6 december 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 2- 6 DECEMBER 2013

Dit alweer 40ste weekverslag in 2013, aflevering 290 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin CBS en CPB bekendmaakten hoe het met de armoede in Nederland gesteld is, het lokale nieuwsblad De Heraut kwistig strooide met privacy gevoelige informatie van hun veelal jonge bezorgers, Lansingerland een waarnemend burgemeester kreeg en onze wethouder Ruud Braak veel bijval uit de Raad kreeg voor zijn aanpak van de drie ingrijpende decentralisaties in het sociale domein.

ARMOEDE OOK IN LANSINGERLAND

De armoede in Nederland is in 2012 sterk toegenomen. Er kwamen vorig jaar in Nederland 132000 armen bij. Dit blijkt uit het Armoedesignalement dat CPB & CBS afgelopen week publiceerden. 1.2 miljoen Nederlanders (7.9%) zijn als arm te beschouwen. Na aftrek van hun vaste lasten blijft er niet genoeg geld over voor kleding, huisraad, voeding, vervoer, sport en vakantie. Ook in het op zich welvarende Lansingerland bestaat armoede. Volgens de deze week gepubliceerde cijfers gaat het hier om 4.4% van de inwoners. Dat is veel lager dan het landelijke gemiddelde maar het betreft toch zo’n 2500 inwoners van onze gemeente. Bij elkaar opgeteld gaat het toch al gauw om een complete woonwijk.

De vraag is wie dit precies betreft. Lansingerland kent relatief weinig mensen met een WWB uitkering. Hun aantal daalt op dit moment zelfs enigszins. Het aantal mensen in de WWB is slechts een indicator want er zijn er meer. Zo zijn er mensen die, al dan niet door de omstandigheden gedwongen, als ZZP’er aan de gang zijn gegaan en door de crisis hun opdrachtenpakket aanzienlijk hebben zien slinken, er zijn inwoners met kleine flex-baantjes waardoor het inkomen onder het bestaansminimum ligt, echtscheidingen spelen een rol en ook plotselinge werkloosheid of arbeidsongeschiktheid waardoor het gezinsinkomen drastisch terugloopt. Eigenlijk heeft onze gemeente maar weinig zicht op de armoede in Lansingerland en de oorzaken daarvan. Wij weten dat het beroep op de Voedselbank toeneemt en dat de drukte bij het loket voor de schuldhulpverlening groeit. Ook het project Thuisadministratie van Humanitas groeide de afgelopen jaren sterk.

In meerderheid steunde de raad eind november 2013 een PvdA motie die in het teken stond van de ‘nieuwe armen’. Daarover weten wij in Lansingerland veel te weinig. Reden te meer om deze groep mensen op de politieke agenda te plaatsen. Het gaat dan om ZZP’ers die moeilijk het hoofd boven water kunnen houden en schulden moeten maken, mensen met kleine flex-baantjes en huishoudens die door echtscheiding in combinatie met hoge huisvestingskosten zwaar in de problemen zijn gekomen. Daarover willen wij meer weten om zo aan oplossingen te gaan werken.

Deze door Sam de Groot ingediende motie roept het college op om deze problematiek in kaart te brengen inclusief mogelijke oplossingsrichtingen en op basis daarvan beleid te formuleren voor het ondersteunen van de nieuwe armen. Daarmee waren wij in Lansingerland de cijfers van CBS & CPB net voor. Als richting voor het beleid, zo gaven wij vorige week aan, denken wij aan het verbreden van de schuldhulpverlening, het oprichten van een noodfonds voor acute problematiek waarbij incidenteel hulp kan worden verleend waarbij met name het belang van kinderen in een gezin zwaar moet wegen. Naast het ondersteunen in daad zien wij ook mogelijkheden om nieuwe armen met raad te ondersteunen in de vorm van bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten van lotgenoten, expertise avonden rond financiën, marketing en schulden. De motie vraagt aan het college om deze problematiek, in goed overleg met de Clienten Adviesraad, in kaart te brengen, deze informatie te delen met de Raad om vervolgens te komen met voorstellen voor beleid om deze groep met raad en daad bij te staan.

Onze motie haalde een meerderheid in de Raad. Wij zijn benieuwd wat de in de motie gevraagde oriëntatie van collegezijde gaat opleveren. Dat ook de Tweede Kamer met deze materie worstelt, moge blijken uit een afgelopen donderdag door de kamer aangenomen motie van Mariëtte Hamer van de PvdA fractie. Daarin wordt aan de regering verzocht om in kaart te brengen welke instrumenten en partners gemeenten ter beschikking hebben bij de bestrijding van armoede onder werkenden en de Kamer hierover te informeren. Samen optrekken kan misschien helpen.

Sloop centrum Bergschenhoek

Sloop centrum Bergschenhoek

COOS RIJSDIJK WAARNEMEND BURGEMEESTER LANSINGERLAND

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jan Franssen, benoemt met ingang van 1 januari 2014 Coos Rijsdijk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Lansingerland. De heer Rijsdijk is 66 jaar en lid van de PvdA.

De huidige burgemeester van Lansingerland, Ewald van Vliet, heeft zoals bekend aangekondigd per 1 januari 2014 het burgemeestersambt in Lansingerland neer te leggen. De commissaris heeft met de fractievoorzitters van gedachten gewisseld over de ontstane situatie.

De fractievoorzitters in de Raad van Lansingerland hebben geconstateerd dat het in het belang van de gemeente is dat er spoedig in de opvolging van de heer Van Vliet wordt voorzien. Gelet hierop hebben de fractievoorzitters de commissaris verzocht om over te gaan tot de benoeming van een waarnemend burgemeester. Over openstelling van de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester zal worden gesproken op het moment dat de commissaris, de waarnemend burgemeester en de fractievoorzitters van mening zijn dat er sprake is van een bestuurlijk en financieel stabiele situatie. Na een half jaar spreekt de commissaris met de fractievoorzitters over de voortgang. De keuze voor de waarnemend burgemeester is in nauw overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek met de heer Rijsdijk hebben de fractievoorzitters hem unaniem voorgedragen als waarnemend burgemeester.

De heer Rijsdijk heeft een ruime bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur. Van 1978 tot 1982 was de heer Rijsdijk lid van de deelgemeenteraad IJsselmonde en van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeenteraad IJsselmonde. Van 1982 tot 1998 was hij voorzitter van de deelgemeenteraad IJsselmonde. Sinds 1998 is de heer Rijsdijk burgemeester van Boskoop. Deze gemeente fuseert per 1 januari 2014 met de gemeenten Rijnwoude en Alphen aan den Rijn.

Gerard Bovens was lid van de Vertrouwenscommissie die overleg pleegde met de Commissaris: ‘Ik ben blij met de komst van Coos Rijsdijk als waarnemend burgemeester. Ik wens hem van harte veel succes toe en ben overtuigd van een goede samenwerking. Het is goed dat Lansingerland niet op stel en sprong een nieuwe burgemeester gaat werven. Eerst moeten wij ons financiele herstelplan goed op de rails zien te krijgen en moeten wij verder werken aan een stabieler politiek klimaat. Dat zal onze bestuurskracht zeker versterken. Voor mij is dit met kop en schouders de belangrijkste uitdaging voor Lansingerland. De uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart  2014 is daarbij van groot belang. Een verdere politieke versnippering in de samenstelling van de raad zal de politieke stabiliteit geen goed doen. Reden te meer dus om nu open te houden hoelang het waarnemerschap moet gaan duren en periodiek in goed overleg tussen raad, waarnemend burgemeester en Commissaris te bezien wanneer de tijd rijp is voor de zoektocht naar een definitieve burgemeester. Wat mij betreft kan het best wel eens om een periode van twee jaar gaan’, aldus Gerard Bovens.

Coos Rijsdijk is lid van de PvdA. Op zich is het lidmaatschap van welke politieke partij dan ook voor ons van geen enkel belang voor wie burgemeester van Lansingerland wordt. Het algemeen belang staat voor ons voorop en is absoluut bepalend. Maar het is voor ons natuurlijk wel een leuke bijkomstigheid dat een burgemeester van PvdA signatuur vanaf 1 januari 2014 juist met zo’n specifieke, ons bijzonder aansprekende opdracht, tijdelijk de Lansingerlandse bestuurlijke kar mag gaan trekken. Hij treedt dan in de beperkte bestuurlijke traditie die waarnemend burgemeester Jaap Wolf van Bleiswijk in de periode tot de herindeling van 2007 al creëerde. Want behalve Jaap Wolf is er nimmer in de 3B-Gemeenten een burgemeester van sociaal democratische komaf geweest. In die zin is er dan ook zeker te spreken over een bijzondere mijlpaal voor de PvdA van Lansingerland.

Centrum Bergschenhoek onder de slopershamer

Centrum Bergschenhoek onder de slopershamer

3D-OPERATIE OP STOOM MAAR HET KAN NOG BETER

Onze wethouder Ruud Braak zit bovenop de decentralisaties en dat voelt goed. Het decentraliseren van veel taken naar de gemeente vraagt om zorg en aandacht want raakt vele inwoners van onze prachtige gemeente in hun dagelijks leven. De insteek om samen met de inwoners om de tafel te gaan zitten en te kijken naar wat nodig is, is een goede manier. Het is ook duidelijk dat er nog heel veel onduidelijk is wat betreft de wetgeving en de financiën wat betreft alle decentralisaties. Waar gaan die decentralisaties nu over? Het gaat over de AWBZ (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de plaats van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt (Participatiewet) en hulp (en ingrijpen) voor kinderen in de problemen (Jeugdwet).

Wij zijn zeer enthousiast over deze decentralisaties omdat je nu als burger door de bomen het bos niet meer kunt zien. Een aanrader is om de Rotonde van Hamed (https://dkdd.pleio.nl/file/download/201059) eens te lezen. Dit is een goed stuk van het NICIS in opdracht van  de G27 waarin pijnlijk duidelijk wordt hoeveel hulpverleners zich bezighouden met een gezin in de problemen. Zowel bij de maatschappelijke ondersteuning als de participatie is een aanpak vanuit de inwoner een goede zaak, het beleid van onze wethouder is hier ook op gericht.

Onze fractie is minder enthousiast over het recente rijksbeleid met betrekking tot de decentralisaties. Behalve dat er met het overhevelen van de taken ook forse bezuinigingen meekomen zien wij ook een groot wantrouwen vanuit de landelijke politiek. Met name voor de jeugdzorg zijn nu zoveel extra regels en voorwaarden gesteld dat het er op neerkomt dat alles zo blijft zoals het is (behalve de bezuinigingen) tot aan 2016. Dit is goed voor de zogenaamde zorgcontinuïteit en de bedrijfsvoering van de zorginstellingen maar maakt het onmogelijk om de (door dezelfde landelijke politici gewenste) zogenaamde transformatie in de jeugdzorg op te pakken.

De PvdA is van mening dat de decentralisaties, en dan met name de jeugdzorg, meer energie en aandacht van de gemeente en de locale politiek vragen dan er tot nu toe wordt ingestoken. Wij bemerken nog te afwachtende houding en te weinig locale invulling van deze belangrijke nieuwe taken van de gemeente. Veel partijen beschouwen dit als slechts uitvoerende taken van de gemeente en hier denken wij heel anders over. Er is wel degelijk veel ruimte voor de gemeente om deze taken op een manier op te pakken die het beste past bij de eigen inwoners. In 2014 moeten er veel beslissingen genomen worden en wij zullen daar bovenop zitten en zonodig het initiatief nemen voor voorstellen die het beste passen bij de inwoners van Lansingerland.

Oude gemeentehuis Bergschenhoek

Oude gemeentehuis Bergschenhoek

IDENTITEITSBEWIJZEN HUIS AAN HUIS VERSPREID

PvdA Tweede Kamerlid en inwoonster van Berkel en Rodenrijs Astrid Oosenbrug en Gerard Bovens werden afgelopen woensdagavond opgeschrikt vanwege het bericht dat de distributeur van weekkrant De Heraut huis aan huis kopieën van identiteitsbewijzen van hun, veelal minderjarige, bezorgers aan het verspreiden was. Dat deed hij om te voorkomen dat kwaadwilligen die zich voor bezorger van deze karnt uitgeven ten onrechte de aanstaande nieuwjaarsfooi incasseren. Kopieën van complete identiteitsbewijzen zonder doorhaling van privacy en identiteitsfraudegevoelige informatie, zoals BSN gegevens, zijn nu ongevraagd in handen van vele inwoners van Lansingerland gekomen. En dat juist in de week waarin landelijk een naar incident speelde rond de 13 jarige Freek wiens foto en naam misbruikt is op diverse nepaccountants en die vervolgens slachtoffer werd van beledigingen en het plaatsen van aanstootgevende beelden. Astrid Oosenbrug is voor de Tweede Kamer PvdA fractie woordvoerster over privacy zaken. Privacy is juist dezer dagen een bijzonder politiek & maatschappelijk gevoelig onderwerp. Zij schreef recent het volgende artikel over online identiteitsfraude:

www.pvda.nl/berichten/2013/12/Kijk+niet+weg+bij+online+identiteitsfraude  Ook van belang is een artikel van het TROS programma ‘Opgelicht’ met tips tegen identiteitsfraude:

http://www.opgelicht.nl/tips-tegen-identiteitsfraude/ Daaruit blijkt dat er forse spanning bestaat tussen de door de distributeur van De Heraut gehanteerde aanpak en de adviezen die door ‘Opgelicht’ zijn gegeven.

De onmiddellijk gestelde vraag van Astrid Oosenbrug en Gerard Bovens aan de redactie en uitgever van De Heraut was of zij bekend waren met het feit dat hun distributeur kopieën van identiteitsbewijzen van de bezorgers huis aan huis zou gaan verspreiden. Zo neen, welke actie gaat de krant, er van uitgaande dat ook De Heraut dit geen goede zaak acht, dan in de richting van de distributeur ondernemen? Wisten de ouders van de minderjarige bezorgers van De Heraut van te voren dat de identiteitsbewijzen van hun kinderen op aangegeven wijze verspreid zijn? Zo neen, wat gaat De Heraut dan richting ouders ondernemen?

Pas twaalf uur na de eerste meldingen op de sociale media over de verspreiding van deze zeer privacy gevoelige informatie reageerde De Heraut in de richting van Astrid en Gerard aldus: ‘Het was voor ons als Heraut (directie/redactie) ook een verrassing. Eigen initiatief van de distributeur.

Komende week zal er in De Heraut aandacht aan worden besteed’. 

Onze vervolgvraag was of De Heraut ook op korte termijn via internet, sociale media of per brief vooral de ouders van jonge bezorgers zou gaan informeren over hun plan van aanpak om verdere onrust te voorkomen. Het antwoord was dat daarover nog intern wordt gesproken: ‘De Heraut heeft ook nog niet via social media gereageerd, omdat we nog niet alle direct betrokkenen (intern) gesproken hebben. Door dan direct te reageren bezorg je juist onrust, omdat de info dan niet volledig is of een dag later weer gewijzigd moet worden. De flyer terughalen gaat ook niet meer. Het heeft onze volledige aandacht en dat zal zo spoedig mogelijk via Twitter naar buiten worden gebracht’.

Echt alert klonk het afgelopen donderdagmiddag 5 december van De Heraut dus niet. Ten tijde van het verschijnen van dit weekverslag (vrijdag 6 december om 12 uur) was in het openbaar taal nog teken van De Heraut over hoe het verder gaat vernomen. Het distributiebedrijf van De Heraut heeft donderdag laten weten achteraf spijt te hebben van deze actie.

Meer weten over het voorkomen van problemen met identiteitsbewijzen? Zie de informatie van College Bescherming Persoonsgegevens:

http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/Kopie-identiteitsbewijs/Algemeen/Paginas/Algemeen.aspx

Niet eens over hoe er met uw identiteitsgegevens wordt omgesprongen? Zie: http://www.mijnprivacy.nl/signaal/Pages/Signaal_geven.aspx

'Naar Boven' werd 'Pannekoe' in Rodenrijs

‘Naar Boven’ werd ‘Pannekoe’ in Rodenrijs

 ANTWOORD REGERING OP KAMERVRAGEN DE VRIES & FOKKE

In ons weekverslag 36 & 37 berichtten wij over de schriftelijke vragen die de Kamerleden Manon Fokke en Albert de Vries (PvdA) op 6 november 2013 stelden aan de ministers van Binnenlandse zaken en Infrastructuur en Milieu over de actuele situatie waarin gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de financiele crisis verkeren. Zij gingen daar expliciet in op de situatie waarin ondermeer Lansingerland verkeert en vroegen de betrokken ministers te reageren op de door ons voorgestelde plannen om tot herstel van onze financiele situatie te komen. Ons bericht werd ook opgepikt door de website van Binnenlands Bestuur: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/verzoek-om-haagse-hulp-gemeenten-met.9162533.lynkx?utm_source=BB%202013-11-13&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws

In ons weekverslag 38 gingen wij in op een op dinsdag 19 november door de Tweede Kamer aangenomen motie Albert de Vries & Eric Smaling (SP). Deze motie verzoekt de regering oplossingen aan te dragen die gemeenten in staat stellen de ontstane problemen het hoofd te bieden”. De aangenomen motie is een belangrijke politieke doorbraak omdat de betrokken ministeries niet meer achterover kunnen leunen maar met onze en andere gemeenten moeten gaan samenwerken om oplossingen te vinden. Het belang van deze motie werd nog eens onderstreept door de beantwoording van minister Schultz op 27 november van de schriftelijke Kamervragen die De Vries & Fokke hebben gesteld. Daarin is van ‘het aandragen van oplossingen door de regering’ niets te merken. De beantwoording volstaat met een dorre ambtelijke opsomming van de instrumenten en regelgeving die nu al voorhanden zijn. Zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2013D47666&did=2013D47666

De Tweede Kamer zal er, gesteund door het College & Raad van Lansingerland, nu op toe moeten zien dat de uitvoering van de motie De Vries & Smaling metterdaad ter hand genomen zal gaan worden. Wij zullen daarover intensief contact blijven houden met PvdA Kamerlid Albert de Vries en wethouder Marc van Dijk (VVD) die het financiele herstelplan in zijn portefeuille heeft. Wordt vervolgd!

RK kerk Bergschenhoek bij Leeuwenkuil

RK kerk Bergschenhoek bij Leeuwenkuil

NIEUWE WESTPOLDERSCHOLEN OP DE TOCHT

Sam de Groot maakt zich al enige tijd zorgen over de vraag of de bouw van de geplande Westpolder 2 & 3 school wel doorgaat. De raad gaf in juli 2012 groen licht aan de bouw van deze twee scholen. Toen al was de vraag wat de vertraagde woningbouw in de Westpolder voor deze scholen zou betekenen. Het college wuifde dat toen bij monde van de toenmalige onderwijs wethouder Werner ten Kate (VVD) weg:  “Een vertraagde woningbouwplanning heeft gevolgen voor de benodigde omvang van de WP2 en WP3. Als de wijk Westpolder Bolwerk uiteindelijk nog steeds wordt gerealiseerd, maar dit over meer jaren wordt uitgesmeerd, betekent dit voor de WP2 en WP3 dat het aantal permanente lokalen nodig blijft. Alleen het aantal tijdelijke lokalen neemt af, omdat er minder huizen per jaar worden gebouwd’.

Kortom, of er woningen gebouwd worden of niet, die twee nieuwe scholen zijn sowieso nodig. Het plan was om de Westpolder 2 school al in 2015 te openen. In oktober 2013 berichtte zijn opvolger, wethouder Marc van Dijk (VVD), aan de raad dat er problemen zijn met de komst van de in de school geplande BSO. Die haakten vanwege een teruglopende markt inmiddels af. Afgelopen dinsdag meldde de wethouder dat de toekomst van een van de scholen waarvoor een plek bestemd is in de nieuw te bouwen WP2 school op de tocht staat. Daarmee wordt een forse bres geslagen in de plannen. Wethouder Van Dijk gaf afgelopen dinsdag aan alle plannen nog eens te zullen heroverwegen en ook de alternatieven  onder de loep te zullen nemen. Dat ook tegen de achtergrond van het financiele preventieve toezicht op investeringen waarvoor de gemeente zich vanaf 2014 gesteld ziet. Wij twijfelen inmiddels over het aan de raad in 2012 gedane verhaal dat vertraging van de bouw van woningen in de Westpolder slechts invloed zou hebben op het aantal tijdelijke lokalen en niet op de bouw van de scholen zelf.

De VVD fractie in de raad vroeg zich dinsdag bezorgd af of de wijkbewoners die de afgelopen jaren veel druk hebben gezet op de bouw van deze scholen niet snel door het college op de hoogte zouden moeten worden gesteld over deze ontwikkelingen. Wethouder Van Dijk vond dat vooral de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. De wethouder beloofde de raadscommissie intensief te zullen informeren over de stand van zaken. Hij herinnerde de commissie aan het lopende onderzoek om de hoge onderwijsuitgaven kritisch onder de loep te nemen. Onze voorzichtige voorspelling: de nieuwbouw van de Westpolder 2 school gaat 2015 zeker niet halen. Wethouder Van Dijk zit nu opgescheept met een lastig dossier.

Samenvattend: In juli 2012 is er door de raad een besluit genomen om de tijdelijke scholen te vervangen door twee nieuwe schoolgebouwen voor drie basisscholen. Nu ruim een jaar verder zijn er diverse problemen ontstaan waardoor het de vraag wordt of en op welke wijze deze scholen gerealiseerd zullen worden. Het gaat hierbij om de vraag of de onderbouwing van het besluit in juli 2012 (leerling prognoses en prognoses van de scholen zelf) nog wel klopt. Wij volgen dit proces zeer kritisch omdat wij uiteraard wel goede faciliteiten voor het onderwijs willen, maar dit wel gebaseerd moet zijn op reële prognoses en financiële onderbouwingen. Zowel op initiatief van de wethouder zelf, na vragen van ons en na vragen van de provincie wordt er nu opnieuw gekeken naar het toen genomen besluit. De scholen zijn inmiddels geïnformeerd door de wethouder en wij hopen dat er in december 2013 meer duidelijkheid komt.

3B-Wonen renoveert woningen Bomenbuurt Berkel Noord inclusief zonnepanelen

3B-Wonen renoveert woningen Bomenbuurt Berkel Noord inclusief zonnepanelen

TOT SLOT

Maandagavond vergadert de commissie Algemeen Bestuur met op de agenda de plannen met betrekking tot onze integrale veiligheid, de vorming van de Metropoolregio en de gemeentelijke tarieven kaart. Dinsdag is er, voor de laatste keer in aanwezigheid van Ewald van Vliet, de maandelijkse presidiumvergadering die de raadsvergadering voorbereidt, donderdagochtend het jaarlijkse Grote Welzijnsontbijt van de SWL en donderdagavond op ons initiatief een informele samenkomst van leden van de gemeentelijke ondernemingsraad en de gemeenteraad. Vrijdag verschijnt natuurlijk weekverslag 291. Staatsecretaris Mansveld (PvdA) brengt komende week op uitnodiging van het college een werkbezoek aan de HSL en de lopende pilot.

Het citaat van de week komt uit de Groene Amsterdammer van 1 november 2013. Herman Tjeenk Willink hield op 31 oktober de Bart Tromp lezing en daaruit het volgende citaat: “Door het denken over de burgersamenleving te verwaarlozen is de staat beroofd van een belangrijk tegenwicht tegen zijn eigen dynamiek, die vooral een bestuurlijke dynamiek is geworden. Daardoor worden burgers afwisselend als burger-cliënt of als burger-participant benaderd. Door alle politieke partijen overigens. Dat geen van de partijen de laatste dertig jaar een visie op de verhouding tussen staat en burgersamenleving heeft ontwikkeld, is eigenlijk merkwaardig’”. Inderdaad ‘merkwaardig’ en ook niet zonder risico. ‘Staatsburgerschap’ is een begrip dat volkomen uit beeld is verdwenen en dat zeker herstel verdient. De vanzelfsprekende gedachte dat ‘wij de staat zijn’ zorgt voor de binding & legitimatie die wij momenteel zo node missen.

Foto's maken ten behoeve van onze campagne!

Foto’s maken ten behoeve van onze campagne!

EXTRA BIJDRAGE  PVDA CAMPAGNE 2014

Een extra bijdrage voor onze campagnekas 2014 kunt u voor 31 december 2013 overmaken op  NL66 RABO 0396 3448 44. T.n.v. PvdA afdeling Lansingerland, Berkel en Rodenrijs.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 6 december 2013