19 mei 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 15 – 19 MEI 2017

Dit zestiende weekverslag in 2017, aflevering 432 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de maandelijkse week van de raadscommissievergaderingen met daarin aandacht voor de toekomst van Rotterdam The Hague Airport, het rapport van de Rekenkamer over de toegang tot de jeugdzorg, de Jaarrekening 2016, de toestand van ons grondbedrijf, de toekomst van de bibliotheek Oostland & cultuurhuis ’t Web in Bleiswijk, snel internet overal in Lansingerland en de komst van de weekend nacht-metro’s.

RAADSCOMMISSIE RUIMTE BUIGT ZICH OVER ADVIES BRR OVER TOEKOMST LUCHTHAVEN

Kern van de door de BRR (Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport) opgestelde conceptbrief aan de staatssecretaris I&M als reactie op de uitbreidingsplannen van de luchthaven, is de constatering dat er draagvlak bestaat voor de aanwezigheid van de luchthaven met zijn regionale functies en de instandhouding van de huidige totale vergunde geluidsruimte, maar dat er geen draagvlak is voor groei van de luchthaven met verruiming van de vergunde geluidsruimte. De BRR adviseert daarom de huidige totale vergunde geluidsruimte niet te verruimen. Een belangrijk onderdeel van het BRR-advies is de wens om het maatschappelijk helikopterverkeer te verplaatsen. Daarbij maakt de BRR onderscheid tussen de periode vóór en de periode ná de verplaatsing. De BRR wil de huidige gezamenlijke geluidsruimte voor zowel het commercieel luchtverkeer als het maatschappelijke helikopter verkeer (nooddiensten) in stand houden.

Bij de verdeling van de geluidsruimte die vrijkomt op RTHA met als de helikoptervluchten verplaatst zijn, wil de BRR evenwicht bereiken tussen meerdere belangen. Aan de ene kant spelen de belangen van de commerciële exploitatie van RTHA, economische baten en internationale bereikbaarheid van de regio, aan de andere kant de belangen van omwonenden, natuur en milieu door het verbeteren van de leefkwaliteit en het verminderen van hinder. De bandbreedte ligt hierbij tussen de volgende twee uitersten: minimaal de geluidsruimte van het gerealiseerde commerciële verkeer in 2016 en maximaal de huidige vergunde ruimte. Hoe de verdeling er precies moet gaan uitzien, moet toekomstig onderzoek gaan uitmaken. Het complete advies van de BRR is te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=eb0954f2-96fa-477d-a6a4-a32c4118cef3&FoundIDs=&year=2017

De vraag die onze woordvoerder Sam de Groot tijdens het debat in de commissie Ruimte opwierp was in hoeverre de beoogde zienswijze van de BRR aan de staatsecretaris I&M zoden aan de dijk zal zetten. De BRR gaat uit van een nieuw door de staatsecretaris I&M te nemen luchthavenbesluit waarin de vergunde ruimte voor het commercieel verkeer na de verplaatsing van het maatschappelijke verkeer opnieuw wordt vastgesteld. Feit is volgens Sam de Groot dat dit een illusie zal zijn omdat er al een bestaand luchthavenbesluit van kracht is waarbij Rotterdam The Hague Airport stevig aan de stuurknuppel zit. Dit bleek ook uit de inspraak van de luchthaven tijdens de commissievergadering. De vertegenwoordiger van RtHA bepleitte een aparte geluidsruimte op het huidige vergunde niveau voor het commerciële verkeer én apart voor het maatschappelijke verkeer. Mocht die er niet komen dan zal RtHA over drie jaar geen verantwoordelijkheid meer nemen voor het maatschappelijke verkeer dat nu nog gebruik maakt van de vergunde geluidsruimte. Dan wordt het maatschappelijke verkeer de toegang tot de luchthaven ontzegd, zo klonk het dreigend. RtHA zal ook de lopende aanvraag bij het ministerie I&M om de geluidsruimte verder uit te breiden, gewoon handhaven. De regio zit dan met de prangende vraag wie en waar het maatschappelijk verkeer geaccommodeerd moet worden. Op die vraag zit de BRR en de Veiligheidsregio natuurlijk echt niet te wachten.

De BRR en de daarin samenwerkende gemeenten Schiedam, Rotterdam en Lansingerland en de provincie Zuid Holland, zitten nu dus met een probleem. De zienswijze als reactie op het verhaal van de Verkenner waar de commissie Ruimte woensdagavond groen licht aan gaf, zal ongetwijfeld in de richting van de staatssecretaris gaan. Daarmee ontstaat het beeld dat de BRR de situatie onder controle heeft. De inwoners van de betrokken gemeenten die overlast hebben van de luchthaven wordt nu voorgespiegeld dat er, na het vertrek van de helikopters, sturing van de zijde van de BRR mogelijk is over de invulling van de dan ontstane geluidsruimte. Volgens Sam de Groot is dit een illusie want daarvoor zal er een nieuw luchthavenbesluit nodig zijn maar daar gaat de BRR niet over. Dit besluit is er al, zoals RtHA woensdagavond aangaf, en de luchthaven zal er naar eigen zeggen met kracht gebruik van blijven maken.

30 km in dit tunneltje is tamelijk snel…..

Toch kan het geen kwaad wanneer de drie raden en provinciale staten akkoord gaan met de verzending van de zienswijze zoals de BRR nu voorstelt. Alhoewel wat ons betreft er volstaan had kunnen worden met het integraal overnemen van het advies van de Verkenner. Het luidt een nieuwe fase in waarin ruimte ontstaat voor echte oplossingen. BRR en RtHA moeten daarna direct op basis van gelijkwaardigheid samen aan de slag om, op basis van de prima aanbevelingen van de Verkenner, een plan voor de toekomst te gaan maken dat recht doet aan álle knelpunten die al gesignaleerd zijn. Het praten óver moet eindelijk plaats gaan maken voor het praten mét Rotterdam Airport, zoals wethouder Simon Fortuyn terecht opmerkte. De oplossing voor de toekomst zit in de intensieve samenwerking binnen de door de Verkenner aangegeven kaders, niet in het uitwisselen van harde standpunten over het aantal vluchten. Die fase is nu echt voorbij.

VNO-NCW West is ‘verontwaardigd’ over het standpunt van de drie gemeenten en de provincie: http://www.vno-ncwwest.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=1094&Source=/default.aspx Wonderlijk dat deze organisatie niet heeft ingesproken in de raadscommissie van Lansingerland. Zij heeft hierover ook geen contact gezocht met onze fractie. Onze gemeente kent een forse VNO-NCW West afdeling dus een reactie had voor de hand gelegen. Wordt vervolgd!

Bibliotheek Berkel

GOUDEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK IN COMBINATIE MET CULTUURHUIZEN (deel 2)

In weekverslag 15 berichtten wij uitvoerig over de toekomstplannen van de Bibliotheek Oostland en de komst van cultuurhuizen zoals ’t Web in Bleiswijk. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/05/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-mei-2017/ Afgelopen donderdagavond werd hierover een debat gevoerd met Petra Verhoef als onze woordvoerder. Haar verhaal: De PvdA fractie heeft al vaak aandacht besteed aan de armzalige situatie waarin de kunst & cultuur in Lansingerland tot op heden verkeert. De PvdA-fractie was dan ook heel blij met de inhoud van de intussen door de raad vastgestelde nota “Bruisen, Binden & Boeien’. Bij de bespreking van deze cultuurnota heeft de PvdA-fractie al duidelijk kenbaar gemaakt dat wij extra investering in kunst en cultuur van harte steunen. Vorige week dinsdag was er een duidelijke presentatieavond over de toekomstige bestemming van de gebouwen ’t Web en De Snip in Bleiswijk en het Spectrum in Bergschenhoek. En de dag daarvoor een enthousiaste uitleg en rondleiding door de Stichting ‘Behoud ‘t Web’ en de huidige gebruikers – in ’t Web zelf. Hiermee voelen wij ons prima geïnformeerd over de ambitieuze en coherente plannen voor de toekomst van de Bibliotheek Oostland in onze gemeente in samenhang met de komst van de verschillende Cultuurhuizen of Cultuurverzamelgebouw in onze drie kernen.

Het is wat ons betreft niet meer dan logisch dat de Bibliotheek in een getransformeerde, toekomstbestendige vorm de spil gaat vormen in ieder geval twee van deze Cultuurhuizen, nl. in ’t Web in Bleiswijk en een nog nader te bepalen Cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Daar hoort een passend budget bij, zoals voorgesteld als scenario b+. Wij zien de meerwaarde van een daadkrachtige coördinator (ook wel kwartiermaker), waaraan vooral in de ontwikkelfase behoefte is. Als de Cultuurhuizen eenmaal draaien kan de gemeente die rol afbouwen.

Het Spectrum kan wat ons betreft prima een cultureel verzamelgebouw worden, zonder rol van de Bibliotheek, gesteld dat het kan draaien op basis van inkomsten vanuit de verschillende verenigingen die er huren.

Het is ook goed dat er nu eindelijk een goede bestemming gevonden wordt voor gebouw ’t Web, een uniek pand, en dat er ook duidelijke plannen zijn voor de toekomst van De Snip in Bleiswijk, maar dat valt onder het volgende agendapunt. Afstoten van De Snip (iets wat wij onacceptabel vinden) is daarmee dan van de baan.

Verder is het ook goed om te zien dat het college het PvdA voorstel van februari 2017 om als gemeente, Bibliotheek Oostland, winkeliersvereniging en vastgoed eigenaar samen te gaan praten over de toekomst van de voormalige Jumbo-vestiging in Berkel centrum, heeft overgenomen. Het zou een ideale plek zijn voor een grote vestiging van de Bibliotheek Oostland-nieuwe stijl op de begane grond, voor de komst van horeca en voor bijvoorbeeld de vestiging van een BSO of andere kleine bedrijvigheid en ook voor kleine winkels die iets toevoegen aan het centrum van Berkel. Natuurlijk zijn er ook nog andere opties zoals Rehoboth en Hergerborch.

Samenvattend kunnen wij instemmen met de uitwerking ‘Cultuurhuizen in Lansingerland’ en de ‘Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland’. Daarbij past scenario twee (financieel scenario b+) met een groeipad zoals omschreven in de Toekomstvisie. Zie ook weekverslag 15 hierover.

Zoals gezegd, de PvdA is blij dat het gebouw ’t Web in Bleiswijk behouden blijft als cultureel ontmoetingspunt en extra elan kan krijgen door een bijzondere programmering in de theaterzaal. De overdracht ‘om niet’, onder de genoemde voorwaarden, steunen wij volledig. Wij hebben een dergelijke overdracht ‘om niet’ immers al eerder voorgesteld bij de gesprekken rondom de verkoop van het gebouw waar de Scouting Cranenborgh in Bleiswijk in gevestigd is, maar dat is toen anders gelopen. Subsidie aan de Bibliotheek vervalt dan en de plicht voor onderhoud en exploitatie ligt dan bij de bieb. Steun bij de initiële verbouwings- en aanpassingskosten lijkt ons reëel.

Ook behoud van De Snip heeft onze volledige steun. Volgens het college is er een goede mogelijkheid om het gebouw De Snip een nieuwe invulling te geven die ‘reuring’ brengt in de Bleiswijkse Dorpsstraat en betekenis heeft voor héél Lansingerland. Allereerst zou in De Snip het op te richten centrale museum Lansingerland prima gehuisvest kunnen worden. De voorgestelde andere functies, nl. dagbestedingslocatie met zorg, gecombineerd met de mogelijkheid dat leveranciers de nieuwste technische en technologische snufjes in een woonomgeving presenteren aan senioren, zijn een goed begin. Mogelijk kan dit nog worden uitgebreid met activiteit van ZZP’ers. Wij zien graag een verdere uitwerking van dit visual essay.

Wat de PvdA-fractie betreft kan Bleiswijk met de voorgesteld plannen lekker gaan bruisen.

Daar zat de fractie van Leefbaar 3B donderdagavond toch heel anders in. Die verklaarde zich bij monde van hun fractievoorzitter een uitgesproken tegenstander van een cultuurhuis in ’t Web. Van hun betreft blijft de bibliotheek in combinatie met een cultuurhuis in gebouw de Snip gehuisvest. Coalitieleider Leefbaar 3B verweet het college in strijd met het coalitieakkoord te handelen. Daarin staat dat: “we streven naar multifunctionele/gecombineerde ‘huiskamers van het dorp’(sociale ontmoetingsplaatsen in de centra) die aan meerdere activiteiten ruimte bieden en waar verschillende doelgroepen en verenigingen onderdak vinden: senioren, werklozen, jongeren’. Met geen woord repte Leefbaar 3B over hét kroonjuweel van deze coalitie. Dit zijn de initiatieven uit de samenleving, het recht op chalenge en de resultaten van de met veel klaroengeschal opgezette ‘Alliantiefabriek’ waar het initiatief met betrekking tot de toekomst van ’t Web een prominent product van is. Leefbaar 3B legde donderdagavond een bom onder de breed opgetuigde maatschappelijke participatie en drukte en passant ook nog eens het eigen college een mes in de politieke rug. In menig gemeente zou dit een forse bestuurscrisis opleveren. In Lansingerland noemt Leefbaar 3B dit publiekelijk schofferen van het eigen college “duaal handelen”. Het was opnieuw de voltallige oppositie die het college in bescherming nam door unaniem het initiatief met betrekking tot ’t Web te steunen. Ook de fracties van ChristenUnie en D66 gingen akkoord. “Delen, durven, doen, nieuwe stijl” zullen we maar zeggen.

De raadscommissie kon zich verenigen met de gepresenteerde toekomstvisie van de Bibliotheek Oostland. Eerdere forse bezuinigingen zullen de komende jaren stap voor stap worden gerepareerd. Veel debat was er over de toekomst van De Snip in Bleiswijk centrum. Wat de fracties van PvdA, D66 en ChristenUnie betreft voldoet de grove schets van de toekomstige bestemming die het college presenteerde. Die moet nog verder worden uitgewerkt. Belangrijk voor ons is dat de gemeente, net als bij ’t Web, grip blijft houden op de Snip als maatschappelijk vastgoed. Voor de fracties van VVD, WIJ, GroenLinks en CDA was de ‘visual essay’ die het college presenteerde over de toekomstige invulling van de Snip niet voldoende uitgewerkt. Er dreigde vervolgens een impasse in de besluitvorming omdat deze partijen wél de plannen rond de toekomst van ’t Web steunen maar dus (nog) niet de daaraan gekoppelde plannen over de Snip. In de aanloop naar de raadsvergadering van 1 juni zullen de betrokken partijen met elkaar onderzoeken welke oplossing in de vorm van bijvoorbeeld een motie/amendement te bedenken is om zowel het plan ’t Web als het plan De Snip veilig te stellen. Behalve de bibliotheek zijn in de Snip momenteel het Bleiswijks museum en ook het kantoor en de activiteitenruimte van Humanitas Lansingerland gevestigd. Ook zonder de bibliotheek valt er in de Snip dus nog heel wat te beleven. Dit bleef donderdagavond compleet onderbelicht. Wordt op 1 juni vervolgd!

Beroemde halte bij de Bonfut in Rotterdam

GOED NIEUWS VOOR ONS OPENBAAR VERVOER

In januari heeft de gemeenteraad de zienswijze op het Programma van Eisen bus van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag vastgesteld. Inmiddels heeft de raad de Nota van Beantwoording ontvangen van de Metropoolregio. Daarin geeft de Metropoolregio aan dat de busverbinding naar Bleiswijk een R-net lijn wordt. Daarmee is de verbinding met Bleiswijk niet alleen een verplicht voorgeschreven lijn, maar bovendien verzekerd van hoogwaardige bediening.

In de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit Metropoolregio is inmiddels het RET-rapport over de meerkosten van een nachtmetro ter sprake gekomen. De uitwerking hiervan wordt meegenomen met toekomstige dienstregelingsvoorstellen. Daarbij geldt wel dat de meerkosten binnen het bestaande OV-pakket opgevangen moeten worden. Dat betekent dat er elders minder OV rijdt. Dit dient integraal afgewogen te worden. Wethouder Simon Fortuyn heeft zich hard gemaakt om de nachtmetro een uur langer te laten rijden in het weekend en de benodigde middelen van 600.000 euro door de Metropoolregio te laten dekken. Zie ook ons PvdA weekverslag 9 van 2017 op https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-maart-2017/

Het college is van plan om in de concept-zienswijze op de ontwerp Kadernota OV van de Metropoolregio een passage over nachtvervoer op te nemen. Deze wordt naar verwachting in juni aan de commissie Ruimte voorgelegd. De PvdA fractie is al sinds 2012 met de komst van de nacht metro bezig. Het ziet er nu naar uit dat deze droom nu eindelijk werkelijkheid gaat worden!

Bonfut

REKENKAMER OVER TOEGANG TOT JEUGDZORG IN LANSINGERLAND

Doel van het onderzoek van de Rekenkamer was te achterhalen of de toegang tot jeugdhulp via de Gemeente en het CJG Lansingerland op adequate wijze plaatsvindt en welke resultaten met het preventief jeugdhulpbeleid worden behaald.

De PvdA fractie heeft destijds dit onderzoek niet in de top 3 van wensen voor rekenkameronderzoek geplaatst, omdat wij het te vroeg vonden om zo snel al een dergelijke evaluatie te doen. De transitie was immers pas in 2015 begonnen, dus het onderzoek beslaat maar een periode van anderhalf jaar. Een aantal opstartproblemen rondom de toegang naar de jeugdhulp werden door college en andere betrokken partners al in een vroeg stadium erkend. Ook werd er snel naar adequate oplossingen voor de eventuele problemen gezocht. Ook voor onderzoek naar ‘resultaten van preventief jeugdhulpbeleid’ vonden wij het te vroeg. De preventie zou immers pas goed uit de verf gaan komen bij implementeren van de transformatieagenda. Een onterechte aanname is overigens dat preventie leidt tot minder gebruik van de zwaardere zorg. Enerzijds is dat waar, anderzijds leidt de vroege, uitgebreide opsporing van problematiek tot meer diagnoses en daarmee potentieel structureel hogere kosten voor jeugdzorg. Uit een recente brief die het college onlangs op het RIS plaatste, wordt al gewaarschuwd voor stijgende structurele kosten voor jeugdhulp in Regioverband.

Ondanks dat we het onderzoek te vroeg vonden, zijn de aanbevelingen zo algemeen van aard dat we ons er wel in kunnen vinden. Wij steunen het college in haar wens om voorlopig toch door te gaan met het bestaande toegangsmodel, omdat men dat nu eindelijk op de rails heeft en pas later echt goed kan evalueren.

Twee punten waar wij als fractie PvdA extra aandacht voor vraagt::

  • Het lage aantal beschikbare uren voor schoolmaatschappelijk werk in Lansingerland in vergelijking met buurgemeenten. Dit bemoeilijkt vroege opsporing van problemen en de preventie van grotere problematiek. We zullen dit in later stadium weer agenderen.
  • Het feit dat er geen resultaten van jeugdhulp aanbieders worden gemeten, zodat er niet op prestaties kan worden gestuurd. Dit is vooral jammer, omdat de aanbestedingen in de transformatieperiode zijn begonnen en niet altijd snel zijn terug te draaien.

Rodenrijseweg

SNELLER BOUWEN OM HET GRONDBEDRIJF GEZOND TE HOUDEN

Afgelopen woensdag boog de commissie Algemeen Bestuur zich over de actuele cijfers van ons grondbedrijf. Sam de Groot was onze woordvoerder. Het belangrijkste risico voor het grondbedrijf is volgens de PvdA-fractie het college zélf. Bouwen we momenteel wel snel genoeg en met name voor de groepen die er het meeste behoefte aan hebben? Het tekort op het grondbedrijf loopt snel terug. In 2013 nog ruim 120 miljoen en nu nog (maar) ruim 30 miljoen. Wie weet, verdwijnt dit tekort de komende jaren nog. Het college wil in 2017 in totaal 360 huizen bouwen, in 2018, 475 huizen, in 2019, 725 huizen en in 2020, 850 huizen. Waarom in 2018 al geen 800 huizen? Waarom wordt de bouwcapaciteit niet opgevoerd nu het ijzer heet is? Waarom die veel te lange ontwikkeltermijnen niet versnellen? In 2023 moeten we écht klaar zijn met de huidige taakstellingen. Het college gaat nog steeds uit van 2030.

De huidige weerstandsratio van 1.5 is prachtig. We hebben nu voldoende reserves om realistische risico’s op te vangen. We hebben nu ook voldoende ruimte om in onze grondexploitaties veel meer aandacht te gaan besteden aan de bouw van sociaal bereikbare huurwoningen, vrije sectorhuurwoningen tot 850 euro p/m en betaalbare starterswoningen van 140.000-200.000 euro dan nu gepland zijn. In Lansingerland stonden volgens de website Funda op 3 mei nog 365 woningen te koop. Een woning met een prijs lager dan 2 ton kwam er in dit overzicht niet voor. Onze gemeente is onbetaalbaar geworden voor starters op de woningmarkt en mensen met een modaal (gezins)inkomen. Jongeren tussen 20-30 jaar die het ouderlijk huis vaarwel willen zeggen, verhuizen noodgedwongen naar betaalbare huizen buiten onze gemeente. Daarmee raakt de samenstelling van onze bevolking uit het evenwicht met alle negatieve gevolgen van dien. Er zijn nog maar weinig twintigers en begin dertigers te vinden in onze gemeente die een eigen woonruimte kunnen vinden. Lansingerland gaat de komende jaren nog ongeveer 4500 nieuwe huizen bouwen. Het college zegt zich op basis van een aangenomen PvdA & Leefbaar 3B motie in te zullen spannen om in de periode tot 2020 circa 300 woningen tussen € 140.000 en € 180.000 en woningen met een markthuur tot circa € 850 voor starters te bouwen. Dit is nog geen 7% van het totaal aantal nog te bouwen woningen. Een druppel op de gloeiende plaat.

Het streven van het college is om het aantal sociale huurwoningen in Lansingerland (per 1-1-2012: 4.122 woningen) in de periode tot 2020 minimaal gelijk te laten blijven en de toename afhankelijk te laten zijn van de ontwikkeling van de doelgroep in de eigen gemeente. In de praktijk zullen er in de Berkelse Westpolder ongeveer zo’n 10% sociaal bereikbare huurwoningen worden gebouwd. Het aantal sociaal bereikbare huurwoningen zal de komende jaren fors onder de tot op heden breed geaccepteerde norm van 20% sociaal bereikbare huurwoningen komen te liggen. Betaalbaar wonen voor mensen met een modaal of lager inkomen wordt in Lansingerland vrijwel onmogelijk. Die moeten hun heil elders gaan zoeken. Lansingerland bouwt in de praktijk vooral voor de woon-elite. Voor mensen met een modaal of lager inkomen is hier kennelijk geen plek. Het blijft een raadsel dat onze buurgemeenten en ook de provincie Zuid-Holland dit blijven pikken. Betaalbaar wonen wordt voor de PvdA een top-prioriteit in de volgende raadsperiode. Wethouder Ankie van Tatenhove vertelde dinsdagavond dat de regionale prognoses met betrekking tot de planning van nieuw te bouwen woningen in onze regio momenteel in beeld wordt gebracht. Dit geldt ook het aantal te bouwen sociaal bereikbare huurwoningen.

Westpolder Berkel

PVDA BESCHOUWT SNEL INTERNET ALS EEN ALGEMENE NUTSVOORZIENING

De raadscommissie Ruimte sprak afgelopen week over de rol van de gemeente bij de bevordering van snel internet overal in onze gemeente. Volgens het college is de gemeente over het algemeen goed voorzien van snel internet. Slechts een klein percentage (3,5%) beschikt niet over snel internet. Toch kunnen de consequenties volgens het college erg vervelend zijn voor de inwoners en ondernemers die het betreft. Inwoners en ondernemers krijgen in toenemende mate te maken met een overheid die kiest voor een verdergaande digitalisering van producten en diensten. De overheid maakt hierbij geen onderscheid tussen kernen en buitengebied.

Het college vindt dat de gemeente actiever zou kunnen faciliteren dan in de huidige situatie het geval is en dit‘ casegericht’ aan te gaan pakken. Dit om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de gemeente ook echt aansluiten aan de wensen van inwoners en ondernemers. ‘Per case zou gericht gekeken kunnen worden naar wat er voor nodig is om het initiatief verder te brengen. Daarbij kan onder meer gekeken worden naar de volgende oplossingsrichtingen: 1. Een verlaging van de degeneratiekosten; 2. Subsidie ter hoogte van de legeskosten; 3. Een verlaging van de vereiste graafdiepte; 4. Mogelijkheden voor staatsteunachtige constructies. Hierbij kan gedacht worden aan lokale leningen, bijvoorbeeld in de vorm van een lokaal revolverend fonds. Dit fonds zou bijvoorbeeld kunnen voorzien in een lening voor eenmalige aansluitkosten indien inwoners en ondernemers aanlopen tegen de financiering hiervan. Geadviseerd wordt om het instellen van een eventueel lokaal revolverend fonds of een gelijksoortige oplossing te koppelen aan een directe case, ter onderbouwing van de nut- en noodzaak van een dergelijke regeling’, zo stelt het college voor. Het college wil ongeveer €50.000 te reserveren voor externe specialistische ondersteuning

Snel internet moet in Lansingerland volgens de PvdA-fractie een algemene nutsvoorziening worden. Net als gas, licht en water. Dit past bij een gemeente die tot de top van de Nationale top 10 van economisch sterke gemeenten behoort. Essentieel voor het economische vestigingsklimaat en voor de economische innovatie. Dit uitgangspunt past bij de motie van Agnes Mulder (CDA) en Astrid Oosenbrug (PvdA) van 27 oktober 2016 met het verzoek om in de EU te pleiten voor versoepeling van de staatssteunregels voor de aanleg van snel internet. Deze motie is toen op verzoek van minister Kamp aangehouden. Voor wat de gemeente betreft bepleit de PvdA fractie een trekkersrol van de gemeente die verder gaat dan de traditionele faciliterende rol.

Rond de zomer van 2017 zal de minister de Tweede Kamer informeren over het onderzoek van de Universiteit Groningen, de ontwikkelingen in de provincies, de voortgang van het Kennisplatform Snel Internet en het platform samensnelinternet.nl, de koepelregeling, en zijn gesprekken met de Europese Commissie over een herijking van de staatssteunregels. De Europese Commissie zoekt momenteel stap voor stap naar oplossingen binnen de huidige wettelijke kaders die nog steeds uitgaan van voorkomen van marktverstoring. Een actievere faciliterende rol door de gemeente is zeker een stap vooruit. Het zou het college sieren wanneer daarbij ook de grenzen van de huidige regelgeving worden opgezocht.

Westpolder Berkel

JAARREKENING 2016 ZIET ER ZEER ZOMERS UIT!

Afgelopen woensdag besprak de commissie Algemeen Bestuur met Petra Verhoef als onze woordvoerder op een zomerse & zonnige avond de evenzo zonnige jaarrekening 2016. Het is goed om onze bijdrage aan het commissiedebat van vorig jaar over de jaarrekening 2015 er eerst nog eens op na te lezen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/05/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-april-13-mei-2016/ Wat blijkt, er is ook in 2017 weinig nieuws onder de zon. De gemeente Lansingerland sluit 2016 af met voor de 10de keer een ruim positief resultaat. Een bizar jubileum!

De Jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 6,5 miljoen. Van dit resultaat wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,2 aan incidentele budgetten over te hevelen naar 2017. Per saldo resteert dan een positief saldo van € 5,3 miljoen. In de najaarsnota werd nog uitgegaan van een positief resultaat van € 2,9 miljoen. Het positieve verschil met de najaarsnota bedraagt derhalve € 2,4 miljoen. Het college houdt bijna 2 miljoen euro over op de budgetten voor jeugd, WMO & Participatie. Hetgeen gezien de krapte van de budgetten opvallend genoemd mag worden. Zo houden we fors over op de bijzondere bijstand, de PGB’s voor jongeren en de huishoudelijke ondersteuning. Het budget voor inkomensondersteuning is maar voor 74% benut (pg. 54). Een grondige analyse door het college is nodig. Dat wordt in juni pas mogelijk wanneer de Jaarrapportage Sociaal domein verschijnt, zo meldde wethouder Van Tatenhove. De PvdA-fractie is heel benieuwd hoe de vork precies in de steel steekt.

Vorig jaar was er een aanzienlijk overschot op het budget voor het sociale domein. Dit baarde de PvdA fractie ook toen zorgen. Een toen door Leefbaar 3B en PvdA ingediend amendement om het voordelige resultaat te doteren aan een nieuwe, voor een periode van drie jaren, te vormen bestemmingsreserve, haalde het in juni 2016 niet. Dit was fnuikend voor de beeldvorming. Ook nu is er bijna 2 miljoen over. De PvdA fractie vraagt aan de collega fracties of er een basis is om zo’n amendement opnieuw in te dienen. Met het weerstandsvermogen, nodig om financiële tegenvallers op te vangen, gaat het goed. De gemeente Lansingerland streefde vorig jaar nog naar een ratio van 1,2 op de lange termijn. Bij de Najaarsnota 2016 werd nog een ratio van 1,1 verwacht per eind 2016. Door het hogere saldo van de jaarrekening 2016 dan werd voorzien bij het opstellen van de Najaarsnota 2016 en het positieve resultaat van de herziening grondexploitaties (en afname van het risicoprofiel van de grondexploitaties) is de ratio eind 2016 circa 1,5. Gezien de bouwprognoses voor de komende jaren (het bouwtempo gaat omhoog van 475 in 2018 naar 850 in 2020) en omdat het einde van het Vinex-bouwen nu eindelijk in zicht komt, heeft de gemeente Lansingerland het financiële lek eindelijk boven. De Jaarrekening 2016 laat nog een bedrag van 275 miljoen aan vaste schulden zien. Hoe sneller we gaan bouwen, hoe sneller we hiervan af zijn. Uiteindelijk zal er een bedrag van ongeveer 130 miljoen euro resteren. Een leningenpakket dat de reguliere investeringen afdekt. Kortom: De Jaarrekening 2016 biedt meer dan voldoende basis om toekomst met veel vertrouwen tegemoet te zien. De blik moet op de toekomst gericht worden: werken aan voorzieningenpakket dat hoort bij een stad van 70.000 inwoners, sneller en voor iedereen bouwen met een krachtig gemeentebestuur als trotse trekker. De PvdA-fractie zal bij de besluitvorming in de raad over de Jaarrekening op 15 juni een amendement indienen waarin het voordelig resultaat op de uitvoering in het sociale domein apart wordt gezet. Te overwegen is om dit bedrag speciaal te bestemmen voor de versterking van het gemeentelijke armoede- en minimabudget.

Hondentraining & hondenopvang Anjerdreef

HONDENOVERLAST IN RODENRIJS

Een bewoner van de Rodenrijse Anjerdreef kwam woensdagavond mede namens zijn buren inspreken in de commissie Ruimte over de overlast veroorzaakt door de hondentraining en het hondenopvangcentrum die gevestigd zijn op een terrein bij de Anjerdreef, vlakbij station Rodenrijs. Daar was vroeger een afvalwaterzuivering gevestigd en na het verdwijnen daarvan is de grond verkocht. Sinds 2015 zijn er twee bedrijven op gevestigd, een hondentrainingscentrum ‘Dogtopia’ en een hondenopvangcentrum ‘Storumloop’. De inspreker: “De vaak langdurig en hard blaffende honden geven ernstige geluidsoverlast. Het bijbehorende autoverkeer met honden brengt de verkeersveiligheid, zeker op piektijden, in gevaar, zowel op de Anjerdreef alsook op de toegangsweg door het park naar het voormalige wateringzuiveringsterrein waarbij het wandelpad in het park wordt doorkruist. In- en uitrijdende en kerende auto’s voor het toegangshek brengen schade toe aan het naastliggende gemeentelijke gazon. Verschillende bewoners hebben in de afgelopen maanden een klacht ingediend bij de gemeente.

En: “Gangbaar beleid in gemeenten is dat voorzieningen voor hondendagopvang en trainingen in een buitengebied worden geplaatst en niet in een woonwijk gezien de mate van overlast. Wij betreuren het dat wij als bewoners niet direct betrokken zijn geweest bij de verdere ontwikkeling van dit gebied. De bewonersgroep Anjerdreefbuurt doet een dringend beroep op u om de twee bedrijven Storumloop en Dogtopia te laten verplaatsen naar een buitengebied waar deze thuis horen. Ten aanzien van het betreffend gebied nodigen wij u dringend uit om te bezien of hier een openbaar groenvoorziening kan worden gerealiseerd”. Tot zover de inspreker. Sam de Groot stelde vervolgens n.a.v. deze inspraak in de rondvraag van de commissie Ruimte de volgende vragen stellen aan het college:

  1. Past de ontwikkeling van een hondentraining en hondenopvangcentrum op het terrein bij de Anjerdreef binnen het van toepassing zijnde bestemmingsplan?
  2. Voldoet de komst van deze voorzieningen aan de regels die overlast willen tegengaan?
  3. Waarom zijn de omwonenden door de gemeente niet vooraf betrokken bij deze ontwikkelingen?
  4. Wat gaat het college hier verder aan doen? Wethouder Jeroen Heuvelink gaf aan dat ontwikkeling van een hondentraining en hondenopvangcentrum op het terrein bij de Anjerdreef niet in het geldende bestemmingsplan past. Volgens de wethouder is het mogelijk om in het geval van kleine afwijkingen van het bestemmingsplan, er was daar al sprake van een honden uitlaatplek, toch een omgevingsvergunning te verstrekken. Dat is in februari 2015 gebeurd na toetsing door de DCMR waarbij de afstand van 50 meter tussen de huizen aan de Anjerdreef en de geluidsbron als voldoende werd beschouwd. Het is volgens de wethouder bij het verstrekken van zo’n omgevingsvergunning niet aan de gemeente maar aan de aanvrager in kwestie om de omwonenden te informeren. Momenteel loopt er een nieuw DCMR onderzoek waarin gemeten wordt of de daadwerkelijke geluidsproductie die veroorzaakt wordt door hondengeblaf in de praktijk overeenkomst met de normen binnen verleende vergunning. Mocht dit niet zo zijn dan kan de gemeente ingrijpen. De PvdA fractie zal met de bewoners van de Anjerdreef overleggen wat zij van de reactie van de wethouder vinden. Op het eerste oog vinden wij het verhaal dat in geval van een te verlenen omgevingsvergunning de aanvrager contact op moet nemen met de omwonenden vreemd. Als hoeder van de burgerparticipatie ligt het toch voor de hand dat de gemeente dit zélf doet. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van het nieuwe onderzoek door DCMR. Wordt dus vervolgd!

WAT GAAT ER MET DE GEBRUIKERS VAN DE SMITSHOEK GEBEUREN?

In weekverslag 15 berichtten wij uitvoerig over de schriftelijke vragen die wij stelden over de toekomst van de Smitshoek en het lot van al die mensen die nu met plezier gebruik maken van de faciliteiten die dit gebouw in Bergschenhoek biedt. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/05/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-mei-2017/ Afgelopen week spraken wij met een viertal gebruikers van deze locatie. Zij vertelden ons hun verhaal over bijna 3 jaar van slechte informatie en onzekerheid of hun activiteiten nog wel doorgang zouden kunnen vinden. Elke week is er in de Smitshoek inloop voor bridgers, koersbal, klaverjassers, koorleden en biljarters. Zo’n 600-700 in de week. Deze groep dreigt nu versplinterd te worden. Bovendien komen zij soms voor hoge kosten te staan vanwege zaalhuur elders. Leon Hoek van WIJ Lansingerland sneedt deze kwestie in overleg met ons aan tijdens de rondvraag van de commissie Samenleving. Hij schetste de ontstane forse onrust. Wethouder Van Tatenhove vertelde dat alle activiteiten die in de Smitshoek door de SWL georganiseerd werden, verhuizen naar de Stander. De bridgeclub gaat naar Rehoboth. Ook stelde zij dat er een oplossing voor de biljartclub in de maak is. Gebouw het Berghonk in Bergschenhoek is daarvoor in beeld en ‘het gesprek daarover ziet er goed uit. De afspraken over de financien zijn echter nog niet rond’, zo meldde zij monter.

Daar zit volgens de PvdA-fractie precies de kneep. Vanaf 2018 moet de nu 26 leden tellende biljartclub voor de huur van een slecht onderhouden zaal in het Berghonk liefst 5000 euro per jaar gaan betalen. Nu is de bijdrage nog te verwaarlozen. De PvdA-fractie vraagt zich af of hier geen forse mouw aan te passen valt. Ook het college is niet gebaat bij blijvende maatschappelijke onrust. De gebruikers van de Smitshoek hebben niet om deze verandering gevraagd. Deze operatie heeft dus een prijs voor college & SWL. Wij zullen daarom volgende week over deze kwestie aanvullende schriftelijke vragen aan het college gaan stellen.

Smitshoek

TOT SLOT

Aanstaande maandagavond is er om 19.45 in Rehoboth Berkel een Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Lansingerland. Daarin een eerste debat over het verkiezingsprogramma 2018-2022. Dinsdagavond is er de maandelijkse bestuursvergadering van onze afdeling. Het gaat om een korte week want donderdag is het Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna ligt Lansingerland stil. Wel verschijnt er op vrijdag 26 mei gewoon een (kort) weekverslag met aandacht voor de Kadernota 2018 die één dezer dagen zal verschijnen.

Wat deden we in 2015 in dezelfde periode? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/05/21/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-18-22-mei-2015/

Het was toen de week waarin de Kadernota 2015 verscheen, wij schriftelijke vragen stelden aan het college over de ‘toetsing van de lokale solidariteit’ in het kader van de ‘Maand van de Lokale Solidariteit’, wij de beantwoording door het college over de wachttijden om in aanmerking te komen voor een sociaal bereikbare huurwoning onder de loep namen, wij debatteerden met de commissie Samenleving en de wethouder over de grip op de transitie en de voorbereiding op de transformatie met betrekking tot de decentralisaties op het sociale domein. Het was toen ook de week waarin helder werd dat de locatie van de Prins Mauritsschool in Berkel Noord gedurende de komende vijf jaren behouden blijft.

Het citaat van deze week komt van Pijnacker-Nootdorp TV. Die kopt: “Lastenverlichting in Pijnacker-Nootdorp, OZB in 2018 omlaag”. Het citaat: “De onroerendezaakbelasting in Pijnacker-Nootdorp kan in 2018 omlaag, om op die manier een lastenverlichting voor de inwoners van de gemeente tot stand te brengen. Ook voor bedrijven kunnen de gemeentelijke lasten omlaag. De zogenaamde precariorechten, die volgens een uitspraak van de gemeenteraad volgend jaar al met een ton worden gekort, kunnen wat het college van B & W betreft in 2017 helemaal worden afgebouwd. Daarmee komt de totale lastenverlichting uit op een half miljoen euro”.

 Onze buren geven het goede voorbeeld. De PvdA in Lansingerland zet zich al sinds het voorjaar van 2016 in om ook hier de OZB met 10% te verlagen. Dit kost ruim 1 miljoen. Tot op heden zonder succes. Pijnacker-Nootdorp is een goede buur maar ook een concurrent als het om aantrekken van nieuwe inwoners gaat. Lansingerland moet oppassen dat het zich niet uit de markt prijst! De Kadernota 2018 die volgende week verschijnt moet eindelijk soelaas gaan bieden.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 19 mei 2017

Moskee Wilderszijde is bijna klaar

Westpolder Berkel

Westpolder Berkel

Wolfert Bergschenhoek

Op weg naar de Coolsingel!

Anjerdreef Rodenrijs

Bonfut