18 september 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 14 – 18 SEPTEMBER 2015

Dit 28ste weekverslag in 2015, aflevering 362 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin burgemeester Coos Rijsdijk zijn laatste officiële handeling in Lansingerland verrichtte, burgemeester Pieter van de Stadt officieel werd geïnstalleerd, na jarenlang getouwtrek er nu eindelijk een oplossing gaat komen voor de geluidsoverlast van de HSL, het Berkelse Mobiliteitsplan de zoveelste onderzoeksronde in ging, wij vragen stelden over de moeilijke bereikbaarheid van de Berkelse Kleihoogt, onze fractie haar ideeën ontvouwde voor een werkelijk integrale aanpak op het sociale domein en de raad van Rotterdam een besluit nam over de inpassingsmaatregelen voor de A13/A16.

DAG BURGEMEESTER, WELKOM BURGEMEESTER

Op zaterdag 12 september verrichtte burgemeester Coos Rijsdijk zijn laatste officiële handeling in Lansingerland. Samen met een bewoonster van de Van Oldenbarnevelthoeve (een prachtige woonvorm voor mensen met een beperking) opende hij de dagactiviteiten die gehouden worden bij galerie De Hichte op de Berkelse Kleihoogt. Coos Rijsdijk zijn hart ligt bij deze mensen. Voor hem was de cirkel rond. In mei 2014 opende hij ook de Van Oldenbarnevelthoeve, een initiatief van ouders van kinderen met een beperking, op Oudeland.

Maandag 14 september stond helemaal in het teken van de komst van burgemeester Pieter van de Stadt. De officiële installatie plechtigheid in aanwezigheid van Commissaris van de Koning Jaap Smit en vele genodigden uit onze regio en gemeente had, in het bijzonder door de inbreng vanuit de gemeenteraad zélf, een nogal cabaretesk & dorpsachtig karakter. Sterk waren de verhalen van de Commissaris van de Koning en van de nieuwe burgemeester zélf die een goed beeld gaven voor welke uitdagingen Lansingerland de komende jaren staat en wat daarin de rol van een burgemeester moet zijn. Opvallend was ook hun roep om een sterkere naar buiten gerichtheid van onze gemeente in Metropoolregio verband en de noodzaak om snel weer aan de slag te gaan met onze visie op de toekomst. Waar willen we in 20140 staan? Inspelen op die vraag is de PvdA fractie op het lijf geschreven. In november willen wij hierover in de raad met een discussiestuk komen. Burgemeester Pieter van de Stadt maakte een prima en enthousiaste start.

Dag burgemeester Coos Rijsdijk!

Dag burgemeester Coos Rijsdijk!

PVDA: VERKEERSPROBLEMATIEK BERKEL CONCENTREERT ZICH OP CENTRUM

Veertien dagen geleden werd er tijdens een presentatieavond de tussenstand gegeven over de plannenmakerij met betrekking tot het mobiliteitsplan Berkel centrum. Wat steeds duidelijker wordt, is dat de structurele verkeersproblemen vooral het winkelcentrum Berkel zélf betreffen. Dit centrum is en de wegen er naar toe zijn niet toegerust op de nog steeds toenemende verkeersstromen. Eigenlijk zou Berkel een complete buitenring moeten krijgen maar dit is onbetaalbaar. Daarom moet de huidige binnenring verbeterd gaan worden. Speerpunt is het doortrekken van het Berkelsedijkje tussen de Koetsveldstraat en de Raadhuislaan. Ook dit is een dure zaak: stukje nieuwe weg, verbeteren van het huidige dijkje en aanbrengen van een fietspad.

Afgelopen woensdagavond gaf de raadscommissie Ruimte groen licht aan de wethouder om een extra onderzoek te doen naar de zinvolheid om het Berkelse dijkje door te trekken naar de Raadhuislaan en de Boterdorpseweg. Volgens het college zet het voor eenrichtingverkeer richting Zoetermeer openstellen van de Noordeindseweg tussen de Wilgenlaan en de Planetenweg, zonder het doortrekken van het Berkelsedijkje, weinig zoden aan de dijk. Deze openstelling berust nog steeds vooral op een gedateerde politieke Leefbaar 3B & CDA wens en nauwelijks een wens die gebaseerd is op een échte, actuele analyse die oplossingen creëert. Meer clientelisme dan algemeen belang. De PvdA fractie denkt dat het openstellen van de Noordeindseweg sowieso weinig zoden aan de dijk zet. Het is en blijft een niet met feiten te onderbouwen politieke wens van vooral CDA en Leefbaar 3B. Een reactie op de terechte boosheid in de buurt die ontstond omdat de voormalige Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe de cruciale fout maakte om de rotonde Planetenweg-Noordeindseweg al open te stellen voordat de Sterrenweg op de schop genomen was. Sam de Groot onderstreepte dit nog eens tijdens de commissievergadering.

De voornaamste verkeersproblemen in de komende jaren zullen echter zich vooral gaan manifesteren in het centrum zelf en veel minder in de wijken er om heen. Daarom moet de bestuurlijke aandacht zich dus in het bijzonder gaan richten op de verkeersaanpak in het centrum zélf. De wereld in Berkel centrum ziet er compleet anders uit dan 10 jaar geleden. Daar moeten we snel op gaan inspelen, bijvoorbeeld via een studie over het Berkelse dijkje. Dit is het pleidooi dat Sam de Groot opnieuw hield. Sam gaf ook aan dat er geen inzicht bestaat over wat een mogelijke beperking van de tijd die de verkeerspaal in de Herenstraat omhoog staat, gaat betekenen voor de duizenden mensen die dagelijks gebruik maken van de oversteek van de centrumpassage. Wat gaat het langer neerlaten van de poller voor de verkeersveiligheid en de doorstroom van het verkeer betekenen? Daar kwam opnieuw geen antwoord van wethouder Fortuyn op. Wordt vervolgd en wat ons betreft met een agenda die vooral de aanpak van het verkeer in en om Berkel centrum betreft!

Winkelhart Westpolder

Winkelhart Westpolder

HSL OVERLAST: EIND GOED AL GOED

De raadscommissie Ruimte schaarde zich afgelopen woensdag unaniem achter de afspraken die de stichting Stop Herrie HSL en andere bewonersgroepen zijn overeen gekomen met het ministerie I&M en ProRail met betrekking tot het maatregelenpakket om de geluidsoverlast door de HSL terug te brengen. Het co-creatie proces is succesvol gebleken waarmee wij de stichting Stop de Herrie HSL, het ministerie I&M en ProRail van harte gelukwensen. De raadscommissie vindt wel dat het door het ministerie beschikbaar gestelde budget geheel moet worden ingezet voor de oplossingsmaatregelen zelf en niet ten dele moeten opgaan in overheadkosten. Deze uitspraak neemt de wethouder mee naar de bestuurstafel waar het afrondende overleg zal gaan plaatsvinden. Begin oktober zal staatssecretaris Mansveld een definitieve klap op dit akkoord gaan geven. Dan kan er gestart worden met de uitvoering. Sam de Groot vroeg opnieuw aandacht voor de communicatie richting de inwoners die een beroep willen doen op de verlengde planschaderegeling. Die is vooral van belang voor bewoners van huizen die op een plek staan waar het overeengekomen maatregelenpakket niet of niet volledig soelaas zal gaan bieden. Sam de Groot stelde voor dat de gemeente stevig investeert in een goede informatievoorziening en belanghebbenden desgewenst één op één ondersteunt bij het indienen van hun aanvraag. Wethouder Fortuyn ging daar niet echt op in.

Brielle straat Meerpolder

Brielle straat Meerpolder

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER BEREIKBAARHEID BERKELSE KLEIHOOGT

Ondernemers van de Kleihoogt in Berkel Noord klagen al enige tijd over de bereikbaarheid van deze landelijke weg die de Groenzoom doorsnijdt. De navigatieapparatuur leidt automobilisten, die deze weg als bestemming hebben, via routes die niet voor auto’s bestemd zijn. Een simpele oplossing is het plaatsen van twee richtingborden naar de Kleihoogt op de Oostmeerlaan ter hoogte van de Briellestraat en de Zwartemeerstraat. De PvdA fractie stelde daarom afgelopen week aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent het college de klachten van bedrijven en bewoners van de Berkelse Kleihoogt over de huidige bereikbaarheid van deze weg via navigatiesystemen?
 2. Kan de bereikbaarheid van de Kleihoogt direct verbeterd worden door het plaatsen van richtingborden naar de Kleihoogt op de Oostmeerlaan ter hoogte van de Briellestraat en de Zwartemeerstraat?
 3. Zo ja, is het college bereid deze richtingborden op korte termijn te plaatsen?
Zwartemeerstraat Meerplolder

Zwartemeerstraat Meerpolder

PVDA VERZOEK AAN METROPOOLREGIO OM HALTE BONFUT IN ERE TE HERSTELLEN

In de vorige weekverslagen berichtten wij uitvoerig over onze strijd om de ZoRo-bushalte Bonfut/Wildersekade weer in ere te herstellen. Helaas ging wethouder Fortuyn tijdens de laatste raadsvergadering niet daadkrachtig op onze wens in, reden waarom wij ons dus, met tussenkomst van onze raadsvertegenwoordiging in de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio (in de persoon van Jan Pieter Blonk) hebben gewend tot deze adviescommissie. Jan Pieter Blonk stuurde de volgende brief naar de voorzitter van de adviescommissie:

De vertegenwoordigers van de gemeente Lansingerland kunnen in verband met een extra raadsvergadering over de A13/A16 helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering van de Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH op maandag 21 september. Daarom is de onderstaande vraag als rondvraag vooraf schriftelijk ingediend met het verzoek deze via het secretariaat aan de orde te stellen bij het agendapunt ‘rondvraag’.

Tijdens de afgelopen zomer is de tijdelijke halte bij de Wildersekade/Bonfut aan de ZoRo-busbaan in Berkel en Rodenrijs (woonwijk Rodenrijsezoom) opgeheven en vervangen door een definitieve halte bij het Kogelwieckplantsoen. Het argument van de Metropoolregio en de RET om de tijdelijke halte bij de Bonfut/Wildersekade definitief op te heffen, is dat de definitieve halte in het Kogelwieckplantsoen inmiddels bereikbaar is. De toegangswegen door het Annie MG Schmidtpark naar deze halte zijn gereed. Het betreft een in het verleden, vóór de start van de buslijn in december 2012 genomen besluit.

De tweede overweging om de tijdelijke halte op te heffen, is dat er bij de halte Bonfut/Wildersekade gemiddeld maar 22 personen per dag instappen. Let wel, gemiddeld. Ook de zaterdag, zondag en de vakantieperiode worden dus meegerekend. Tijdens daluren zal het aantal instappers beperkt zijn, maar tijdens de spitsuren is dit aantal groter. De afstand tussen halte station Rodenrijs en de eerstvolgende halte Kogelwieckplantsoen is in deze woonwijk bijna 1,5 km. Dat is zelfs voor HOV vervoer aan de zeer hoge kant. De volgende halte Boterdorpseweg ligt 500 meter verder. De volgende haltes in de bebouwde kom van Lansingerland telkens op zo’n 750 meter (Offenbachplantsoen en Anthuriumweg). De afstand tussen de haltes in de Zoetermeerse woonwijken van de hoogwaardige busverbinding tussen Zoetermeer en Rodenrijs is ongeveer 500 meter.

Er is inmiddels veel maatschappelijke onrust over het verdwijnen van de halte Bonfut aan het ontstaan. Vooral inwoners van de nieuwe wijk Rodenrijsezoom (een wijk die sinds 2012 nog steeds groeiende is en waar veel jonge gezinnen wonen) protesteren tegen het sluiten van de halte Bonfut/Wildersekade. De die gesteld wordt, is is of de Adviescommissie Vervoersautoriteit bereid is de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit te adviseren om met ingang van de nieuwe dienstregeling 2016 de halte Bonfut/Rodenrijsezoom weer op te nemen. Dan kent de ZoRo-buslijn weer haltes die op maximaal 750 meter van elkaar gelegen zijn. Tot zover de brief van de hand van Jan Pieter Blonk aan de Adviescommissie Vervoersautoriteit. De PvdA fractie is heel benieuwd hoe deze commissie op maandag 21 september gaat reageren. Wij geven niet op! Wordt vervolgd!

Langs de N471 nabij station Westpolder

Langs de N471 nabij station Westpolder

GEEN BESLUIT ROTTERDAMSE RAAD OVER INPASSINGSPAKKET A13/A16

Donderdagmiddag en avond debatteerde de Rotterdamse raad over het collegevoorstel om akkoord te gaan met het verbeterde pakket inpassingsmaatregelen voor de A13/A16. De wethouders Langenberg en Fortuyn hadden op verzoek van beide raden voorafgaande aan dit debat overleg gevoerd met minister Schultz over extra geld. De minister stelde vervolgens een beperkt extra budget beschikbaar. Voor de PvdA fracties in Rotterdam en Lansingerland was het signaal van de beide colleges dat er sprake was van een ‘maximaal onderhandelingsresultaat’ voldoende basis om akkoord te gaan met het voorliggende maatregelenpakket. Je kunt wethouders immers niet terug blijven terugsturen naar de onderhandelingstafel. Uiteraard zijn ook wij niet blij met het feit dat de minister niet bereid is om de A13/A16 bij de kruising met de N471 gelijkvloers aan te leggen en de passage langs Ommoord niet te verlagen. Maar wanneer wij het totale maatregelenpakket nu overzien, is zo’n 80% van onze Lansingerlandse wensen wel binnen. Dan moet je als fractie alle belangen afwegen: die van de direct omwonenden, het belang van de weg voor de doorstroming in onze regio, voor de economische ontwikkeling en ook voor het milieu langs de A20 en A13. Van belang is dat in het nieuwe voorstel de overkapte tunnelbak in het Bergsebos met 4 meter wordt ingegraven, de passage met de RandstadRail met tenminste 1.5 meter wordt verlaagd, het extra onderhoud van Zoab fijn voor rekening van de minister komt en er een recreaduct komt van 16 meter breedte. Ook de inpassing van de tunnelmonden nabij de Rotte zal worden verbeterd.

De Rotterdamse raad zat er echter anders in. De fracties van PvdA, CDA, D66, VVD en Nida steunden het collegevoorstel en dienden een aantal ondersteunende moties in. Deze partijen zijn goed voor 22 zetels. Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, CU/SGP, Partij vd Dieren en SP wezen het collegevoorstel af. Zij zijn goed voor 23 zetels. Na een ellenlange schorsing werd besloten het agendapunt van de agenda af te voeren. Wethouder Langenberg berichtte de raad toch nog ruimte te zien voor verdere onderhandelingen met minister Schultz. Dat is wonderlijk gezien de eerdere collegebrief waarin gesproken werd over een ‘maximaal resultaat’.

Helder is dat de minister het Tracebesluit eind september gewoon in procedure zal gaan brengen. Het is van belang dat de minister wel het signaal ontvangt dat er met Lansingerland wel te praten valt over een snelle besluitvorming met betrekking tot het inpassingspakket. Dat gene wat nu bereikt is voor Lansingerland mag niet verloren gaan in het politieke lawaai dat veroorzaakt wordt door een aantal Rotterdamse fracties onder leiding van Leefbaar Rotterdam. Misschien moet Lansingerland niet op Rotterdam wachten en aanstaande maandag toch maar zelf een raadsbesluit nemen? Kleine broer helpt grote broer? De PvdA fractie staat open voor suggesties.

Winkelhart Westpolder

Winkelhart Westpolder

WAT ZIJN DE PVDA WENSEN MBT DE TRANSFORMATIE OP HET SOCIALE DOMEIN AAN?

De kwartaalrapportage over het Sociaal Domein is helder en werd ook uitgebreid toegelicht tijdens de presentatieavond van 2 september. Ook dank voor de heldere antwoorden op de schriftelijke technische vragen van CDA en onze fractie. Daarmee begon Petra Verhoef haar bijdrage in de commissie Samenleving van afgelopen donderdag.

De gemeente heeft in grote lijnen een overzicht van de financiële stand van zaken en het aantal personen dat gebruik maakt van bepaalde individuele zorg en algemene voorzieningen. Men trekt voorzichtig positieve conclusies: de toegang tot de zorg lijkt goed te lopen en de financiële tekorten lijken mogelijk mee te vallen, al is het zorgwekkend dat de GR Jeugdzorg Rijnmond ruim over het budget dreigt heen te gaan. Er wordt hard gewerkt aan een monitoringsysteem en verbetering van elektronisch berichtenverkeer met dienstverleners, al staan beide nog niet volledig op de rails. Men is bezig om de transformatie – integraal over de drie onderdelen van het Sociaal Domein met lichtere ondersteuning waar mogelijk- in de komende maanden verder vorm te geven.

In deze fase van het transitie- en transformatieproces is dit niveau van infrastructuur en administratieve grip misschien het hoogst haalbare en doet men de uiterste best voor wat nu mogelijk is om de rapportage op een hoger niveau te tillen.

Toch is het jammer dat de kwartaalrapportages bijna geheel worden gewijd aan verslaglegging van financiën. We lezen dat er zo min mogelijk dure middelen en zoveel mogelijke regionale basisvoorzieningen moeten worden ingezet, of zoveel mogelijk algemene lokale voorzieningen in plaats van individuele voorzieningen. Maar hoe vergaat het de cliënten eigenlijk?

Het centrale doel dat we voor ogen moeten hebben bij een succesvolle transitie en transformatie is er voor zorgen dat we onze inwoners werkelijk ondersteunen op hun belangrijkste behoeften, dus juiste type zorg en ondersteuning en de kwaliteit daarvan. Daarbij moeten we er ook zeker van zijn dat niemand tussen wal en schip valt.

De volgende vraagstukken zouden we graag samen met de andere partijen en het college bespreken:

 1. Slagen we erin om werkelijk een geïntegreerde aanpak over de drie onderdelen van het Sociaal Domein te organiseren, dus over Jeugd, Wmo en Participatie? Wat ons betreft begint dit met een gelijke, even betrokken benadering binnen de 3 onderdelen. In het kader hiervan zijn we blij om te horen dat nu bijvoorbeeld binnen de afdeling sociale zaken de taken rondom rechtmatigheid van uitkering en toeleiding naar werk zijn gescheiden. Wij hopen dat hiermee binnen uitvoering van de Participatiewet vertrouwen en betrokkenheid naar de cliënten toe beter is te waarborgen.
 2. Hoe voorkomen we dat we in plaats van ‘persoonlijk en dichterbij’ toch bureaucratisch en afstandelijk blijven als overheid? Hierbij moeten we eerlijk kijken naar het systeem zoals we het nu aan het inrichten zijn en ombuigen nu het nog kan. Dit gaat om toegang en administratie.
 3. Krijgen kleinere partijen die zorg aanbieden voldoende een kans t.o.v. de grote zorgaanbieders? Van de kleine partijen is de meeste innovatie te verwachten en kunnen mogelijk het meest dichtbij zijn.
 4. Scheppen we als Gemeente voldoende randvoorwaarden voor het stimuleren van sociaal ondernemen in relatie tot onze participatieopgave?
 5. Staan we als Gemeente open voor en ondersteunen we deeltijd ZZP-ondernemerschap van mensen met een uitkering, om zo toe te werken naar het opzetten van een eigen bedrijf?
 6. Zijn de vrij toegankelijke voorzieningen voldoende ingericht en hebben ze voldoende capaciteit? De transformatie brengt immers met zich mee dat er vaker dan voorheen een beroep wordt gedaan op deze voorzieningen. Er moet voldoende en tijdig contact zijn met de maatschappelijke partijen die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden en de financiering hiervan moet beter worden gegarandeerd.
 7. In relatie tot voorgaande punt is het cruciaal om de overschrijdingen in de GR Jeugdzorg terug te dringen, omdat we anders financiële speelruimte verliezen op terrein van Wmo en Participatie. Hoe gaan we dat doen?
 8. Last but no least: Hoe geven we hen die in grote mate afhankelijk zijn van gemeentelijke ondersteuning (via inkomen of voorziening) rechtstreeks een stem? Zij komen niet inspreken of naar een avond over burgerparticipatie. Zijn we er als Gemeente echt voor hen?

Petra Verhoef gaf aan benieuwd te zijn naar de mening van andere partijen en college op deze punten, zodat we samen kunnen toewerken naar een succesvolle transformatie. Ook vele andere partijen gingen inhoudelijk in op hun ambities met betrekking tot het transformatieproces. De slotconclusie van het aardige debat in de commissie was dat er op een nader af te spreken datum een speciale inspiratiebijeenkomst voor raadsleden zal worden georganiseerd waarbij ook college en experts aanwezig zullen zijn en waarbij aan de hand van door raadsleden en collegeleden aangegeven thema’s en denklijnen gesproken zal worden over de kaders waaraan de transformatie zal moeten gaan voldoen.

Ontdek de Kleihoogt!

Ontdek de Kleihoogt!

DELFLAND EN KWIJTSCHELDINGSREGELING MINIMA (VERVOLG)

Wethouder Van Tatenhove is op 2 september bij de bijeenkomst van regio wethouders met een vertegenwoordiging van het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland geweest naar aanleiding van hun snode plannen om gefaseerd de kwijtscheldingsregeling voor minima af te schaffen. Zie ook weekverslag 27: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-september-2015/

Sam de Groot vroeg de wethouder tijdens de commissie samenleving een terugkoppeling geven van dit overleg en zijn hier nog acties uit voortgekomen voor Delfland of de gemeente? Hoe gaat dit proces nu verder lopen en of de wethouder de commissie hiervan op de hoogte wil houden? Wethouder Van Tatenhove meldde aan sam de Groot dat het bestuur van het Hoogheemraadschap geschrokken reageerde op de protesten van de aanwezige wethouders. Op 22 september staat de kwestie op de agenda van de Verenigde Vergadering. Wethouder Baldewsingh zal dan inspreken namens de wethouders in Haaglanden. Wethouder Van Tatenhove is dan met vakantie. Het ziet er naar uit de wethouder van Pijnacker-Nootdorp dan ook zal inspreken namens het college van Lansingerland. Onze fractie heeft enig zorg of deze wethouder wel net zo geharnast in het wethoudersverzet zit als wethouder Baldewsingh. Wij zullen daarover met onze PvdA collega’s in Pijnacker-Nootdorp overleggen.

DSC05405

TOT SLOT

Wat deed de PvdA fractie precies een jaar geleden? Wat was toen de politieke actualiteit? Lees ons weekverslag 29 van 2014 er nog maar eens op na: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-september-2014/

Aanstaande maandagavond is er vermoedelijk het extra raadsdebat over het pakket inpassingsmaatregelen met betrekking tot de A13/A16. Wat gaat Lansingerland nu doen? Daarover wordt dit weekend en maandag nog overleg gevoerd. Dinsdag is er een discussiebijeenkomst over de toekomstplannen van 3B-Wonen en een Presidiumvergadering, woensdag is de maandelijkse bestuursvergadering van het PvdA afdelingsbestuur en vrijdag gaat de raad ‘trainen’ in verband met de andere BOB vergaderaanpak die op stapel staat. Daarover zal de raad in oktober definitief een besluit gaan nemen.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van donderdag 17 september. Bert Wagendorp meldt in zijn column het volgende: ‘Het voordeel van het vluchtelingenprobleem is dat alle andere problemen smelten als sneeuw voor de zon. Behalve de tienduizenden op drift lijkt er verder weinig aan de hand in de wereld. Er is geen tijd meer voor andere kwesties en ook geen ruimte in de krant: de Volkskrant opende gisteren op de derde woensdag van september voor het eerst sinds mensenheugenis niet met Prinsjesdag maar met de vluchtelingen. De inkomensplatjes legden het af tegen de mensengolf die als een waterstroom zoekt naar een lek in de dijk’.

Donderdagavond besloot het college op verzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om 72 uurs opvang aan te gaan bieden in het Berghonk in Bergschenhoek. Het is mogelijk om daar maximaal 50 slaapplaatsen te creëren. De raadscommissie Samenleving, die door de burgemeester even na 20 uur werd geïnformeerd, sloot zich unaniem bij dit besluit aan. Inmiddels schijnen op facebook de eerste lokale protesten al weer te circuleren. Goed dus dat de raad dit besluit zo unaniem omhelsde!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 18 september 2015

Molenweg Rodenrijs

Molenweg Rodenrijs

 

Zuidersingel Rodenrijs

Zuidersingel Rodenrijs