6 juli 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 2 – 6 JULI 2017

Dit drieëntwintigste weekverslag in 2017, aflevering 439 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de laatste week voor het zomerreces waarin wij onze resultaten over de afgelopen maanden op een rijtje zetten en wij ook schriftelijke vragen aan het college stelden over de toegankelijkheid van evenementen in onze gemeente. Er waren ook schriftelijke PvdA vragen of de provincie Zuid Holland het advies van de BRR over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport eigenlijk wel steunt. Het was ook de week van de laatste raadsvergadering voor het reces. Daarover valt weinig te melden. De foto’s bij dit weekverslag tonen het prachtige Rottemerengebied met uitzichtoren en het nieuwe woon- en zorgcentrum de Stander in Bergschenhoek.

LANSINGERLAND GROEIT MAAR GROEIT DE LOKALE POLITIEK OOK MEE?

Vlak voor het zomerreces publiceren wij altijd de actuele stand van zaken van ons 20 punten tellende PvdA prioriteitenlijstje. Hieronder volgt de actuele stand van zaken.

 1. Betaalbaar (veel meer sociaal bereikbare huurwoningen) & heel veel bouwen op weg naar 2021. Dan moet Lansingerland klaar met bouwen zijn exclusief Wilderszijde. Visieontwikkeling over bouwen op Wilderszijde. Stand van zaken: Lansingerland blijft, PvdA moties ter zake ten spijt, te langzaam bouwen. Wij willen 1000 woningen vanaf 2019 maar het college blijft hangen bij 850 per jaar. Bovendien wordt het aantal sociaal bereikbare huurwoningen de komende jaren relatief steeds minder. Hierover hebben we intensief samengewerkt met de PvdA Zuid Holland. Inmiddels wil het provinciebestuur vraag & aanbod van de verschillende gemeenten sterker gaan monitoren en waar nodig ingrijpen. Een mede door ons geïnitieerde motie om meer woningen te gaan bouwen van 710-850 euro redde het in juni 2017 wel. Blijft grote prioriteit in de periode 2018-2022.Lansingerland moet niet alleen bouwen voor de ‘woonelite’, vindt de PvdA.
 2. Verschijnen Integrale visie nota Onderwijs n.a.v. PvdA amendement met als strekking: ‘gemeente heeft grotere rol dan onderwijshuisvesting alleen’: is in juni 2017 door raad vastgesteld. PvdA werkte con amore mee aan de nieuwbouw van scholen in de Westpolder, Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk
 3. Uitvoeringsprogramma Realistisch Duurzaam (windmolens & betrokkenheid gemeente, oplaadpalen) en voltooiing van onze groengebieden (Vlinderstrik). Stand van zaken: in september 2017 verschijnt een update over de huidige stand van zaken. Een GroenLinks & PvdA amendement in juni 2017 om het budget met 2 ton structureel te versteken, haalde het niet. Ook ons amendement om alle woningen van 3B-Wonen stap voor stap van zonnepanelen te gaan voorzien, redde het niet.
 4. Versterken van openbaar vervoer, economie, werkgelegenheid & innovatie & Greenport in Lansingerland & Metropoolregio. Stand van zaken: Veel PvdA steun en inzet voor de Roadmap Next -economy en het investeringsprogramma van de Metropoolregio. Veel bedrijfsbezoeken aan glastuinbouwondernemers. Uitbreiding winkelcentrum Berkel. PvdA inzet voor verdere herstructurering van het gebied rond de Kleihoogt dat nu verrommelt. De 1500 ZZP’ers in Lansingerland blijven onze aandacht vragen (komst bedrijfsverzamelgebouwen, ontmoetingsplekken, inkomensondersteuning in geval van te lage inkomsten). Een nieuwe gemeentelijke Economische Visie is in de maak. Ook de komende Omgevingswet gaat veel aandacht vragen. De visienota “Lansingerland op weg naar 2040” werd door het college trots vervangen door een kwartetspel. Verder niets meer van gehoord!
 5. Secure & brede belangenafweging met betrekking tot de ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport. Stand van zaken: Raad omarmde het BRR advies ten behoeve van de staatssecretaris I&M maar de PvdA fractie niet. Voor de PvdA is uitsluitend het rapport van de Verkenner de basis van het verdere beleid. PvdA: veel aandacht voor governance & schadeloosstellingen & organisatie van de betrokkenheid van omwonenden. RtHA is belangrijk voor de ontwikkeling van de Metropoolregio.
 6. Uitbreiding P+R’s bij de metrostations. Stand van zaken: onderzoek loopt nog. Wel zal er geen sprake meer zijn van betaald parkeren op de Rotterdamse P+R’s zoals Meijersplein. De sociale veiligheid van P+R Westpolder verdient aandacht. Veel PvdA inzet voor meer Metro E’s in de spits. Dat zal er in 2018, wanneer de extra Metro-rijtuigen geleverd zijn en het keerspoor bij Pijnacker-Zuid gereed is daadwerkelijk van gaan komen.
 7. Komst van vroege nachtvervoer via metro’s in het weekend. Stand van zaken: Mede door een door de PvdA gesteunde motie en onze voortdurende aandacht ging de raad in juni 2017 akkoord met medefinanciering van het Rotterdamse experiment om hiermee in 2018 te gaan starten.
 8. Bushalte Bonfut/Wildersekade in Rotterdam moet snel terug. Stand van zaken: Dit zal wel eind 2018 gaan worden! Er wordt gebouwd op het aangrenzende, voormalige Hordijk terrein en ook op Wilderszijde. Afstand tussen Bonfut en station Rodenrijs is 750 meter dus een halte meer dan waard.
 9. Start station Bleizo in december 2018 en studie naar metro/tram verbinding station Rodenrijs-Bleizo. Stand van zaken: Station gaat in december 2018 inderdaad open. Railverbinding Rodenrijs-Bleizo staat mede door onze inzet en regio-overleg op de agenda van de Metropoolregio.
 10. Transformatieproces sociaal domein (armoedebeleid hoger op de agenda). Stand van zaken: één van onze topdossiers. Er zijn stappen gemaakt m.b.t. de bestrijding van armoede onder kinderen maar we zijn er nog niet want nog niet alle 600-700 kinderen die in armoede opgroeien worden bereikt met het maatregelen pakket. Voor 2018-2022 geldt voor ons als doel dat álle kinderen bereikt worden. De door ons uitgeroepen ‘code Oranje’ in het sociale domein had positief effect: meer aandacht voor de integrale aanpak, lagere eigen bijdragen, meer informatie over de mate van klantvriendelijkheid en de introductie van klantondersteuning in alle onderdelen van het sociaal domein. Helaas faalde ons pleidooi om als Lansingerland mee te gaan doen in experimenten m.b.t. de Participatiewet. De PvdA zette zich stevig in voor een goede overgangsregeling voor clubs die noodgedwongen (komst van de Stander) het sociaal cultureel centrum de Smitshoek moesten verlaten. Helaas steunde een meerderheid een PvdA motie ter zake niet. In de tweede helft van 2017 moet blijken of het college de toezeggingen gestand doet om een oplossing te vinden samen met de deelnemers aan de betreffende clubs. Veel aandacht voor het verminderen van het zogenaamde ‘systeemdenken’ en meer aandacht voor de klantgerichte aanpak. Het begrip ‘Eigen kracht’ is te ideologisch van karakter en spoort niet met de praktijk, zo gaven wij aan in vragen aan het college die daar voorzichtig in mee gaat.
 11. Meer kunst & cultuur. Stand van zaken: Nota Kunst & Cultuur is door de raad aangenomen. Budget K&C met ruim 2 ton verhoogd. Bezuinigingen op bibliotheekwerk worden teruggedraaid. Formule ‘Cultuurhuizen’ in de pijplijn. PvdA fractie stopte hier veel werk en lobby in. Op ons initiatief komt het Berkelse Carillon terug op het plein bij de Berkelse Herenstraat. Nog te realiseren: “afbouw Gebakken Landschap’ op Oudeland en “Klokkenlint” Berkel centrum-Meerpolder”. PvdA is mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse Coming Outday in oktober en de Regenboogoversteek in de Herenstraat.
 12. Opvang en huisvesting van asielgerechtigden. Stand van zaken: Huisvesting is gelukt, mede door inschakeling Hergerborch. Mogelijk wordt Hergerborch in 2018 overbodig door teruglopende instroom van asielgerechtigden. Inburgeringstrajecten verlopen moeizaam door rijksregelgeving. PvdA stelde hier naar aanleiding van rapport Nationale Rekenkamer vragen over. Vinden van werk door asielgerechtigden is een groot probleem en heeft vooral tijd nodig en vooral ook gesubsidieerde arbeid.
 13. Burgerparticipatie behoeft nieuwe impuls met heldere toetsbare doelen en een meer sturende & regie-voerende rol van het college. Stand van zaken: Burgerparticipatie blijft een rommeltje: Challenge, Right to Challenge, Gewoon Doen, Initiatieven uit de Samenleving etc. Er is geen touw meer aan vast te knopen! PvdA stelde er menige kritische vraag over. Het huidige systeem is ondoorzichtig & hard aan evaluatie toe!
 14. Veilige, voor hackers niet doordringbare gemeentelijke website. Stand van zaken: PvdA stelde hier schriftelijke vragen over en agendeerde het in de raadscommissie. Rekenkamer Lansingerland komt in 2017 nog met een rapport hierover.
 15. Inclusieve aanpak ten behoeve van mensen met een beperking (‘Vanzelfsprekend samen’), organiseren van een PvdA Lansingerland debatavond in de ‘Week van de Toegankelijkheid’ (maandag 10 oktober) en ook de maand waarin het betreffende VN toegankelijkheidsverdrag geratificeerd werd. Stand van zaken: Integrale en systematische aanpak komt van college zijde nog steeds niet avn de grond. PvdA stelde vragen over het opnemen van de voorwaarde in evenementenvergunningen dat evenementen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.
 16. PvdA top-10 verkeersveiligheid uitvoeren. Stand van zaken: PvdA zorgde voor een poller in de Bonfut en (bijna) voor verlichting langs het Landscheidingsfietspad. Op de rol: fietstunnel bij de Oudelandselaan en Klapwijkseweg. Definitief besluit over opheffen knip Noordeindseweg richting Zoetermeer is niet voor eind 2019 te verwachten. Zo die al komt. Nut & noodzaak worden steeds meer arbitrair. Gemeentelijke plan Fietsveiligheid is in de maak. College informeert de raad nauwelijks over de stand van zaken met betrekking tot de A16 Rotterdam. Op de bestrijding van de geluidsoverlast van de HSL is de raad de sturende grip inmiddels compleet kwijt.
 17. OZB moet snel omlaag van 120% naar 110%. Stand van zaken: Ondanks een tweetal PvdA amendementen nog niet gelukt. PvdA zette in 2016-2017 stevig in op een groei-agenda op weg naar 2040 maar staat daar in de raad nog vrij alleen in (op GL na). PvdA maakt zich zorgen over het gebrek aan voorzieningen voor jongeren. Lansingerland kent bijna 20.000 inwoners jonger dan 18 jaar.
 18. Snel glasvezel internet op bedrijventerreinen & tuinbouwlocaties. Stand van zaken: staat mede op ons initiatief op de agenda van de raad. Samen met Leefbaar 3B motie ingediend om voor Europese subsidie in aanmerking te komen.
 19. Bleiswijk & Bergschenhoek centrum en onze groene gebieden moeten écht gaan bruisen! Stand van zaken: mede op PvdA initiatief loopt er een project samen met winkeliers en inwoners om deze centra klaar voor de toekomst te gaan maken. Wat de PvdA betreft komt er een fors budget om het centrum van Bergschenhoek op te gaan knappen. Het centrum van Berkel wordt uitgebreid en het plein bij de Herenstraat krijgt een stevige opknapbeurt. Groenzoom, Vlinderstrik, A.M.G.Schmidtpark & Rottemeren zijn (vrijwel) klaar. PvdA sleutelt hard aan de bijkomende voorzieningen om deze parken écht aantrekkelijk en toegankelijk te maken (toiletten, horeca, voorzieningen voor mensen met een beperking, verlichting, wifi-spots)
 20. PvdA werkt aan uitbreiding van sportvelden vanwege groei van het aantal inwoners. Een motie ter zake in juni 2017 werd door de raad niet opgepikt. PvdA zette de zorgen over rubbergranulaat op kunstgrasvelden prominent op de agenda van de raad. Tot op heden met weinig succes.

We zijn lekker bezig!

STEUNT DE PROVINCIE HET ADVIES VAN DE BRR OVER DE TOEKOMST VAN RTHA EIGENLIJK WEL?

De website van de VVD-Zuid-Holland publiceerde op 4 juli te volgende bericht: De provincie Zuid-Holland steekt de hand uit naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het college wil binnenkort in gesprek gaan om schriftelijke afspraken te maken over de samenwerking met het vliegveld. Die toezegging heeft het college gedaan aan de VVD-Statenfractie. De handreiking was nodig, omdat Zuid-Holland zich de afgelopen tijd niet als een serieuze gesprekspartner voor de luchthaven had opgesteld. De provincie liet een verkenner, Joost Schrijnen, een advies schrijven over de toekomst van RTHA, maar nam vervolgens slechts delen van zijn advies over. “Terwijl het rapport van Schrijnen een zorgvuldig opgesteld compromis is”, zegt VVD-Statenlid Rense Weide. “Daar kun je niet selectief in shoppen, want dan valt de samenhang weg. Gelukkig wil de provincie nu alsnog afspraken maken met RTHA om dit waardevolle advies integraal uit te voeren.” Zie: https://zuidholland.vvd.nl/nieuws/23109/provincie-reikt-rotterdam-the-hague-airport-toch-de-hand

 De reactie van de Gedeputeerde lijkt de PvdA-fractie op gespannen voet te staan met het, mede door de provincie opgestelde en door een meerderheid van de raad van Lansingerland ondersteunde advies van de BRR. Daarin werd besloten om het advies van de Verkenner juist niet integraal uit te voeren maar een knip te leggen in de uitvoering. De vrijkomende geluidsruimte na de eventuele verplaatsing van de helikopters moet volgens het BRR-verhaal apart voorwerp van besluitvorming zijn daar waar het gaat om de beschikbaar te stellen geluidsruimte. De PvdA Lansingerland steunde het advies van de Verkenner. De PvdA wil van het college weten wat Gedeputeerde Staten nu precies met het advies van de BRR wil gaan doen.

De PvdA-fractie stelde hierover op 5 juli aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. Onderschrijft het college van Gedeputeerde Staten het advies van de BRR over de toekomst van RtHA of schaart zij zich toch achter het integrale advies van de Verkenner?
 2. Zo neen, hoe is dan de uitspraak op de website van de VVD Zuid-Holland te duiden dat: “de provincie gelukkig alsnog afspraken wil maken met RTHA om dit waardevolle advies integraal uit te voeren”.

Wij zijn reuze benieuwd naar de reactie van het college.

VLUCHTELINGEN VINDEN MOEILIJK WERK EN DAT BLIJFT NOG WEL EVEN ZO

Sinds 1 juni zijn er uitkeringen verstrekt aan 85 nieuwe asielgerechtigden. Dit is 31% van het totaal aantal nieuwe uitkeringen dat sinds die datum verstrekt is. Het merendeel van de asielgerechtigden blijkt in de praktijk niet direct bemiddelbaar naar werk. Ruim een derde behoort tot de blauwe doelgroep (grote afstand tot de arbeidsmarkt en moeten nog de nodige stappen maken). 50% van de asielgerechtigden hoort tot de rode doelgroep. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt door allerlei sociale problemen. Dat gaat veel tijd kosten. Slechts 2% is direct bemiddelbaar naar werk. Vijf asielgerechtigden hebben inmiddels werk gevonden. Zes anderen hebben een deeltijdbaan met een aanvullende uitkering. 45 asielgerechtigden volgen een werktraject of doen vrijwilligerswerk. Daaronder zijn ook asielgerechtigden die onder de rode doelgroep vallen.

Een deel van de werkgevers, met name in de glastuinbouw, zoekt bij voorkeur nieuwe werknemers via intermediairs en uitzendbureaus. Die hebben voornamelijk behoefte aan werknemers die Nederlands of Engels spreken, die fulltime beschikbaar zijn en geen fysieke beperkingen hebben. Kortom, er is een heel lange weg te gaan voordat deze groep van 85 asielgerechtigden betaald werk vindt, zo zij dit ooit al gaan vinden. Inmiddels wordt alles op het gebied van re-integratie en inburgering uit de kast gehaald om deze mensen toe te leiden naar werk. Dit levert vele banen op. Bij de re-integratie & scholingsbedrijven dan. Maar bij de doelgroep zelf ook? Wat wel werkt, is het scheppen van banen door de gemeente zélf, via gesubsidieerde arbeid, als het even kan in de vorm van detacheringen naar profit en non-profit organisaties tegen een passende inleenvergoeding. Werk op maat, in de combinatie met scholing, werkervaring en inburgeringstrajecten. Praktijk stages, ook bij de gemeente zelf, zijn erg belangrijk. Waarom zijn die er nog niet? Gesubsidieerde banen kun je voor een belangrijk deel financieren via het terugploegen van uitkeringen en het geld dat nu besteed wordt aan dure re-integratietrajecten. Maak daarbij gebruik van de bestaande infrastructuur van de sociale werkvoorziening en regel vooral ook banen bij de gemeente zelf. Zorg er wel voor dat het gewone banen worden. Dus: gewoon sociaal verzekerd, functieloon en ook een nette pensioen regeling. Stop met de gedachte dat de reguliere arbeidsmarkt en de bedrijven dit zélf wel gaan regelen. Die hebben heel andere dingen aan hun hoofd dan de opvang en begeleiding van asielgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En stop er ook mee om op basis van deze cijfers te suggereren dat vele asielgerechtigden niet willen werken. Dat doet geen recht aan de complexiteit van het vraagstuk en houdt het vinden van échte oplossingen, die bovendien écht werken, alleen maar op. Praktisch denken & realisme zal ook hier helpen. Zie voor meer informatie ook: Naamloze bijlage 00004

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE VERPLEEGCAPACIIT ELDERS DOOR DE KOMST VAN DE STANDER?

Maandagmiddag was er een presentatie bij de Stander, het nieuwe woon, welzijn en zorgcentrum in Bergschenhoek centrum. De PvdA was er natuurlijk even bij. In dit gebouw gaat Laurens 56 verpleeghuisplekken voor dementerende ouderen exploiteren, 3B-Wonen 23 sociale huurwoningen verhuren en is er op de begane grond plek voor het sociaal café ‘Ont-Moet’, Vluchtelingenwerk, SWL, 3B-Bibliotheek, maatschappelijk werk, Jeugd en Jongerenwerk en nog veel meer welzijns- en zorgorganisaties. 3B-Wonen meldde dat 12 woningen in de Stander betrokken worden door ouderen die eerder in de aangrenzende Oranjebuurt woonden. Zo komen er dus ook 12 sociale huurwoningen via doorstroom voor gezinnen vrij. De Stander is een prachtig gebouw dat samenwerking uitstraalt. Wij zijn heel benieuwd of er in de omgeving parkeeroverlast zal gaan ontstaan. En ook hoe activiteiten die daarvoor 17 jaar in de Smitshoek georganiseerd werden hun plek zullen gaan krijgen in dit nieuwe gebouw.

3B-Wonen exploiteert in Lansingerland inmiddels al zo’n tiental bijzondere woonvormen: De Koepel in Hergerborch (GGZ), Laurens Stander Oranjehoek (verpleeghuis), Jouw-Thuis (pleegopvang), Parentshome (tijdelijke huisvesting gescheiden vaders), Hospice, Sprank (twee locaties voor verstandelijk gehandicapten), Klaver, Middin-Meerzicht (voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking), Bavo-Europoort (GGZ) en Perspectief (beschermd wonen GGZ).

Laurens schetste de doelgroep voor de 56 nieuwe verpleeghuisplekken die in september betrokken zullen gaan worden. Het gaat om dementerende ouderen. De gemiddelde verpleegduur is inmiddels teruggelopen naar 8 maanden. 85% van de 80-plussers in Nederland woont gewoon thuis. Deze groep thuiswoners zal met behulp van zorg-op-maat, technische aanpassingen en nieuwe, digitale domotica de komende jaren blijven groeien. Intramurale zorg is alleen nog maar weggelegd voor mensen met een zeer hoog Zorg-Zwaartepakket/ZZP 5-7. Uitzonderingen dus. Wat ‘langdurige zorg’ heet, duurt in de praktijk dus maar kort. Lansingerland kent een aantal moderne verpleeghuizen/bejaardenhuizen: Oudelandsehof, Petrus, de Stander en de Tuinen. Allen gerund door Laurens. Ook in de Westpolder is er kortgeleden een particulier initiatief bijgekomen met consequenties voor de totale verpleeghuiscapaciteit. De mate waarin het aantal verpleeghuisplekken zich nu en in de toekomst zal gaan verhouden tot het aantal hoge ZZP-indicaties in onze gemeente, zal bepalend zijn voor onze toekomstige verpleeghuiscapaciteit. Een actueel vraagstuk waar de zorginstellingen en Zorgkantoren primair verantwoordelijkheid voor hebben maar waar het college natuurlijk ook een actieve en ook regisserende rolvervulling in moet hebben als het gaat om de belangen van de huidige & toekomstige bewoners, de uitvoering van de WMO en de toekomstige voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Kortom, een heel ingewikkelde puzzel en een vraagstuk dat goed & vooral rustig, diplomatiek & creatief bestuurlijk overleg vraagt. Dit is wat de PvdA-fractie betreft de enige effectieve weg om de door de CDA-fractie op 29 juni ingediende en door de raad aangenomen motie uit te voeren.

PVDA VRAGEN OVER EVENEMENTENVERGUNNINGEN EN TOEGANKELIJKHEID VOOR GEHANDICAPTEN

Tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2017 op 29 juni 2017 diende de PvdA-fractie de volgende motie in: Verzoekt het college om in de te verstrekken vergunningen voor evenementen in het AMG Schmidtpark en op andere binnen- en buitenlocaties nadrukkelijk de toegankelijkheid van deze evenementen voor mensen met een beperking als voorwaarde te stellen en daarover concrete afspraken vast te leggen”. Het college ontraadde bij monde van wethouder Simon Fortuyn deze motie omdat evenementenvergunningen alleen maar voorwaarden met betrekking tot de openbare orde en veiligheid mogen bevatten.

Op deze zelfde dag meldde Den Haag FM dat “ook kleine Haagse evenementen voortaan verplicht zijn om hun evenemententerrein toegankelijk te maken voor gehandicapten. Het stadsbestuur heeft de regels daartoe aangescherpt, nadat een meerderheid van de gemeenteraad daarom had gevraagd.

Bij het aanvragen van een vergunning voor evenementen met meer dan 250 bezoekers moeten de organisatoren voortaan aangeven hoe zij de toegankelijkheid voor mensen met een beperking hebben geregeld. Ook moeten de organisatoren van evenementen in hun communicatie aandacht geven aan de toegankelijkheid van hun evenement voor de desbetreffende doelgroep.

Jaarlijks vinden in Den Haag circa 1.000 evenementen plaats. Voor ruim de helft van deze activiteiten is een vergunning nodig. De meeste grote evenementen, met tienduizenden bezoekers, zorgen vaak al voor voorzieningen op het evenemententerrein voor minder validen, zoals een aparte entree, een rolstoelpodium en aangepaste toiletten”. Het verschil tussen de Haagse en Lansingerlandse aanpak is opvallend vandaar onze schriftelijke vragen. Zie ook: http://denhaagfm.nl/2017/06/29/haagse-evenementen-verplicht-om-toegankelijkheid-voor-gehandicapten-te-regelen/

De PvdA fractie stelde aan het college hierover de volgende schriftelijke vragen:

 1. Waarom kan het college van Den Haag wél voorwaarden stellen aan organisatoren van evenementen als het gaat om het toegankelijk maken van evenementen voor mensen met een beperking en het college van Lansingerland niet?
 2. Heeft wethouder S .Fortuyn de Raad wel juist geïnformeerd toen hij in de raadsvergadering van 29 juni stelde dat evenementenvergunningen alleen voorwaarden met betrekking tot veiligheid & openbare orde mogen bevatten?
 3. Zo neen, waarom niet?

Onze fractie is heel benieuwd of het college bereid is om haar aanpak toch aan te gaan passen. Meer informatie over hoe om te gaan met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij evenementen is te vinden in dit Utrechtse verhaal: http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/images/vnrouteplanner/Toegankelijke-evenementen-en-festivals.pdf

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Het was de week waarin de gemeenteraad van Lansingerland debatteerde over de Kadernota 2014, staatsecretaris Mansveld reageerde op de collegebrief van begin april over de HSL en wij ons voorzichtig gingen opmaken voor het zomerreces dat precies een week later pas inging. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-juli-2014/ We schreven toen al over de ‘Lansingerlandse Metamorfose’. En dit schreef de staatssecretaris toen over de HSL geluidsmaatregelen: “U (het college) wilt ook liever tijd nemen voor een goede toekomstbestendige beslissing. Dit ben ik grondig met u eens. Onder andere op grond van uw brief heb ik daarom besloten om nog geen besluit te nemen over de geluidsmaatregelen in Lansingerland. Dit heeft helaas tot gevolg dat in het derde kwartaal van dit jaar niet gestart kan worden met de aanleg van de maatregelen en ik dus helaas moet constateren dat we de geluidsreductie dit jaar niet kunnen realiseren. Ik ben van plan deze zomer een besluit te nemen over de maatregelen op het gehele tracé van de HSL Zuid, op basis van een gedegen onderzoek dat recent is afgerond’. Humor, nu liefst 3 jaar later en het einde is nog lang niet in zicht.

De agenda raakt nu leeg. Volgende week staan er geen fractie-activiteiten meer gepland. Even tijd voor andere zaken, zoals vakantie!

Over vakantie gesproken. Ook dit jaar ging de zomerdienstregeling van de RET al in op 3 juli. Een week voordat de scholen sloten en een deel van werkend Nederland op vakantie gaat. De situatie van vorig jaar herhaalde zich: Metro E voert een kwartierdienst met als gevolg overvolle metro’s en langer wachten op de volgende. Heel irritant. De boosdoener is niet de RET maar de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio die opdrachtgever is. Wethouder Simon Fortuyn is lid van dit bestuur. Het zou hem sieren wanneer hij deze gang van zaken in 2018 gaat voorkomen. Stel je voor dat de komende jaren de grote vakantie nog 1 of 2 weken later begint en de RET 1 juli als datum blijft aanhouden, dan is het OV-leed helemaal niet meer te overzien.

Het citaat van deze week komt uit het AD Den Haag. Wethouder Baldewsingh maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de inburgering en het AD Den Haag berichtte er op 30 juni over.

Het citaat met als kop Haagse inburgeraar moet op stage’ luidt als volgt: Zie ook: http://www.ad.nl/den-haag/haagse-inburgeraar-moet-op-stage~a5e78393/Na zijn noodkreet over de belabberde inburgering neemt de Haagse integratiewethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) het heft in eigen handen. Nieuwkomers moeten verplicht stage lopen, krijgen extra taal- en stadsles èn een mentor: ‘Het kabinetsbeleid werkt absoluut niet’. Gisteravond stuurde Baldewsingh de plannen naar de raad. Den Haag wil zeven miljoen euro uittrekken voor de inburgeringspilot. Nieuwe Hagenaars krijgen intensieve begeleiding, ook van mentoren en op speciale inburgeringspunten in de wijk. De taalles wordt verzorgd door gezaghebbende onderwijsinstellingen (in plaats van ‘beunhazen’), inburgeraars moeten verplicht op maatschappelijke stage. Doen ze niet mee, dan dreigt in uiterste gevallen korting op de bijstand. ,,Dit is niet vrijblijvend.’’ Wethouder Baldewsingh is de enige PvdA-wethouder in de vier grote steden en geldt daarom als een prominente sociaal-democratische bestuurder. Een half jaar geleden verklaarde de PvdA’er het rijksbeleid voor inburgering failliet: ,,Dit maakt de samenleving kapot, het is collectief falen.’’ Sinds 2013 moeten nieuwkomers zelf hun inburgering regelen en betalen. Die opzet werkt niet, vindt ook een stoet aan kenners en politici. De Algemene Rekenkamer constateerde begin dit jaar het aantal migranten dat hun examen op tijd haalt is gehalveerd”.

Zie ook ons PvdA bespreekstuk in de commissie Samenleving over dezelfde problematiek op: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/

Het volgende PvdA weekverslag 24 verschijnt op vrijdag 25 augustus. De PvdA fractie wenst al onze vele lezers een fijne zomerperiode toe!

Lansingerland, 7 juli 2017