29 mei 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 25 – 29 MEI 2015

Dit 18de weekverslag in 2015, aflevering 352 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de PvdA Lansingerland opnieuw bewees dé onderwijspartij van Lansingerland te zijn, de Kadernota 2015 keihard uitpakt voor initiatieven uit de samenleving en ook voor de Bibliotheek Oostland, de A13/A16 opnieuw op de agenda van de raad stond en ons afdelingsbestuur, ons Lansingerlandse Tweede Kamerlid en de fractie een werkbezoek bracht aan een prachtig bedrijf in Bleiswijk dat rode paprika’s teelt. De foto’s bij dit weekverslag laten dit werkbezoek zien en tonen bovendien de prachtige luchten boven Lansingerland.

KADERNOTA 2015 SLAAT OP HOL

Vorige week, in weekverslag 17, gaven wij onze eerste impressie van de toen net verschenen Kadernota 2015. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/05/21/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-18-22-mei-2015/ Onze fractie constateerde toen dat al onze voorspellingen ten aan zien van de ontwikkeling van de meerjarenbegroting 2016-2019 en de versterking van het weerstandsvermogen uitkomen. Er is een structureel sluitend meerjarenbeeld en het weerstandsvermogen groeit stap voor stap naar het gewenste niveau. Een positieve ontwikkeling die door het vorige college energiek is ingezet en door het huidige college wordt voortgezet.

Natuurlijk is de PvdA fractie blij met de wonderbaarlijke herrijzenis van Lansingerland in nauwelijks twee jaar tijd. Lag in april 2014 de gang naar de artikel 12 status nog in het verschiet, ruim een jaar later gaan wij uit van het einde van het provinciale preventieve toezicht en, tenzij er weer een Lehman Brother omvalt of de Euro plotseling in elkaar stort, een gezonde financiële toekomst van Lansingerland. Wij zijn uit de crisis-kramp.

Dat is nog even wennen voor het college. Bij de presentatie van de Meerjaren Begroting 2016-2019 in het najaar van 2014 gaf het college aan een nieuwe bezuiniging van 1 miljoen in 2016, die oploopt naar 3 miljoen in 2018, noodzakelijk te vinden om het weerstandsvermogen extra te versterken. Dit is een eigen keus van het college. Voor het Provinciaal Toezicht is de hoogte van het weerstandsvermogen wettelijk gezien geen onderdeel van de formele toetsing of een gemeente onder het repressieve of preventieve toezicht regime komt te vallen. Bovendien is de gemeente Lansingerland niet alleen afhankelijk van bezuinigingen, besparingen en lastenverhogingen om het weerstandsvermogen te versterken. Sinds 2007 boekt onze gemeente jaar in en jaar uit via de jaarrekening een positief financieel resultaat. Die worden vrijwel altijd in de algemene reserve gestort waardoor het weerstandsvermogen wordt versterkt. Ook voor 2015 zal dit ongetwijfeld weer het geval zijn. De Voorjaarsnota, die een update geeft van de financiële stand van zaken over het eerste kwartaal van 2015, laat alweer een voordelig resultaat van 4.6 miljoen zien. Dat bedrag is ruim voldoende om de bezuinigingen die het college voor de jaren 2016 & 2017 wil realiseren te compenseren. Bezuinigingen over deze jaren kun je dus in principe nu al schrappen.

Dit klemt des te meer omdat het college in de praktijk méér wil gaan bezuinigen dan bij de vaststelling van de Meerjaren Begroting 2016-2019 is besloten. In plaats van 1 miljoen in 2016 is liefst 2.9 miljoen ingeboekt en voor 2019 gaat het om 3.6 miljoen. Het college wil onder meer gaan bezuinigen op het sociale domein, de sport, de Rotterdam Pas en de bibliotheek. Bij het sociale domein gaat het om subsidies ten behoeve van de niet wettelijke zorg. Daaronder vallen onmisbare initiatieven uit de samenleving zoals maatjesprojecten, ouderenwerk en het cruciale Vrijwilligersinformatiepunt. Terwijl het college intussen maar liefst 100.000 euro investeert in de bottom-up dorpsdialogen en de Alliantiefabriek, bezuinigt het op hetzelfde moment top-down een veelvoud van dit bedrag op belangrijke initiatieven van de samenleving zélf.

Ook de bibliotheek Oostland wordt opnieuw aangeslagen. Nu voor liefst 50.000 euro per jaar . Die komen bovenop de 3 ton die zij al hebben ingeleverd en waarover tussen gemeente en bibliotheek meerjaren afspraken zijn gemaakt. De consequentie ligt voor de hand: sluiting van de bibliotheek in Bleiswijk.

Het totale te bezuinigen bedrag op het sociale domein, sport, Rotterdam Pas en cultuur bedraagt voor 2019 ruim 250.000 euro. Schrappen van deze bezuinigingen ligt voor de hand: zij staan haaks op het door de coalitie gevoerde beleid en zijn budgettair gezien volstrekte onzin & onnodig. Ons amendement is natuurlijk al in de maak!

Blijft natuurlijk de vraag wat de wethouders Van Tatenhove en Heuvelink heeft bezield om in te stemmen met deze overbodige en voor hun beleid zelfs schadelijke bezuinigingen. Onervarenheid, valse loyaliteit, te veel gezelligheid in het college? Joost mag het weten en anders de PvdA fractie wel. Let maar op de komende weken. We hebben er weer zin in!

DSC04850

PVDA IS DE ONDERWIJS PARTIJ VAN LANSINGERLAND

De PvdA ontwikkelt zich in een hoog tempo tot dé onderwijspartij van Lansingerland. Drie maanden geleden nam onze fractie via een door de raad aangenomen amendement het initiatief om tot een “Visie op de onderwijshuisvesting in Lansingerland” te komen (zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-februari-2015/ ) en afgelopen donderdag presenteerden wij in de raad opnieuw een amendement dat de toekomst van de onderwijshuisvesting in Berkel Noord zeker moet stellen. Wij berichtten daarover al in ons weekverslag 17 van vorige week: https://lansingerland.pvda.nl/2015/05/21/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-18-22-mei-2015/

Petra Verhoef zette tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag de uitdagingen rond de Prins Mauritsschool nog eens op een rijtje. Door het door de PvdA beoogde opschuiven het investeringsbedrag in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is er sprake is van een ja tenzij houding ten opzichte van het behouden van de dislocatie. Het opschuiven van het investeringsbedrag in het IHP stelt zeker dat er voldoende geld is voor ofwel het behouden van de dislocatie ofwel het creëren van voldoende lokalen elders om alle kinderen in de toekomst te kunnen accommoderen.

De indieners van het amendement begrijpen dat het college geen toezeggingen kan en wil doen om nu al zekerheid te bieden voor de langere termijn maar vinden tegelijkertijd dat het college nu onnodig kiest voor een nee tenzij redenering, de dislocatie gaat in 2020 dicht, terwijl ook een ja mits redenering, de dislocatie blijft open, een redelijke optie kan zijn. Om deze redeneerlijn te ondersteunen is het ons inziens noodzakelijk om besluitpunt 2 te herformuleren en aan te vullen.

Er is bovendien nog een tweede reden om dit te doen. Het is op zich terecht dat het college de kredietkosten voor de renovatie van het schoolgebouw voor de komende vijf jaar uit de begroting schrapt. Wij vinden het echter onverstandig om deze gelden ook de komende IHP’s & begrotingen na 5 jaar te schrappen. Het is namelijk evident dat er lokalen gebouwd worden voor het aantal leerlingen in een wijk. Deze aantallen leerlingen veranderen niet en daarmee het noodzakelijke aantal lokalen dus ook niet. Of de investering nu (in welke vorm en omvang dan ook) gedaan wordt via een renovatie van het bestaande gebouw of via het bijbouwen van lokalen elders, de investering zal noodzakelijk blijven en daarmee is het verstandig om een investeringsbedrag op te nemen in het toekomstige IHP.

Dat bracht Petra in nauwe samenwerking met Sam de Groot tot het volgende amendement:

  1. Voor dit moment af te zien van de voorgenomen investering van circa 907.000 euro tot renovatie van het schoolgebouw van basisschool Prins Maurits aan de Orionstraat zoals verwerkt in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) als onderdeel van de Begroting 2015-2018;
  2. Deze investering van 907.000 euro alsnog op te nemen in het Meerjareninvesteringsplan 2020-2023, dit afhangende van de resultaten van een in 2018 door het college te houden evaluatie van de toekomstbestendigheid van de dislocatie van de Prins Johan Frisoschool in de Orionstraat in Berkel Noord als ook van de dan bestaande leerlingenaantallen en lokalenbehoefte .

Ons amendement werd mede ingediend door VVD, CDA, GroenLinks en Christen Unie. Bij de stemming gingen ook D66 en Partij Neeleman mee. De fracties van Leefbaar 3B en WIJ Lansingerland stemden tegen. Ook D66 wethouder Jeroen Heuvelink was tegen. Hij ontraadde het amendement omdat hij vond dat het haaks stond op de gemeentelijke verordening op de onderwijshuisvesting. De fractie van Leefbaar 3B vond dat het Right to Challenge van inwoners dat de raad in februari 2015 via een motie van het CDA had geïntroduceerd niet op onderwijshuisvesting van toepassing was. Dat ‘recht’ betrof volgens deze fractie met name groen en onderhoud. Wat toen gebeurde was wat onze fractie al in februari had voorspeld. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-februari-2015/

Onze fractie heeft bij de voorbereiding van deze motie in februari intensief contact gehad met de CDA fractie en toen voorgesteld om de motie op een aantal punten aan te scherpen en van stevigere kaders te voorzien. Wij stelden in februari aan het CDA voor om nadrukkelijk ook het volledige sociale domein op te nemen. De focus ligt nu in de motie met name op het fysieke domein en veiligheid. Dat vonden wij te smal. Ook stelden wij voor om het ‘right to challenge’ niet alleen toe te passen op ‘buurten’ of bedrijvengroepen, maar ook op particulieren en maatschappelijke organisaties/verenigingen.

De CDA fractie kon zich in februari 2015 echter niet vinden in onze aanvullingen die hun oorspronkelijke motie nog enige body moesten geven. Zij zagen dit meer als een kwestie van uitwerking. Voor ons waren onze aanvullingen vanwege de kaderstellende rol van de raad echter essentieel. Kortom: de motie zoals die er toen lag was wat ons betreft een lege huls, een mooi-weer-verhaal over burgerparticipatie rondom de gemeentelijke groenperkjes. De PvdA fractie stemde in februari dan ook tegen de CDA motie en kreeg donderdagavond alsnog compleet gelijk. Reden te meer voor Petra Verhoef om de invulling van het ‘Right to Challenge’ opnieuw te gaan agenderen in raadscommissieverband. De coalitie & de burgerparticipatie, er is écht geen touw meer aan vast te knopen!

 DSC04791

PVDA TUINT ROND BIJ DE RODE PAPRIKA’S

De glastuinbouw is de motor van de economische ontwikkeling in Lansingerland. De 800 ha kassen zijn heel belangrijk voor werkgelegenheid en welvaart in onze gemeente. De PvdA Lansingerland gaat regelmatig even “tuinen,” om bij te praten en geïnformeerd te worden over het wel en wee van de ondernemers en hun werknemers in deze mooie sector. Onze tuinbouw specialist en afdelingssecretaris schreef er het volgende verhaal over.

Vrijdag, 22 mei 2015 gingen bestuur, fractie en Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug op werkbezoek bij paprikakwekerij Het Wilgenbos. Een prachtig en zeer modern bedrijf aan de rand van Bleiswijk bij de Rotte. Een topbedrijf met producten van hoge kwaliteit, die gezond zijn en een bron van vitamine C.

Arno Bross leidde de PvdA-delegatie rond. Samen met zijn compagnon Aad Sonneveld is hij eigenaar van 7 ha kassen waar aan 150.000 planten paprika’s groeien. Rode natuurlijk.

Arno vertelde uitvoerig over de geschiedenis van het bedrijf. Hoe één van zijn voorvaderen uit Brabant naar Berkel en Rodenrijs is getrokken om als boerenarbeider zijn boterham te verdienen en om vervolgens in de jaren vijftig aan de Zuidersingel in Berkel en Rodenrijs te gaan tuinen. Sinds 10 jaar heeft Arno samen met Aad Kwekerij Het Wilgenbos waar ze rode paprika’s telen.

De paprika’s worden op een zo duurzaam mogelijke wijze en bijna biologisch geteeld. Dat betekent inzet van natuurlijke bestrijders en alleen bij wijze van correctie chemische bestrijdingsmiddelen inzetten. Ook is er een zgn. warmtekrachtkoppelingsmachine die door het verbranden van gas, zorgt voor CO2, elektriciteit en warmte. Met water en kunstmeststoffen wordt heel zuinig en zorgvuldig omgegaan. Geteeld wordt op steenwol.

In het hoogseizoen worden per dag ongeveer 25.000 kg rode paprika’s geoogst. Een paprikaplant kan gemakkelijk 3,5 meter lang worden en per jaar 15 kg rode paprika’s leveren. Het werk wordt deels gedaan door vaste krachten, die in de drukke oogsttijd met parttimers worden aangevuld tot ongeveer 30 mensen. De tijdelijke krachten zijn Polen en Koerden. Er wordt op een goede en plezierige manier samengewerkt. Dat blijkt o.m. uit het feit dat veel van de arbeidskrachten soms al vele jaren bij Het Wilgenbos werken

Arno Bross informeerde de PvdA delegatie over grote problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd. De financiële crisis vanaf 2008 zorgde voor grote onzekerheid en leidde tot minder consumptie van paprika’s. Daarna kreeg de tuinbouw te maken met de gevolgen van de EHEC-uitbraak in 2011 waardoor de afzet een forse deuk opliep en in 2014 kreeg de sector tot overmaat van ramp te maken met een exportstop in Rusland. Van de Nederlandse export van paprika’s gaat 5% naar Rusland. Door deze problemen gaat de sector door een diep dal en is er nauwelijks tot geen ruimte voor investeringen en innovaties. Arno en Aad hebben het voordeel dat zij met hun kwekerij al voor de crisis in 2008 zijn begonnen, waardoor ze een financiële reserve hadden om de ergste klappen op te vangen. De kwekers zijn en blijven optimistisch. Ze hopen op een spoedige heropening van de Russische markt. Daarnaast kan binnenkort een teeltbedrijf uit Lansingerland op proef een partij paprika’s aan China leveren. PvdA staatssecretaris Sharon Dijkstra heeft hard geknokt om de Chinese markt open te krijgen. Als die eerste levering goed gaat (en waarom niet) kunnen meer leveringen volgen en eten binnenkort heel veel Chinezen paprika’s uit Lansingerland en de rest van Nederland. Dat is goed voor de noodzakelijke verbetering van de prijs.

DSC04793

ONTHEFFING WOONPLAATSVEREISTE WETHOUDER ABEE

“Wethouder Abee vraagt een dik jaar na zijn benoeming opnieuw om een jaar ontheffing van de vereiste verhuisplicht. Vorig jaar stemde de PvdA fractie tegen dit verzoek. Vandaag zullen wij voor het voorstel stemmen”. Zo begon Petra Verhoef haar verhaal toen het in de raad van donderdagavond over de woonplaatsvereiste van wethouder Abee ging. Die weigert naar Lansingerland te verhuizen omdat hij dan zijn huidige woning me een te groot verlies moet verkopen.

Petra: “Vinden wij dat de persoonlijke situatie van de wethouder bijzonder genoeg is om ontheffing te verlenen? Nee, maar we begrijpen zijn overwegingen. Vinden wij dat dit past bij een college dat ‘delen’ en ‘betrokkenheid bij de dorpskernen’ hoog in het vaandel voert? Nee, natuurlijk niet. De vraag die de PvdA fractie zich bovenal heeft gesteld is de volgende: is het algemeen belang van Lansingerland ermee gediend als wethouder Abee, indien de raad in meerderheid zou besluiten om hem geen ontheffing te verlenen, afscheid moet nemen als wethouder van onze gemeente? Hierop is ons antwoord heel duidelijk: Nee, absoluut niet!

De PvdA heeft in dit geval gekozen voor het algemeen belang. Wij zijn van mening dat het gedwongen vertrek van een wethouder, die in de praktijk adequaat opereert, een gevaar vormt voor de continuïteit van het gemeentelijk bestuur, de politieke stabiliteit en een gezonde financiële en economische toekomst van Lansingerland.

Wij zijn absoluut niet gelukkig met de ontstane situatie. Het is en blijft bijzonder jammer dat het CDA niet in staat is gebleken om vorig jaar een wethouder in Lansingerland te vinden. Daarnaast hadden we vanuit het CDA een actieve, transparante berichtgeving naar de inwoners toe verwacht rondom de persoonlijke woonsituatie van de wethouder. In plaats daarvan vraagt het CDA om een jaarlijks terugkerend, tamelijk ontluisterend debat”. Tot zover de bijdrage van Petra.

De oppositiepartijen VVD, WIJ, Neeleman en GroenLinks stemden tegen het voorstel om wethouder Abee opnieuw voor een jaar ontheffing van het ingezetenschap te verlenen. De PvdA fractie ging dus al enige oppositiepartij met het voorstel mee. Wij hopen dat de CDA fractie het volgend voorjaar, wanneer deze situatie zich ongetwijfeld zal gaan herhalen, hun partijcommunicatie wat professioneler aanpakt. Nu waren álle politieke pijlen op de persoon van wethouder Abee gericht terwijl de primaire verantwoordelijkheid natuurlijk bij de fractie zélf ligt. Op tijd beginnen met informatie geven en je open & kwetsbaar opstellen voor kritiek uit de samenleving, zo luidt het parool.

DSC04821

RUST ROND DE HSL

Wij kregen van het ministerie van I&M interessante informatie over het participatieproces dat moet leiden tot oplossingen voor de HSL problematiek.

Tussen februari en april van dit jaar hebben er in het kader van de geluidsproblematiek rond de HSL-Zuid verschillende bewonersavonden plaatsgevonden. Een resultante van een door Kamerleden Duco Hoogland (PvdA) en Betty de Boer (VVD) ingediende en door de Kamer aangenomen motie. Hier vindt u een impressie van deze bewonersavonden zoals vastgesteld door de onafhankelijk voorzitter. Interessant is de kaart die laat zien waar de bezoekers van de bewonersavond in Lansingerland precies vandaan kwamen: Vooral van de Edelsteen en Componistenbuurt en de Rodenrijsezoom in Berkel en vrijwel niemand uit Bergschenhoek. Tevens staat op de site een inventarisatie van Movares van de verschillende oplossingen die tijdens deze avonden zijn genoemd. Beide rapporten zijn aangeboden aan Staatssecretaris Mansveld. Deze link leidt u naar een brief waarin de Staatssecretaris de Tweede Kamer informeert over de voortgang rond het HSL Zuid dossier. De staatssecretaris gaat er van uit dat zij rond 1 oktober 2015 de Kamer kan informeren over de resultaten van dit participatieproces.

DSC04854

TOT SLOT

De raad nam unaniem op initiatief van Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B nog een motie vreemd aan de orde over de A13/A16 aan. De motie verzoekt het college om vooruitlopend op vaststelling van de Inpassingsovereenkomst, alles in het werk te stellen om extra geld van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een betere inpassing van de A13/A16 tussen de noordelijke tunnelmond en de Oude Bovendijk. Dat zegde wethouder Simon Fortuyn natuurlijk onmiddellijk toe.

Volgende week dinsdagavond hebben wij fractieoverleg over de Kadernota, woensdagavond is er een extra raadsvergadering over de benoeming van de nieuwe burgemeester en donderdagavond gaan wij samen met de mensen van Middin en wethouder Fortuyn de aanpassingen in Berkel centrum evalueren. De afdeling Beheer en Onderhoud heeft erg zijn best gedaan om de klachten van de rolstoelers te verhelpen. Wij zijn benieuwd naar hun reactie. Donderdagavond is er ook een presentatie van het Jeugd en Jongerenwerk in Bergschenhoek. Daar gaan wij natuurlijk ook naar toe. Volgende week vrijdag werken wij verder aan de vergaderstructuur van onze raad. De finale van dit mooie project komt nu in zicht.

Het citaat van de week komt van het Leefbaar 3B raadslid Kees Heugens. Hij bleek als enige van zijn fractie van plan om tegen het voorstel te stemmen om akkoord te gaan met de ontheffing van de verhuisplicht van wethouder Abee maar ging op het allerlaatste moment via een stemverklaring alsnog om: “Wanneer de PvdA meegaat, kan ik niet achterblijven!” Mooi dat de PvdA fractie zo een crisis binnen de Leefbaar 3B fractie heeft kunnen voorkomen!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 29 mei 2015

DSC04831

DSC04827

DSC04835

DSC04851

DSC04839