10 januari 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 23 DECEMBER 2013 – 10 JANUARI 2014

Dit 1ste weekverslag in 2014 en het laatste in 2013, aflevering 293 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens het afgelopen kerstreces. Het was de periode waarin burgemeester Ewald van Vliet vertrok en plaatsmaakte voor waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk, de grondproblematiek van Lansingerland ook elders actueel bleek, de provincie Zuid Holland de geluidsoverlast van de N209 laat lopen en de sportverenigingen en de gemeente tot een akkoord kwamen over de financiering van de sport in de komende 5 jaar. Het was natuurlijk ook de periode waarin de jaarwisseling viel. WIJ van de PvdA Lansingerland wensen u allen een sociaal, sterk en gezond 2014.

De foto’s van deze week staan bijna allemaal in het teken van de bouwborden die gelukkig weer op tal van Lansingerlandse locaties te zien zijn. Nog 300 woningen te gaan en de Meerpolder is helemaal klaar!

2014: WELKOM BURGEMEESTER COOS RIJSDIJK

Klokke nul uur nul op 1 januari 2014 nam waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk het roer over van vertrekkend burgemeester Ewald van Vliet die met ingang van deze datum zijn ambt neerlegde. Coos Rijsdijk trof gelukkig een rustige nieuwjaarsnacht waarin desondanks toch voor zo’n 40.000 euro werd vernield. Op de avond van diezelfde nieuwjaarsnacht werd hij geconfronteerd met een afschuwelijk incident in de Berkelse Meerpolder. Een voor hem heel verdrietige binnenkomer en vooral voor de direct betrokkenen en ook voor de buurtbewoners een grote tragedie. De manier waarop Coos Rijsdijk direct aan de slag ging, zijn persoonlijke verhaal tijdens de installatie als burgemeester als ook tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, zorgden er voor dat de inwoners van Lansingerland van meet af aan een goed beeld kregen van de manier waarop Coos Rijsdijk zijn ambt wil gaan invullen. Warm, betrokken, bindend, optimistisch en daadkrachtig. Dat spreekt ons als fractie zeer aan. Net als zijn verhaal tijdens de nieuwjaarsreceptie over hoe hij tegen Lansingerland aankijkt: “De kwaliteit van wonen in Lansingerland zie je in Nederland maar zelden. Het is echt ‘Hollands Wonen’. En dat ook nog eens in combinatie met een sterke economische ontwikkeling. Het gaat om een volwassen gemeente. Hij hoopte dat de raad moed zal tonen om door de zure financiele appel heen te bijten en samen te werken aan een snel herstelplan. De impopulaire maatregelen die daar mee gepaard gaan ten spijt. De PvdA fractie heet Coos Rijsdijk van harte welkom. Wij zijn er van overtuigd dat onze samenwerking, net als met zijn uitstekende voorganger Ewald van Vliet, open, warm en creatief zal zijn!

8.1.2914 017

2014: SPORTKOEPEL De VLL & WETHOUDER RUUD BRAAK VINDEN ELKAAR

Aanstaande dinsdagavond spreekt de Commissie Samenleving over de Sport & Tarieven Nota 2014-2018. De gespannen sfeer tussen de sportorganisaties en ons college lijkt inmiddels opgeklaard te zijn wanneer je kennis neemt van de uitgebreide, positieve reactie die de sportkoepel ‘De VLL; op 7 januari 2014 aan het college stuurde. Zie:  http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=127845&f=4ff8e5dd4b877e716fa2f6ed0b7cbd5f&attachment=0&a=1547 Een knappe prestatie van de sportbestuurders enerzijds die een open oog blijken te hebben voor de nieuwe uitdagingen die de participatie samenleving en de financiele crisis ook voor de sport met zich brengen en ook voor het college anderzijds dat via portefeuillehouder Ruud Braak stap voor stap vanaf eind 2011 kans zag om tot een constructief, open en resultaat gericht overleg te komen. Wat er precies in de nieuwe Sport en Tarieven Nota staat, is samengevat in deze presentatie: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=127785&f=c789a18d081eb7caa9cb594be475bbf4&attachment=0&a=1551

Ook de WMO Raad denkt goed & kritisch mee over het te voeren doelgroepen beleid in de sport. Het gaat daarbij om de vraag wie wil je precies op welke manier bereiken en sluit het bestaande aanbod aan voorzieningen en accommodaties daar bij aan? Hun uitvoerige advies is te vinden op : http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=127843&f=751cbda857e47f1503a59e797212835b&attachment=0&a=1547

Vast staat dat er nu duidelijkheid kan ontstaan (mits ook de Raad meewerkt) over het financiele meerjarenbeeld van de sport, de wijze van communiceren met elkaar en de manier waarop de sportorganisaties nu zelf aan de slag kunnen gaan met het vormgeving van de rol van de sport in de participatie samenleving. Dat geldt, met steun van de gemeente, ook het te voeren doelgroepen beleid. Wij begrijpen dat de provinciale financiele toezichthouder geen bezwaar heeft tegen de financiele meerjarenafspraken met de sport. De mogelijke komst van een Sportbedrijf kan daar een belangrijk onderdeel van zijn. Onze grote complimenten voor de sportbestuurders, WMO Raad en de portefeuillehouder voor hun inzicht en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Daar zijn de continuïteit en de vitaliteit van onze sportorganisaties en onze Lansingerlandse samenleving zeer mee gediend.

8.1.2914 014

2014: OVERAL GRONDBEDRIJVEN IN DE KNEL

In ons weekverslag 38 van 2013 berichtten wij over een op dinsdag 19 november 2013 door de Tweede Kamer aangenomen motie Albert de Vries(PVDA) & Eric Smaling (SP). Deze motie “verzoekt de regering oplossingen aan te dragen die gemeenten in staat stellen de ontstane problemen het hoofd te bieden”. De aangenomen motie is een belangrijke politieke doorbraak omdat de betrokken ministeries niet meer achterover kunnen leunen maar met onze en andere gemeenten moeten gaan samenwerken om oplossingen te vinden. Wij gaan er vanuit dat de betrokken ministeries actief gaan meewerken aan het samen zoeken van oplossingen. Schatkistlenen tegen een gereduceerd rentetarief zou bijvoorbeeld een enorme boost geven aan de financiele positie van Lansingerland. 2% minder rente betalen scheelt onze gemeente al gauw 6 miljoen euro op jaarbasis. Dan is het gat in onze begroting  voorlopig al grotendeels gedicht en kunnen in het kader van het Herstelplan 2014 echt structurele oplossingen worden gerealiseerd.

Het ministerie van I&M meldde op 20 december  2013 dat gemeenten in Nederland over 2012 € 1,1 miljard aan aanvullende verliezen of winstvermindering hebben moeten nemen op grondposities. In totaal is er in de periode 2010 – 2012 door gemeenten op deze posities € 3,3 miljard aan verlies en minder winst genomen. Een analyse van mogelijke toekomstscenario’s laat zien dat op grondposities ook voor de komende jaren nieuwe verliezen te verwachten zijn van € 0,7 tot 2,7 miljard.  Maar de gemeenten zijn er nog niet. De kans is aanwezig dat gemeenten  in de komende jaren te maken krijgen met  aanvullende verliezen in de orde van grootte van € 0,7 tot 2,7 miljard. De  meeste gemeenten beschikken volgens I&M echter over voldoende reserves om die tegenvallers op te kunnen vangen. Monter geeft het ministerie I&M vervolgens aan dat het rijk ondersteuning biedt en er voor zorgt dat gemeenten en provincies zijn toegerust om de effecten van de crisis bij de grondbedrijven het hoofd te bieden: “De Crisis- en herstelwet en de Hervormingsagenda Bouw bieden maatregelen om weer vaart te brengen in bouw en gebiedsontwikkeling. Meer marktgericht bouwen en betere mogelijkheden om snel in te spelen op initiatieven van bouwers en grondeigenaren zijn het devies. Zodra ontwikkelingen worden ingezet kunnen gemeenten ook weer grond verkopen. Daarnaast versterkt het kabinet mogelijkheden voor een zogenoemd faciliterend grondbeleid.

Wat het rijk precies verstaat onder ‘faciliterend grondbeleid’ en in hoeverre dit verhaal een reactie is op de motie van Albert de Vries cs. is niet duidelijk. Er wordt met geen woord gesproken over maatregelen als schatkistbankieren of over de rol van de provincies.

De rol van de provincies komt steeds meer in beeld door de provincie Overijssel die met een Grondfonds van start wil gaan. Daarmee schiet deze provincie 13 gemeenten te hulp die in financiële problemen komen door forse verliezen van hun grondbedrijf.  Dit voorjaar kondigde Overijssel al aan dat het de door de zogenaamde Essent gelden gevulde spaarpot wil aanboren om gemeenten uit de brand te helpen. Die bezitten gezamenlijk voor circa 200 miljoen euro aan grond voor woningen en bedrijven die door de crisis niet meer worden gebouwd. De noodzakelijke afwaardering van die grond, betekent dat de gemeenten fors moeten bezuinigen. Het plan omvat twee mogelijkheden. In de eerste variant gaan gemeenten, provincie, projectontwikkelaars en woningcorporaties om tafel om de bestaande plannen kritisch tegen het licht te houden. Dat moet leiden tot een herbezinning op de totale omvang en kwaliteiten van de projecten en betekent mogelijk nieuwe politieke beslissingen over bouwprogramma’s. In de tweede variant neemt de provincie de gronden over van de gemeenten tegen de boekwaarde. Een verkennend onderzoek toont aan dat in Overijssel voor ongeveer 200 miljoen euro onbruikbare bouwgrond ligt te wachten op een bestemming. Met dertien van de 25 gemeenten is Overijssel de afgelopen periode al in gesprek geweest. Zij willen samen grond ter waarde van 130 miljoen euro kwijt aan de provincie. Doordat de woonbestemming eraf wordt gehaald, is de grond aanzienlijk minder waard: 24 miljoen. De provincie boekt dus 106 miljoen af. Dat bedrag wordt vervolgens in 10 jaar tijd weer door de gemeenten aan de provincie terugbetaald zodat het fonds weer gevoed wordt. Aldus de website van Binnenlands Besuur.

Het voorbeeld van de provincie Overijssel zal waarschijnlijk niet door de provincie Zuid Holland gevolgd kunnen worden. Onze provincie zit zeer krap bij kas. Net als wij in Lansingerland beschikt de provincie niet over mooie reserves vanwege de verkoop van aandelen in een energiebedrijf. Wij hebben nog geen zicht op de manier waarop onze provincie met haar toezichthoudende rol wil omgaan. Beperkt zij zich vooral tot de strikt formeel financiele toezichthoudende taak of faciliteert en steunt zij ons binnen de mogelijkheden die er zijn? Wij zijn bang dat het voorlopig blijft bij de strikt financiele toezichthoudende rol. Tenzij Provinciale Staten een duwtje in de rug geeft.

Medio november 2013 spraken D66 collega Jeroen Heuvelink en Gerard Bovens met een delegatie van de D66 (Josine Meurs) en PvdA fractie (Ron Hillebrand) in Provinciale Staten. Aanleiding waren de schriftelijke vragen over Lansingerland die coalitiepartij D66 en oppositiepartij PvdA  in oktober aan Gedeputeerde Staten (GS) stuurden. Het werd een open en constructief gesprek waarin de Lansingerlandse delegatie eensgezind de Statenleden bijpraatten en bovendien de door onze beide fracties voorgestane oplossingsrichtingen werden toegelicht. Onze keuze om als gemeente ‘eigen verantwoordelijkheid te dragen en daarbij gefaciliteerd te worden door provincie & rijk zonder dat dit hen overigens extra geld hoeft te kosten (leenfaciliteit, stille reserves herwaarderen en langere inloop termijn op tekort algemene reserve), sprak de Statenleden aan. Zij hebben nu voldoende materiaal om te gebruiken bij hun agendering van onze problematiek(en wel zeker ook van andere gemeenten) in de Statenvergaderingen.

Ambtenaren en bestuurders van de provincie Zuid Holland bereiden op dit moment een nieuwe provinciale structuurvisie voor (Visie Ruimte & Mobiliteit) waarin ook de evenwichtige woningbouwplannen in onze provincie een plaats krijgen. Zie: https://structuurvisiezh.pleio.nl/ Er zouden rampzalige gevolgen voor Lansingerland ontstaan wanneer  onze gemeente de provinciale opdracht zou krijgen om een deel van de nu nog te bouwen 6000 huizen niet meer te realiseren. Wij zullen natuurlijk over dit mogelijke scenario gaan praten met onze provinciale PvdA Statenfractie (Siebe Keulen & Ron Hillebrand).

De besluitvorming door Provinciale Staten zal nog voor de zomer van 2014 plaatsvinden. De in 2014 nog bestaande Stadsregio werkt zelf overigens ook aan een gezamenlijke bouwplanning in regio verband. Lansingerland en Rotterdam Noord vormen daarin een gebied. Voor Lansingerland worden in deze planning 400 huizen per jaar voorzien. Daar kan ook het Rotterdamse college prima mee weg. Zie de Lansingerlandse presentatie: www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=127459&f=c2d709c8e8cce166bb7ed2d544fec368&attachment=0&a=1551 Wij hopen dat deze Stadsregionale afspraken integraal onderdeel worden van de Provinciale Structuurvisie.

Hoog tijd bovendien om binnenkort weer eens bij te praten met ons PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries over de vraag hoe hij de follow up ziet van zijn door de Tweede Kamer aangenomen motie. Dit gesprek vindt binnenkort plaats. Wordt dus vervolgd!

02 Ruud loc IMG_9603

2014: TIJDELIJK GEBRUIK WILDERSZIJDE

Wilderszijde in Bergschenhoek ligt er momenteel maar kaal en verlaten bij. Het zal wel even duren voordat ook de bouwlocatie weer in exploitatie genomen wordt en de eerste heipalen de grond in gaan. Reden te meer om als gemeente eens goed na te denken over tijdelijk gebruik. Het college inventariseerde het afgelopen jaar bij onze inwoners en bedrijven wat voor ideeën er leven. Dat leverde een mooie lijst van haalbare projecten op.

De afgelopen periode is door het college gesproken met twee partijen die tijdelijk biobrandstof willen verbouwen op Wilderszijde. Vooralsnog is het initiatief van NNRGY, bestaande uit het verbouwen van Miscanthus (olifantsgras) het meest kansrijk. Het college  wil in het eerste kwartaal van 2014 een tijdelijke gebruiksovereenkomst met NNRGY te sluiten voor een gebied ter grootte van 12 hectare.

Met natuur- en vogelwacht Rotta is vervolgens afgesproken een gedeelte van Wilderszijde ongemoeid te laten. Dit houdt in dat we een perceel grenzend aan Park de Polder hebben aangewezen waar geen tijdelijke functies worden gesitueerd zodat hier de natuur de komende jaren haar vrije gang kan gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de flora- en fauna wetgeving in relatie tot de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het terrein.

Een derde project is de aanleg van een veld met zonnecollectoren. De afgelopen periode is met diverse professionele partijen gesproken om te kijken naar de mogelijkheden voor plaatsing van een zonneveld in Wilderszijde. Het zou dan gaan om ongeveer 1 hectare. Hierbij spelen diverse belemmeringen, die op dit moment nog niet zijn overwonnen. Die worden nog uitgezocht.

Het vierde en laatste plan betreft het beheer van het hele gebied. Omdat met de bovenstaande initiatieven Wilderszijde nog niet in zijn totaliteit beheerd zal zijn, is er gezocht naar verdere mogelijkheden. Deze is gevonden in de vorm van één “hoofdgebruiker”. Met deze potentiële hoofdgebruiker wordt op dit moment gesproken over het in gebruik nemen van het totale gebied van Wilderszijde. De hoofdgebruiker die op dit moment wordt voorzien is een boer en zal het terrein met name gebruiken voor de beweiding met rundvee en teelt van gewassen. Daarbij is het uitgangspunt, dat bij dit gebruik ook maatschappelijk voordeel moet worden behaald door de bevolking van heel Lansingerland. Dit voordeel kan worden behaald op het gebied van duurzaamheid, maar ook op andere terreinen.

8.1.2914 008

2014: N209 WORDT DE NIEUWE HSL

Onze bewoners ondervinden veel overlast van de N209. Niet alleen het aantal mensen dat hinder ondervindt is groot, ook de geluidbelasting is hoog. Dit bleek ook uit de geluidsmeting die is uitgevoerd door de DCMR Milieudienst Rijnmond van januari 2013.  Piekgeluid niveaus van de N209 kunnen oplopen tot wel 80 dB(A). Verder blijkt uit onderzoek dat het verkeer op de N209 het gehele etmaal doorgaat, er zijn geen rustige periodes. Dit alles zorgt voor ernstige slaapverstoring bij onze inwoners. Bovendien zijn de geluidsniveaus zodanig dat op de balkons en in de tuinen van de betreffende woningen niet zonder stemverheffing een normaal (telefoon)gesprek kan worden gevoerd. De druk op de N209 zal met de komst van de nieuwe A13/A16 alleen maar groter worden. Het ligt voor de hand dat deze ontwikkeling meegenomen wordt bij de plannenmakerij van de provincie.

Het college van Lansingerland. was dan ook zeer verbaasd dat in het actieplan geluid provinciale wegen 2013-2018 de gemeente Lansingerland niet voorkomt op de prioriteitenlijst. Zowel op de selectie van wegen gelegen in de aandachtsgebieden als geprioriteerde wegdelen komt de gemeente Lansingerland niet voor. Oorzaak:de overschrijding van de plandrempel en het feit  dat er al stil asfalt is toegepast dat tot een reductie naar 65 dba moet leiden. Het college vraagt de provincie om deze prioritering nogmaals te bekijken en hierbij recht te doen aan de werkelijke overlastsituatie en uitleg te geven aan onze bewoners waarom er geen prioriteit wordt gegeven aan een situatie waarin veel overlast ervaren wordt. De N209 van Lansingerland gaat in de prioriteitenberekening van bekend probleemgebied naar niet eens op de prioriteitenlijst. Dit is voor de gemeente onacceptabel aldus het college.  Aan de hand van voorliggende informatie is niet te achterhalen hoe de geluidbelasting en het aantal woningen met geluidoverlast bepaald is. Graag ontvangen wij de achterliggende berekeningen. Temeer omdat de geluidabsorberende werking van stil asfalt door slijtage als gevolg van veel en zwaar verkeer al binnen enkele jaren verdwijnt. VVD gedeputeerde Ingrid de Bondt is dus nog niet van Lansingerland af!

8.1.2914 007

2014: LANSINGERLAND IS ECONOMISCH TOP

De economische ontwikkeling van Lansingerland onderscheidt zich in positieve zin van de ontwikkelingen elders in ons land. Onze economie is gegroeid en de werkgelegenheid is fors toegenomen. Gerekend over de periode 2008-2012 (2008 = 100) steeg de werkgelegenheid in Lansingerland tot 115 in2012. In Nederland beef de teller in 2012 iets onder de 100 staan. Een zelfde beeld toont de ontwikkeling van het aantal bedrijven. Daar was in de periode 2008-2012 een stijging naar 130 te bespeuren. Nederland in totaal liet de teller bij 115 stoppen. Volgens Elsevier, dat een onderzoek deed naar de economische prestaties van gemeenten, steeg Lansingerland in 2012 naar plaats 7 tegen de 38ste plek in 2010. In 2000 stond Lansingerland nog op plaats 117 in de ranglijst. Sinds 2000 is Lansingerland de sterkste stijger in de ranglijst.

Ook als het gaat om het aantal hectares dat Lansingerland aan bedrijventerreinen uitgeeft, doet Lansingerland het naar verhouding goed. Zo gaf de hele Stadsregio in de periode 2008-2012 69.9 ha uit waarvan Lansingerland er 25,5 ha voor haar rekening nam. Pijnacker-Nootdorp was in diezelfde periode goed voor 6.5 ha, Rotterdam voor 13.4 ha, Zoetermeer voor 4.8 ha en Zuidplas voor 7.4 ha. Lansingerland gaf in deze periode dus bijna twee keer zoveel hectares bedrijventerreinen uit dan Rotterdam. Bovendien kent Lansingerland op in de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven weinig leegstand. Slechts 1,5 % staat leeg. Dat is ver onder de frictie leegstand van 6%. Leegstaande kantoren telt Lansingerland nauwelijks. Slechts 3.5% staat hier leeg. Dat geldt ook voor de winkelstand. Daar is een leegstand van 3.3%. Er wordt nu fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de winkelcentra van Berkel en Bergschenhoek. Lansingerland staat er dus economisch goed voor en is klaar voor een perfecte toekomst. De plannen (Bleizo, station Bleizo, aardwarmte, AquaReUse, Greenrailterminal,  parkmanagement en World Greenport Center) zijn beschikbaar en in uitvoering.

8.1.2914 012

TOT SLOT

Volgende week is het weer raadscommissieweek. De commissie Ruimte vergadert vanwege de lange agenda zelfs op twee dagen. Woensdag & vrijdag. Dinsdagavond buigt de commissie samenleving zich over de Sportnota. Sam de Groot is onze woordvoerder. Met dit verhaal zet onze wethouder Ruud Braak de kroon op zijn werk. Ruud is op 1 oktober 2011 wethouder geworden toen de PvdA toetrad tot het college. In slechts 30 maanden zag hij kans om zijn hele portefeuille compleet te verbouwen en toekomst bestendig te maken. Inkomensondersteuning WWB, WMO, Burgerparticipatie & Sport zijn klaar voor de toekomst. Ruud mag zich de komende maanden ook nog bezig houden met ons economische beleid.  Donderdag buigt de commissie Algemeen bestuur met Gerard Bovens als voorzitter zich ondermeer over de evaluatie van het Jaar van de Burgerparticipatie en de Horeca nota. Met Don van Doorn natuurlijk als woordvoerder.Sam de Groot & Don van Doorn gaan samen aan de slag in de commissie Ruimte.

De agenda’s kunt u vinden op: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/

En verder leggen wij natuurlijk de laatste hand aan de voorbereidingen voor onze campagne. Afgelopen donderdag kwamen wij weer bijeen met het campagneteam en alle kandidaten om bij te praten. De druk van posters, flyers en programma’s kan van start gaan, de media acties staan op stapel, de rode rozen worden gekweekt, de spreekbeurten zijn ingeroosterd, Kieskompas is voorbereid, een ‘Grand PvdA Tour’ van Tweede Kamerleden langs de economische blikvangers die Lansingerland kent (27 januari) is rond. Rest de detaillering van onze straatacties en ons project ‘Aan de Slag”. Wij gaan voor zeker 5 zetels, dat is voor ons een uitgemaakte zaak!

Het citaat van de week komt uit een interview met Kamerlid Astrid Oosenbrug in de 3B-Krant: Wat is het grootste verschil met lokale politiek? Lokaal gebéurt het gewoon: je kan veel sneller iets veranderen en je ziet er nog resultaten van ook. Daarnaast sta je lokaal dichter bij de burger. In mijn periode als raadslid kwam er wel eens een buurman aanbellen: dit of dat was ‘m opgevallen. Trouwens, dat doen ze nog steeds, haha. Dan bel ik gelijk naar Gerard (Gerard Bovens, fractievoorzitter PvdA Lansingerland). Die lijntjes zijn er nog steeds.” Wat is jouw rol bij de komende

gemeenteraadsverkiezingen? “Ik ben een van de lijstduwers van Lansingerland en ga meehelpen campagne voeren. Een sterk bestuur is hier erg nodig, want er is wel wat aan de hand. Lijntjes met Den Haag kunnen dan belangrijk zijn´. Het complete interview met Astrid is te vinden op: http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/DBK/20140108/DBK_DBK-1-03_140108_1.pdf

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 10 januari 2014