26 januari 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 – 27 JANUARI 2017

Dit derde weekverslag in 2017, aflevering 419 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de maandelijkse raadsvergadering plaatsvond die mede in het teken stond van ons amendement en een motie over de befaamde halte Bonfut, er interessant nieuws was over de -duurzame-toekomst van Rotterdam The Hague Airport, wij PvdA Statenlid Metin Celik de ontwikkelingen in Lansingerland lieten zien en het Rotterdame PvdA raadslid Barbara Kathmann besloot om ook in de Rotterdamse raad een motie in te dienen om de bushalte Bonfut weer in oude luister te herstellen. Het was ook de week dat Astrid Oosenbrug Dutch Digital Leader 2017 werd! De foto’s tonen een winters Bleiswijk.

TERUGKEER HALTE BONUT BLIJFT DE LANSINGERLANDSE & ROTTERDAMSE POLITIEK BEZIG HOUDEN

De afgelopen weken berichtten wij en ook de lokale en regionale media geregeld over onze strijd voor de terugkeer van de ZoRo-bushalte Bonfut. In weekverslag 2 op https://lansingerland.pvda.nl/2017/01/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-januari-2017/ meldden wij dat de bewoners van de Bonfut & Rodenrijsezoom hun burgerinitiatief hadden ingetrokken. “Nu op voorhand duidelijk is geworden dat de meerderheid van de raad onze vraag niet steunt, heeft het geen zin om veel tijd en energie te blijven stoppen in de presentatie van ons burgerinitiatief. Wij vinden dit een gemiste kans!”, zo gaven de bewoners vorige week aan. Wij beloofden toen om tijdens het raadsdebat over de definitieve vaststelling van de zienswijze van de Raad over het ‘Programma bus’ van de Metropoolregio op donderdag 26 januari een amendement in te dienen waarin wij aan de passage ‘Het verdwijnen van haltes langs de ZoRo-bus, met al grote halteafstanden, vinden wij onwenselijk. Daarmee wordt juist de samenhang tussen onze stedelijke structuur en de haltelocaties verstoord’ de zinsnede “zoals de halte Bonfut & Wildersekade’ wilden toevoegen. De fractie van GroenLinks trad als mede-indiener van dit amendement op.

Wat wij al voorspelden, werd waarheid. Alleen GroenLinks, PvdA en Partij Neeleman steunden het amendement, de overige fracties lieten het afweten, zo bleek al tijdens de eerste termijn van het raadsdebat. Vervolgens dienden de fractie van GroenLinks met de PvdA en ook Leefbaar 3B (die in eerste termijn ter zake opnieuw geen mondelinge toezegging van de eigen wethouder Simon Fortuyn kreeg, zie ook hieronder) als mede-indiener in de tweede termijn een motie in met de volgende inhoud:

Overwegende dat:

  1. Voor de ingebruikneming van de ZoRo-busbaan besloten is om de tijdelijke bushalte Bonfut op te heffen na ingebruikname van de nieuwe halte Koegelwieckplantsoen in het AMG. Schmidtpark;
  2. Daarmee een afstand is ontstaan van 1.5 km tussen de eindhalte station Rodenrijs en de halte Koegelwieckplantsoen;
  3. Bewoners van het westelijk deel van de wijk Rodenrijsezoom, Wildersekade en Bonfut hiervan de dupe zijn geworden;
  4. Door de opheffing van de halte Bonfut de samenhang tussen de stedelijke structuur en de haltelocaties wordt verstoord;
  5. De aanleg van de nabij de halte Bonfut gelegen nieuwe wijken op het voormalige Hordijk terrein en op de locatie Wilderszijde in de planning zit;

Verzoekt het college om op korte termijn in overleg te treden met het college van Rotterdam en met de RET directie met als doelstelling de opnieuw in gebruikname met ingang van de dienstregeling 2018 van de ZoRo-bushalte Bonfut.

Deze motie kwam voor 100% overeen met het voorstel dat de fractie van Leefbaar 3B deed tijdens de laatste vergadering van de raadscommissie Ruimte. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/01/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-januari-2017/ Leefbaar 3B stelde toen voor dat wethouder Simon Fortuyn het initiatief neemt om met de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg en RET directeur Pedro Peters om de tafel te gaan zitten om te bevorderen dat deze halte eerder dan in de nieuwe bus concessieperiode weer in gebruik genomen kan worden. Een alternatief waar de PvdA fractie geen problemen mee heeft. Jammer genoeg pikte wethouder Fortuyn dit voorstel niet actief op. Hij trok het niet naar zich toe zodat het tot donderdagavond boven de bestuurlijke tafel bleef hangen. Tijdens het debat bleek dat de CDA fractie alleen wilde meedoen wanneer dwingende termijnen uit het dictum werden verwijderd. Politiek is een kwestie van geven en nemen dus we gingen mee.

Het definitieve dictum werd toen: ‘Verzoekt het college om in overleg te treden met het college van Rotterdam en met de RET directie met als doelstelling de opnieuw in gebruikname van de ZoRo-bushalte Bonfut’.

Dit voorstel kreeg een meerderheid in de raad met de fracties van D66, VVD, WIJ Lansingerland en ChristenUnie tegen. Die zullen zich nu ongetwijfeld achter de oren krabben over de vraag welke politieke bus zij vanavond hebben gemist.

Wethouder Fortuyn moet nu in overleg treden met wethouder Pex Langenberg en de RET. De door collega Barbara Kathmann in te dienen motie in de raad van Rotterdam (zie hieronder) kan daarbij een extra handje helpen.

Afgelopen week zijn de wijkbewoners in de Rodenrijsezoom met een petitie gestart om de bushalte Bonfut weer in oude luister hersteld te krijgen. Meedoen? Zie: https://www.petities24.com/behoud_bushalte_bonfut__wilderszijde

Bewoners van de wijk worden via de wijk-app geïnformeerd over deze petitie en ook over de besluitvorming door de Raad. Donderdagmorgen hadden al 30 wijkbewoners, met vaak een uitgebreide motivering, deze petitie getekend.

Barbara Kathmann en Sam de Groot

Ook het Rotterdamse PvdA raadslid Barbara Kathmann deelt de zorg van de wijkbewoners over het verdwijnen van deze, nog net op Rotterdams grondgebied gelegen bushalte. Het westelijk deel van de Wildersekade ligt ook nog net in Rotterdam en ook daar wonen potentiele reizigers. Zij zal in de Rotterdamse Raadsvergadering van 2 februari een motie indienen waarin de beide betrokken colleges en de RET opgeroepen worden om de halte Bonfut weer in ere te herstellen. Wordt dus vervolgd!

De PvdA fractie is reuze blij met het tot op heden bereikte resultaat! Stap voor stap op weg naar de heropening van de halte Bonfut!

Astrid Oosenbrug Dutch Digital Leader of the Year (foto met dank aan Siebe Keulen)

ASTRID OOSENBRUG DUTCH DIGITAL LEADER OF THE YEAR

Astrid Oosenbrug (PvdA) is tijdens het Nationaal Management & IT Symposium uitgeroepen tot Digital Leader of the Year. Ze kreeg de prijs die wordt uitgereikt namens CIONET en ITWNET uit handen van de vorige winnaar – Michel van Hout (CIO van Transavia). Hij roemde het Tweede Kamerlid om haar niet aflatende inzet voor een beter digitaal landschap voor burgers en de overheid zelf. Zelf is ze erg bezorgd over het digitale kennisniveau in de Tweede Kamer.

Zo heeft ze recentelijk Minister Plasterk nog zover gekregen om HTTPS voor alle overheidssites te verplichten na invoering van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Dit volgde op jaren van aandacht voor een digitale landelijke infrastructuur die veilig en breed beschikbaar moet zijn. Daarnaast heeft ze zich sterk ingezet om innovatie niet te remmen met bijvoorbeeld een nieuwe veiling van radiofrequenties, maar door zekerheid te bieden aan bestaande partijen en ruimte te maken voor digitale vernieuwing. Haar voortdurende inzet op gebied van de drie Opens (open source, open data en open standaarden) is bekend. Een goede balans tussen (big) data, privacy en burgerverantwoordelijkheid is een ander belangrijk aandachtspunt voor haar.

In een warm pleidooi voor Digicratie legt Michel van Hout uit dat het wereldwijde project van de digitalisering van de samenleving geen projectmanager of planning kent en zich toch razendsnel voltrekt. Astrid heeft zich sterk gemaakt om van een bureaucratie een Digicratie te maken. Zaken als responsible disclosure, ethisch hacken en digibewust zijn horen daar voor haar bij. Volgens Van Hout worstelt de overheid met het geven van de ‘digitale’ antwoorden en staat ze bij voortduring onder druk als leverancier van kaders, besturing, orde en veiligheid.

In haar dankwoord sprak de winnares haar zorg uit over het ogenschijnlijke gebrek aan echte digitale focus bij de politieke partijen voor de komende Kamerverkiezingen. In een tijd dat Nederland snel overgaat naar een digitale economie, is het zorgelijk dat maar heel weinig kandidaten met IT-affiniteit verkiesbaar staan.

Gehele verhaal met interview : https://executive-people.nl/570719/tweede-kamerlid-astrid-oosenbrug-dutch-digital-leader-of-the-year.html

MAAK ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT DUURZAAM

Vorige week berichtte het AD Rotterdam dat hoogleraar Richard Curran, hoofd van de sectie luchthaventransport van de TU Delft graag ziet dat het vliegveld een ‘levend laboratorium’ wordt. Op de luchthaven moet onderzoek worden gedaan naar vermindering van lawaai door vliegverkeer en minder uitstoot van vliegtuigen. Ook de logistiek van passagiers en de terminal kunnen onder de loep genomen worden door studenten die voor dit laboratorium, dat vlak bij de luchthaven is gelegen, aan de slag gaan. In oktober 2016 tekenden Rotterdam The Hague Airport en de TU Delft een overeenkomst met de titel ‘Innovation Airport’. Volgens Curran hebben ook 25 bedrijven hun steun uitgesproken, zo meldde het AD Rotterdam.

Mark de Boer van de ChristenUnie/SGP fractie in Rotterdam kwam dezer dagen geheel in deze lijn met het voorstel om tot een ‘Airport Campus’ te komen. Een broertje van de fameuze RDM-Campus op Heijplaat die de haven-innovatie bedient. In een initiatiefvoorstel dat afgelopen woensdag in de Rotterdamse raadscommissie Haven, Economie, Mobiliteit en Duurzaamheid op de agenda stond roept deze fractie op om Innovation Airport te steunen. Volgens de 3B-Krant van afgelopen woensdag: “Met een initiatiefnota pleit Mark de Boer van de ChristenUnie/SGP Rotterdam ervoor om van de regionale luchthaven een internationale showcase – van duurzame innovaties in de luchtvaartsector – te maken. “Stelt u zich eens voor dat de luchtvaart emissievrij zou zijn en dat vliegtuigen niet tot nauwelijks geluid maken. Zou er dan nog steeds zoveel weerstand bestaan bij omwonenden van luchthavens en bij natuur- en milieuorganisaties?’, vraagt hij zich af. “Zouden we ons dan nog steeds zorgen maken over de groei van de luchtvaartsector en de bijbehorende milieueffecten? Of gaan we het vliegtuig dan wellicht zien als een normaal openbaar vervoersmiddel? Alleen dan voor de wat langere afstanden?” De Boer gelooft in schonere en stillere vliegtuigen. “Maar die ontwikkeling bij de grote vliegtuigbouwers gaat traag. Te traag wat ons betreft en er is ook geen reden om daarop te wachten. Laten we nu de kennis in onze regio bij elkaar brengen en als regio internationaal koploper worden in duurzame luchtvaartinnovaties”. Zie voor het hele artikel van Gerrit van Loon: http://www.3b-krant.nl/nieuws/algemeen/85972/rtha-maak-er-het-duurzaamste-vliegveld-van-

De PvdA fractie vindt dit een heel interessant verhaal. Natuurlijk moet het losgezien worden van de concrete uitbreidingsplannen van de luchthaven maar innovatieve impulsen vanuit onze Metropoolregio en kennisinstituten zoals de TU Delft die op nog geen 10 km afstand van Rotterdam The Hague Airport ligt, zijn natuurlijk zeer toe te juichen en kunnen het huidige debat ook helpen. Onze regio is niet de enige in de wereld die kampt met overlast en schade door het toenemende vliegverkeer. De huidige luchtvaart loopt snel tegen de eigen grenzen van de groei aan omdat de maatschappelijke nadelen de voordelen gaan overtreffen. Innovatie kan het, ook economisch interessante, antwoord zijn.

De casus RtHA kan een prachtige uitdaging voor verdere innovatie zijn. Terugbrengen van lawaai en wat de PvdA fractie betreft is hierbij ook een belangrijke rol voor de Provincie ZH en de Metropoolregio weggelegd. De PvdA fractie is trouwens heel benieuwd of de ChristenUnie fractie van Lansingerland hierover al met hun Rotterdamse partijgenoten om de tafel hebben gezeten.

Het hele initiatiefvoorstel van CU/SGP Rotterdam is te vinden op de agenda van de commissie Haven, Economie, Mobiliteit en Duurzaamheid: http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=6222 agendapunt 6.

PvdA Zuid Holland op bezoek bij Themato & Theo Ammerlaan

OP STAP IN LANSINGERLAND MET PVDA STATENLID METIN CELIK

Afgelopen woensdag gingen onze adviseur voor economische & tuinbouwzaken Raymond Tans en Gerard Bovens op stap in Lansingerland met PvdA Statenlid Metin Celik. Metin Celik is voorzitter van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving en ook de woordvoerder Mobiliteit. Eerder was hij Raadslid in Rotterdam, plaatsvervangend-voorzitter van de Rotterdamse Gemeenteraad en ook Tweede Kamerlid. Eerst brachten wij een lunch-bezoek aan wethouder Albert Abee en zijn ambtelijke staf die ons gastvrij bijpraatten over de ruimtelijke ontwikkelingen waar Lansingerland voor staat, de woningbouw, het toekomstperspectief voor de glastuinbouw, de ontwikkeling bedrijventerreinen, waaronder Bleizo, de relatie met de buurgemeenten en onze rol in de Metropoolregio.

Concreet speelt er momenteel de ontwikkeling van een Railterminal in Bleiswijk, de ontwikkeling van de A12-corridor, de investeringsagenda van de Metropoolregio, de bouw van station Bleizo en het aantrekken van bedrijven op de bedrijventerreinen Oudeland, Prisma en Bleizo. En natuurlijk de bouw van nog 5000 huizen en de ontwikkeling van de uitbreiding van het winkelcentrum Berkel. Over 5 jaar telt Lansingerland 70.000 inwoners en het is maar de vraag of de groei dan al stopt. Goed evenwicht tussen de ontwikkeling van de economie en van het wonen is nodig. Dit vraagt om een goed, ook informeel, overleg met de provincie en de buurgemeenten over het plaatje voor de toekomst.

De provincie gaat soms wat krampachtig om met het veranderen van de bestemming van niet meer economisch te exploiteren tuinbouwgrond binnen de 100 hectaren zone die speciaal voor tuinbouw is aangewezen. Bijvoorbeeld omdat het om een te kleine kavel gaat. Dit werkt belemmerend voor niet tuinbouw- bedrijven die binnen deze zone gevestigd zijn en niet kunnen uitbreiden. Enige flexibiliteit is gewenst. Omdat de provincie weinig bevoegdheden bezit, is er de neiging bij het provinciebestuur om, wanneer er een afwijking van de regel aan de orde is, stevig op haar/zijn strepen te gaan staan. Overigens is Lansingerland de enige gemeente in Europa die een Chinees tuinbouwbedrijf binnen haar gemeentegrenzen heeft.

Beeldvorming is voor een jonge ontwikkelgemeente als Lansingerland van groot belang. Zeker gezien de negatieve beeldvorming in het recente verleden vanwege de financiële perikelen rond het grondbedrijf. Metin Celik constateerde dat Provinciale Staten te weinig door Zuid Hollandse colleges en ook door raadsleden worden benaderd om eens bij te praten. In algemene zin komt de lobby niet goed van de grond maar de PvdA Lansingerland is wél actief richting de Staten. Lansingerland moet echt een stapje extra zetten om goed in beeld te komen. Dit geldt ook voor de relatie richting Rotterdam. Er zijn kansen te over en Lansingerland heeft de potentie om een belangrijke speler te worden maar dan zal er harder aan de beeldvorming en de lobby getrokken moeten worden.

Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan Themato, het bedrijf van Theo Ammerlaan die ook voorzitter van de LTO in ons gebied is. Themato heeft in het begin van dit millennium als pionier het systeem van telen in een gesloten kas ontwikkeld en daarmee forse energiebesparingen gerealiseerd en daarmee ook een lagere CO2 uitstoot. Volgens Ammerlaan is de toekomst aan de warmterotonde die op dit moment hoog op de agenda van provincie, gemeente en Metropoolregio staat. Door een combinatie van restwarmte die geleverd wordt via bedrijven in het Rotterdamse havengebied, in combinatie met warmtekrachtkoppeling systemen, gesloten kassystemen en aardwarmte. Alleen al de restwarmte kan een besparing van zeker 30%-40% betekenen op het huidige gas- energieverbruik. Van de provincie mag verwacht worden dat zij deze ontwikkeling met kracht steunt, bijvoorbeeld door het zorgen van een goede regelgeving & infrastructuur via de aanleg van leidingen en mogelijk ook geld. Het is goed om het huidige areaal van 1000 hectares voor de glastuinbouw te handhaven maar het is ook raadzaam om daar flexibel mee om te gaan. Een dergelijk groot areaal blijft noodzakelijk om de combinatie productie, handel en innovatie te blijven handhaven. Alleen terugvallen op handel, innovatie en ontwikkeling is volgens Ammerlaan geen goede optie. Accenten kunnen in de tijd gaan verschuiven maar de combinatie blijft ook in de toekomst belangrijk.

TOT SLOT

Wethouder Simon Fortuyn heeft afgelopen week het evaluatierapport van het gebiedstafelproces A16 Rotterdam aangeboden aan Erik Pool, directeur van directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij deed dat vanuit zijn rol als voorzitter van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) A16 Rotterdam. Dit rapport is te lezen op: http://www.a16rotterdam.nl/nieuws/690693.aspx Dat de burgerparticipatie m.b.t. de A16 Rotterdam niet goed is verlopen, blijkt uit de brief van de BAG en de aanbevelingen. Wat niet aan bod komt, is de magere rol die de BAG zélf speelde in dit proces. Veel van de mankementen die nu keurig op papier worden gezet, waren in het verleden al zonneklaar en werden dan ook geregeld door ons en ook andere fracties onder de aandacht van de BAG gebracht. De directe bijsturing van de BAG ontbrak echter structureel.

 Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Het was toen de week waarin de Westpolderscholen veel van onze aandacht en tijd vroegen, de vaart in de pilot met geluidsbeperkende maatregelen voor de HSL zich omgekeerd evenredig verhoudt met de snelheid van deze trein, wij een succes boekten rond de aanvliegroute naar Rotterdam The Hague Airport en wij ons opmaakten voor een vrolijke campagne periode. Zie voor het hele verslag: https://lansingerland.pvda.nl/2014/01/23/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-januari-2014/ De scholen staan er inmiddels maar met de rest is het drie jaren later nog wat sobertjes gesteld.

Volgende week is het eindelijk weer eens een, politiek gezien, wat rustiger week. Op de agenda prijkt alleen de presentatieavond op dinsdag 31 januari. Op de agenda staat dan onder meer de maatschappelijke agenda met betrekking tot het sociale domein en de nieuwe o zo belangrijke Omgevingswet. Ook gaan we aan de slag met de voorbereiding van het fractie-aandeel in de PvdA Leergang 2017 die begin februari van start gaat.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van donderdag 26 januari. De kop van het artikel luidt: ‘Dystopische klassieker 1984 is weer helemaal terug, dank zij Trump’. Het citaat: ‘Het boek 1984, de klassieker van George Orwell, beleeft een verkooppiek sinds de inauguratie van Donald Trump. Uitgeverij Penguin heeft deze week 75 duizend exemplaren laten drukken”. “Op sociale media doet één Orwellcitaat nu veelvuldig de ronde: “De Partij droeg je op de bewijzen die je ogen zagen en je oren hoorden te verwerpen. Het was hun laatste, belangrijkste bevel”. En: ‘Ook Trumps woede jegens de media zien critici plots in Orwelliaans licht. In 1984 staat immers: “In een rijk van leugens is de waarheid verraad”. Orwell had alleen het jaartal fout: 1984 moet 2017 zijn.’

 LEZEN DAT BOEK!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 27 januari 2017