21 november 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 17 – 21 NOVEMBER 2014

Dit 37ste weekverslag in 2014, aflevering 330 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin politiek gezien nauwelijks iets gebeurde. Sinds het aantreden van het college is het wachten op nieuwe beleidsimpulsen van hun kant. De agenda’s van de raadscommissies zijn al maanden aan de magere kant. In november viel de raadscommissie Samenleving bij gebrek aan agendapunten zelfs uit. Wat opvallend is gezien de op stapel staande, gigantische decentralisaties. Het college verbergt zich behaaglijk achter het eind oktober verschenen collegeprogramma waarin per wethouder een overzicht wordt gegeven van hun ambities & de bijbehorende planning. Die zien er erg mager uit. De uitdagingen waar Lansingerland echt voor staat zoals de economische ontwikkeling, de groei van de werkgelegenheid, de toekomstige lokale verkeersinfrastructuur, de zorgen over de geluidsoverlast en de ambities ten aanzien van de nieuwe Metropoolregio komen als prioriteit niet of nauwelijks aan bod. Een zin als: “We maken een inspirerende notitie en debatteren hierover met de raad” tekent de aanpak. De raad moet zich gaan verheugen op boeiende discussies over de kwaliteitseisen van de raadsvoorstellen, de raadsvragen en de wijkgerichte aanpak. Peanuts in verhouding tot de vragen waar Lansingerland echt voor staat. Zorgelijk is dat de politiek verdwijnt uit Lansingerland en vervangen wordt door de dorpspomp. Het college heeft er een handje van om veel via informeel overleg en met behulp van klankbordgroepen met de raad te willen regelen. Bovendien verschuilt het college zich voortdurend achter de dialoog met de burger en maakt zo de eigen, herkenbare rol als dagelijks bestuurders van onze gemeente niet waar. Besturen betekent leiding geven, sturen en keuzes maken. Die uitgesproken rol missen wij node. Te zeer heeft het college het vooral gezellig met elkaar. Dat is mooi maar geen doelstelling. Fletsheid & stuurloosheid bepalen het beeld. Ter verdediging van het college moet wel worden gezegd dat hun opstelling sterk wordt beïnvloed door de beperkte ruimte, vooral van de zijde van de kwetsbare Leefbaar 3B fractie, die de coalitie hen biedt. Daar wordt je als college natuurlijk horendol van. Wanneer het om écht strategische vraagstukken gaat en om ingang tot voor Lansingerland vitale bestuurlijke netwerken staan oppositie partijen als PvdA en VVD vaak aan het front om het college te hulp te komen. In het weinig ervaren wethoudersteam is het vooral wethouder Albert Abee (CDA) die er met kop en schouders boven uit steekt. Hij overziet de strategische vraagstukken op het gebied van geld & bouwen goed, ziet de nodige kansen en bezit de daarbij behorende bestuurlijke kwaliteiten. Hij heeft dan ook eerder een harde dobber aan de coalitie dan aan de oppositie. Die wil hem meestal wel de nodige bestuurlijke ruimte geven. Dat leerde het recente debat over de begroting 2015-2018 overduidelijk. Voor de rest lijkt de slogan “Delen, Durven, Doen” vooral de lijfspreuk van de oppositie te gaan worden. De ironie ten top!

Onze aandacht ging deze week bij gebrek aan ander nieuws dan ook vooral uit naar het nieuwe fietspad op Wilderszijde, de nog steeds armoedige armoede en minima aanpak van het college en de aanstaande spreekbeurt op maandagavond 29 november van ons Tweede Kamerlid Michiel Servaes over de buitenlandse politiek van de PvdA.

De foto’s bij dit weekverslag tonen het nieuwe fietspad door Wilderszijde en park de Polder. Het gaat om een nieuwe loot in de verbinding tussen de natuurgebieden bij de Rottemeren en de Schie.

DSC02766

ARMOEDE TROEF

Aanstaande donderdagavond debatteert de raad over de Najaarsnota 2014. Deze nota geeft een actueel overzicht over hoede feitelijke gemeentelijke inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de oorspronkelijk in de begroting voor 2014 geraamde kosten en baten. De najaarsnota 2014 laat een voordelig resultaat voor 2014 van 5.585 miljoen euro zien. Toch vindt het college het nodig om een overschrijding van het budget bijzondere bijstand deels ten laste te brengen van het resterende deel van de zogenaamde Klijnsma gelden, de extra rijksimpuls ten behoeve van het armoede en minimabeleid. Het gaat hierbij om 42.500 euro. Dat betreft zegge en schrijven 0.08% van het totale te verwachten voordelige resultaat over het begrotingsjaar 2014. Het ligt voor de PvdA meer voor de hand om de Klijnsma gelden te blijven inzetten zoals door de regering bedoeld is dus als extra impuls voor armoedebestrijding. Denk als prioriteit bijvoorbeeld maar aan de arme gezinnen met kinderen. Het debat hierover kan gevoerd worden naar aanleiding van de door het college uit te brengen nota Inkomensondersteuning 2015-2018 die voor de maand december 2104 geagendeerd staat op de raadsagenda. Wij zullen dus aanstaande donderdag met een amendement komen met als strekking de overschrijding van de post bijzondere bijstand helemaal ten laste te brengen van de financiële tegenvallers en dus niet gedeeltelijk te compenseren met de onder uitputting van het budget voor de armoede aanpak. Dit resterende bedrag moet wat ons betreft doorgeschoven worden naar 2015. Wij zijn benieuwd hoe de raad gaat reageren. Een debat over de herbestemming van nog geen 0.1% van de totale voordelige resultaat gaat natuurlijk nergens over. Zeker wanner het zo’n groot belang dient: de armoede onder kindertjes. Snel regelen dus!

De meeste andere gemeenten besteden het extra geld voor armoedebestrijding dat ze sinds vorig jaar krijgen aan het doel waarvoor het bestemd is, zo berichtte Binnenlands Bestuur de afgelopen week Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken concludeert dat uit een onderzoek dat ze heeft laten verrichten onder alle 403 Nederlandse gemeenten. Klijnsma is blij met de uitkomsten, heeft ze woensdagavond aan de Tweede Kamer geschreven. De gemeenten kregen vorig jaar 19 miljoen euro extra voor armoedebestrijding. Dit jaar gaat het om 70 miljoen en vanaf volgend jaar om jaarlijks 90 miljoen. Twee derde van de gemeenten heeft dankzij dat geld vorig jaar de aanpak van armoede en schuldenproblematiek versterkt. Ze doen meer aan bijvoorbeeld armoedebestrijding bij kinderen of aan het voorkomen van schulden. De andere gemeenten waren nog bezig hun beleid nader in te vullen, aldus Binnenlands Bestuur. Laat Lansingerland het goede voorbeeld van al die Nederlandse gemeenten gaan volgen, zo is onze grote PvdA wens!

DSC02764

PVDA BUITENLANDWOORDVOERDER MICHIEL SERVAES KOMT NAAR BERKEL

Michiel Servaes, buitenlandwoordvoerder voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer houdt maandag, 24 november 2014 bij de openbare Algemene Ledenvergadering van de PvdA Lansingerland een spreekbeurt over de conflictgebieden in de wereld en zal zijn visie daarop geven. Aan de orde zullen onder meer komen Rusland/Oekraïne en het neerschieten van de MH17, de strijd tegen ISIS en waarom wij daaraan mee moeten doen, maar ook waarom Nederland opnieuw militair aanwezig moet zijn in Afghanistan, terwijl daar vier jaar geleden de CDA/PvdA-regering over viel.

Voorafgaand aan de spreekbeurt van Michiel Servaes zullen in het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering een aantal bestuurszaken worden behandeld, zoals de Begroting voor 2015 en het Werkplan 2015. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in Zalencentrum REHOBOTH, Wilhelminalaan 2, Berkel en Rodenrijs. Het officiële deel is voorzien van 19.30 – 20.30 uur; de spreekbeurt en discussie met Michiel Servaes is van 20.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur gepland. Iedereen is van harte welkom!

8173_tcm181-229285

NIEUW FIETSPAD WILDERSZIJDE EN PARK DE POLDER

In het gebied tussen Rotterdam en Lansingerland werken de Stadsregio Rotterdam, gemeenten, bewoners en tal van andere betrokkenen samen aan meer ruimte voor natuur en recreatie. Tegenover de drukte van stad en verkeer staat straks een afwisselend aanbod aan mogelijkheden om te genieten van rust, ruimte en groen in een uniek polderlandschap. Het idee is om de natuurgebieden bij de Rottemeren via allerlei prachtige natuurgebieden zoals het Triangelpark, de Vlinderstrik, Park de Polder, Schiebroekse Park, de Schieveense Polder en vele mooie fiets en wandelverbindingen te gaan verbinden met de Schie en Delfland. Meer is te vinden op www.vanrottetotschie.nl/home/

Aan een belangrijk deel van de verbinding tussen Rotte & Schie wordt nu de laatste hand gelegd. Het betreft het fietspad dat begint naast het Gemeentehuis en dat vervolgens loopt over Wilderszijde langs Park de Polder naar de Schiebroekseweg nabij de Wildersekade. Vervolgens kan via het aanstaande fietspad door de Vlinderstrik en de Bovendijk de fietsweg naar de Schie vervolgd worden. Dit weekverslag bevat een serie foto’s van dit nieuwe fietspad over de nog erg lege vlakte van Wilderszijde. Ga eens een kijkje nemen! Het is echt de moeite waard.

DSC02759

TOT SLOT

Aanstaande maandag (zie hier boven) is onze algemene ledenvergadering mat Michiel Servaes als spreker. Dinsdag is er een openbare presentatieavond over de financiering van het onderwijs in Lansingerland. Geeft Lansingerland meer of minder uit aan onderwijshuisvesting dan elders in ons land? Onze fractie is medio december uitgenodigd om een presentatie van de directie van de BNG-Bank aan een brede delegatie van onze Tweede Kamer fractie bij te wonen. Deze relatie is op ons initiatief gelegd. Daarbij zal ongetwijfeld ook de rol van deze bank bij instrumenten als schatkistbankieren en andere faciliteringsmogelijkheden voor gemeenten met grote bouwopgaven en financiële problemen met hun grondbedrijf aan de orde komen. Verder werken wij volgende week verder aan de voorbereiding van 3 december, Internationale Gehandicaptendag. Die ochtend gaan wij met bestuur en fractie tussen 11-12.30 uur samen met de bewoners van Middin aan de Oudelandselaan het Berkelse centrum beoordelen op rolstoeltoegankelijkheid.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van donderdag 20 oktober. Het artikel gaat over het bedenken van een nieuwe naam voor herindelingsgemeenten. Daarbij gaat veel fout vindt Aardjan Ormeling, voorzitter van de adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland: “En waar ligt Lansingerland? Je zou denken dat het ergens in het noordoosten ligt, omdat het iets Saksisch in de naam heeft. Maar het ligt dus in het Groene Hart van Zuid Holland aldus de cartograaf”. Goed om te horen dat wij Lansingerlanders volgens een officiële rijksadviseur over de plaatsnamen dus midden in het Groene Hart schijnen te wonen en een Drentse tongval bezitten. U weet wel, de regio die 20 kilometer noordelijk van ons ligt met de HSL wél onder de grond!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA, 21 november 2014

DSC02771

DSC02778

DSC02770

DSC02777