als hoofdonderwerp. Dat verzoek is tijdens een procedurevergadering ingewilligd. Samen met Albert de Vries zullen wij blijven werken aan echte oplossingen voor gemeenten die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen met hun grondbedrijf. Zonodig op basis van lokaal maatwerk.

14.1.2014 016

NIEUWS UIT DE COMMISSIE RUIMTE

Don van Doorn was afgelopen woensdag onze man in de vergadering van de commissie Ruimte. De commissie sprak ondermeer over de nieuwe regionale woningbouw afspraken. Don vond het een prima stuk maar de PvdA zal kritisch op de uitvoering toezien. De onderbouwing om de norm van 20% sociaal bereikbare huurwoningen los te laten en over te gaan tot maatwerk is gebaseerd op de veronderstelling dat de huidige 30% scheefwoners zullen gaan verhuizen en zo ruimte gaan maken voor mensen met een kleinere beurs. Bijvoorbeeld omdat zij doorstromen naar de betaalbare koopwoningen die nu gebouwd worden. Feitelijk is dat volgens 3B-Wonen al praktijk. De inschrijvers op de nieuwe starterswoningen in de Oranjestraat in Berkel blijken in de praktijk veelal huurders van 3B-Wonen te zijn die nu doorstromen. Een goede ontwikkeling maar het is wel zaak om als raad de vinger aan de pols te houden.

Prominent agendapunt was het toekomstige aanpak van het scheiden van afval. Lansingerland wil ultimo 2018 aansluiten bij milieurendement dat door vergelijkbare gemeenten wordt behaald van minimaal 55%. Nu is dat nog een bescheiden 47%. Stijging naar 60% is een grote wens. Belangrijk is de ruimte die verenigingen en goede doelen blijven houden om via de inzameling van recyclebaar afval extra inkomsten kunnen genereren. Wethouder De Weger zit op onze lijn. Hij werkt verder uit hoe verenigingen en goede doelen betrokken kunnen worden bij afvalscheiding en daardoor een extra zakcentje voor de clubkas kunnen genereren.. Denk aan papier ophaal maar ook het plaatsen van kledingcontainers. Verder komt er geen exclusief recht van een enkel goed doel voor het organiseren van inzamelingsacties maar zal dit verspreid worden over meerdere goede doelen.

Voor de PvdA stond als belangrijkste doelstelling ‘het moet veel goedkoper’ op de eerste plaats. Daarnaast zijn een betere afvalscheiding, meer hergebruik, flexibiliteit voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen en de ruimte voor goede doelen ook de belangrijke items. Met het voorgestelde scenario wordt daarin voorzien. De PvdA heeft grote waardering voor de behandelende ambtenaren. Zij hebben zich maximaal inzet om partners en inwoners te betrekken en hun visie in dit stuk te verwerken. Onze complimenten!

Tijdens de raadsvergadering van eind september zullen wij aangegeven of wij het collegevoorstel zullen steunen om over te gaan tot een Europese aanbesteding van de afval inzameling. Wij hebben goed geluisterd naar de juridische argumenten die het college tijdens de commissievergadering als belangrijke onderbouwing voor deze keuze aangaf.

14.1.2014 015

NIEUWS UIT DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR

De raadscommissie AB reageerde enthousiast op de slotrapportage over het ‘Jaar van de Burgerparticiaptie”. Wethouder Ruud Braak, projectleider Arno Bonte en de vele, betrokken medewerkers van onze gemeente hebben prachtig werk gedaan. Ook de Horeca nota kreeg bijval. De problemen over de vestiging van de horeca cluster vlakbij de Kruisweg lijken nu in goed overleg tussen de buurtbewoners en de projectontwikkelaars opgelost te zijn. Het definitieve bestemmingsplan moet de afspraken nog feitelijk formaliseren. Voor Don van Doorn had de Horeca nota nog wel wat meer mogen bieden. Hij blijft het aanbod een beetje braaf vinden. Niet echt een trekker voor mensen die van plan zijn om hier te komen wonen. Ook de jeugd komt er wat bekaaid uit. Hun vragen en ideeën blijven onderbelicht. Ook ziet hij nog steeds te veel barrières voor ondernemers die iets extra’s willen bieden via muziek in de openbare ruimten of het laat open houden van hun terrassen, straatfeesten en winkelpresentaties met een horeca tintje. Regels staan vaak in de weg. De nieuwe wethouder Economische Zaken zag voor de gemeente vooral een voorwaarde scheppende rol weggelegd. De ondernemers moeten het zelf oppikken, ook als het om de vestiging van nachthoreca gaat. Binnen de kaders van de bestaande regelgeving is dit beslist mogelijk.

14.1.2014 015

TOT SLOT

De media in en om Zoetermeer berichtten gedurende de afgelopen twee weken uitvoerig over mogelijke vestigingen van belangrijke bedrijven op Bleizo. Het gaat dan in het bijzonder om Adventure World en TranSportium. Over Adventure World zei burgemeester Aptroot van Zoetermeer tijdens zijn Nieuwjaarsspeech dat deze ‘er zo goed als zeker komt’ Zie: http://nos.nl/artikel/594371-megaattractiepark-in-zoetermeer.html  Maandag 13 januari 2014 meldde Omroep West dat ‘Het TranSportium in Zoetermeer er  komt’. ’De bouw van dit zogeheten TranSportium is vrijwel zeker nu de initiatiefnemers eind van deze maand officieel willen bekendmaken hoe zij hun investering alsnog rond hebben gekregen’., aldus deze regionale omroep. Zie: http://www.omroepwest.nl/nieuws/13-01-2014/transportium-zoetermeer-komt-er#.UtRk9gmWPZI.

De vraag van de PvdA fractie is of deze media berichten kloppen? Wat is de echte stand van zaken? Wethouder Marc van Dijk gaf afgelopen donderdagavond een uitvoerig maar ook een voorzichtig antwoord. Dat is te vinden op http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20140116_1/nl/Player vanaf het moment 3 uur & 35 minuten. De plannen voor het TranSportium en Adventure World zijn dus nog steeds in ontwikkelingen. Definitief is er dus nog niets, zo luidt de bondige samenvatting. Kortom, de berichtgeving in de media was iets te voortvarend geformuleerd maar er is zeker goede hoop dat er op Bleizo iets moois zal worden gerealiseerd.

Volgende week dinsdag is er de maandelijkse vergadering van het raadspresidium en zijn er nog wat voorbereidingswerkzaamheden voor onze campagne.

Het citaat van de week komt uit Binnenlands Bestuur en betreft een uitspraak van de nieuwe Commissaris van de Koning van Zuid Holland, Jaap Smit: “In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit het belang van een integere en transparante overheid. Opvallend in zijn speech was wel dat volgens hem transparantie niet zonder meer tot vertrouwen, maar juist tot wantrouwen kan leiden. ‘Transparantie is het sleutelwoord, maar het is de paradox van deze tijd dat transparantie eerder het wantrouwen voedt dan het vertrouwen versterkt. Een “bonnetjesjacht’”zou niet nodig moeten zijn.’ Smit zei het te betreuren dat het onderwerp integriteit en transparantie vaak ontaardt in speurtochten naar mogelijke misstanden, waardoor het wantrouwen richting overheid wordt gevoed.’ Kort en bondig samengevat: ‘Transparantie leidt tot meer wantrouwen!’ Kun je nagaan tot hoeveel wantrouwen 100% transparantie dus zal gaan leiden!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 17 januari 2014