21 april 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 17 – 21 APRIL 2017

Dit veertiende weekverslag in 2017, aflevering 430 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week tussen de paasdagen en het begin van de meivakantie. Het nieuws dat te melden is beperkt zich tot informatie over het Berkelse carillon, de Jaarrekening 2016 en een brief van het college over hoe zij het extra rijksgeld ten behoeve van de armoedebestrijding bij kinderen in wil gaan zetten.

ARMOEDEBESTRIJDING BIJ KINDEREN

Op 11 november 2016 hebben Arjan Vliegenthart namens het VNG-bestuur en Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet bestuurlijke afspraken ondertekend over de ambitie om alle kinderen in Nederland mee te kunnen laten doen. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. De PvdA fractie stelde toen vragen aan het college hoe deze gelden ingezet zouden gaan worden. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/11/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-november-2016/ Wij constateerden toen dat het Jeugdsportfonds niet volledig voorziet niet in zwemlessen voor kinderen die in armoede opgroeien. Het college antwoord is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-december-2016/

Afgelopen week stuurde het college een brief naar de raad met daarin de actuele stand van zaken met betrekking tot de inzet van deze extra rijksgelden. Lansingerland krijgt vanaf 2017 structureel zo’n € 200.000,- extra van het Rijk voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Staatssecretaris Klijnsma geeft hierbij aan dat deze middelen zijn bedoeld voor ondersteuning in natura. Het college wil extra geld gaan uitgeven voor zwemlessen en wil de maximale vergoeding voor verstrekkingen via het Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds verhogen. Ook het aanbod via de stichting Leergeld wordt vergroot. Er resteert dan jaarlijks nog een budget van 86.000 euro. Het college: “Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe wij dit restant in willen zetten. We nemen de inzet van de extra Rijksmiddelen mee bij het opstellen van het uitvoeringsplan voor Accent 1 ‘Elk kind een kans’ van het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022. Mede op basis van de uitnutting in 2017 kunnen we dan beoordelen of we deze uitbreiding structureel willen maken”.

De PvdA fractie betreurt het dat het college een half jaar nadat duidelijk werd dat er extra rijksgeld zou gaan komen om de positie van de ongeveer 800 arme kinderen in Lansingerland te verbeteren, nog steeds niet in staat is om aan te geven waaraan het héle budget uitgegeven zal gaan worden. Dit duidt niet op gevoel voor urgentie. Meer op ‘ambtelijke molens die langzaam draaien’. Wat ook niet duidelijk is of het college bij de kinderen zélf en hun ouders en verzorgers te rade is gegaan over wat voor hén de voornaamste knelpunten en prioriteiten zijn. Of geldt voor hen de burgerparticipatie en ‘Gewoon Doen’ niet? Een goed recent voorbeeld is de actie van prinses Laurentien en staatssecretaris Klijnsma die samen met kinderen bespraken hoe de positie van arme kinderen verbeterd kan worden. Zie: http://www.raadvankinderen.nl/nl/in-de-media/dialoogsessie-armoedebestrijding/ Waarom is de aanpak van het college van Lansingerland altijd zo weinig creatief? De PvdA fractie komt hier zeker nog op terug!

Speeltuin de Kieviet

GROOT FINANCIEEL OVERSCHOT OP SOCIAAL DOMEIN IN 2016 IS ZORGELIJK

In ons weekverslag 12 berichtten wij dat er een vrolijk financieel voorjaar voor de gemeente Lansingerland te verwachten is. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/ Onze prognoses over de jaarrekening 2016 en de stand van zaken met betrekking tot het grondbedrijf komen inderdaad uit. We bleken zelfs aan de voorzichtige kant te zitten. Zo gingen wij uit van een weerstandsratio per 01.01. 2018 van 1.2 of 1.3. Die is op dit moment al fors hoger (zie hieronder).

De zojuist verschenen jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 6,5 miljoen. Van dit resultaat wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,2 aan incidentele budgetten over te hevelen naar 2017. Per saldo resteert dan een saldo van € 5,3 miljoen. In de najaarsnota werd uitgegaan van een positief resultaat van € 2,9 miljoen. Het positieve verschil met de najaarsnota bedraagt derhalve € 2,4 miljoen. Het college houdt bijna 2 miljoen euro over op de budgetten voor jeugd, WMO & Participatie. Wat gezien de krapte van de budgetten opvallend genoemd mag worden. Zo houden we fors over op de bijzondere bijstand, de PGB’s voor jongeren en de huishoudelijke ondersteuning. Ook vorig jaar was er een aanzienlijk overschot. Dit baart de PvdA fractie zorgen.

Met het weerstandsvermogen, nodig om financiële tegenvallers op te vangen, gaat het goed. De gemeente Lansingerland streeft naar een ratio van 1,2 op de lange termijn. Bij de Najaarsnota 2016 werd nog een ratio van 1,1 verwacht per eind 2016. Door het hogere saldo van de jaarrekening 2016 dan dat voorzienbaar was bij het opstellen van de Najaarsnota 2016 en het positieve resultaat van de herziening grondexploitaties (en afname van het risicoprofiel van de grondexploitaties) is de ratio eind 2016 circa 1,5. Omdat het college ook de komende jaren overschotten op de begroting verwacht, neemt de algemene reserve stevig toe. De benodigde weerstandscapaciteit neemt naar verwachting verder af indien de begroting wordt gerealiseerd en de verwachte grondopbrengsten binnen komen. Gezien de goede bouwprognoses voor de komende jaren (het bouwtempo gaat omhoog van 475 in 2018 naar 850 in 2020) en omdat het einde van het Vinex-bouwen nu eindelijk in zicht komt, heeft de gemeente Lansingerland het financiële lek eindelijk boven. Het tekort op de grondexploitaties loopt, zoals door de PvdA al voorspeld, op peildatum 1 januari 2017 verder terug van 45 miljoen naar 35 miljoen. Met de verkoop van gronden loopt ook de grote schuldenlast stap voor stap naar normale proporties terug. Zie voor de volledige documenten de agenda van de commissie Algemeen Bestuur van mei 2017: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/kalender/2017/05/

Op 19 mei aanstaande verschijnt de Kadernota 2018. Geheel in de lijn met de in november 2016 vastgestelde meerjarenbegroting zal er voor de komende jaren naar onze inschatting sprake zijn van een positief financieel resultaat van minstens 4 miljoen euro per jaar. Een enorm verschil met de situatie in 2014. Nieuw financieel beleid is keihard nodig. Zie hiervoor ons weekverslag 12 van veertien dagen geleden. Wordt vervolgd!

Speeltuin de Kieviet

KLOKKENLINT BERKEL IS NOG NIET HELEMAAL KLAAR

In weekverslag 12 berichtten wij uitvoerig over de ommekomst van het Berkelse carillon en het Klokkenlint dat loopt van de Oude Kerk in Berkel centrum naar nu nog de Oostmeerlaan in de Berkelse Meerpolder. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/ Naar aanleiding van dit verslag stuurde een trouwe lezer ons nog wat aanvullende informatie.

In een gemeentelijk verslag uit mei 2005 staat dat het plaatsen van de lantaarnpalen met de klokken voorzien van de nummers 49, 50, 51 en 52 ( Deelplan VI) vertraagd zal worden uitgevoerd. Deelplan VI ligt tussen de Oostmeerlaan en Meerweg. De vertraging ontstond door een langdurige onteigeningsprocedure aan het eind van het ontwikkelplan Meerpolder. Hierna is de bouwcrisis uitgebroken met daarna een verdere vertraging. Deze vier klokjes zijn nog niet geplaatst (zie foto) op bij het inmiddels wél gebouwde deel tussen de Oostmeerlaan en Meerweg. De klokken zijn door de firma Eijsbouts gegoten en worden door hen onderhouden en afgesteld. Klokje 53 hangt in de moederklok, die als enige het gemeentewapen van Berkel-Rodenrijs draagt, geplaatst op de brug bij de Oudelandselaan. Het klokkenlint is nu dagelijks in kern van het dorp te horen. Het lint is in kleinere groepen klokken te bedienen, bijvoorbeeld tot aan de Westersingel.

Onze lezer hoopt samen met ons dat de kunstenaar betrokken gaat worden bij de voltooiing van zijn werk en dat het gaat werken zoals bedoeld en door de Berkelse kunstadviescommissie is uitgezocht (2003).

Speeltuin de Kieviet

CDA BLOOPER

Waarom de CDA fractie een bij de andere raadsfracties aangekondigde motie, waarin zorgen werden uitgesproken over de komst van de Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer, tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag niet indiende, is ons nog steeds een raadsel. De CDA fractie deed er volledig het zwijgen toe toen de agenda van de raad aan het begin van de raadsvergadering werd vastgesteld en de rest van de raad vol verwachting zat te wachten. De fractie nam niet eens de moeite om de collega raadsleden, die zich hadden voorbereid op een debat over deze aangekondigde motie, te informeren. Via deze motie wilde het CDA de zorgen van de Ondernemersvereniging Zuid-Holland, de winkeliersverenigingen in Lansingerland en de gemeenteraad ondersteunen, deze zorgen over brengen aan het College van B&W van Zoetermeer en aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en er bij hen op aandringen om de ontwikkeling van de HOM respectievelijk. niet door te zetten of goed te keuren. Het CDA is overigens geen lid van de coalitie in Zoetermeer.

Zoals bekend was de Lansingerlandse CDA fractie in 2012 al mordicus tegen de komst van het Factory Outlet Center (FOC) op Bleizo. In 2012 stemde een meerderheid van de Lansingerlandse raad wél voor de komst van het FOC. Het was dan ook te verwachten dat een meerderheid van de raad niet de motie van de CDA fractie niet zou gaan steunen. Wij vinden bovendien het indienen van moties die gericht zijn tegen bestuurlijke beslissingen van buurgemeenten niet chique. Het ligt voor de hand om eventuele zorgen via overleg aan de orde te stellen. Zo zou de raad van Lansingerland zich desgewenst door hun collega’s in de raad van Zoetermeer kunnen laten bijpraten over de komst van de HOM. Dan kunnen ook de aanwezige zorgen aan de orde komen. Meer over HOM: http://www.hollandoutletmall.nl/ Het voorlopige standpunt van de PvdA Zoetermeer fractie: https://zoetermeer.pvda.nl/2017/01/11/pvda-geeft-holland-outlet-mall-een-kans-onder-stevige-voorwaarden/

Laatste klokje

Hier moeten de klokjes nog worden geplaatst

TOT SLOT

De volgende twee weken is het mei-reces. Het volgende weekverslag 15 verschijnt over 3 weken op vrijdag 12 mei. Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Het was toen de week waarin de PvdA in Lansingerland een start maakte met de campagne voor de Europese verkiezingen, het college de eeuwenoude Laan van Koot de nek omdraaide, de raad unaniem de ‘Saldo Nul’ motie aannam over de A13/A16 en het einde van de nieuwe coalitievorming op zich liet wachten. Ook zette de raad van Lansingerland in die week definitief het licht op groen voor de bouw van de Westpolder 2 school. Zowel de Westpolder 2 als de Westpolder 3 school konden toen worden gebouwd. Ook ging het om het verwerven van grond voor de uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel. Nog steeds hilarisch om te lezen! Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/04/25/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-21-25-april-2014/

Het citaat van deze week komt uit het AD Rotterdam van 15 april. Het betreft een interview met Aleid Wolfsen, de ‘Privacybaas’ die gemeenten en bedrijven dreigt met hoge boetes. ‘De meeste datalekken komen voor bij gemeenten. Zijn ze er straks klaar voor? Het eerlijke antwoord is dat we hier serieuze zorgen over hebben. Veel gemeenten, maar ook bedrijven hebben bijvoorbeeld nog geen functionaris gegevensbescherming aangesteld. We leggen nu pas boetes op als bij opzet of grove schuld informatie op straat is komen te liggen. Volgend jaar veranderen er drie dingen: instanties moeten sneller melden, de boetes worden draconisch hoger én de drempel van opzet of grove schuld komt te vervallen. Ik denk dat 90 procent van alle bedrijven en gemeenten hier nog geen weet van heeft’. Einde citaat. Zou de gemeente Lansingerland dit al weten?

Tot over drie weken!

Fractie PvdA Lansingerland, 21 april 2017

Rhododendronstraat

Oostmeerlaan

Oudelandselaan

Groenzoom

Groenzoom

Noordeindseweg

Wilgenlaan, what else!

Sterrenweg