5 februari 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 2 – 6 FEBRUARI 2015

Dit 5de weekverslag in 2015, aflevering 339 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de maandelijkse raadscommissieweek waarin wij veel aandacht besteedden aan de stand van zaken met betrekking tot de decentralisaties, de coalitie haar wens om niet financieel beleid te gaan voeren toch doorzette, wij schriftelijke vragen stelde over het duurzaam aanbesteden en wij met een scootmobieler de toegankelijkheid van de Lansingerlandse straten testten. En natuurlijk was er ook weer nieuws over de HSL & A13/A16.

PVDA FRACTIE KIEST VOOR FINANCIELE PAS OP DE PLAATS

In de vorige commissievergadering Algemeen Bestuur spraken wij over het preventief toezicht door de provincie. De PvdA fractie heeft toen het voorstel aan het college gedaan om de in het raadsvoorstel, dat afgelopen woensdag op de agenda stond, genoemde stelpost van 300.000 euro niet in te zetten. Onze fractie heeft dan ook met enige verbazing en teleurstelling kennis genomen van het voorstel om nu al, niet lang na het besluit van de provincie om Lansingerland onder preventief toezicht te houden, deze investeringen te gaan inzetten voor nieuw beleid. Dat vertelde Ingrid Tuinenburg in de commissie Algemeen Bestuur van afgelopen woensdag. Hoewel er volgens het college nu blijkbaar wel informeel akkoord is van de provincie, blijft de PvdA fractie ervan overtuigd dat dit richting de provincie niet bepaald de indruk wekt dat dit college er alles aan gelegen is om bij de begroting 2016 weer onder repressief toezicht te komen.

Laten we ook niet al in februari ons kruit verschieten, wellicht zijn er meer urgente begrotingswijzigingen aan de orde later dit jaar. Daarnaast vindt de PvdA fractie het überhaupt nog te vroeg in het lopende jaar om nu al deze extra verplichtingen aan te gaan. In de komende maanden kunnen er nog op verschillende terreinen, denk bijvoorbeeld aan het sociale domein, niet voorziene overschrijdingen op de begroting ontstaan.

“Als we vervolgens lezen waar de 300.000 euro aan besteed zal moeten gaan worden dan valt ons op dat een aanzienlijk deel van de investeringen gericht zijn op het proces en in mindere mate op concrete activiteiten. Als we bijvoorbeeld kijken naar het voorstel voor structurele duurzaamheid, dan gaat van de 110.000 euro slechts 30.000 euro, iets meer dan een kwart van het budget, naar het ondersteunen van initiatieven en de overige driekwart naar stimuleren en initiëren, structurele kennisdeling en communicatie, naar onze mening zou dit in ieder geval andersom moeten zijn”, aldus Ingrid Tuinenburg.

Hoewel als twee verschillende investeringen voorgesteld, hebben wij van de PvdA de indruk dat het voorstel voor wijkgericht werken volgt uit de eerste investering – dialoog met de samenleving- en dat hiervoor in totaal dus 160.000 euro wordt gereserveerd. Er wordt namelijk gesteld dat ‘deze activiteiten noodzakelijk zijn, willen we de resultaten van de dialoog met de burger ook daadwerkelijk realiseren en implementeren’. Blijkbaar staat de uitkomst van de dialoog nu al vast, namelijk dat deze leidt tot wijkgericht werken en dat we dat gaan uittesten in een door de gemeente uitgekozen wijk. Als we willen dat initiatieven uit de samenleving zelf komen dan lijkt ons dit toch nogal een top-down benadering. Daarnaast hadden wij nog een vraag of het eerste voorstel de plannen van Beerenschot betreft zoals die zijn voorgesteld tijdens de presentatieavond op 27 januari jongstleden. En als dat zo is en er is ook al uit dit budget besteed, is dan voor het hele bedrag reeds een verplichting met Beerenschot aangegaan? Dat laatste is niet het geval, zo zei wethouder Abee.

De PvdA fractie vroeg zich verder nog af wat de afwegingen van de provincie zijn om deze wijziging in ieder geval ambtelijk goed te keuren.

Tenslotte nog over “right to challenge”. De CDA fractie kwam met het voorstel om dit recht voor inwoners om ideeën aan te dragen via een motie in de komende raad vast te gaan leggen. Het is natuurlijk heel belangrijk dat burgers voorstellen kunnen doen aan de gemeente die ook serieus in behandeling genomen worden maar dat instrument is er volgens de PvdA al: iedere inwoner kan ook nu al een initiatief voorstel bij de raad indienen. De procedure ter zake is formeel vastgelegd. Wat voegt dit “right” daar feitelijk nog aan toe? Een politiek luchtballonnetje?

Wethouder Abee gaf aan dat het provinciale toezicht de intensivering van 3 ton per jaar informeel accepteert omdat die bijdraagt aan het extra besparen en bezuinigen op onze begroting. Dat begrijpen wij niet. Misschien dat dit aan de orde is waar het budget ten behoeve van de dialoog met de samenleving betreft maar dit geldt zeker niet voor alle andere doelen.

De PvdA fractie zal het collegevoorstel, in het licht van bovengenoemde punten, niet steunen. Wij zullen in de raadsvergadering van 19 februari dan ook tegen gaan stemmen.

Berkel centrum schiet nu echt op!

Berkel centrum schiet nu echt op!

HOE STAAT HET INTUSSEN MET DE DECENTRALISATIES?

Op 19 januari ontvingen wij van het college de beantwoording van de vragen die de PvdA fractie en anderen stelden tijdens de commissie Samenleving van 15 januari. Zie ons weekverslag 2: https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-januari-2015/

Petra Verhoef wilde deze antwoorden aan de orde stellen tijdens de commissie Samenleving bij het onderwerp actualiteiten uit het college. Wethouder Van Tatenhove had opvallend genoeg geen enkel nieuws over de stand van zaken rond de decentralisaties, wethouder Heuvelink gelukkig wel. De voorzitter weigerde echter onze vragen aan het college bij dit agendapunt. Daarom volgen de drie kwesties waar de PvdA nog extra aandacht voor vraagt alvast via dit weekverslag. Wij zullen deze vragen uiteraard alsnog formeel bij het college indienen.

Uit de beantwoording van onze vragen op 19 januari bleek dat er nu totaal 298 gebruikers zijn van de collectieve zorgverzekering. Er werd trots door het college vermeld dat dit een stijging is van 32% vergeleken met 2014 (toen waren er 225 gebruikers). Het heeft de PvdA verbaasd dat het college niet zelf direct heeft opgemerkt dat dit maar 38% procent is van de 775 gebruikers die de Gemeente verwachtte voor 2015, zoals vermeld in de Nota inkomensondersteuning.

  • Wat is er mis gegaan? Heeft de Gemeente de collectieve zorgverzekering onvoldoende onder de aandacht gebracht bij de verschillende doelgroepen?
  • Weet u of de inwoners met chronische ziekte of handicap die nu dus GEEN compensatie meer krijgen via de Wet tegemoetkoming chronische ziekten en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) nu WEL gebruik maken van de collectieve zorgverzekering? Anders hebben zij nu structureel minder compensatie voor hun hoge ziektekosten.

De gemeente krijgt een bedrag van iets meer dan 3 ton van het Rijk voor vervallen van Wtcg en CER (Meicirculaire 2014), maar hiervan wordt maar 2 ton gebruikt. Nu er minder mensen gebruik maken van de collectieve ziektekosten verzekering wordt er nog eens zo’n 40 tot 50.000 euro minder gebruikt.

  • Waaraan wordt het verschil besteed?
  • Wil het college overwegen om het verschil (het overschot van 1 tot 1.5 ton) toch aan te wenden voor individuele bijzondere bijstand voor medische kosten?

De Gemeente heeft er per 1 januari 2015 voor gekozen om individuele bijzondere bijstand voor medische kosten op te lossen via de collectieve zorgverzekering. Argument van Gemeente was: vergoedingen op aanvraagbasis in kader van bijzondere bijstand brengt heel veel uitvoeringskosten met zich mee.

Het college gaf in beantwoording van vragen van 15 januari ook aan dat nog maar de helft van gegevens van jeugdigen bekend was. Dit hing samen met overdrachtsproblemen met de VBO module. Dit zou geen nadelige gevolgen hebben voor de hulp/zorg, maar alleen is factureren/declareren daarmee vertraagd.

  • Wanneer is dit opgelost?
  • Hoe kan de Gemeente dan op juiste wijze overzicht houden over de uitgaven in de zorg over het jaar heen, zeker als dit langer duurt?
Wenkend perspectief op een koude dag!

Wenkend perspectief op een koude dag!

HOE DUURZAAM BESTEDEN WIJ EIGENLIJK AAN?

Het dagblad Trouw berichtte vorige week in een drietal artikelen over de stand van zaken met betrekking tot duurzaam inkopen & aanbesteden door rijk en gemeenten. De krantenkoppen spreken voor zich: “Overheid mist kennis voor groen inkoop”, “Duurzaamheid als criterium is slecht meetbaar”, “Overheid kiest voor zuinig, niet voor groen”. Gemis aan kennis bij inkopers, mede veroorzaakt door de snelle innovaties op het gebied van duurzaamheid en ook gemis aan betrokkenheid bij bestuur & inkopers zijn volgens het dagblad Trouw de belangrijkste belemmeringen. Soortgelijke problemen doen zich overigens ook voor wanneer het gaat om “social return”, het verplichten van opdrachtnemers om bijvoorbeeld mensen met een beperking in dienst te nemen bij de uitvoering van de aanbestede opdracht.

Het college bereidt momenteel, vanwege de uitvoering van het collegeprogramma 2015-2018, het te voeren beleid op het terrein van milieu & duurzaamheid voor. Duurzaamheid is een top prioriteit voor deze coalitie maar in de praktijk merken wij daar nog maar weinig van. Het is dus goed om ook dit belangrijke aspect nog eens kritisch op plussen & minnen te bezien. Vandaar de volgende schriftelijke vragen die de PvdA fractie afgelopen week aan het college stelde:

  1. Heeft het college kennis genomen van de drie artikelen in het dagblad Trouw (30.01 & 31.01.2015) over de knelpunten waarmee rijk & gemeenten geconfronteerd worden bij het duurzaam inkopen & aanbesteden?
  2. Zo ja, herkent het college zich in de knelpunten (zoals gebrek aan kennis & professionaliteit, snelle innovaties, gebrek aan betrokkenheid) waarover deze artikelen reeks rept?
  3. Wat is de feitelijke stand van zaken in Lansingerland? Graag een vijftal concrete voorbeelden in verschillende gemeentelijke sectoren uit 2014 waaruit blijkt dat duurzaam inkopen & aanbesteden in Lansingerland goed van de grond komt.

Wij zijn heel benieuwd naar de reactie van het college. Begin maart weten we meer!

Nieuwbouw bij station Westpolder schiet al lekker op!

Nieuwbouw bij station Westpolder schiet al lekker op!

STAND VAN ZAKEN BURGERPARTICIPATIE

Begin dit jaar stelden wij aan het college schriftelijke vragen over de precieze stand van zaken met betrekking tot de negen besluiten die de raad over de evaluatie van het Jaar van de Burgerparticipatie 2013 genomen had. Wij vroegen ons onder meer af of in de dagelijkse ambtelijke en bestuurlijke praktijk de beslisboom burgerparticipatie en het opstellen van een paragraaf burgerparticipatie bij alle raadsvoorstellen en B&W adviezen vaste prik is. Het college: “De beslisboom en de paragraaf burgerparticipatie zijn verankerd in het sjabloon dat de medewerkers gebruiken voor het opstellen van B&W adviezen en raadsvoorstellen”. Een mooi formeel antwoord maar wat betekent dit eigenlijk in de praktijk? Dinsdagavond was in de commissie Ruimte de onttrekking aan de openbare ruimten van een aantal grote parkeerterreinen aan de orde. Het raadsvoorstel gaf aan dat burgerparticipatie niet was toegepast. Sam de Groot vroeg naar het waarom: “Ook al heeft de inwoner weinig invloed op de richting van dit besluit, je kunt hem toch wel minstens informeren? Dat is immers de laagste sport op de participatieladder die eigenlijk vrijwel altijd van toepassing is.”

Een andere belangrijke reactie van het college betreft onze vraag over hoe het staat met de uitvoering van het besluit dat in de afdelingsplannen en projectplannen voortaan standaard de budgettaire en personele inzet op burgerparticipatie wordt opgenomen. Het college: “Een van de speerpunten van de komende vier jaar is wijkgericht werken en burgerparticipatie. De afdelings- en projectplannen worden geschreven met het doel om te voldoen aan de ambities van college en gemeenteraad. In deze plannen wordt dus rekening gehouden met de budgettaire en personele inzet op burgerparticipatie”. “Rekening gehouden met?” Wat betekent dat precies? En hoe verhoudt de aandacht voor het brede terrein van de burgerparticipatie zich eigenlijk met de ambitie voor wijkgericht werken? Wordt de politieke belangstelling voor burgerparticipatie stap voor stap ingewisseld voor die voor het wijkgericht werken?

Wij zijn daar niet echt gerust op gezien de oppervlakkigheid en gebrek aan inspiratie waarmee het college onze schriftelijke vragen afgelopen week beantwoordde. Let maar op: Wijkgericht werken & Dialoog met de Samenleving zijn de nieuwe bestuurlijke troeteldieren. Good old Burgerparticipatie is meer voor & van het politieke ancien régime.

Dit rijdt niet echt lekker met een scootmobiel of rolstoel!

Dit rijdt niet echt lekker met een scootmobiel of rolstoel!

RAMMELEND OP PAD MET EEN SCOOTMOBIELER

Afgelopen dinsdagmorgen ging Gerard Bovens (op de fiets) op pad met een scootmobieler uit Bergschenhoek. De berijder van deze scootmobiel, een vitale tachtiger, zij het met forse rugproblemen, had via de lokale media gehoord van onze acties om Berkel centrum beter toegankelijk te maken voor mensen die aangewezen zijn op een rolstoel of een scootmobiel. Hij wilde ons als gids laten zien wat hij elke dag ervaart op zijn tochten naar de winkelcentra van Berkel en Bergschenhoek. Per jaar is hij goed voor maar liefst 1500 scootmobiel kilometers in en om Lansingerland. Een ervaringsdeskundige pur sang dus!

Onze scootmobiel-gids liet aan Gerard zien hoe scheef de straten in Bergschenhoek en Berkel vaak liggen. Zie de foto’s. Vaak wordt er bij de aanleg voor gekozen om de straten licht bollend aan te leggen met het hoogtepunt midden in de straat. Wanneer je keurig rechts blijft rijden, hang je voortdurend scheef in je scootmobiel. Bovendien liggen putten vaak lager dan de bestrating er om heen. Dit maakt het noodzakelijk om voortdurend er om heen te laveren om niet voortdurend met schokken geconfronteerd te worden. De kwaliteit van het fietspad langs de Groeneweg en een deel van de Berkelseweg (tussen Groeneweg en Bergschenhoek centrum) bleek heel slecht.

Medio februari praten wij weer verder met de bewoners van het Carré aan de Oudelandselaan over hoe het verder moet als het gaat om het verbeteren van toegankelijkheid van openbare ruimten. Zoals bekend maakten wij met hen begin december een toer door Berkel centrum en kwamen zij hierover in januari inspreken in de raadscommissie Ruimte. Ook wethouder Simon Fortuyn zal bij dit overleg van de partij zijn. Hopelijk kunnen zo snel verbeteringen tot stand komen.

Lastig manoeuvreren!

Lastig manoeuvreren!

TOT SLOT

De raadscommissie Ruimte boog zich afgelopen woensdag op verzoek van wethouder Fortuyn over de resultaten van de enquête over het mobiliteitsbeleid. Daarvoor was het burgerpanel ingeschakeld. Aan de commissie werd gevraagd of zij opmerkingen hadden over de uitkomst van deze enquête en of er al specifieke conclusies naar aanleiding van deze peiling gemaakt konden worden. De raadscommissie hield het kruit veelal droog. Veel wijzer zal wethouder Fortuyn van deze discussie niet geworden zijn. Sam de Groot gaf aan dat de verkeersanalyses en verkeerstellingen richting moeten gaan geven aan de oplossingen. De resultaten van de enquêtes bevatten ‘meningen’ van de inwoners. Die kunnen naast de oplossingsrichtingen gehouden worden maar zijn niet bepalend. De uiteindelijke afweging is aan de raad. Het college wil nog voor het zomerreces een definitief plan aan de raad presenteren. Daarin komen ook alternatieve keuzes te staan. In het najaar 2015 moet de raad een definitief besluit nemen over de herziening van het mobiliteitsbeleid Berkel. Overigens laat wethouder Fortuyn zeker niet de oren hangen richting het coalitieakkoord waarin het verdwijnen van paaltjes in de Berkelse Herenstraat en wederkomst van doorgaand autoverkeer tussen de Wilgenlaan en de rotonde Planetenweg als een soort heilige belofte werd gepresenteerd. Voor hem zijn andere, verkeerstechnisch gezien betere keuzes ook zeker aan de orde. Dat waarderen wij zeer!

Er gaat geen week voorbij zonder nieuws over de A13/A16 en de HSL.

Begin januari heeft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer bericht dat zij een budget met een bandbreedte van 50 tot 70 miljoen euro een reëel uitgangspunt vindt voor een gesprek met de tien gemeenten en hun inwoners die last hebben van de geluidsoverlast van de HSL. Over dit budget zal ongetwijfeld door de betrokken gemeentebestuurders en de deelnemers aan het participatieproces onderhandeld worden. Vorige maand gaf de staatsecretaris de aftrap via een bestuurlijk overleg waaraan ook wethouder Fortuyn deelneemt. Vanaf februari volgen de bijeenkomsten met omwonenden onder leiding van voorzitter Pieter Jan Biesheuvel. Zij zullen gezamenlijk de mogelijke oplossingen met elkaar bespreken. Begin mei 2015 moet Mansveld geïnformeerd worden over de resultaten van het participatieproces waarna het definitieve maatregelenpakket vóór juni kan worden vastgesteld overeenkomstig de motie De Boer/Hoogland.

In januari gaf onze fractie aan dat het verstandig is om als raad tot juni afstand te nemen van dit participatieproces. Raadsdebatten over de randvoorwaarden die de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer formuleert, zijn tot medio 2015 wat ons betreft taboe en uitsluitend een aangelegenheid voor de bestuurders en deelnemers aan het participatieproces. Wat ons betreft komt er dus pas in juni 2015 een vervolg. Zie ook: www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/13/maatregelen-afweging-geluidaanpak-hsl/maatregelen-afweging-geluidaanpak-hsl.pdf

Tijdens de raadscommissie Ruimte van afgelopen woensdag deed de stichting Stop Herrie HSL via inspraak haar beklag over de trage start van het participatieproces en de strakke randvoorwaarden die de staatssecretaris oplegt. De CDA fractie stelde daarop dat het participatieproces nu uitmondt in een onderhandelingstraject. Sam de Groot gaf aan dit geen probleem te vinden: “Dat geeft ruimte aan wethouder Fortuyn om in te springen op het financiële openingsbod van de staatsecretaris. Dus wethouder, pak deze ruimte, neem de regie en geef leiding!” Sam vroeg zich wel af hoe het participatieproces zich zal gaan verhouden met deze onderhandelingen. Wethouder Fortuyn gaf aan dat nu eerst de voorzitter van het participatieproces en I&M aan zet zijn.

Begin volgende week praten wij in het Rotterdamse stadhuis bij met PvdA raadslid Barbara Kathmann over onze gezamenlijke PvdA strategie met betrekking tot de A13/A16. Aanstaande woensdagavond is er een gezamenlijke bijeenkomst van de raden van Rotterdam en Lansingerland samen met Rijkswaterstaat over het zelfde thema (Sam de Groot is daar onze man). Afgelopen woensdagavond werd ook de raadscommissie Verkeer van Rotterdam geconfronteerd met een groot aantal insprekers die hun beklag kwamen doen over de slechte manier waarop Rijkswaterschap met de inspraak en ideeën van omwonenden omspringt. Tijdens dit Rotterdamse debat ontbrak de fractie van D66 Rotterdam node. De Rotterdamse D66 wethouder Pex Langenberg is portefeuillehouder voor de A13/A16. Wellicht dat de Lansingerlandse D66 fractie hun Rotterdamse collega’s kan bewegen om ook samen aan de slag te gaan. Dat zullen wij van de PvdA Rotterdam & Lansingerland zeker wel doen!

Er zijn dan ook de laatste voorbereidingen voor de start in maart van ons Ombudsteam. Zaterdag 14 februari is het Valentijnsdag. De PvdA afdeling Lansingerland gaat dan met rode rozen de winkelcentra van Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek in. Een mooie aftrap voor de spannende verkiezingsstrijd die voor ons in het verschiet ligt. Op naar woensdag 18 maart voor de Statenverkiezingen, de Waterschapsverkiezingen en de “verkiezingen” voor de o zo belangrijke Eerste Kamer.

Het citaat van de week komt uit het AD/RD van 5 februari: Verslaggever Gerrit van Loon: “Op het parkeerterrein van het gemeentehuis van Lansingerland wordt in drugs gehandeld. Dat stelt PvdA-commissielid samenleving en ruimte. De Groot heeft met eigen ogen gezien dat er drugsdealtjes werden gesloten op de parkeerplaats. Dat gebeurde telkens ’s avonds, als de PvdA’er voor vergaderingen op het gemeentehuis moest zijn. ,,In Rotterdam spreken ze over Volendam aan de Rotte,” stelt het bezorgde commissielid. De Groot: ,,Het vorige college sloot er zijn ogen voor en wilde geen coffeeshop in de gemeente. Dit drugsprobleem onder onze jeugd is een cocktail die vraagt om problemen. De jongeren hier hebben best wat te besteden en wonen dichtbij de grote stad. Van hun ouders hoor ik geregeld slechte verhalen. Het huidige college doet niets.” De Stichting jeugd- en jongerenwerk Lansingerland ziet dat er steeds vaker en op jongere leeftijd geëxperimenteerd wordt met drugs. Jongerenwerker Sytse Meijer: ,,Ik heb in diverse regio’s gewerkt en moet hier vol aan de bak. Dat op het parkeerterrein van het gemeentehuis wordt gedeald, hebben we van de naastgelegen vmbo/ mavoschool Wolfert Pro vernomen. Door voorlichting over de gevaren en samenwerking met de Rotterdamse verslavingszorg Youz proberen we het gebruik in te dammen.”

Afgelopen donderdagavond stond het preventie & handhavingsplan alcohol & horeca op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur. Onze woordvoerster Ingrid Tuinenburg vroeg zich toen af Waarom er bijvoorbeeld niets opgenomen is over drugsgebruik onder jongeren in onze gemeente? Twee jaar geleden vroeg toenmalig PvdA raadslid Don van Doorn hier uitgebreid aandacht voor en dat heeft nog geen opvolging gehad”. Wethouder Van Tatenhove beloofde aan de raadscommissie hier alsnog mee aan de gang te gaan. Wij zijn heel benieuwd en houden natuurlijk de politieke vinger aan de bestuurlijke pols

Zie ook: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3845213/2015/02/05/Drugsdeals-voor-deur-gemeentehuis-Lansingerland.dhtml

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 6 februari 2015

Parkje op Offenbachviaduct in aanleg

Parkje op Offenbachviaduct in aanleg

Lansingerlands hoop in gladde dagen!

Lansingerlands hoop in gladde dagen!