16 oktober 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 13 – 17 OKTOBER 2014

Dit 33ste weekverslag in 2014, aflevering 326 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij aandacht vroegen voor het hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis op 10 oktober 2015, wij bijpraatten met de BNG-bank over de financiële zorgen van gemeenten die problemen hebben met hun grondbedrijf, de bouw van station Bleizo steeds dichterbij komt en wij op bezoek gingen in Rodenrijs-West om de parkeeroverlast in deze wijk in ogenschouw te nemen.

REGENBOOGVLAG IN 2015 OOK OP GEMEENTEHUIS LANSINGERLAND

Ter gelegenheid van Coming Out Dag hesen op vrijdag 10 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur het recordaantal van 52 gemeenten en het ministerie van OCW de regenboogvlag. De deelnemende gemeenten waren: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan de IJssel, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Drechterland, Dronten, Eindhoven, Enkhuizen, Enschede, Goes, Goeree-Overflakkee, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s Hertogenbosch, Hoorn, Koggenland, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Maastricht, Medemblik, Middelburg, Nijmegen, Noordwijk, Opmeer, Oss, Purmerend, Rotterdam, Schiedam, Sittard-Geleen, Stedebroec, Súdwest-Fryslân, Tilburg, Utrecht, Vlissingen, Westland, Wormerland, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle en Zuidplas.

De wethouders van die gemeenten spreken daarmee af dat zij zich inspannen om de sociale acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LHBT’s) te vergroten en het thema een vaste plaats te geven binnen hun gemeente. Lansingerland ontbrak nog aan dit rijtje. De PvdA Lansingerland wil dat onze gemeente in 2015 ook de regenboogvlag gaat hijsen.

Op 11 oktober 1987 liepen in Washington D.C. 500.000 mensen mee in een demonstratie tegen een uitspraak van het federale hooggerechtshof, waarin de rechtmatigheid erkend werd van een verbod op sodomie. Wat begon als een lokaal initiatief, groeide uit tot een nationale actiedag in de Verenigde Staten. En vervolgens tot een internationaal evenement. 98% van de Nederlanders vindt inmiddels dat homoseksuelen vrij zijn om te leven zoals zij willen. Ons land is internationaal koploper op de ranglijst van sociale acceptatie van homoseksualiteit. En komt dan ook wereldwijd uit de bus als de plek waar LHBT’s zich het meest op hun gemak voelen. We zijn terecht trots op onze tolerantie en onze gelijke behandeling van homoseksuelen. Maar in dat succes schuilt ook een risico. Namelijk dat we onoplettend, en misschien zelfs een beetje onverschillig zouden kunnen worden. Dat moeten we voorkomen. Reden te meer om ook in Lansingerland voortdurend aandacht te vragen voor de positie van LHBT’s in de eigen gemeente en initiatieven in de samenleving die in dit teken staan te ondersteunen. Onze gemeente kan het goede voorbeeld geven door ook in het eigen personeelsbeleid expliciet aandacht te besteden aan de positie van LHBT’s in het eigen gemeentelijk apparaat. Onze schriftelijke vragen staan mede in dit teken.

 1. Is het college bekend met het feit dat inmiddels 52 Nederlandse gemeenten meedoen aan Coming Out Dag en op 10 oktober 2014 de regenboogvlag hesen?
 2. Kent de gemeente Lansingerland personeelsbeleid dat specifiek aandacht besteedt aan de positie van LHBT’s in het gemeentelijke apparaat?
 3. Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe ziet dat beleid er concreet uit?
 4. Is het college bereid om op Coming Out Dag 2015 de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen en initiatieven uit de samenleving die in het teken staan van de emancipatie van LHBT’s actief te steunen?
Perfecte plek voor de Regenboogvlag!

Perfecte plek voor de Regenboogvlag!

OP BEZOEK BIJ DE BNG-BANK

Afgelopen maandag gingen wij op bezoek bij de directie van de BNG-Bank om bij te praten over de financiële problemen waar gemeenten met een noodlijdend grondbedrijf zoals Lansingerland momenteel voor staan. Lansingerland krabbelt inmiddels weliswaar weer wat op maar landelijk blijven de problemen groot. Denk maar aan Almere dat 100 miljoen op zijn grondbedrijf moest afboeken en de gemeente Vlissingen die de artikel 12 procedure wil gaan opstarten. Onze fractie probeert in den lande breed gehoor te krijgen voor deze problematiek. Zoals bekend hebben wij hierover ook intensief contact met onze PvdA Tweede Kamerfractie in de persoon van Albert de Vries. Ten behoeve van het overleg met de BNG-Bank maakten wij het volgende overzicht van de actuele stand van zaken in Lansingerland:

 1. In 1990 woonden in Lansingerland nog 40.000 inwoners, nu 58000 en ooit 72000 inwoners
 2. Bouwopgave bij start Vinex en Vinac in 1995 was 12.400 woningen. Nu zijn er nog 5000 woningen te bouwen. Volgens de oorspronkelijke planning zou Lansingerland nu ‘klaar’ moeten zijn.
 3. De vele bouwclaims zijn een groot probleem. Projectontwikkelaars wachten rustig af en de gemeente betaalt de rente. Niet doorgaan van de stadsprovincie Rotterdam eind jaren ’90 legde de verantwoordelijkheid voor Vinex-bouwen bij de gemeenten daar waar het oorspronkelijk een stadsprovinciale aangelegenheid had moeten zijn. Deze ontwikkeling is funest gebleken. De oorspronkelijke 3B-gemeenten die de voorgangers waren van Lansingerland waren veel te klein voor een dergelijke gigantische bouwopgave,
 4. Bouwprognose vanaf 2015: 400-450 woningen per jaar conform Stadsregionale afspraken. Deze aantallen worden zeker gehaald.
 5. Gemeentebegroting beloopt 100 miljoen in 2014. Het leningenpakket omvat 260 miljoen. Gerekend wordt vanaf 2015 met een rente van 3.5% (was 4.5%)
 6. Eind vorig jaar is op het grondbedrijf een verlies genomen van 123 miljoen. De huidige positie van het grondbedrijf is stabiel. Voor 2014 een verliesneming van 8 ton.
 7. Voor 2014 preventief toezicht vanwege niet sluitende begroting 2014. Voor 2015-2018 is er een sluitende begroting door meevallers rente, dividenden, gemeentefondsuitkeringen, hogere OZB (120%) en bezuinigingen (oplopend naar 9 miljoen vanaf 2011).
 8. Bijzonder is dat de artikel 12 procedure is ontlopen. Begin 2014 was er nog sprake van een tekort op de begroting oplopend tot 9 miljoen in 2018. Negatieve algemene reserve vanwege verliesneming grondbedrijf is omgezet in positieve algemene reserve door ‘leegschudden’ van diverse reserveringspotjes.
 9. Weerstandsvermogen zou eigenlijk 50 miljoen moeten zijn. Lansingerland komt daartoe nog zo’n 25 miljoen tekort.
 10. Toenemend aantal gemeenten in de grondexploitatieknel; in 2010-2012 is er landelijk 3.3 miljard verlies genomen. Voor periode daarna wordt een groei met 2.7 miljard voorzien. Laatste ‘slachtoffer’ is Almere dat begin oktober 100 miljoen verlies nam.
 11. Door PvdA fractie Lansingerland is intensief overleg gevoerd met PvdA Tweede Kamerfractie (Albert de Vries) over oplossingen voor gemeenten met Grex-problemen. Motie De Vries/Smaling van november 2013 roept de regering op om oplossingen aan te dragen die gemeenten in staat stellen de ontstane grondexploitatieproblemen het hoofd te bieden. De regering volstond als reactie hierop met het op een rijtje zetten van het huidige instrumentarium (bouwimpulsen).
 12. Andere oplossingsopties: aanpassing regelgeving (langere inlooptijd negatieve algemene reserve), schatkistbankieren, opzet regionale grondbank en schatkistlenen om rentedruk te matigen. Schatkist lenen bij de staat is wettelijk niet meer mogelijk. Schatkistbankieren bij andere overheden met geld op de plank blijft een te onderzoeken optie. Idee voor een regionale grondbank komt nog steeds niet van de grond.
 13. Netto schuldquote van Lansingerland bedroeg ultimo 2013 185%. Daarmee bezette onze gemeente de 385ste plek. De schuld per hoofd van de bevolking bedroeg 5169 euro.
 14. BNG constateerde recent dat de vraag om krediet door gemeenten terugloopt. Dat heeft negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld het investeringsniveau van gemeenten. Oorzaak: te weinig financiële armslag bij gemeenten. Noodzakelijke investeringen blijven uit of worden uitgesteld.
Parkeeroverlast in wijk Rodenrijs-West

Parkeeroverlast in wijk Rodenrijs-West

PARKEEROVERLAST IN RODENRIJS-WEST

De afgelopen weken besteedden wij veel aandacht aan de parkeerproblemen bij station Westpolder. Naar aanleiding van de berichtgeving daarover vroegen bewoners van de wijk Rodenrijs-West bij ons ook om aandacht voor de klemmende parkeerproblemen in hun wijk. Rodenrijs-West is een kleine wijk met een paar straten ingeklemd tussen de Provincialeweg, Rodenrijseweg en de Vlinderstrik en aanpalend aan het parkeerterrein van station Rodenrijs. Ook dit parkeerterrein is, net als dat bij station Westpolder, op doordeweekse dagen overvol. Automobilisten wijken, om hun auto te parkeren, uit naar de nabij gelegen straten in Rodenrijs-West. Gevolg: de bewoners van deze wijk kunnen hun eigen auto in straten als de Vosmaerstraat niet of nauwelijks meer parkeren. Ons voorstel is dat wethouder Simon Fortuyn binnenkort ook zelf eens in deze wijk gaat kijken & praten met de inwoners. Een oplossing zou kunnen zijn dat, net als bij de Stationsingel in de Westpolder, er ook in Rodenrijs-West een blauwe zone komt en bewoners voor hun eigen auto’s een parkeerontheffing krijgen.

Rodenrijs-West wil trouwens ook af van het vele vrachtauto sluipverkeer dat nu dag en nacht vanaf de N209/Doenkadeplein via de Provinciale weg richting het Industrieterrein davert. Eigenlijk zou het vrachtverkeer richting Industrieweg vanaf de N209/Doenkade de afslag N71 en Oudelandselaan moeten nemen maar dat is een paar honderd meter extra rijden. Een vrachtwagenverbod op de Provincialeweg zou volgens de bewoners soelaas kunnen bieden. Een andere mogelijkheid is om de brug over de Rodenrijsevaart naar de Industrieweg voor vrachtwagens verboden gebied te verklaren.

De PvdA fractie is benieuwd of wethouder Simon Fortuyn op eigen kracht deze handschoen opneemt. Mocht dat niet het geval zijn dan zullen wij natuurlijk deze kwesties in de raadscommissie Ruimte agenderen. Wordt vervolgd!

Parkeerplaats station Rodenrijs is overdag altijd 100% bezet.

Parkeerplaats station Rodenrijs is overdag altijd 100% bezet.

STATION BLEIZO KOMT ER AAN!

In december 2018 is het zover. Dan gaat station Bleizo eindelijk open en kun je vanaf die plek 4 keer per uur de stoptrein nemen naar Den Haag en naar Gouda. Tegelijk met de opening van het NS station wordt station Bleizo ook het eindstation van de Zoetermeerse RandstadRail en gaat de ZoRo-bus bij het station een halte krijgen. Er komen 700 autoparkeerplaatsen en vele fietsparkeerplekken zodat met recht gesproken kan worden van een heus OV-Knooppunt. Architect J. van Schooten spreekt van “het mooiste kleine station van Nederland’. Hij doelt daarbij vooral op de groene uitstraling die het station zal gaan krijgen. De Laan van Bleizo die op het viaduct over de A12 vorm moet krijgen, wordt een met bomen omzoomde laan. Voor fietsers die van Oosterheem en het bedrijvenpark Bleizo richting Lansingerland en Rotterdam willen fietsen, biedt het nieuwe viaduct nieuwe kansen op een extra, snelle verbinding, zij het dat de Lansingerlandse zijde van het viaduct nog niet voorzien is van een fietshelling tussen het viaduct en de begane grond. Fietsers zouden aan die kant gebruik moeten maken van de trappen of de lift. Aan de Zoetermeerse kant is dit geen probleem omdat het fietspad parallel omhoog loopt met het RandstadRail tracé dat op het viaduct eindigt. De architect heeft ons beloofd om nog eens goed naar dit probleem te zullen kijken. Wat ons betreft zou het een forse gemiste kans zijn wanneer er aan de Lansingerlandse kant geen goede fietshelling wordt gebouwd.

Raden Zoetermeer & Lansingerland worden bijgepraat over komst station Bleizo

Raden Zoetermeer & Lansingerland worden bijgepraat over komst station Bleizo

TOT SLOT

Volgende week is het herfstvakantie. Ons weekverslag 34 verschijnt daarom pas over 14 dagen op 31 oktober. Op dinsdag 28 oktober buigt een brede raadscommissie zich over de gemeentebegroting 2015-2018. De dag er na, op 30 oktober, is er de reguliere maandelijkse raadsvergadering. Die week organiseren wij als PvdA ook een werkbezoek voor de directie van Rotterdam The Hague Airport aan een internationaal opererend Lansingerlands tuinbouwbedrijf. Op deze manier willen wij als PvdA al netwerkend en geïnspireerd door onze afdelingssecretaris Raymond Tans een bijdrage leveren aan het debat over de kansen van de economische groei en mondialisering van en in Lansingerland. Dat past in onze traditie.

Op zaterdag 25 oktober is iedereen van 14-17 uur van harte welkom tijdens de Open Dag van de Van Oldenbarnevelthoeve. Daar wonen sinds februari 2014 acht jongeren met een handicap in een woonvoorziening in een prachtig verbouwde eeuwen oude boerderij. Ga dan ook eens een kijkje nemen in de oude stal met antieke landbouwwerktuigen en rijtuigen.

Wij nodigen bij monde van Sam de Groot de fractie van Leefbaar 3B graag uit voor een openbaar debat over alle in’s & out’s van de door hen zo gepromote wijkgerichte aanpak. Vorige week liet de Leefbaar 3B fractie zich op hun eigen website nogal negatief uit over onze PvdA kijk op wijkgericht werken die wij publiceerden in ons weekverslag 32. De Leefbaar 3B reactie vraagt om een goed debat. Wij willen dit debat agenderen tijdens één van de raadscommissievergaderingen van november en reken er op dat de Leefbaar 3B fractie van harte gaat meedoen.

Gerard Bovens en Jurjen Dieleman (CU) gaan als vertegenwoordigers van de raad van Lansingerland meedoen aan de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de nieuwe Metropoolregio. Jan Pieter Blonk (L3B) en Marie-Louise Tabben (VVD) worden namens de raad van Lansingerland lid van adviescommissie Vervoersautoriteit. Burgemeester Coos Rijsdijk wordt lid van het algemeen bestuur van de Metropoolregio. We kunnen in 2015 nu echt aan de slag voor de toekomst van onze mooie regio!

Het citaat van de week komt uit het blad Innovatie. Daarin staat een interview van Rianne Waterval met sociologe Evelien Tonkens met als motto “Leg de participatiesamenleving niet van bovenaf op’. Evelien Tonkens: ‘Een participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. En vooral dat meetellen heeft nog niet iedereen helder voor ogen. Neem vrijwilligerswerk voor mensen in de bijstand. Als je dat verplicht zonder aanziens des persoons voelen mensen zich enorm gecontroleerd en gestigmatiseerd, tweederangs burgers. Dat is participatie zonder erkenning. Als je vertrekt vanuit wat mensen zelf beweegt, kan vrijwilligerswerk wel heel welkom zijn’. Op donderdag 30 oktober praat de raad over de Participatieverordening met daarin de bepalingen over de Tegenprestatie die je kan worden opgelegd wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt. Deze regeling staat haaks op wat Evelien Tonkens beoogt. Ook de verordening toont vele mitsen en maren. Er zijn namelijk nogal wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil aan iemand uiteindelijk een tegenprestatie opgelegd worden. Wat ons betreft kan de in de Participatieverordening de regeling over de Tegenprestatie best geschrapt worden. In feite staan deze regeling het streven naar een volwaardige participatiesamenleving alleen maar in de weg. Deze regeling is compleet overbodig en in feite contraproductief. Wij zullen daar natuurlijk tijdens dit debat op terug komen.

Tot over 14 dagen!

Fractie PvdA Lansingerland, 17 oktober 2014

 

Combinatie Gemeentehuis & boerenstal springt in het oog!

Combinatie Gemeentehuis & boerenstal springt in het oog!

 

Berkel Kerksingel

Berkel Kerksingel

 

Berkel winkelcentrum Kerksingel

Berkel winkelcentrum Kerksingel

 

Expositie in het Gemeentehuis. Werk van Ben Hulst uit Rodenrijs

Expositie in het Gemeentehuis. Werk van Ben Hulst uit Rodenrijs

 

Schaapjes langs de Rodenrijse Zoom zijn toch weer terug!

Schaapjes langs de Rodenrijse Zoom zijn toch weer terug!