28 november 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 24 – 28 NOVEMBER 2014

Dit 38ste weekverslag in 2014, aflevering 331 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de maandelijkse raadsvergadering plaats vond, wij opnieuw het armoede en minimabeleid van het college op de agenda plaatsten, ons Tweede Kamerlid Michiel Servaes ons bijpraatte over de dramatische ontwikkelingen in de wereld, wij vragen stelden over de start van de drie grote decentralisaties en ons bleven verbazen over de politieke stilte die er nog steeds in Lansingerland heerst. Maar dat geeft niet: de actuele politiek maken we zelf wel. Lees maar!

‘WERELD POLITIEK IS ER NIET EENVOUDIGER OP GEWORDEN’

Zo begon PvdA Tweede Kamerlid Michiel Servaes, de woordvoerder buitenland van onze partij, afgelopen maandagavond zijn verhaal tijdens onze druk bezochte ledenvergadering in Berkel en Rodenrijs. Servaes blikt terug op de bewogen oorlogszomer van 2014. De ramp met de MH17 in Oekraïne op 17 juli, de inval van Israël in Gaza tijdens diezelfde avond en, een paar weken later de Jezidi’s op de vlucht voor ISIS op een berg in Noord Irak. Het buitenland kwam ineens beangstigend bij ons naar binnen. Van de politiek wordt dan veel verwacht. Een politieke partij is immers een ‘meningenfabriek’. Er worden snelle meningen en keuzes verwacht: wat ga je doen? Wat is er precies aan de hand?

Volgens Michiel Servaes zijn analyses als ‘een botsing van beschavingen, een ring van instabiliteit om Europa en een nieuwe Koude Oorlog’ veel te simpel. Net als de neiging om de brug rond Nederland omhoog te halen en ons terug te trekken in ons eigen domein. Hij ziet de ‘gigantische mondialisering’ en de daarmee gepaard gaande onzekerheid, terugval op tradities en orthodoxe geloofsovertuigingen als oorzaak van zoveel tegelijk ontstane instabiliteit op zo veel fronten tegelijk. Het verzet tegen vrije democratische krachten en het wegvluchten in conservatisme. Servaes vindt dat in het recente verleden er in de buitenlandse politiek teveel nadruk is gelegd op het handhaven van de goede betrekkingen. Denk maar aan het ‘Rusland-jaar’. Voor kritiek en scherp debat was er te weinig ruimte. Daarin zijn wij te naïef geweest. “Het mag best sneller & feller. We moeten een tandje bijzetten”. Wij van de PvdA moeten helderder aangeven voor welke waarden wij willen staan. De sociaaldemocratie is immers een internationale beweging die bruggen wil slaan. Vrijheid moet daarbij voorop staan. Vrijheid om als volk over je eigen toekomst te kunnen beschikken. Recht & Rechtvaardigheid zijn de tweede waarde. Die passen bij de traditie waar Nederland van oudsher voor staat. Wij willen steun geven aan alle mensen waarvan de grondrechten geschonden worden. Denk maar aan de mensen in Syrië en ook aan de Palestijnen bij hun roep om een eigen staat.

Nederland en andere Europese staten stellen zich vaak te afwachtend op. Wat Michiel Servaes betreft moeten machtspolitici als Poetin veel eerder worden aangepakt. Wij hebben zijn inval in de Krim eigenlijk veel te gemakkelijk laten lopen.

Het is volgens Servaes nodig om in Europa samen op te trekken om al deze ellende effectief te lijf te kunnen gaan. Hij schetste daarbij de uitdaging voor de nieuwe Europese Commissie om alle 28 Europese lidstaten op één lijn te krijgen. In de huidige situatie kan Europa naar buiten toe alleen maar één vuist maken wanneer alle lidstaten zich daarmee verenigen. Ligt er één dwars dan kun je het schudden. Servaes bepleitte dan ook de mogelijkheid van kleinere samenwerkingsverbanden binnen de EU die gezamenlijk één lijn trekken bij specifieke conflicten en die ook samen gaan aanpakken zonder dat een ander land een vetorecht kan uitvoeren. En ja, dat betekent méér Europa! Militair gezien lukt dit al aardig. De samenwerking in NAVO-verband tussen de defensieorganisaties van de lidstaten groeit en er is steeds meer sprake van taakspecialisaties. Een goede zaak, volgens Michiel Servaes. Hij ziet een snelle verandering in de wijze van oorlogsvoering. Geen grote oprukkende legers meer, maar hybride, welhaast anonieme vormen van agressie zoals in Oekraïne die vergezeld worden van een enorme mediaslag & propaganda en ook vormen van omkoping. Daar tegenover staat Europa als ‘soft power’. Volgens Servaes getuigt het van politieke hoogmoed wanneer je meent dat je dit zo maar kunt oplossen. Die ‘soft power’ ís trouwens ook de grote kracht van Europa. Daar moeten we op blijven vertrouwen want deze kracht is uniek en zal ook in de toekomst effectief blijken te zijn.

Uiteraard ging Michiel Servaes ook in op zijn recente uitspraak dat hij een spoedige erkenning van Palestina wil realiseren. Die uitspraak leverde hem de nodige ophef op via de (sociale) media en menige niet al te plezierige reactie in zijn mailbox. Waarom zou je die ‘terroristenclub’ eigenlijk erkennen, was een veel gehoorde reactie. Volgens Servaes is het nu al 20 jaar geleden dat er voor het laatst serieus onderhandeld werd tussen Israël en het Palestijnse volk. In feite liggen de contouren van de nieuwe Palestijnse staat al lang en breed uitgewerkt op de plank. Waar gaat het mis? Aan tafel zitten nu twee partijen die niet gelijkwaardig zijn: aan de ene kant de staat Israël en aan de andere kant de Palestijnen die weliswaar een gebied bewonen maar geen staat vormen. Dat geldt overigens niet voor de Palestijnen in de Gaza-strook waar wel zelfbestuur is maar die feitelijk in een groot, economisch isolement verkeren. Michiel Servaes wil de rechten en plichten van de staat Israël en van het Palestijnse volk meer in evenwicht met elkaar brengen zodat er een gelijkere onderhandelingssituatie ontstaat. Daar past de erkenning van de Palestijnse staat wat hem betreft prima bij. Dat vindt niet alleen hij maar ook landen als Ierland, Zweden, Spanje en Frankrijk. Voor Michiel Servaes is het zaak om de gematigde krachten onder het Palestijnse volk veilig te stellen. Die dreigen nu het onderspit te gaan delven onder de agressie van groepen als Hamas. Een uiterst militante groep die liever geld stopt in oorlog voeren dan in de ontwikkeling van de samenleving en die inmiddels ook samenwerking zoekt met ISIS. De oproep van Servaes spoort nog niet met het officiële regeringsstandpunt. Daarvan kan nu pas sprake zijn wanneer de onderhandelingen compleet tot zijn eind zijn gebracht. Servaes ziet het daarentegen als een middel om de onderhandelingen over de eindstreep te trekken. In de Tweede Kamer is er nog geen meerderheid te vinden voor een Palestijnse staat. De VVD sputtert nog tegen. Cruciaal is nu wat de CDA fractie gaat doen. Daar is, naar verluid, de discussie volop aan de gang.

De PvdA afdeling Lansingerland bedankt Michiel Servaes van harte voor het inspirerende verhaal en de boeiende discussie. Plezierig was dat ook ons ‘eigen’ Kamerlid Astrid Oosenbrug (mooi in het nieuws deze week vanwege haar voorstel om de Telecomwet eindelijk eens te gaan moderniseren) en een delegatie van de PvdA Zoetermeer onze bijeenkomst bijwoonden.

IMG_9658

Michiel Servaes en secretaris Raymond Tans

IMG_9646

Druk bezochte ledenvergadering

IN MEMORIAM JOOP TEN BRINK

Eind vorige week ontving ons afdelingsbestuur het droevige bericht dat onze partijgenoot Joop ten Brink op 18 november is overleden. Hij is 93 jaar geworden. Joop was vele jaren lid van de PvdA en tot op hoge leeftijd actief en zeer betrokken bij de partij en de Sociaal-Democratie. Joop, geboren in Amsterdam, was een levensgenieter die hield van een grap. Als Amsterdammer en als lid van de PvdA was hij (natuurlijk) geabonneerd op het Parool. Dé krant voor links Amsterdam. Wonend in Huize Sint Petrus in Berkel, vond hij het prachtig om elke dag zijn Parool beneden bij de brievenbus op te halen en trots met die krant voor iedereen zichtbaar onder zijn arm naar zijn appartement te gaan. Hij was wellicht de enige abonnee. Joop was gewoon een goed mens. Aardig en behulpzaam. Hij heeft zijn vrouw, die op oudere leeftijd intensieve hulp nodig had, goed en liefdevol verzorgd. Afgelopen september tijdens de jaarlijkse braderie in Berkel en Rodenrijs kwam hij samen met zijn dochter nog buurten in onze kraam aan de Herenstraat. Zo hebben we nog even kunnen praten over het wel en wee van de partij die hem zo aan het hart ging. Joop ten Brink: Een fantastisch mens, een Sociaal-Democraat van de oude stempel met een groot sociaal hart is van ons heen gegaan. Afdelingsbestuur, fractie en leden wensen zijn familie alle kracht en sterkte om dit verlies te dragen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 24 november werd door de aanwezigen een minuut stilte in acht genomen om hem te gedenken.

DSC02848

OPNIEUW PVDA AMENDEMENT OVER ARMOEDEBELEID

Vorige week in weekverslag 37 kondigden wij al aan dat wij in de raadsvergadering van afgelopen donderdag met een amendement op de Najaarsnota 2014 zouden komen om het budget voor het armoede en minimabeleid 2014, dat volgens onze fractie door het college misbruikt wordt voor oneigenlijke doelen, te repareren. Petra Verhoef hield hierover donderdagavond het volgende verhaal.

Het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft neemt toe. In Rotterdam leeft 15% van de gezinnen onder de armoedegrens en groeit zelfs 25% van de kinderen op in armoede. In Lansingerland is dit percentage ongetwijfeld lager, maar laten we nu eens aannemen dat hier 5% van de gezinnen onder de armoedegrens leeft. Het landelijke gemiddelde is 7%.

Het kabinet heeft voor 2014 en 2015 extra middelen vrijgemaakt (de zgn. Klijnsmagelden) zodat Gemeenten zelf, gericht de personen of gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens extra kunnen ondersteunen. Echter, in 2014 zal in Lansingerland ongeveer de helft van die Klijnsmagelden (een bedrag van 42.500 euro) worden gebruikt om een mogelijke begrotingsoverschrijding op de bijzondere bijstand van 67.000 euro te dekken.

Onze PvdA fractie heeft al in diverse debatten aangegeven dat het voor ons onbegrijpelijk is waarom dit gebeurt. Waarom wordt deze verwachte begrotingsoverschrijding op de bijzondere bijstand, net als andere tegenvallers, niet toegevoegd aan de lijst tegenvallers die vervolgens gecompenseerd wordt door de lijst meevallers? Met een meevaller op de WMO van 1,1 mln. en een totaal positief resultaat van 5,6 miljoen lijkt het ons geen enkel probleem om die mogelijke tegenvaller hier tegen weg te strepen.

Laten we ten eerste een en ander nu eens in perspectief zetten: het gaat om een bedrag van 42.500 euro. Dat is 0.08% van het totale te verwachten voordelige resultaat over het begrotingsjaar 2014. Peanuts dus. Ten tweede moet het nogmaals voor iedereen hier heel duidelijk zijn dat de bijzondere bijstand weliswaar voor het gemak onder de noemer ‘inkomensondersteuning’ wordt geschaard, maar dat de raad in november via amendementen 2013-27 en 2013-31 heeft besloten om de Klijnsmagelden in te zetten voor extra armoedebeleid, boven op de bijzondere bijstand (of boven op een inkomen uit werk dat beneden de armoedegrens ligt, het gaat immers niet altijd om personen die een bijzondere bijstand krijgen). Wij nemen dus geen genoegen met de beantwoording zoals we die kregen op de vragen gesteld rondom de Najaarsnota. Ten derde: de bijzondere bijstand is een open einde regeling, net als bijv. de WMO. Een Gemeente hoort dus eventuele overschrijdingen niet te compenseren met een rijksregeling die bedoeld is als extra inkomensondersteuning voor schrijnende gevallen van armoede.

Vandaar het door Petra Verhoef ingediende amendement dat als volgt luidt:

In programma 6 Werk & Inkomen op pagina 18 van de Najaarsnota 2014 de tekst als volgt te wijzigen: 1. “Er is een potentieel financieel risico op het budget bijzondere bijstand van 67.000 euro. Deze mogelijke overschrijding zal (anders dan in de collegebrief dd. 26 mei 2014 aangekondigd) niet worden opgevangen met de extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding (Klijnsma gelden) waarvan 42.500 euro nog niet is bestemd”; 2. Het voordelig resultaat in de Najaarsnota 2014 van 5.585 miljoen euro terug te brengen tot 5.543 miljoen euro; 3. Het voor 2014 resterende budget voor armoedebestrijding van 42.500 euro door te schuiven naar 2015 en de over de exacte aanwending te besluiten in het kader van de nota Inkomensondersteuning 2015-2018;

Onze trouwe lezer raadt het al: net als onze motie met hetzelfde onderwerp van eind september 2014 (zie weekverslag 30 https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-september-2014/ ) haalde ook dit amendement het niet. Alleen de oppositiepartijen, exclusief de VVD die in september 2014 vóór een identieke motie stemde, gingen akkoord voor. De VVD fractie bleek een plotselinge aanval van ‘voortschrijdend inzicht’ te hebben. Volgende week donderdag staat de nota inkomensondersteuning 2015 op de agenda van de commissie Samenleving. U raadt het al: ook in het jaar 2015 wil het college het tekort op het budget bijzondere bijstand compenseren met een deel van de extra armoede & minimagelden. ‘Armen zijn solidair met armen’, zo luidt het parool van het college. Het volgende amendement ten behoeve van de raadsvergadering van eind december 2014 hebben wij al weer in voorbereiding. Sinds de maand augustus 2014 bespraken wij dit thema al middels een door ons aangemelde gedachtewisseling in commissieverband en dienden vervolgens een motie en nu een amendement in. Volgende week in ons weekverslag 39 meer hierover.

DSC02840

Bart van der Leck, Bedelvolk (1914)

VRAGEN OVER DE TRANSITIE VAN DE GROTE DECENTRALISATIES

Bij de gemeente Rotterdam is er momenteel sprake van een intensieve monitoring van het transitieproces met betrekking tot de drie grote decentralisaties waarbij ook de Rotterdamse raad intensief op hoofdlijnen wordt betrokken. Die is te vinden op: http://www.decentralisatiesinuitvoering.nl/presentaties/

Nu het proces van beleidsvoorbereiding vrijwel is afgerond is het voor de PvdA fractie zaak om goed in de gaten te houden hoe het transitieproces van beleidsontwikkeling naar uitvoering in de praktijk precies verloopt en hoe alle plannen zich verhouden tot de vaak weerbarstige praktijk. Wij constateren dat andere gemeenten zich afvragen of zij helemaal klaar zijn voor de uitvoering van deze decentralisaties op 1 januari 2015 en daarom stress-tests en onderzoeken uitvoeren om zo nodig de aanpak bij te stellen of zelfs een plan B op te stellen voor die specifieke onderdelen die niet op tijd klaar zijn.

In de Heraut van 26 november jl .zegt wethouder Heuvelink dat “wij meer inzetten op preventief jeugdbeleid. Door meer in te zetten op preventie denken we dat er uiteindelijk op zwaardere zorg bespaard kan worden”. De wethouder gaf aan dat het in het verleden ontwikkelde beleid op dit punt wat is bijgestuurd. Of deze uitspraken voor de wethouder echt ernst zijn, zal moeten blijken uit de budgetten die feitelijk door het college aan de organisaties die preventieve jeugdzorg bieden, worden toegekend. Gezien de eerdere inspraakreacties van organisaties als Jeugd en Jongerenwerk en Theater Vlammen en de zorgen die Humanitas Home Start tijdens een recente eigen presentatie ten behoeve van de leden van de raad uitte, heeft de PvdA fractie daar enige zorgen over.

Petra Verhoef en Sam de Groot stelden afgelopen donderdag hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college:

  1. Is Lansingerland helemaal klaar voor de start van de drie grote decentralisaties op 1 januari 2015?
  2. Is het college op de hoogte van de Rotterdamse aanpak en de resultaten van de onderzoeken die daar uitgevoerd worden en die betrekking hebben op de regionale aanpak waar ook Lansingerland deel van uit maakt? Zo ja, zijn er maatregelen naar aanleiding van deze onderzoeken genomen? Zo neen, waarom niet?
  3. Kent Lansingerland ook zelf een vergelijkbare aanpak als in Rotterdam? Zo ja, kan het college de raad hierover informeren?
  4. Hoe verhouden de subsidieaanvragen die de organisaties voor preventieve jeugdzorg voor het jaar 2015 hebben gedaan zich ten opzichte van wat feitelijk zal worden toegekend? Graag een overzicht per organisatie.

DSC02859

TOT SLOT

Het landelijk verschijnende maandblad Lokaal Bestuur publiceert in het decembernummer een artikel van Sam de Groot over de valkuilen van burgerparticipatie en wijkgericht werken met als titel: “Wijkgericht werken, speeltje van de gemeente of van de inwoners?” Zie: http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/t/jaargang_38_nr_12/artikel/wijkgericht_werken_speeltje_van_de_gemeente_of_van_de_inwoners

Woensdag 3 december is het Internationale Gehandicaptendag. Dan gaan wij samen met de bewoners van Middin aan de Oudelandselaan rond 11 uur Berkel centrum in om gezamenlijk te onderzoeken hoe het met de toegankelijkheid van dit centrum staat voor mensen die slecht ter been zijn of van een rolstoel of scootmobiel gebruik maken. Na afloop evalueren en lunchen wij gezamenlijk in het restaurant van de Oudelandsehof. Dan maken wij natuurlijk ook afspraken hoe wij de resultaten van onze bevindingen verder zullen gaan agenderen.

Volgende week is het weer raadscommissieweek. De laatste van 2014. De agenda’s van de commissies blijven wat het politieke gehalte betreft weer aan de magere kant. Wat er uitspringt, is het debat over de nota Inkomensondersteuning 2015. Dan komt opnieuw het benepen armoede en minimabeleid van onze gemeente weer aan bod. Dat is dan alweer de vierde keer sinds het aantreden van het college in juni van dit jaar. Verder zijn er de nodige bestemmingsplannen, de leges en belastingverordening 2015 en een raadsvoorstel om de verordening op het sociale domein compleet te maken.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van dinsdag 25 november. “De Nederlandse wetgeving ‘rijdt met een postkoets op de digitale snelweg’. De privacy van burgers en bedrijven is niet gegarandeerd. Persoonlijke gegevens zijn op internet niet veilig genoeg. De bescherming tegen cybercriminaliteit is onvoldoende. Het kabinet moet daarom aan de slag met een alomvattende Datawet. Dat zeggen de PvdA-Kamerleden Astrid Oosenbrug en Jeroen Recourt”. Zij dienden dit belangrijke voorstel in tijdens het afgelopen dinsdag begonnen begrotingsdebat met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Gezien de brede meerderheid die er in de Kamer over dit vraagstuk bestaat, is te verwachten dat dit voorstel het gaat halen. Een mooi succes voor ‘onze’ Astrid die zich steeds meer ontpopt als dé ICT & Privacy expert in de Tweede Kamer.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 28 november 2014

DSC02858

DSC02857

Vinex Bergschenhoek