20 februari 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 16 – 20 FEBRUARI 2015

Dit 7de weekverslag in 2015, aflevering 341 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad debatteerde over ons amendement over de toekomstige visie op onderwijshuisvesting, de CDA fractie een lege huls presenteerde, de toegankelijkheid van Berkel centrum voor mensen met een handicap een forse stap vooruit maakte, onze fractie schriftelijke vragen stelde over de stand van zaken met betrekking tot kunst & cultuur in Lansingerland, de RET onze schriftelijke vragen over de OV-chipkaart beantwoordde en ook de planvorming rond de A13/A16 weer de nodige aandacht van de raad vroeg.

TOEGANKELIJKHEID BERKEL CENTRUM WEER EEN STAPJE VOORUIT

In weekverslag 2 (https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-januari-2015/ ) berichtten wij over het raadscommissiedebat over de toegankelijkheid van de openbare ruimten in Lansingerland voor mensen die rolstoel, scootmobiel of rollator afhankelijkheid zijn of anderszins slecht ter been zijn. Zorgorganisatie Middin maakte een leuke film (Kijk nou, aflevering 45) naar aanleiding van dit debat. De bewoners Monique & Rens van de Carré woningen van Middin aan de Oudelandselaan spelen in deze film de hoofdrol. Dik waard om te bekijken: www.middin.nl/over-middin/kijk-nou

Naar aanleiding van dit debat maakte onze fractie de afspraak met wethouder Simon Fortuyn om samen met de bewoners van Middin te bezien hoe met name Berkel centrum beter toegankelijk kan worden gemaakt voor mensen met een beperking. Dit gesprek vond afgelopen dinsdagavond plaats in aanwezigheid van vele bewoners en ook de wijkbeheerder Berkel van de gemeente, Sylvia Lassooy. Samen werden alle geconstateerde belemmeringen doorgenomen en met een goed resultaat. De gemeente gaat zorgen voor een betere aansluiting van de brug bij de Berkelse passage aan de aansluitende trottoirs, de aansluiting van de trottoirs aan de winkels worden waar mogelijk aangepast, er wordt bekeken of de looproute over het parkeerterrein bij Albert Heijn veiliger kan worden ingericht, de chaos van geparkeerde fietsen ter plaatse wordt opgelost en er wordt onderzocht of de oversteek over de Oudelandselaan veiliger kan. Ook een te hoge heg die voor rolstoelers het uitzicht beneemt wordt als het even kan in overleg met de omwonenden gesnoeid. Ook zal de gemeente strenger gaan handhaven tegen fietsers die in strijd met de verordening hun fiets plaatsen op de hellingbaan bij station Westpolder richting Den Haag. Daar kan nu geen enkele rolstoeler meer langs.

Wij spraken af dat de wethouder en zijn ambtelijke adviseur over 8 weken weer op bezoek komen bij de bewoners van Middin om de stand van zaken met elkaar door te nemen. De bewoners waren erg tevreden over de manier waarop hun problemen waren opgepikt. Wij ook. Wordt over 8 weken dus vervolgd!

Bezoek wethouder Simon Fortuyn & PvdA fractie aan Middin Berkel

Bezoek wethouder Simon Fortuyn & PvdA fractie aan Middin Berkel

SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER DE STAND VAN KUNST & CULTUUR

Het is momenteel nogal stil van de zijde van het college als het gaat om nieuwe plannen, ideeën en initiatieven op het gebied van kunst en cultuur in Lansingerland. De PvdA fractie stelde afgelopen week dan ook schriftelijke vragen aan het college over de precieze stand van zaken. Vooral de durende onduidelijkheid over het plaatsen van kunst in de buitenruimten van Lansingerland baart ons zo langzamerhand grote zorgen. Bovendien ontbreekt er in Lansingerland een, in andere gemeenten van gelijke grootte & belang, een samenhangende en inspirerende gemeentelijke kunst & cultuur aanpak.

De PvdA fractie stelde de volgende vragen aan het college:

 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de plaatsing van kunst in/op:
 • Bedrijventerrein Oudeland (Gebakken Landschap);
 • Berkel centrum (herplaatsing carillon);
 • Annie M.G. Schmidtpark;
 • Westpolder Berkel (in plaats van kunst in de Zilvergracht);
 1. Welke budgetten en tot welk bedrag zijn er voor de plaatsing van kunst in de openbare ruimten nog beschikbaar?
 2. Hoe staat de realisering van deze kunst in de tijdsplanning?
 3. Welke budgetten voor kunst in de openbare ruimten en tot welk bedrag zijn er sinds 2012 geschrapt? (inclusief de fondsen);
 4. Welke visie & initiatieven gaat het college ontwikkelen op het gebied van de bevordering van kunst & cultuur in Lansingerland? Zo ja, wanneer? Zo ja, hoe ziet het college daarin de rol van de burgerparticipatie?

Over 30 dagen weten wij meer. Mogelijk agenderen wij vervolgens de beantwoording van onze vragen ter bespreking in de raadscommissie Samenleving.

DSC03639

MOTIE ‘RIGHT TO CHALLENGE’ IS EEN LEGE HULS

De CDA fractie kwam tijdens de afgelopen raadsvergadering met een motie waarin er voor gepleit werd dat een buurt, vereniging of bedrijvengroep het recht heeft om binnen zijn werkgebied gemeentelijke voorzieningen te beheren en/of onderhouden wanneer zij daarom, mits voldoende onderbouwd, verzoeken. De CDA motie roept het college op om ‘The Right to Challenge te betrekken bij de dialoog met de samenleving en wijkgericht werken en ‘The Right to Challenge’ ook nadrukkelijk te agenderen bij gesprekken met het Economisch Platform van onze gemeente.

Onze fractie heeft bij de voorbereiding van deze motie intensief contact gehad met de CDA fractie en voorgesteld om de motie op een aantal punten aan te scherpen en van stevigere kaders te voorzien. Allereerst stelden wij aan het CDA voor om nadrukkelijk ook het volledige sociale domein op te nemen. De focus ligt nu in de motie met name op het fysieke domein en veiligheid. Dat vinden wij te smal. Ten tweede stelden wij voor om het ‘right to challenge’ niet alleen toe te passen op ‘buurten’ of bedrijvengroepen, maar ook op particulieren en maatschappelijke organisaties/verenigingen. Ten derde gaven wij aan om het ‘Right to Challenge’ goed juridisch en staatsrechtelijk te verankeren. (Artikel 1 van de Grondwet, met name vanwege het gelijkheidsbeginsel). Tot slot stelden wij voor om de spreekwoordelijke boter bij de vis te doen: er moet bij de begroting van 2016-2019 budget gereserveerd worden voor goed onderbouwde initiatieven, volgens de normen die het college moet gaan vaststellen. De CDA fractie kon zich echter niet vinden in onze aanvullingen die hun oorspronkelijke motie nog enige body moesten geven. Zij zien dit meer als een kwestie van uitwerking. Voor ons zijn onze aanvullingen vanwege de kaderstellende rol van de raad echter essentieel. Kortom: de motie zoals die er nu ligt is wat ons betreft een lege huls, een mooi-weer-verhaal over burgerparticipatie rondom de gemeentelijke groenperkjes. De PvdA fractie stemde dan ook tegen de CDA motie.

AD/RD dd. 20.02.2015: PvdA als de échte onderwijspartij!

AD/RD dd. 20.02.2015: PvdA als de échte onderwijspartij!

VISIE OP TOEKOMSTIGE ONDERWIJSHUISVESTING

In weekverslag 6 (https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-februari-2015/ ) berichtten wij dat Sam de Groot tijdens de raadscommissie Samenleving van begin februari voorstelde om de blik vooral op de toekomst te richten: “Lansingerland vraagt om een visienota Onderwijs waarin heldere en toetsbare kaders worden geformuleerd met betrekking tot de onderwijshuisvesting en aanpalende maatschappelijke sectoren. Uiteraard zit daar een financieel plaatje aan vast. De meeste fracties in de raad gaven aan te voelen voor zo’n visienota. Wethouder Heuvelink riep zelfs zo’n nota “Hartstikke goed te vinden”. De PvdA fractie presenteerde bij monde van Petra Verhoef tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 februari dan ook een amendement van deze strekking.

Petra gaf aan dat Lansingerland per jaar 2.2 miljoen euro meer aan onderwijs uitgeeft dan het rijk beschikbaar stelt. Dit is deels te verklaren uit het feit dat we een jonge gemeente zijn en we in de afgelopen jaren dus in hoog tempo, vrij pragmatisch, voldoende kwalitatief goede onderwijshuisvesting hebben laten bouwen. Daarnaast vallen de meerjarige financiële overeenkomsten met de onderwijsinstellingen soms ongunstig uit voor de gemeente en is de rijksbijdrage lager geworden. De diverse onderzoeken naar uitgaven aan onderwijs leveren helaas geen verdere verduidelijking, en dat is vervelend, gezien de investering. Toch ziet de PvdA fractie geen heil in het verder onderzoeken van de oorzaak van hoge onderwijsbestedingen omdat er geen toetsbare kaders zijn en de gemaakte overeenkomsten nu eenmaal voor langere tijd zijn vastgelegd. Wij richten de blik dus liever op de toekomst en horen van het college graag wat de brede visie is op de toekomst van het onderwijs in Lansingerland. Dat deden wij tijdens de raadsvergadering via het volgende amendement dat door ons mede ingediend werd namens D66, VVD en WIJ Lansingerland:

Besluit:

 1. De aanbevelingen zoals genoemd in punt 2 van de brief van de Rekenkamer Lansingerland van 7 januari 2015, nr. RL/1501/PH/YF/CS (115.0028) over te nemen met uitzondering van aanbeveling 2;
 2. De door de Rekenkamer geformuleerde conclusies in dezelfde brief voor kennisgeving aan te nemen;
 3. Het college opdracht te geven om een “Visienota Onderwijshuisvesting in Lansingerland” op te stellen waarin de volgende bestanddelen zijn verwerkt:
 • De gemeentelijke ambities & toetsbare doelen ten aanzien van het aanbod en de kwaliteit van onderwijshuisvesting, zowel met betrekking tot het basis onderwijs, voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs;
 • De financiële randvoorwaarden waar binnen deze ambities moeten passen waarbij het uitgangspunt is dat het gaat om slimmere besteding van gelden binnen de bestaande financiële kaders;
 • De samenhang en kansen op samenwerking tussen onderwijs en buitenschoolse opvang, kindercentra, preventieve jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg (waaronder de alcohol & drugspreventie), jongerenwerk, aanpak t.a.v. onderwijsachterstand & VVE, cultureel & sportief aanbod, combinatiefunctionarissen en bedrijfsleven te beschrijven;
 • In nauw overleg met de betrokken scholen, andere maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en ouders deze samenhang & kansen om te zetten in nieuwe samenwerkingsinitiatieven;
 • Uit te werken welk type scholen en samenstelling van onderwijsaanbod gewenst is in Lansingerland en wat voor onderwijshuisvesting daarvoor nodig is;
 • Het college te verzoeken deze nota voor eind 2015 aan de Raad voor te leggen.

Met alleen de stemmen van de fracties van Leefbaar 3B (een inmiddels verklaarde niet onderwijspartij) en Partij Neeleman tegen stemde de hele raad voor ons amendement. Wethouder Jeroen Heuvelink, die uiteraard ook zelf dit initiatief had kunnen nemen, kan opgelucht de blik op de toekomst richten. Lansingerland is één van de jongste gemeenten van Nederland. Vele ouders en kinderen zijn afhankelijk van een goed aanbod aan onderwijs in goede gebouwen en een goede samenwerking tussen scholen en andere maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, zorg, buitenschoolse opvang en jongerenwerk. Ook de scholen zelf moeten alle zeilen bijzetten om goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Het debat van donderdagavond kan daarom als historisch worden beschouwd. Wij van de PvdA zijn er trots op dat onze fractie, met Sam de Groot voorop, daaraan een stevige en beslissende bijdrage hebben mogen leveren.

DSC03609

DE KRACHT VAN HET IDEE, EEN OPROEP VAN SAM DE GROOT

Ik loop nu al een tijdje rond bij de gemeenteraad en er is iets wat mij op dit moment erg bezighoud, de stelling die ik veel hoor, zonder geld kunnen we niets. Er komen zo in de loop van de jaren vele vraagstukken en problemen langs in zo’n raad van groot tot klein. Wat mij hierbij op valt is dat wij zelden kijken naar wat nu de oplossing zou kunnen zijn voor een vraagstuk of probleem maar bijna altijd beginnen met het geld. Als er voldoende geld is, komt de oplossing ook wel, die verzinnen we dan wel, of beter nog we vragen het college om de oplossing te verzinnen met het geld dat wij even geregeld hebben. Klaar, opgelost en op naar het volgende vraagstuk. We gedragen ons als Raad als consumenten van oplossingen voor problemen. We kopen het vraagstuk of probleem af.

Vanuit de specifieke rol die de Raad heeft is dit natuurlijk wel begrijpelijk. In principe is de Raad er voor de financiële kaders en het College mag daar dan uitvoering aan geven. Op zich niets mis mee, maar we lopen daar nu wel een beetje op vast. Er is vaak geen geld en dus ook geen oplossing voor een vraagstuk. Wat nu? Dan maar niets doen? Tegen onze maatschappij zeggen dat het `loket` even dicht is tot er weer geld is?

Het wordt tijd dat we producenten van oplossingen worden en dat kan ook. In het dagelijkse leven werk ik bij een commercieel bedrijf en daar begint iets nooit met geld. Er is nog nooit iemand geweest die mij een zak met geld heeft gegeven met de boodschap ga daar maar iets leuks mee doen of zelfs niet voor een concreet vraagstuk of probleem. Het begint allemaal met een idee.

Iemand ziet iets wat hem niet bevalt of heeft simpelweg een idee over hoe iets beter kan en gaat daar mee aan de slag. Het idee rijpt langzaam en door het idee te delen met veel mensen wordt de kracht van het idee getoetst en versterkt. Naarmate er meer mensen bij betrokken worden blijkt of het idee echt waarde heeft of slechts een idee is. Op dat moment gaan mensen geloven in het idee en wordt gekeken of het idee ook uitvoerbaar is en wie en wat daar dan voor nodig zijn. Als er voldoende enthousiasme is blijk je de eerste stappen bij het realiseren van het idee prima te kunnen zetten met hele kleine beetjes geld en vooral veel energie van diegene die er in zijn gaan geloven. Als het idee niet goed genoeg is blijkt dat snel genoeg, echter als het idee echt goed is ontstaat er iets moois, namelijk de wil om het te realiseren. En zo kunnen we ook diverse vraagstukken in onze mooie gemeente aanpakken.

Ons voorstel voor het hebben van ambities met het onderwijs is hier een mooi voorbeeld van. Zeker, we hebben geen geld, en ja we gaan strikt in de leer alleen maar over de schoolgebouwtjes. Het idee is dat wij in onze gemeente goed onderwijs willen met scholen en voorzieningen die daarbij passen. Met dit basis idee willen we aan de slag samen met alle (en dat zijn er heel veel) betrokken partners zoals natuurlijk de scholen, de bibliotheek, verenigingen, jeugdzorg en vele anderen. Het enthousiast maken van alle partners voor het idee kost geen geld, henen vragen hun inspanningen te focussen op het bijdragen aan het realiseren van het idee kost nog steeds geen geld. Een grote stap zetten in het realiseren van een hogere ambitie gaat zeker wel geld kosten maar dan hebben alle partners daar zelf ook baat bij en als de samenwerking robuust genoeg is gaat ook dit lukken.

Ik ben vader van jonge kinderen en wil graag met onze maatschappij vooruit, het moet beter en mooier als we zaken zien die we anders willen. Dus niet eerst de geld-vraag stellen, niet meteen roepen dat we er niet over gaan. Kom met een goed idee en geloof er in, dan gaan we vooruit.

Wie deelt dit idee van Sam? Reacties van onze helpt ons bij onze ideeënvorming. Dus schroom niet: bel of schrijf ons!

Centrum Bergschenhoek

Centrum Bergschenhoek

BRIEF AAN MINSTER I&M OVER ZORGEN A13/A16

De raad ging donderdagavond akkoord met een brief aan de minister I&M waarin zorgen werden geuit over de gang van zaken met betrekking tot het participatieproces door de gebiedstafels. Ook het tijdspad met betrekking tot het besluitvormingsproces door de raden van Rotterdam en Lansingerland is nogal krap. De afsprakenkaart en inpassingsovereenkomst komen pas half maart naar de raden toe en moeten eind mei van een besluit voorzien zijn. Mocht er vertraging optreden of mochten beide documenten kwalitatief onder de maat zijn dan is deze periode van 6 weken te krap en is wellicht opschorting van de besluitvorming naar eind juni noodzakelijk. Dat betekent dat dan de ter visielegging van het ontwerp Tracébesluit een maandje moet opschuiven, zo meldt de raad aan de minister.

Deze brief is afgestemd met onze PvdA collega’s in de raad van Rotterdam. Zij delen de inhoud van de brief en hadden de brief ook graag door de Rotterdamse raad zien vastgesteld. Ons contact met de Rotterdamse woordvoerder in dit dossier Barbara Kathmann is zeer intensief. Inhoudelijk en strategisch zitten wij goed op één lijn. Samen gaan wij natuurlijk, wanneer de afsprakenkaart en de inpassingsovereenkomst beschikbaar zijn, verder aan de slag met ons Kamerlid Duco Hoogland. Na het ordedebat om de A13/A16 afgelopen donderdagmorgen op de agenda van de raad van Rotterdam te krijgen, berichtte Barbara Kathmann via Twitter het volgende: “Leefbaar Rotterdam D66, VVD, CDA, Christen Unie/SGP blokkeren het debat in de raadsvergadering over A13/A16. Betrokkenen A13/A16 worden weer niet serieus genomen”.

Gerard Bovens meldde donderdagavond tijdens de Lansingerlandse raadsvergadering dat de Lansingerlandse PvdA fractie alleen maar met deze brief wilde meegaan wanneer ook de Rotterdamse raad zich in meerderheid bij ons Lansingerlandse gezelschap wilde voegen. “Vanmorgen wees de Rotterdamse coalitie, versterkt met de VVD en de CU/SGP, evenwel een orde voorstel om de A13/A16 op de agenda van de Rotterdamse raad te zetten af. Dat maakte het de Rotterdamse PvdA fractie onmogelijk om een motie in te dienen met dezelfde strekking als de brief van de raad van Lansingerland. Gezien deze gang van zaken en de verklaarde steun van onze Rotterdamse PvdA collega’s gaan wij toch met het voorstel mee om een brief aan de minister van I&M te sturen”, aldus Gerard.

De Raad van Lansingerland stelde vervolgens de brief unaniem vast. Misschien dat CDA en VVD fracties nu alsnog contact opnemen met hun Rotterdamse collega’s om tot een ook voor hen gezamenlijke aanpak te komen.

Vorige week, in weekverslag 6 (https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-februari-2015/ ) berichtten wij uitvoerig over ons inhoudelijke standpunt. Lees het nog maar eens even na.

Nieuwe centrum Bergschenhoek

Nieuwe centrum Bergschenhoek

26 SOLLICITANTEN VOOR BURGEMEESTERSCHAP

Voor het burgemeesterschap van Lansingerland hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 14 september 2015 in functie treden. De sollicitanten – 24 mannen en 2 vrouwen – variëren in leeftijd van 40 tot 61  jaar. Dertien van hen zijn lid van de VVD, vijf van het CDA, vier van de PvdA, één van de ChristenUnie, één van D66, één van een lokale partij en één sollicitant is niet aan een politieke partij verbonden. Vier sollicitanten zijn burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld, en veertien sollicitanten zijn (voormalig) wethouder.

SLAP RET ANTWOORD OP PVDA VRAGEN OVER TARIEVEN OV-CHIPKAART

In het eerste weekverslag van dit jaar ( https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-5-9-januari-2015/ ) berichtten wij over de schriftelijke vragen die wij stelden over “Meer chipkaart maatwerk voor de RET reiziger”. Afgelopen donderdag kregen wij dan eindelijk de weinig inspirerende reactie van ons college. Leest u zelf maar: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201503-pvda-betr-maatwerk-chipkaart_64777.html

Conclusie: met de stijging van de tarieven is niets aan de hand en aan vernieuwing van de chipkaart is ook al voldoende gedaan, zo luidt samengevat de reactie. Maar van wie is die reactie eigenlijk? Van de RET, de nieuwe Vervoersregio of toch van ons college? Zo te lezen van de RET dus. Een klassiek staaltje “Wij van WC-eend”. Maar wat vindt ons college er zelf van? Dat weten we nog steeds niet dus stellen wij deze vraag nog maar eens aan de orde tijdens een gedachtewisseling in de raadscommissie Ruimte van april. Wordt dus vervolgd!

Nieuwe centrum Bergschenhoek

Nieuwe centrum Bergschenhoek

TOT SLOT

Volgende week is het voorjaarsvakantie in Lansingerland. De lokale politiek ligt dan een weekje stil. Wij publiceren volgende week vrijdag dan ook geen weekverslag. De volgende aflevering 8 verschijnt op vrijdag 6 maart. De week daarop is het weer raadscommissieweek met opnieuw een van college zijde uiterst sobere agenda. Wij zijn het langzamerhand wel gewend. Onze fractie wacht overigens nog op de beantwoording op onze schriftelijke vragen over

 • Duurzaam aanbesteden;
 • Stand van zaken decentralisaties sociaal domein

Wellicht dat de beantwoording op deze vragen nog tot verdere agendering aanleiding zullen geven. Wel zullen wij waarschijnlijk in april met een bespreekpunt over de gemeentelijke drugspreventie komen.

Afgelopen zaterdag gingen wij met zijn PvdA-tienen de centra van Lansingerland in met 500 rode rozen vanwege Valentijnsdag. Natuurlijk brachten wij ook even een bloemrijke visite aan de zojuist na een prachtige verbouwing heropende Wereldwinkel in de Berkelse Centrumpassage.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de declaratie van onze fractie in 2014, kijk dan op http://www.lansingerland.nl/document.php?m=59&fileid=163222&f=ad43dd176837b439a978a5373fc24caf&attachment=0&a=1700  Gemeentelijk geld gaat vooral naar werkbezoeken die staan in het teken van de economische ontwikkeling van Lansingerland en van werkbezoeken.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van maandag 16 februari. Hans Wansink schrijft in zijn hoofdredactionele commentaar van die dag met als kop “VVD’ers hebben last van ‘neerwaartse jaloezie’ als volgt: “Zo begripvol als de VVD-top aanvankelijk was jegens Verheijen, zo streng zijn de liberalen als het om bijstandsgerechtigden gaat. De VVD wil als enige partij niets weten van aanpassing van de Fraudewet, de wet die tot hoge boetes leidt wanneer formulieren niet helemaal correct zijn ingevuld, vaak door schuld van de uitkeringsinstantie zelf. Het is een klassiek voorbeeld van ‘neerwaartse jaloezie’, die uitkeringstrekkers hebben het veel te goed, vinden veel VVD’ers klaarblijkelijk, terwijl ze zich onbegrepen wanen in hun ijver om ‘BV Nederland er weer bovenop te helpen”.

TOT OVER 14 DAGEN!

Fractie PvdA Lansingerland, 20 februari 2015

DSC03642

DSC03613

DSC03599

Nieuwe centrum Berkel

Nieuwe centrum Berkel