26 juni 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 22 – 26 JUNI 2015

Dit 22ste weekverslag in 2015, aflevering 356 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad de Kadernota 2015 vaststelde, de Rotterdamse rechtbank vernietigend uithaalde richting het Lansingerlandse college en er verder eigenlijk politiek niet zo veel gebeurde. Is ook niet zo erg voor een keertje!

GEEN BEZUINIGINGEN OP DE NIET WETTELIJKE ZORG

In weekverslag 20 ( https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-juni-2015/ ) berichtten wij over het raadscommissiedebat over de Kadernota 2015. Afgelopen donderdag was het afsluitende raadsdebat met Gerard als woordvoerder omdat Petra voor haar werkgever elders aan de slag was. Gerard hield in de raad namens de PvdA fractie het volgende verhaal.

Petra Verhoef vatte tijdens het raadscommissiedebat over de Kadernota van precies veertien dagen geleden het standpunt van de PvdA fractie als volgt samen:

  • De enorme verbeterslag die gemaakt is om onze meerjarenbegroting sluitend te krijgen en ons weerstandsvermogen stap voor stap op niveau te krijgen, is een grote prestatie van raad en college en hun ambtelijke ondersteuning.
  • Het college wilde volgens het eigen Collegeprogramma en ook volgens de uitgangspunten in de Kadernota 2015 in totaal over de periode 2016-2019 een bedrag van 10 miljoen euro bijeengaren om het weerstandsvermogen te versterken. Maar volgens de Kadernota zullen deze opbrengsten ruim 13 miljoen euro zijn.
  • Extra bezuinigingen oplopend tot een ton op de niet wettelijke zorg zoals op maatjesprojecten, ouderenwerk en op het Vrijwilligersinformatiepunt moeten volgens de PvdA fractie voor dit moment geschrapt worden. Ze zijn financieel gezien onnodig en het veroorzaakt onrust in een sector waar de gemeente zwaar op leunt: maatschappelijke initiatieven voor kwetsbare inwoners en mensen met een achterstand. De indrukwekkende inspraakbijdragen van de Bibliotheek Oostland en Humanitas Lansingerland spraken voor zich.
  • De PvdA steunt het voornemen van de coalitie om de bezuinigingen op de bibliotheek, de Rotterdam Pas, de leges op de gehandicaptenkaart en de Rekenkamer ook te schrappen.
  • De PvdA fractie wil bovenal een Kadernota met een breed draagvlak in de raad. Zowel met steun van coalitie als van oppositiezijde. Via een constructief en open debat zou dit mogelijk moeten zijn. Wij waren toen benieuwd of de rest van de raad er ook zo over denkt.
  • Tenslotte gaven wij aan dat het nu tijd geworden is om het debat aan te gaan over de visie op de toekomst van Lansingerland. Waar staan we in 2025 en waar in 2040? Volgens ‘De Nederlandse Bank zijn de zeven magere jaren voorbij. De toekomst van Lansingerland is mede aan ons!

Onze fractie heeft de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met coalitiepartijen om te bezien of hun politieke wensen gecombineerd zouden kunnen worden met onze verlangens. Daarin zijn wij samen geslaagd. De PvdA is mede indiener van het amendement en de moties die zo juist zijn ingediend. De bezuinigingen op de subsidies voor niet wettelijke zorg (maatjesprojecten, ouderenwerk en Vrijwilligersinformatiepunt) zijn daarmee van de baan. Dit betekent natuurlijk ook dat onze fractie de Kadernota 2015 zal steunen. De coalitiepartijen verdienen onze waardering voor de directe en open wijze waarop zij de opmerkelijke bezuinigingsvoorstellen van het college hebben gerepareerd.

Kadernota’s zijn moment opnamen. Op basis van de op dit moment beschikbare informatie en interpretaties leg je als raad de financiële hoofdlijnen en kaders voor de komende vier jaren vast. Dat kan morgen weer anders zijn. Sla de Kadernota’s van 2013 en 2014 er maar op na. Bovendien kun je als politieke partijen van mening verschillen over de interpretatie van de beschikbare informatie en over de vraag of de informatie wel klopt dan wel compleet is. De PvdA deelt de aannames die het college nú heeft gedaan. Maar dat kan over een half jaar zeker weer anders zijn: positiever maar ook negatiever. Het is en blijft dus zaak om de financiële ontwikkelingen intensief te blijven volgen. Ons volgende ijk-moment is de Najaarsnota en de Meerjarenbegroting van eind oktober 2015. Dan praten we weer verder.

De toekomst van Lansingerland ligt niet in onze hand maar je kunt er wel hard aan werken. Er moet op korte termijn een politiek debat komen over waar wij als gemeente in 2020 en 2040 willen staan als het gaat om onze economische, sociale, duurzame, mobiele, woon en financiële situatie. Deze gemeente heeft een gouden perspectief. De komst van de nieuwe burgemeester is een mooi moment om deze draad weer intensief op te gaan pakken. Het past ook bij het aanstaande afscheid van onze waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk. Deze Kadernota past bij zijn inzet voor bestuurlijke en financiële stabiliteit. De PvdA wil eind dit jaar hierover een eerste gedachtewisseling in raadscommissieverband organiseren en zal daar graag het initiatief voor nemen.

Het financiële & sociale succes van de grote decentralisaties op het sociale domein en de jeugdzorg vallen of staan met de kwaliteit van het transformatieproces dat nu stap voor stap in gang wordt gezet. Vooral op het gebied van preventie en de ontwikkeling van vroegtijdige, lichte ondersteuning dichtbij huis is nog een wereld te winnen. Zeker als het om de jeugdzorg en mensen met psychische problemen gaat. Om dit te kunnen bereiken moeten maatschappelijke mammoet tankers worden gekeerd. Daar heb je tijd voor nodig. Maatschappelijke organisaties in Lansingerland hebben, samen met het gemeentelijke apparaat, tijdens de afgelopen jaren hard gewerkt aan een goede sociale infrastructuur. Die onderscheidt zich door een flexibele, snelle, kosten efficiënte en bovenal mens gerichte aanpak op maat. Dit is het échte Lansingerlandse kapitaal. Ons échte weerstandsvermogen. Het debat over de transformatie moet bovenal over koers & inhoud gaan. Met de financiën als goede tweede. Daar staat de PvdA voor. Net als voor een optimale uitvoering van de Participatiewet en het inkomensondersteuning beleid. Het is de hoogste tijd om de directe clientenparticipatie ook op dit domein méér vorm en inhoud te gaan geven dan nu het geval is. Er is ook hier nog een wereld te winnen!

Eén van de 3D- grootste risico’s betreft het schieten in de risico reflex: de gedachte dat risico’s afnemen naarmate meer is vastgelegd in regels, protocollen en contracten. Dat is de dood in de pot voor het beloofde maatwerk. In plaats van persoonlijker en dichterbij wordt de zorg zo bureaucratischer en afstandelijker. Het transformatieproces in Lansingerland moet wat de PvdA betreft het proces van de zorgontvangers, professionals en betrokken vrijwilligers worden, niet het domein van boekhouders en bureaucraten. Zeker is dat wij een paar keer onderuit zullen gaan, teleurstellingen zullen oplopen en hier en daar een financiële draai om de oren zullen krijgen. So be it! Niet in de financiële kramp schieten, koers houden op de inhoud van de zorg, enthousiast & creatief zijn, beleid goed blijven evalueren, uitdragen en bijsturen. Dat is de rol die wij ook van de beide betrokken wethouders verwachten. Die ruimte moet de raad hen geven. Anders gaan we de komende jaren van crisis naar crisis kruipen. De PvdA fractie is benieuwd hoe raad en college tegen onze visie aankijken.

Iets geheel anders. De Gemeente Lansingerland doet niet aan payrolling wanneer het om de uitvoering van vaste taken gaat. Landelijk blijkt 85% van de gemeentes wel aan “payrolling” te doen. Mensen die via payrolling in dienst zijn krijgen vaak minder betaald, hebben slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen makkelijker ontslagen worden. De PvdA fractie is blij met de uitspraak van wethouder Simon Fortuyn, gedaan tijdens de raadscommissie, dat Lansingerland voor vaste taken met vast ambtelijk personeel werkt. Een goed voorbeeld voor veel andere gemeenten!

Ik rond af. Na het zomerreces neemt de raad zoals het er nu naar uitziet een besluit over onze nieuwe vergaderorde. Er komt een strikter onderscheid tussen de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase. Met name de fase van ‘beeldvorming’ komt in het zonnetje te staan. De raad moet bij de voorbereiding van debat en besluitvorming rond complexe gemeentelijke vraagstukken veel meer de kans en de tijd krijgen om met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Deze aanpak zal zeker gaan bijdragen aan betere en breder gedragen besluiten. Voor de PvdA fractie was de aanloop naar de besluitvorming over deze Kadernota daarvan alvast een voorzichtig voorproefje. Dit smaakte naar meer!

En overigens zijn wij van de PvdA Lansingerland & ook de PvdA Rotterdam samen van oordeel dat de A13/A16 zorgvuldiger ingepast moet gaan worden dan die nu dreigt te gaan worden!

Tot zover het verhaal van Gerard in eerste termijn. De bezuinigingen op de niet wettelijke zorg (waaronder dus het ouderenwerk, Vrijwilligersinformatiepunt, maatjesprojecten) zijn nu dus van de baan. Daar zijn wij heel blij mee. Samen met de maatschappelijke organisaties kan nu gewerkt worden aan de verdere transformatie van het sociale domein. Mogelijk kan dit nog enige besparingen gaan opleveren, zo leert de ervaring. Op een totaal budget van 1.6 miljoen ligt dat zeker voor de hand. Dit werd vastgelegd in een breed aangenomen motie die het college oproept om in dialoog te gaan met de ontvangers van de subsidies voor niet wettelijke zorg en in deze dialoog nut, noodzaak en doelmatige verdeling van subsidies te betrekken.

Ons voorstel om de Toekomst Visie op Lansingerland 2020-2040 weer prominent op de agenda te zetten, kreeg unanieme steun uit de raad. De PvdA fractie zal dit via een gedachtewisseling agenderen in de raadscommissie Algemeen Bestuur van oktober. Tijdens het debat gaven wij aan in 2016 de echte lastenverlaging voor onze inwoners en bedrijven op de agenda van de raad te willen zetten. Wethouder Abee was daar nog voorzichtig in. Hij zag de budgettaire ruimte nog niet direct verschijnen. De tijden veranderen echter snel. De PvdA fractie vindt het nodig om dit lonkende perspectief scherp op de agenda te houden. Iemand moet het doen nu de VVD fractie dit thema niet écht claimde. Wij hielden ook een pleidooi om voorzichtig te zijn met het schrappen van de gemeenteadvertentie in De Heraut. Het college wil 78000 euro bezuinigen op de gemeentelijke dienstverlening en schrappen van de gemeentelijke advertentie maakt daar deel van uit. Lansingerland kent een redelijke pluriforme pers. Dat is een groot goed. De gemeente als gewone klant van de uitgever van de krant draagt daaraan een steentje bij.

De raad stemde, met de VVD fractie en partij Neeleman tegen, met een brede meerderheid voor de Kadernota 2015. Het amendement om de bezuiniging op de niet wettelijke zorg te schrappen en kreeg zelf unanieme instemming. Het provinciale toezicht zal ongetwijfeld akkoord gaan met deze geamendeerde Kadernota. Lansingerland wordt dus vanaf 2016 ontslagen van het provinciale toezicht. De PvdA fractie is heel tevreden met het resultaat en de rol die het in het proces van besluitvorming kon spelen. Onze agenda voor de toekomst is weer aangescherpt: lastenverlichting & debat over onze toekomst in 2020 & 2040. Politiek bedrijven is agenderen, zo bleek ook gisteravond maar weer eens!

Noordeindseweg Berkel

Noordeindseweg Berkel

BEHOUD ZORO-BUSHALTE WILDERSEKADE & BONFUT

De bushalte aan de Wildersekade/Bonfut dreigt opgeheven te worden. Omdat de nieuwe halte Kogelwieckplantsoen in verband met het gereedkomen van het AMG Schmidtpark in gebruik genomen gaat worden, is het plan om de op enige honderden meters daarvan verwijderde ZoRo-busbaan halte Wildersekade te verwijderen. Dat betekent een forse strop van de bewoners van de wijk Rodenrijsezoom Zuid. Zij hebben deze halte direct bij huis en daar dreigt nu een einde aan te komen. De PvdA fractie vraagt het college en de RET om de halte Wilderskade/Bonfut gewoon te laten bestaan. Misschien dat onze raadsvertegenwoordiging bij de Vervoersautoriteit/Metropoolregio (Marie Louise Tabben en Jan Pieter Blonk) zich hier ook voor willen gaan inspannen. Zo nodig zal de PvdA fractie schriftelijke vragen gaan stellen aan het college.

Dijkversterking Noordeindseweg

Dijkversterking Noordeindseweg

VERNIETIGENDE UITSPRAAK OVER COMMERCIELE BIJSTANDSFRAUDE BESTRIJDING

Vorige week, in weekverslag 21 (https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-juni-2015/ ) berichtten wij over de heldere uitspraken van staatssecretaris Klijnsma over de opsporing van bijstandsfraude door commerciële bureaus. Die was daar klip en klaar over: “stoppen want in strijd met de Participatiewet”. Wethouder Van Tatenhove verklaarde vervolgens op vragen van Petra Verhoef dat zij een rechterlijke uitspraak over een beroepszaak die in Lansingerland speelt en die eind juni openbaar gemaakt zou gaan worden, wilde afwachten.

Die uitspraak van de Rechtbank Rotterdam dd. 24 juni is er nu: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:4492

De rechtbank oordeelt hard over het door de gemeente Lansingerland gevoerde beleid. De rechter beroept zich op de tekst en toelichting van de wet en een uitspraak van de Centrale raad van Beroep van september 2014. De rechtbank is van oordeel dat de medewerkers van Investiga als “derden” in de zin van artikel 7, vierde lid, van de Wwb zijn aan te merken. Blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting strekken de afspraken tussen verweerder (gemeente Lansingerland) en Investiga ertoe werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Wwb door Investiga te laten verrichten, en niet om via Investiga daartoe personeel in te huren. De rechtbank wijst er daarbij nog op dat ook niet is gebleken van een verifieerbare terugkoppeling gedurende het onderzoek door de medewerkers aan de (consulent van de) afdeling Werk, Inkomen en Zorg. In de door verweerder gekozen constructie is aldus sprake van uitbesteding van werkzaamheden en niet van het inhuren van personen via een uitzendbureau of organisatiebureau, waarover in de Memorie van Toelichting wordt gesproken. De door de medewerkers verrichte werkzaamheden kunnen daarom niet worden beschouwd als werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van verweerder binnen het publieke domein zijn uitgevoerd”.

“Uit hetgeen door de gemeente is weergegeven, blijkt dat de medewerkers dossieronderzoek, waarnemingen en een buurtonderzoek hebben verricht, huisbezoeken hebben afgelegd en diverse personen hebben gehoord. Vervolgens hebben zij bij het Rapport advies uitgebracht om de uitkering van eiseres te herzien, de norm aan te passen en de teveel verstrekte bijstand terug te vorderen. Gelet op de uitspraak van de Raad, is de rechtbank van oordeel dat het hier kerntaken binnen de uitvoering van de Wwb betreft, die binnen het publieke domein dienen te worden uitgevoerd en dus niet mogen worden uitbesteed aan een privaat bedrijf. De omstandigheid dat, zoals verweerder stelt, de medewerkers geen beslissingsbevoegdheid hebben en slechts advies uitbrengen aan verweerder, die de uiteindelijke beslissing neemt, doet hier niet aan af”.

Deze analyse staat haaks op het eerdere verhaal aan de raad van de wethouder dat regie, aansturing en advisering over het te nemen besluit volledig in ambtelijke handen zijn. Het lijkt er op dat de wethouder de raad niet juist heeft geïnformeerd.

De conclusie van de Rechtbank is vernietigend voor de gemeente Lansingerland: “Het voorgaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat de onderzoeksbevindingen in strijd met artikel 7, vierde lid, van de Wwb zijn verkregen. Dit moet worden aangemerkt als onrechtmatig verkregen bewijs, waarvan het gebruik ontoelaatbaar moet worden geacht en dat niet aan het bestreden besluit ten grondslag had mogen worden gelegd. De beroepsgrond slaagt. De slotsom is dat het bestreden besluit moet worden vernietigd en het beroep gegrond moet worden verklaard. Gelet op de ernst van de geconstateerde schending van het recht en het tijdsverloop acht de rechtbank het in dit geval niet aangewezen verweerder nog de gelegenheid te bieden de gebreken in het bestreden besluit te herstellen. De rechtbank ziet dan ook aanleiding om gebruik te maken van zijn bevoegdheid op grond van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de AWB en zelf in de zaak te voorzien door de primaire besluiten, die op dezelfde onjuist gebleken grondslag berusten, te herroepen”.

Let op de woorden: “ernst van de schending van het recht”. Het zal je als gemeente maar gezegd worden! De rechtbank voorziet zelf in een herroeping van de besluiten van het college. Het college moet de betreffende bijstandsclient nu dus volledig gaan uitbetalen over de periode waarop zij/hij op een uitkering was aangewezen. De terugvordering moet worden gestaakt. Wat betekent dit voor alle andere soortgelijke dossiers?

Wat gaat het college nu doen? Hun kop in het zand blijven steken? Blijven roepen dat de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, de Staatssecretaris en de Rechtbank van Rotterdam “ ook maar een mening” zijn? Veel ruimte is er voor het college niet meer. De bestuurlijke vernedering van een ministeriele aanwijzing staat voor de deur. College, wees dus verstandig en bericht de raad per ommegaande dat de samenwerking met Investiga per direct is gestaakt!

DSC05055

ROTTERDAMS COLLEGE ACHTER STANDPUNTEN BAG OVER A13/A16

Jan Pieter Blonk, de woordvoerder van Leefbaar 3B in het A13/A16 dossier behaalde vorige week een prima succes in de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio. Zie: http://leefbaar3b.nl/2015/06/adviescommissie-metropoolregio-vraagt-extra-geld-voor-a13a16/ Daar voor onze welgemeende complimenten!

Hij probeerde in de afgelopen week namens alle fracties in de raad van Lansingerland ook om een overleg te organiseren tussen de Rotterdamse en Lansingerlandse woordvoerders in de beide raden over dit dossier. Doel: samen optrekken. Alleen Barbara Kathmann van de PvdA Rotterdam meldde zich aan. De rest liet verstek gaan. Jan Pieter Blonk zegde daarop teleurgesteld de geplande bijeenkomst af. Het is lastig om het vrijwel totale gebrek aan interesse in de Rotterdamse raad te duiden. Vinden zij de standpunten van de BAG prima? Zien zij deze als complete basis van het in september door de raden te nemen besluit over de inpassingsmaatregelen? Je zou het bijna wel zeggen. Barbara Kathmann en Sam de Groot zetten samen als PvdA’ers deze strijd nog wel even voort. Wij blijven tot het eind gaan voor een betere inpassing aan de Ommoordse kant en een lagere overbrugging van de A13/A16 op de plek waar deze de N471 kruist. Ook moet het aan te leggen eco-viaduct voldoende breedte krijgen. Wij zijn heel benieuwd welk besluit het college van Lansingerland in juli aan de raad gaat voorleggen. Gaan ook zij akkoord met de BAG standpunten of wijzen zij die af. Dat ontstaat er een interessante situatie want wat gaat Rotterdam dan doen? En wat zal de reactie van de minister I&M dan zijn? Het worden spannende weken!

Wat Rotterdam gaat doen werd afgelopen donderdag duidelijk. In een brief aan de raad berichtte het collega van Rotterdam op 23 juni dat het vrijwel helemaal akkoord gaat met de standpunten van de BAG. Geen verdiepte aanleg van de N471 dus, geen glazen dak bij Ommoord en geen breed eco-viaduct. Het Rotterdamse college vindt het bereikbare resultaat prima, zo valt te lezen. En met het college waarschijnlijk ook een meerderheid in de raad. Kritische geluiden zijn er vooral nog van de zijde van de PvdA (meer geld voor inpassing) en GroenLinks die tegen de aanleg is.

DSC05053

TOT SLOT

Sportpark Het Hogeland in Berkel heeft, net als menig bedrijventerrein en de locaties van onze tuinbouw, geen aansluiting op het glasvezelnet. Waarom niet? Wij zullen het college daarover volgende week schriftelijke vragen gaan stellen.

Wat stond er in weekverslag 22 van 2014? Ook toen was er goed nieuws: over een sluitende begroting vanaf 2015 en de komst van station Bleizo. Lees het: https://lansingerland.pvda.nl/2014/06/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-juni-2014/

Volgende week dinsdag is er de maandelijkse vergadering van het presidium van de raad. Donderdagmiddag komt de Commissaris van de Koning op visite. De PvdA zal hem informeren over onze visie op de te beperkte en soms belemmerende rol die de provincie Zuid Holland speelde bij het financieel herstel van onze gemeente. De provincie heeft veel petten op: die van financieel toezichthouder, planner van de ruimte, vaststeller van nieuwbouw volumes, en belanghebbende bij de ontwikkeling van bouwprojecten. Dat wringt nog al eens en daar hebben we last van.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van woensdag 24 juni. De krant bevatte een onthullend interview met VNO-NCW voorman Hans de Boer. Voor ons was dit het meest opvallende en ook best verklarende citaat: “Weten jullie waar ik écht thuis hoor? Bij de VPRO! De Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep. Jammer dat het geen partij is, maar ik ben al vanaf m’n 18de lid. Soms denk ik bij een programma wel: wat zijn het toch rare malloten, maar toch…Ik herken mezelf er in. Zo ben ik ook….’. Hans de Boer sluit zich in het interview aan bij de beste traditie van Wim T. Schippers, dominee Gremdaat, Barend Servet, Sjef van Oekel en, uiteraard, Jiskefet. De omkering van de werkelijkheid als leidraad in het leven. Hans de Boer als de ultieme dominee Spelberg van de 21ste eeuw. Zo moet je dit interview natuurlijk lezen, aldus Gerard Bovens die pas vanaf zijn 22ste VPRO lid is.

Van harte beterschap, wethouder Simon Fortuyn, en kom snel weer terug!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 26 juni 2015

Slechte bestrating fietspad langs Noordeindseweg!

Slechte bestrating fietspad langs Noordeindseweg

 

Gemaal nabij de Planetenweg in Berkel Noord

Gemaal nabij de Planetenweg in Berkel Noord

DSC05058

DSC05052