19 januari 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 16 – 20 JANUARI 2017

Dit tweede weekverslag in 2017, aflevering 418 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij raadsvragen stelden over de manier waarop Lansingerland omgaat met aanvragen ten behoeve van woningaanpassingen, wij werkten aan een bespreekstuk voor de commissie Samenleving over de uitvoering van de Participatiewet, de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van onze afdeling plaatsvond en bewoners van de Rodenrijsezoom en Bonfut hun burgerinitiatief over de terugkomst van bushalte Bonfut introkken.

VRAGEN AAN COLLEGE OVER UITVOERING AANVRAGEN WMO WONINGAANPASSING

De Telegraaf van zaterdag 14 januari 2017 berichtte over de seniorenorganisatie ANBO die de noodklok luidt over de woningaanpassingen in het kader van de WMO: ‘Ouderen die voor een broodnodige woningaanpassing aankloppen bij de gemeente, krijgen nog altijd te vaak nul op het rekest’. Als voorbeeld wordt in het artikel de gemeente Amersfoort genoemd die de volgende algemene beleidslijn hanteert: ‘Het doel van de WMO is dat mensen op eigen kracht kunnen blijven wonen. Dan gaat het om basisbehoeften; slapen, een keuken, een badkamer. Niet om aanvullende voorzieningen, hoe vervelend het ook is als iemands gezondheid achteruit gaat en diegene daardoor niet meer het hele huis kan gebruiken’. Volgens de ANBO zit de oplossing voor de gesignaleerde klachten in een cultuuromslag: ‘Maak afspraken en deals met bedrijven in je gemeente. Ga commerciëler denken, verbinden en bied dat je burgers aan’. Petra Verhoef stelde het college afgelopen maandag hierover de volgende schriftelijke vragen:

 1. Welke concrete criteria hanteert de gemeente Lansingerland bij de beoordeling of een aanvrager in aanmerking komt voor woningaanpassingen in het kader van de WMO?
 2. Welke eigen bijdrageregeling is hierbij van toepassing? (zowel de huidige regeling als de door het college voor de toekomst beoogde)
 3. Hoeveel aanvragen voor woningaanpassingen kreeg de gemeente Lansingerland in 2016? Hoeveel werden er toegekend en hoeveel werden er afgewezen?
 4. Hoeveel klachten werden er in 2016 ingediend naar aanleiding van aanvragen voor woningaanpassingen?
 5. Is er sprake van een gestructureerde samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie mbt woningaanpassing en/of beschikbaar stellen van geschikte, aangepaste woonruimte?
 6. Wat vindt het college van de door de ANBO voorgestelde cultuuromslag die in het teken staat van commerciëler denken & verbinden als het om zoeken naar oplossingen gaat?

Verdwenen halte Bonfut in Rodenrijs

BEWONERS VAN RODENRIJSEZOOM EN BONFUT TREKKEN BURGERINITIATIEF HALTE BONFUT IN

In de zomer van 2015 is de bushalte ZoRo-bushalte Bonfut opgeheven. Het argument van de Metropoolregio was dat deze halte een tijdelijke was in afwachting van de opening van de definitieve halte Kogelwieckplantsoen. Bewoners van de Bonfut, Wildersekade en de Rodenrijsezoom werden zeer gedupeerd door het wegvallen van de halte Bonfut. Tussen de halte Kogelwieckplantsoen en station Rodenrijs zit een gat van liefst 1.5 kilometer. De halte Kogelwieckplantsoen is alleen te bereiken via een onverlichte, hellende weg door het AMG. Schmidtpark en is sociaal onveilig tijdens de donkere uren. Bovendien ligt deze halte met name voor bewoners van de Wildersekade, Bonfut en het meest westelijke gedeelte van de Rodenrijsezoom te ver weg. De Metropoolregio wil tot op heden geen medewerking verlenen aan het opnieuw in gebruik nemen van de halte Bonfut omdat het aantal instappers van ongeveer 25 per dag te laag was. Inmiddels is de wijk gegroeid en zijn er concrete plannen om te gaan bouwen op het bij de halte Bonfut gelegen voormalige Hordijk terrein en ook op de aanpalende Wilderszijde.

Via een in november 2016 ingediend Burgerinitiatief wilden de bewoners aan de Gemeenteraad van Lansingerland vragen om bestuurlijke druk vanuit de Gemeenteraad van Lansingerland bij de Metropoolregio/Vervoersautoriteit om de halte Bonfut z.s.m. maar in ieder geval met ingang van de dienstregeling 2018 weer geopend te krijgen. Dit bewonersinitiatief staat op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari 2016.

Het Burgerinitiatief wordt inmiddels bij toeval doorkruist door een recent verzoek van de Metropoolregio aan de Gemeenteraad om een zienswijze in te dienen over het concept voorstel m.b.t. programma van eisen voor de nieuwe busconcessies. Daarin komt ook het aantal bushaltes aan de orde.

Tijdens het debat hierover in de commissie Ruimte op dinsdag 10 januari 2016 werd er namens de bewoners ingesproken door wijkbewoonster Astrid Oosenbrug. Zij benadrukte de noodzaak van de snelle terugkomst van de halte Bonfut. Tot verrassing van de bewoners gaf een meerderheid van de Gemeenteraad te kennen het niet nodig te vinden dat de bushalte Bonfut weer in gebruik genomen wordt. Alleen de fracties van GroenLinks, Leefbaar 3B en PvdA steunden de bewoners in hun wens. De overige fracties vonden de opheffing van de halte Bonfut geen serieus probleem.

De negen bewoners van de Rodenrijsezoom en de Bonfut die het in november 2016 ingediende Burgerinitiatief steunden, zijn erg teleurgesteld over de wijze waarop een meerderheid van de raad met hun wijkbelangen omgaat: “De Gemeenteraad van Lansingerland heeft de mond vol van burgerparticipatie en betrokkenheid van de inwoners bij hun eigen leefomgeving maar als het puntje bij paaltje komt, geven ze niet thuis!”. De indieners van het Burgerinitiatief hebben dan ook besloten hun Burgerinitiatief direct in te trekken: “Nu op voorhand duidelijk is geworden dat de meerderheid van de raad onze vraag niet steunt, heeft het geen zin om veel tijd en energie te blijven stoppen in de presentatie van ons burgerinitiatief. Wij vinden dit een gemiste kans!”

De PvdA fractie begrijpt de teleurgestelde reactie van de negen bewoners die het burgerinitiatief onderschreven. Zoals wij in weekverslag 1 van 2017 berichtten, zullen wij tijdens het raadsdebat over de definitieve vaststelling van de zienswijze van de Raad over het ‘Programma bus’ van de Metropoolregio een amendement indienen waarin wij aan de passage ‘Het verdwijnen van haltes langs de ZoRo-bus, met al grote halteafstanden, vinden wij onwenselijk. Daarmee wordt juist de samenhang tussen onze stedelijke structuur en de haltelocaties verstoord’ de zinsnede “zoals de halte Bonfut & Wilderskade’ willen toevoegen. Mocht de raad hier toch alsnog mee instemmen dan is het effect bereikt dat de indieners van het burgerinitiatief beoogden: blijvende politieke aandacht. De PvdA fractie is heel benieuwd hoe de raad nu gaat reageren! Wordt volgende week vervolgd!

Station Berkel Westpolder

 MEER MAATWERK BIJ UITVOERING PARTICIPATIEWET

Eind vorig jaar reageerde het college op onze raadsvragen waarin gepleit werd voor meer maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet. De eerste halfjaarrapportage voor het sociaal domein in 2016 laat zien dat het aantal inwoners dat een uitkering via de Participatiewet ontvangt hard stijgt. Te verwachten is dat eind december 2016 het aantal uitkeringen gestegen is tot boven de 600. De definitieve jaarcijfers zijn nog niet beschikbaar. De begroting 2017 gaat uit van liefst 700 uitkeringsgerechtigden. Eind 2014, het jaar dat het huidige college aan de slag ging, waren het er nog 489. Een stijging van liefst 40%. Deze forse stijging is verklaarbaar. De groei van de werkloosheid (onder meer via de uitstroom uit de WW na een maximale periode van uitkering), de instroom van asielgerechtigden en de hogere drempels om een Wajong of een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen, verklaren veel.

Het aantal uitkeringsgerechtigden dat in het eerste halfjaar van 2016 aan het werk ging was 21. Voor 2016 worden 80 uitstromers verwacht, zo stelt de begroting 2016. De instroom is veel groter dan de uitstroom. Bijna de helft van het uitkeringsbestand heeft al 3 jaar of langer een uitkering. Een kwart van de uitkeringsgerechtigden zit al langer dan 5 jaar in het Participatiebestand. In absolute zin groeit het aantal inwoners van Lansingerland dat langdurig gebruik maakt van de Participatiewet. Het huidige beleid lijkt compleet op slot te zitten. De structurele, vernederende armoede, ook bij kinderen, groeit ook in Lansingerland. Een nieuwe aanpak is nodig.

Er zijn momenteel workshops ten behoeve van de re-integratie waaraan in de eerste helft van 2016 zo’n 85 mensen meededen. In regionaal verband werkt Lansingerland samen met het UWV, met andere gemeenten en met bedrijven in het Werkgeversservicepunt Zoetermeer (http://wgsp-zoetermeer.nl/over-ons/) en ZHC Werkt (https://zhcwerkt.nl/). De raad mist periodieke informatie over hoe effectief deze aanpak precies is. Er is geen periodieke rapportage over de aanpak en de resultaten zoals ten aanzien van bijvoorbeeld de gemeenschappelijke regelingen wel het geval is.

Landelijk is er een ontwikkeling waarin wat de maatwerk-aanpak betreft er een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds werkwaardige mensen of mensen die met wat hulp werkwaardig kunnen worden en anderzijds mensen die met de beste wil van de wereld nimmer meer betaald werk zullen kunnen verrichten. Voor hen is het moderne leven soms te complex geworden en zijn ze daarom niet meer instaat om aan te haken aan de arbeidsmarkt. Voor de eerste groep zijn er direct sollicitatietrainingen en koppelingen met potentiele werkgevers en zal er mogelijk soms ook sprake kunnen zijn van financiële en/of andere sociale problemen die opgelost moeten worden voordat er weer gewerkt kan worden. Vaak zal gebruik gemaakt worden van het algemeen beschikbare aanbod en soms zal er sprake moeten zijn van maatwerk.

Voor de ook in Lansingerland grote groep mensen in de Participatiewet die waarschijnlijk nooit meer aan de slag kan, moet er een ander traject zijn. Naarmate de duur van de uitkering op minimumniveau langer wordt, wordt het risico op schulden groter, groeit de kans op vernederende, chronische armoede, ook voor de kinderen in het gezin en verdwijnt het perspectief dat men er op eigen kracht weer uit kan komen. Voorkomen moet worden dat mensen wegzakken in verdere sociale ellende. Een speciale bijverdienregeling kan daarbij behulpzaam zijn.

Het kabinet heeft in het najaar 2016 aan 4 gemeenten een bescheiden vrijheid gegeven om te experimenteren met bijverdienmogelijkheden voor mensen die nog wél kans op werk hebben: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/30/plan-voor-experimenten-in-de-bijstand-naar-detweede-kamer   De regering wil dit experiment na evaluatie gaan uitbreiden tot 25 gemeenten.

Dit experiment zou volgens de PvdA-fractie moeten worden verruimd tot de groep mensen waarvan te verwachten is dat zij nog maar moeilijk structureel aan de slag zullen gaan. Die extra inkomsten via kleine baantjes geeft ook de mogelijkheid om maatschappelijk actief te blijven en daarmee een sociaal isolement te voorkomen. Bovendien kan de vooral voor de uitkeringsgerechtigden zo belastende regelgeving fors worden teruggebracht. De PvdA fractie bepleit ook de terugkeer van de gesubsidieerde arbeid (zoals de voormalige Melkertbanen). Daartoe moet het Rijk een wettelijk kader scheppen en voor de nodige financiële kaders zorgen.

Het gaat dan om gesubsidieerde arbeid met een regionaal Werkbedrijf als detacherende werkgever, bedoeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en met een te laag verdienvermogen aan passend, betaald werk in de non-profit sector te helpen.

Voor deze aanpak is in alle gevallen een maatwerkaanpak nodig die tot stand moet komen in goed overleg tussen de consulenten van de gemeente en de uitkeringsgerechtigden. Een aanpak die vergelijkbaar is met de aanpak in het kader van de WMO en Jeugdzorg. Een integrale benadering moet er zorg voor dragen dat ook instrumenten die in het kader van de WMO en Jeugdzorg beschikbaar zijn onderdeel gaan uitmaken van het Participatie-maatwerkpakket. Zo zorgen we er voor dat de decentralisaties niet zullen verzanden in een administratieve herordening maar tot echte verbeteringen voor mensen zullen gaan leiden.

De PvdA-fractie is er een groot voorstander van dat er bij de uitvoering van de Participatiewet een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds kandidaten die direct of met een steuntje in de rug weer aan het (gesubsidieerde) werk kunnen en anderzijds cliënten voor wie dit niet mogelijk zal zijn. En voor beide groepen maatwerk-arrangementen te ontwikkelen.

Hierover heeft de fractie aan het college in december 2016 schriftelijke vragen gesteld.

 1. Is het college bereid om de raad halfjaarlijks te informeren over de concrete resultaten (aantal aangemelde kandidaten & geslaagde bemiddelingen) van het samenwerkingsverband Zuid-Holland Centraal?
 2. Onderschrijft het college het standpunt van de PvdA-fractie dat er een verschillende aanpak nodig is voor enerzijds uitkeringsgerechtigden die direct of na enige ondersteuning kans op werk hebben en anderzijds uitkeringsgerechtigden die dit waarschijnlijk niet (meer) zullen hebben?
 3. Is het college bereid om de gemeente Lansingerland bij de staatssecretaris SZW aan te melden als gemeente die bereid is om te gaan experimenteren met integrale maatwerkarrangementen (waaronder bijverdienregelingen) voor mensen die langdurig aangewezen zijn op de Participatiewet?
 4. Welke concrete maatregelen wil het college zélf gaan nemen om de uitstroom van mensen met een uitkering te verhogen, naast de al bestaande cursussen en deelnemen aan het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Centraal?

Noordeindseweg Berkel

De PvdA fractie is blij dat het college onze suggesties zoals geformuleerd in de vragen 1 & 2 wil overnemen. Het college verwijst daarbij naar het in april 2015 verschenen Uitvoeringsplan Participatie 2015-2018 ‘Werken aan een toekomstperspectief’ (T15.00117). Niet tevreden zijn wij met de reactie van het college op vraag 3: “Nee. Zoals u weet zijn wij op dit moment bezig met het ontwikkelen van een integraal beleidsplan voor het gehele sociaal domein vanaf 2018. Daarnaast lopen er op dit moment diverse pilots. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan, willen wij van deze pilots regulier beleid maken. Wij willen onze aandacht op deze twee ontwikkelingen focussen, voordat wij deelnemen aan verdere experimenten. Wel gaan wij de verschillende experimenten in het land uiteraard met belangstelling volgen”. Op vraag 4 reageerde het college als volgt: “In het hierboven genoemde Uitvoeringsplan Participatie 2015-2018 hebben wij onze aanpak van de re-integratie uitgebreid beschreven. Binnen ZHC-verband pakken we deze aanpak verder op. Hierbij leggen we de focus op verschillende doelgroepen, zoals jongeren, Smaakmakers1 en asielgerechtigden. Daarnaast bieden we maatwerk in onze groepsaanpak, variërend van inzet op sociale activering tot bemiddeling naar regulier werk”.

De PvdA fractie is teleurgesteld in de reactie van het college op onze derde vraag. De door het college voorgestane aanpak is niet pro-actief en sluit niet aan bij de door ons gesignaleerde noodzaak tot urgentie. De huidige aanpak is dweilen met de kraan open en veroorzaakt de maatschappelijke uitsluiting van vele inwoners. De PvdA fractie legt daarom bij monde van Petra Verhoef de volgende bespreekpunten aan de commissie Samenleving voor:

 1. Onderschrijft de raadscommissie Samenleving onze stelling dat de huidige instrumenten die naar (betaald) werk moeten leiden te beperkt zijn en daarom aanvulling behoeven?
 2. Deelt de raadscommissie Samenleving de vraag van de PvdA fractie dat het zinvol is om, na de evaluatie van het lopende SZW experiment, als gemeente Lansingerland aan te sluiten bij de mogelijke uitbreiding naar 25 experimenteer gemeenten?
 3. Onderschrijft de raadscommissie Samenleving de gedachte van de PvdA fractie dat door het Rijk te financieren gesubsidieerde arbeid (voormalige Melkertbanen) een zinvolle aanvulling kan zijn voor het huidige pakket aan re-integratie mogelijkheden?

De door Petra ingebrachte bespreekpunten staan op de agenda van de raadscommissie Samenleving van donderdag 9 februari 2017.

Nieuwjaarsspeech voorgedragen door Loek Bergman

NIEUWJAARSBIJEENKOMST PVDA LANSINGERLAND

Afgelopen maandag was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van onze afdeling. Die werd gehouden in partycentrum ’t Manneke en was goed voor zo’n 30 belangstellenden. Traditiegetrouw beet onze afdelingsvoorzitter het spits af maar omdat voorzitter Naushad Boedhoe zijn stem kwijt was, werd zijn verhaal met verve voorgedragen door secretaris Loek Bergman. Hij memoreerde dat 2016 een woelig jaar was met veel oorlogsgeweld en aanslagen. “We moeten nog een succesvolle formule vinden over hoe om te gaan met radicalisering van veel jongeren met een moslimachtergrond. Een deel van de oplossing zal gevonden moeten worden in het geven van perspectief aan hen in onze samenleving. We zullen meer oog moeten hebben voor discriminatie en uitsluiting en daar adequate maatregelen op moeten bedenken. We moeten ook actief volgen wat in sommige moskeeën aan haat wordt gepredikt. Ook de grote moslimgemeenschap vindt het belangrijk dat deze rotte appelen worden opgespoord en verwijderd”. De onrust van 2016 ging ook de PvdA niet voorbij: “We hebben een nieuwe politieke leider gekozen. Veel partijgenoten hebben nog steeds moeite om zich te scharen achter de nieuwe leider Lodewijk Asscher. Niet, omdat zij tegen Asscher zijn, maar meer omdat zij vinden dat Diederik Samsom is afgeserveerd onder druk van politieke peilingen. Diederik was een leider die stond voor wat hij en de PvdA in het coalitieakkoord met de VVD hadden afgesproken. Diederik heeft gestaan voor zijn woord, heeft het eerlijke verhaal verteld, maar dit zijn dingen die kennelijk niet passen in de tijdgeest. We moeten nu vooruitkijken en gaan voor de idealen van de PvdA”.

De onrust van 2016 ging gelukkig wél aan de lokale PvdA fractie voorbij: “In Lansingerland beschikken wij over een uitstekende gemeenteraadsfractie. Met twee zetels en een steunfractielid weliswaar een kleine fractie, bovendien in de oppositie, maar met een onevenredig sterke inhoudelijke inbreng. De fractie is constructief, voert geen oppositie omdat zij een oppositiepartij is. Ook in het afgelopen jaar heeft de fractie het college of een wethouder in bescherming genomen tegen de eigen coalitie of partij in de raad. De focus van de fractie is steeds gericht op het opkomen voor hen die het minder hebben en die onze steun verdienen. De Code Oranje als wake up call, bijvoorbeeld, heeft gewerkt. In september 2016 verscheen het 400ste weekverslag van de fractie. Zowaar een zeer memorabele prestatie. In de lokale media is daar aandacht aan gegeven”.

Astrid Oosenbrug geïnterviewd door Gerard Bovens

Wijze woorden sprak ons afdelingsbestuur over komende Tweede Kamerverkiezingen: “Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. We staan slecht in de peilingen. Dat betekent alle hens aan dek om goed voor het voetlicht te brengen waar de PvdA voor staat en wat de partij de afgelopen vier jaar samen met de VVD heeft bereikt. Het afdelingsbestuur merkte op dat veel partijgenoten zich afzetten tegen het huidige kabinet, terwijl de VVD juist alles omarmt wat het kabinet heeft bereikt. Natuurlijk moeten we mensen ook vertellen dat we niet alles hebben kunnen bereiken wat we wilden, maar dat niet-meeregeren onverantwoordelijk was en daarom geen optie. Als PvdA moeten we ook ophouden met de nadruk te leggen op zuur en weinig oog te hebben voor het zoet”. En: “Het huidige kabinet heeft het land uit de economische crisis gehaald: de werkloosheid daalt, het begrotingstekort is gedaald, de staatsschuld is gedaald, het zorgstelsel is grotendeels op orde gebracht enz. Toch zeggen veel mensen dat de PvdA de belangen van haar kiezers heeft verkwanseld. Kennelijk doet de economie er minder toe. Wellicht zijn migratie en integratie voor veel kiezers veel belangrijker. Daar moeten we als PvdA meer op inzetten, weliswaar zonder onze beginselen over menselijke waarden aan de kant te zetten. Graag zei ons bestuur Lodewijk Asscher na: “Het is tijd om op te staan. Tegen de politiek van verdeeldheid en ieder voor zich. Voor een toekomst waarin plaats is voor iedereen die iets moois wil maken van Nederland”.

Gerard Bovens interviewde vervolgens Astrid Oosenbrug die in maart afscheid neemt van de Tweede Kamer. Het werd een boeiend, openhartig en soms ook aangrijpend verhaal van een bevlogen politica over het verleden, het heden en vooral ook over de toekomst. Die is hoopvol en vol perspectief!

BEPERKTE UITBREIDING BERKEL WINKELCENTRUM IS EEN GOED PLAN MAAR ER ZIJN VOORWAARDEN

 Afgelopen donderdagavond was er de voortgezette presentatieavond over de beperkte uitbreidingsplannen van Berkel winkelcentrum. Een eerdere presentatieavond kwam tijd tekort waardoor een tweede bijeenkomst moest worden ingelast. Sam de Groot is onze woordvoerder. Wij berichtten al eerder over deze uitbreiding en onze vragen hierover in eerdere weekverslagen. Zie hiervoor onze weekverslagen van 17.11 & 7.12. 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-5-9-december-2016/

De uitbreidingsplannen behelzen in totaal 6780 m2 BVO (bruto vloeroppervlakte) t.b.v. een supermarkt (2500m2), een paviljoen (180m2), een beperkt aantal winkels en horeca (2600m2) en een bioscoop/Vestzaktheater (1500m2). Het idee is om de extra winkelruimte te benutten voor verdieping van bestaande tranches (mode, telecom, gezondheidswinkels) en niet voor uitbreiding van branches. Er is ruimte voor 650 parkeerplekken inclusief een parkeergarage van 300 plaatsen. Bovendien wordt voorzien in de bouw van 128 woningen. Volgens de opstellers van de plannen biedt een gehouden Distributie Planologisch Onderzoek/DPO voldoende ruimte voor deze uitbreiding. Ook de supermarkt-sector is vooraf geconsulteerd. Er is veel belangstelling voor vestiging vanuit de markt. De provinciale toetsing van deze plannen zit nog in de pen.

De PvdA fractie vraagt zich af hoe deze plannen zich verhouden met het nieuwe Mobiliteitsplan Berkel. Zijn de aan- en afvoerroutes in orde? Zijn er voldoende parkeerplekken? De PvdA is er een voorstander van om ten behoeve van de winkelcentra van Bleiswijk en Bergschenhoek centrummanagers in te huren die samen met de beide winkeliersverenigingen, inwoners en de gemeente gaat werken aan toekomstbestendige, aantrekkelijke winkelcentra in de beide kernen. Dit inclusief een onderzoek naar wat daar commercieel (branchering, uitstraling) en wat infrastructuur betreft (aankleding, bereikbaarheid) voor nodig is. Ook is het van belang de ontwikkelingen bij de buren goed in beeld te brengen (Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Schiebroek en Hillegersberg). Daar zijn de nodige nieuwe ontwikkelingen en ook nieuwe zorgen aan de orde. Weten we wel voldoende wat de consument precies verwacht? Feit is wel dat Berkel centrum nu al een echte trekker is vanwege een vrij compleet winkelaanbod, weinig leegstand, veel koopkracht en veel klantvriendelijkheid. Gratis parkeren zal hierbij ook wel meespelen.

Overigens is er op de retailmarkt momenteel veel in positieve beweging. Sommigen spreken zelfs van een heuse kentering. Zie bijvoorbeeld: http://tadeksolarz.blogspot.nl/2017/01/nu-het-consumentenvertrouwen-terug-is.html?m=1 Ook de CBS cijfers zijn positief: http://www.nu.nl/ondernemen/4385172/grootste-omzetgroei-in-jaren-winkeliers.html En wat te denken van: http://nos.nl/artikel/2153786-kledingwinkels-in-tijden-niet-zo-positief-over-de-verkoop.html

Zo maar drie berichten uit de media van afgelopen week!

De presentatie van afgelopen donderdag ten behoeve van de raad, waarin ook de planning van het verdere proces van besluitvorming is te vinden in de bijlage: 2017-01-19 extra informatiemoment raad

In februari verschijnt er een herijking van de DPO en het koopstromen onderzoek. Daarbij wordt ook gekeken naar de effecten voor de winkelcentra van Bleiswijk en Bergschenhoek. De opzet is heel flexibel. Nieuwe ontwikkelingen op korte en langere termijn kunnen mee genomen worden. Ook worden de verkeerstromen en de bevoorrading nog verder onder de loep genomen. Het is de bedoeling dat de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar in maart 2017 getekend gaat worden. Dit is een college bevoegdheid maar het college zal haar besluit laten toetsen door de raad. Ook moet het bestemmingsplan nog wat worden aangepast. Dit is een raadsbevoegdheid. Deze procedure wordt gestart na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Inwoners zijn enthousiast over deze plannen, zo laat een enquête onder 900 inwoners zien. In het vierde kwartaal van 2018 zou de bouw moeten beginnen.

Berkelse Noordpolder in de kou

PVDA FALIEKANT TEGEN NIEUWE OPZET BURGERINITIATIEVEN

Hebt u een goed idee? Kom er dan mee, meldt de gemeenteadvertentie deze week enthousiast. Zie: http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/heeft-u-een-goed-idee-kom-ermee_82201.html De PvdA fractie is een stuk minder ingenomen met deze nieuwe opzet. Wij vinden het een stevige stap terug in vergelijking met de vorige regeling en aan de inwoners is zoals bijna gebruikelijk weer niks gevraagd. Zie ons verhaal in weekverslag 41 van 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-5-9-december-2016/

Onze argumenten tegen nog even op een rijtje:

 1. De huidige verordening op de Burgerinitiatieven is een simpele. Iedere inwoner kan bij de raad een burgerinitiatief indienen. Dit voorstel moet aan een beperkt aantal voorwaarden voldoen en wordt op eigen merites beoordeeld. De procedure is laagdrempelig. Er is geen toereikend structureel budget geregeld. Noodzakelijke budgetten moeten incidenteel of structureel bij de vaststelling van de Kadernota geregeld worden.
 2. De nieuwe verordening maakt er een publiekscampagne en ook een wedstrijd van. Inwoners mogen over de ingediende burgerinitiatieven stemmen en de raad krijgt vervolgens het laatste woord. Er is een budget van 60.000 euro per jaar beschikbaar om het gekozen initiatief (mede) te financieren.
 3. Over dit raadsvoorstel heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden. Aan de inwoners is niet gevraagd of zij het een goed idee vinden om de oorspronkelijk laagdrempelige procedure te vervangen door een publiekscampagne & wedstrijd. De PvdA fractie vindt dat dit niet kan!
 4. Hoe kun je als raad burgerinitiatieven afwegen die meestal zeer verschillend van aard zijn. Een blik op de zeven al ingediende initiatieven: verplaatsen Berkelse bruggetje, stimulering plezierrivier Rotte, Idylles scheppen, Lansingerwind, realiseren van Overtooms in binnenwateren, Noordeindseweg en ZoRo-bushalte Bonfut weer in gebruik. Uitstraling wordt belangrijker dan inhoud, vernieuwing en maatschappelijke relevantie. De nieuwe procedure kan met zich brengen dat op zich waardevolle initiatieven in de la verdwijnen.
 5. De gemeenteraad is geen jury maar de hoeder van het algemeen belang.
 6. Lansingerland verzuipt inmiddels in de goed bedoelde burgerparticipatie: burgerparticipatie, burgerinitiatieven, zelfbeheer, Dorpsdialogen & Alliantiefabriek, de Uitdaging en de publieksactie ‘Gewoon doen’. Heldere doelen en effectrapportages ontbreken. Inwoners zien door de bomen het bos niet meer. Een goede evaluatie van wat er is en of het écht werkt, ontbreekt. Deze evaluatie heeft voor de PvdA-fractie prioriteit.

Onze fractie zal zich er dan ook over beraden of zij in maart 2017 wel mee wil gaan doen aan deze ‘De-Raad-als-jury’ activiteit. Voor ons hoeft het zo niet.

Wilgenlaan Berkel Noord

 TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Het was toen de week van de maandelijkse raadscommissieweek met veel aandacht voor de sport- en tarievennota, de bouw van nieuwe scholen in de Westpolder, de start van het provinciale toezicht op het gemeentelijke financiële reilen en zeilen, de horecanota en de afsluiting van het ‘Jaar van de Burgerparticipatie 2013’. Ook het bedrijventerrein Bleizo verscheen toen weer op onze agenda. Thema’s die ook nu nog spelen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/01/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-januari-2014/

Volgende week maandagavond is er weer fractieoverleg, dinsdag is er in regionaal verband overleg over de organisatie van onze verkiezingscampagnes, woensdag gaan we op pad in Lansingerland met PvdA Statenlid Metin Celik en donderdagavond is de maandelijkse raadsvergadering met op de agenda ons amendement over de bushalte Bonfut.

Het citaat van de week komt uit de toespraak van Diederik Samsom tijdens het PvdA congres van afgelopen weekend: “Het was en blijft mijn vaste overtuiging dat de politiek van de nuance uiteindelijk zoveel krachtiger is dan de politiek van het onwrikbare eigen gelijk. Dat resultaat boeken voor mensen op lange termijn zoveel meer waard is dan scoren voor de bühne. Maar net als twintig jaar geleden stond ik machteloos naar de golven en de wind te kijken. Want begrippen als ’Nuance’ en ‘op lange termijn’ leggen het af tegen de groeiende dominantie van de Bokitopolitiek. Mijn onvermogen om daar voldoende overtuigend tegenwicht aan te bieden, vormde uiteindelijk de basis van mijn voortijdig vertrek”.

“Weersta daarbij de verleiding van de makkelijke Megafoonpolitiek. Blijf trouw aan onze bekering tot het zondig ras der reformisten, die Den Uyl ooit opbiechtte. Blijf op zoek naar de kleine stapjes op weg naar wereld van onze idealen. Omdat zevensmijlssprongen echt alleen in sprookjes bestaan. Laat zien dat een betere wereld gediend is bij een politiek die de passie voor idealen koppelt aan de wil om elkaar de hand te reiken. Laat anderen het Haagse spel van uitsluiten en afbranden maar spelen. Laat de PvdA de partij zijn die – nadat ze de afgelopen jaren Nederland weer in beweging heeft gekregen – nu Nederland bij elkaar kan houden”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 20 januari 2017

Voorzitter Naushad Boedhoe was zijn stem kwijt!

Het Rode Vaandel volgen zij!

Winkelcentrum Esdoornlaan

Berkelse Noordpolder in de kou