29 januari 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 26 – 30 JANUARI 2015

Dit 4de weekverslag in 2015, aflevering 338 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug de aftrap deed voor het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland, wij onze nieuwjaarsreceptie hielden, de presentatie plaats vond van de “Dialoog met de Samenleving” waarbij overigens geen ‘gewone’ inwoner te bekennen was en wij bijpraten met de Bewonersgroep Rodenrijs West over hun en onze zorgen over de A13/A16. Alle foto’s bij dit weekverslag tonen onze nieuwjaarsreceptie en zijn van de hand van onze afdelingssecretaris Raymond Tans.

AFTRAP OMBUDSTEAM TIJDENS PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE

Afgelopen maandagavond vond onze drukbezochte nieuwjaarsreceptie plaats. Tijd om vooruit te denken en ook een mooi moment om ons werk nieuwe impulsen te geven. Dit jaar ging het in het bijzonder om de aftrap van ons PvdA Lansingerland Ombudsteam en de verkiezingen van 18 maart 2015. Voorzitter Naushad Boedhoe beet het spits af. Hij prees zich gelukkig met het feit dat 20 – 25% van de leden in Lansingerland actief meewerkt aan de realisatie van een of meer PvdA activiteiten. Dit is een hoog aantal en wij zullen er alles aan doen om dit zo te houden, zo stelde hij. Naushad Boedhoe stond ook stil bij de regeringsdeelname van onze partij: “Landelijk heeft de PvdA uit groot verantwoordelijkheidsgevoel gekozen voor een coalitie met de VVD. Velen vinden dat wij ons hebben overgeleverd aan de VVD. In de peilingen staat de PvdA dramatisch laag. Toch denk ik dat zowel het land als mensen met een laag of middeninkomen blij moeten zijn met deze regering. Voor het in standhouden van belangrijke basisvoorzieningen zijn grote hervormingen noodzakelijk. Hoe langer wij deze hervormingen vooruitschuiven, des te moelijker en zwaarder zal het worden. Zorg en welzijn zijn belangrijke pijlers van de PvdA. Juist de uitgaven voor deze sectoren worden in toenemende mate onbeheersbaar groot.

Ik denk dat ook die mensen die nu hun vertrouwen hebben verloren in de PvdA, later dankbaar zullen zijn dat mensen als Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, Martin van Rijn en Jeroen Dijsselbloem zich niet hebben laten afleiden door slechte peilingen en slechte resultaten van tussentijdse lokale en regionale verkiezingen. Wij zouden natuurlijk blij zijn als reeds nu mensen de noodzaak van al deze regeringsmaatregelen inzien en de PvdA belonen bij de verkiezingen van 18 maart aanstaande.”

Fractievoorzitter Gerard Bovens zette vervolgens de 10 speerpunten voor 2015 van de fractie op een rijtje. Hij constateerde dat de fractie als vanouds weer een sterk team vormt met Petra Verhoef, Ingrid Tuinenburg en Sam de Groot. “De fractie is een onderdeel van het hechte netwerk dat wij als partij regionaal, landelijk en Europees vormen. Wij voelen ons als een vis in het water”. De 10 speerpunten voor de fractie:

  1. Intensief volgen van de uitvoering van de drie grote decentralisaties. Wat gaat goed en wat niet? Hoe sturen wij dit bij?
  2. Aandacht blijven vragen voor de gemeentelijke armoede en minima aanpak. Na twee amendementen en één motie zijn wij nog lang niet klaar met dit thema. Hopelijk biedt het lopende onderzoek naar het aantal lage inkomens in Lansingerland ons verdere aanknopingspunten;
  3. Meer focus op de economische ontwikkeling zoals de uitbouw van de Stedenband met China, onze betrokkenheid bij economische poot van de nieuwe Metropoolregio, de innovatie van de tuinbouw, de banengroei ook voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de economische kansen van Rotterdam The Hague Airport;
  4. Afronding medio 2015 van de herriedossiers HSL en A13/A16. Deze dossiers moeten nu echt dicht!:
  5. Toegankelijkheid van onze centra en straten voor mensen met een beperking komt hoog op de gemeentelijke agenda;
  6. Meer bouwen dan de geplande 400 woningen, ook voor mensen tot een modaal inkomen. Sociaal bereikbare huurwoningen moeten ook in Lansingerland voldoende beschikbaar zijn;
  7. Meer aandacht voor duurzaamheid. Tot op heden is dit nog een ondergeschoven politiek kind;
  8. Kunst & cultuur komen er in Lansingerland bekaaid af: carillon Berkel centrum moet teruggeplaatst worden en er moet meer kunst in het AMG Schmidtpark komen;
  9. Wij willen geen nieuwe bezuinigingen om het gemeentelijke weerstandsvermogen te versterken. Repressief provinciaal toezicht vanaf 2016 is absoluut noodzakelijk. Drie ton nieuw beleid in 2015, een coalitiewens, wijzen wij met kracht af. Een “Dialoog met de Samenleving’ zoals de coalitie wil en die mede in het teken staat van nieuwe bezuinigingen, wijzen wij af;
  10. Onze groenzones moeten in 2015 gereed komen: AMG Schmidtpark, Groenzoom;

Gerard Bovens gaf tenslotte aan dat het college de bestuurlijke lat een paar streepjes hoger moet leggen. Er komt nu veel te weinig uit. Het college is te veel in zich zelf gekeerd en dobbert maar wat. Het ambitieniveau moet omhoog. PvdA fractie zal als bestuurspartij constructief oppositie blijven voeren vanuit onze eigen drive en programma en altijd gericht op algemeen belang. Ook vanuit regionaal perspectief.

IMG_9694

Gerard werd in zijn verhaal plotseling gestoord door een mobiele telefoon die afging in de jaszak van de kwartiermaker van ons nieuwe Ombudsteam, Jaap Wolf. Hij bleek gebeld te worden door ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug die van hem wilde weten hoe het nu precies zit met de start van het PvdA Ombudsteam Lansingerland. Uit het gesprek waar ook de overige aanwezigen aan mee mochten luisteren, bleek dat ons Ombudsteam op 1 maart 2015 van start zal gaan. Inwoners van Lansingerland kunnen met hun vragen het Ombudsteam bellen of bezoeken tijdens de spreekuren die gehouden worden in één van de drie vestigingen van de gastvrije bibliotheek Oostland. Meer precies nieuws hierover in advertenties die binnenkort in De Heraut zullen verschijnen. Astrid Oosenbrug gaf aan dat het Ombudsteam informatie en advies zal geven over vragen op het gebied van de gedecentraliseerde zorg & sociale zekerheid. Ook wonen is van groot belang. Het gaat uitdrukkelijk niet om een klachtentelefoon. Het Ombudsteam wil daarentegen vragers behulpzaam zijn om de juiste ingang te vinden voor hun probleem. Al die vragen en problemen vormen vervolgens ook belangrijke informatie voor de fractie. Die kan dit gebruiken voor de evaluatie en mogelijke aanpassing van het beleid. Nederland telt intussen ongeveer 160 PvdA Ombudsteams. Meer hierover op http://www.pvda.nl/partij/ombudswerk

PvdA lijstrekker voor de aanstaande Waterschapsverkiezingen Delfland, Leon Homberger, rondde, gehuld in passende, rode laarzen, met een inspirerend verhaal over nut en noodzaak van de waterschappen en over de belangrijke rol van de PvdA in deze waterschapsbesturen, het officiële deel van de nieuwjaarsreceptie af. Onze afdeling legt momenteel de laatste hand aan de campagne activiteiten voor de verkiezingen voor de provinciale staten, de beide waterschappen en natuurlijk de Eerste Kamer. De peilingen zijn laag maar onze ambitie is & blijft hoog!

Jaap Wolf hoort de vraag van Astrid aan!

Jaap Wolf hoort de vraag van Astrid aan!

DIALOOG MET DE SAMENLEVING ZONDER DE SAMENLEVING VAN START

In het collegeprogramma staat dat het college een dialoog wil starten waarbij inwoners, instellingen, bedrijven en gemeente met elkaar gaan spreken over een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de samenleving en de gemeente. Inwoners, instellingen en bedrijven, zo meent het college, hebben een steeds grotere behoefte om initiatief te nemen en zich in te zetten voor de samenleving. Daarnaast vraagt het college aan de inwoners, instellingen en bedrijven mee te denken over manieren om te bezuinigen en op de een of andere manier te verdienen. Het gaat daarbij om groot geld. Het college en de coalitie vinden dat er, bovenop de 18 miljoen die nu al bezuinigd is, nog eens 3 miljoen extra aan bezuinigingen of besparingen nodig is om het weerstandsvermogen weer op peil te krijgen. Waar praat je dan over? Over bijvoorbeeld het totale budget dat nu beschikbaar is voor sportbeoefening, inclusief het zwembad en de sporthallen. Of bijvoorbeeld over een OZB verhoging tot 150% van wat die in 2014 was. Over die orde van grootte en aanslag op ons voorzieningenpakket heb je het dan. De PvdA fractie wijst extra bezuinigingen of lastenverhogingen om het weerstandsvermogen te versterken met kracht af. Die staat op gespannen voet met ons verkiezingsprogramma. De PvdA vindt dat het meer voor de hand ligt om de jaarlijkse overschotten bij de jaarrekening daarvoor in te zetten. Houdt onze inwoners & bedrijven hier buiten, zo luidt ons parool.

Afgelopen dinsdagavond presenteerde het college, samen met de consultants van Berenschot die voor 60.000 euro dit proces zullen ondersteunen, het plan van aanpak. Wat opviel was dat er tijdens deze bijeenkomst alleen maar raadsleden, collegeleden en ambtenaren aanwezig waren. Van inwoners, instellingen en bedrijven was geen spoor te bekennen. Die waren ook niet echt uitgenodigd. De gemeentelijke website gaf geen informatie over het belang van deze bijeenkomst.

Het college worstelt duidelijk met de combinatie “Dialoog met de samenleving & bezuinigen”. Wethouder Simon Fortuyn stelde tijdens de presentatie terecht dat: “de motivatie bij inwoners snel weg is wanneer je zegt dat je 5 ton bij ze komt weghalen”. Tijdens een door onze fractie in november 2014 geïnitieerd debat in de raadscommissie Algemeen Bestuur (zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-10-14-november-2014/ ) formuleerde Sam de Groot het zo: “Trek als gemeente bij burgerparticipatie niet een al te grote broek aan. Laat het de mensen vooral zelf doen en help ze er bij. Vermijd als het even kan de top-down benadering. En verwacht er financieel gezien niet te veel van. Inwoners zijn het concept van de terugtredende overheid langzamerhand zat maar zelf initiatieven nemen doen ze graag. Dat moet de focus zijn!”

De PvdA fractie heeft op zich dus geen probleem met een dialoog met de samenleving. Maar wel met de bezuinigingen die daaraan gekoppeld zijn. Die formule gaat écht niet werken. Feit is dat de Lansingerlandse maatschappelijke instellingen en bedrijven al lang een enorme dynamiek laten zien als het gaat om samenwerking, vernieuwing en nieuwe allianties die toegesneden zijn op de maatschappelijke vraag van dit moment. Daar hebben zij de gemeente, behalve in faciliterende en samenwerkende zin, echt niet bij nodig. Waarom is er niet eerst door het college met instellingen en bedrijven gesproken over de vraag of zij zo’n dialoog met de samenleving wel zo’n goed idee vinden? Waarom een dialoog die alleen maar gebaseerd is op het coalitieakkoord en niet op een raadsbesluit na een openbaar raadsdebat met inspraakmogelijkheden? Waarom is er ook hier geen burgerparticipatie toegepast?

Het ligt volgens ons veel meer voor de hand dat de gemeente aansluit bij wat er al ontwikkeld wordt dan weer met iets nieuws begint. De hoge proceskosten die aan dit proces verbonden zijn en de bezuinigingen die boven de markt hangen, zullen van meet af aan een schaduw werpen op dit dialoogproces. De PvdA fractie zal dan ook niet actief aan dit proces gaan deelnemen. Natuurlijk zullen we het wel intensief volgen. Al is het maar voor de vele lezers van ons weekverslag.

Zoals gezegd betwijfelen wij of deze dialoog de drie miljoen aan bezuinigingen & besparingen gaat opleveren die het college stilletjes hoopt te bereiken. Dat moet in juli 2015 bij het debat over de Kadernota duidelijk worden. Lukt dat niet dan resten er maar twee smaken: als college aftreden of alsnog met een eigen gemaakt bezuinigingspakket komen. Dan zijn de politieke rapen wel gaar want waar is dan het maatschappelijke draagvlak nog te vinden? Een derde mogelijkheid is alsnog afzien van extra bezuinigingen. De PvdA optie. Wedden dat die het dan gaat worden? Wordt vervolgd!

IMG_9697

ZORGEN OVER DE A13/A16

Afgelopen donderdagavond spraken Sam de Groot en Gerard Bovens met de Bewonersgroep Rodenrijs West bij over hun zorgen over de wijze waarop Rijkswaterstaat vorm geeft aan de bewonersparticipatie. Zij concluderen dat deze rijksdienst niets doet met hun inbreng. De bewonersgroep wil op de plek waar de nieuwe A13/A16 de N471 gaat kruisen (Doenkadeplein) geen viaduct waarbij de A13/A16 verhoogd over de N471 loopt maar een A13/A16 die op maaiveld loopt waarbij de N471 er via een tunnel onderdoor gaat lopen. Goed voor het uitzicht vanaf de ongeveer op 500 meter gelegen wijk Rodenrijs West, de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit en bovendien niet duurder, zo vinden zij.

Wat de PvdA fractie van de huidige gang van zaken vindt, staat op https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-januari-2015/ Het is wat ons betreft verstandig om het verschijnen van het wettelijke geluidsmodel van Rijkswaterstaat (RWS) met daarin de geluidsberekening van de A13/A16 tot 2032 én de berekeningen van DCMR en de gemeente Rotterdam die de verschillen laten zien tussen de door RWS berekende geluidsbelasting 2032 en de situatie in 2012 af te wachten. Deze berekeningen verschijnen binnenkort, in februari. De PvdA fractie wil eerst een compleet beeld om tot een kaderstellend oordeel te kunnen komen. Dat krijgen wij begin april. Volgens planning zullen de raden van Rotterdam en Lansingerland eind mei 2015 een definitief besluit moeten nemen over de zogenaamde afsprakenkaart & de uitgangspunten voor een inpassingsovereenkomst. Dat is heel, heel kort dag. In deze periode willen wij intensief afstemmingsoverleg plegen met de Rotterdamse PvdA fractie (Barbara Kathmann en onze woordvoerder in de Tweede Kamer Duco Hoogland. De afspraken met hen zijn inmiddels gemaakt.

Wij spraken met de bewonersgroep af het complete dossier inclusief de geluidsberekeningen die in februari beschikbaar zijn af te wachten, vervolgens onderling overleg te hebben over vervolgacties en daar ons Kamerlid Duco Hoogland en de PvdA fractie in Rotterdam intensief bij te betrekken. Afstemming tussen de gemeenteraadsfracties die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn is, net als bij het HSL dossier, broodnodig. Daar zullen wij voor waken.

IMG_9711

HOE STAAT HET INTUSSEN MET DE HSL?

Een bericht van het college over de stand van zaken in het HSL dossier. Op 22 januari 2015 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over het HSL-participatieproces dat het ministerie I&M organiseert. Dit overleg vond plaats onder leiding van de onafhankelijk voorzitter, de heer Biesheuvel. Biesheuvel gaf aan dat het participatieproces maatwerk wordt voor elke gemeente. Lansingerland heeft aangegeven niet vooraf in te stemmen met inhoudelijke randvoorwaarden. Er wordt een uitnodigingsbrief door I&M verzonden aan de betrokken huisadressen. Daarnaast komt er een algemene advertentie in de Heraut waarin de algemene bewonersavond wordt aangekondigd. Voor Lansingerland wordt uitgegaan van meerdere avonden, zodat er tijd is voor verdieping. Het ministerie plant de bewonersavonden buiten de voorjaarsvakantie om. Op verzoek van de gemeente Lansingerland stelt het ministerie een document op, waarin uitleg wordt gegeven over het participatieproces.

Waarom is de PvdA ook in Delfland van groot belang? Lijsttrekker Leon vertelt er over

Waarom is de PvdA ook in Delfland van groot belang? Lijsttrekker Leon vertelt er over

TOT SLOT

Afgelopen donderdag was er de maandelijkse raadsvergadering. De raad stemde met de grootst mogelijke meerderheid in met de overeenkomsten die moeten leiden tot de opening van station Bleizo in december 2018. Daar zijn wij heel blij mee en ook trots op. Aan dit besluit gingen liefst 7 jaren voorbereiding vooraf. Station Bleizo wordt vitaal voor zo’n 50.000 inwoners van Zoetermeer-oosterheem, Lansingerland en de bedrijven & evenementen die zich op Bleizo gaan vestigen. Voor ons een raadsbesluit dat zeer positieve geschiedenis zal gaan schrijven voor de ontwikkeling van dit gebied midden in de Metropoolregio. Nu het besluit van de raad van Zoetermeer nog (dat zal wel gaan lukken) en vervolgens ‘even’ wachten tot december 2018 voordat de eerste trein zal stoppen bij dit nieuwe station. En nu maar hopen dat het niet sneeuwt op die dag!

Raadslid Eddy Neeleman heeft besloten om niet deel te nemen aan de vertrouwenscommissie die de nieuwe burgemeester moet gaan vinden. Het raadsbesluit met de samenstelling van de vertrouwenscommissie werd dan ook aangepast.

Zorgorganisatie Middin maakte een leuke film naar aanleiding van het debat in de commissie Ruimte van14 januari over de toegankelijkheid van Berkel centrum voor mensen met een lichamelijke beperking. De bewoners Monique & Rens van de Carré woningen van Middin aan de Oudelandselaan spelen in deze film de hoofdrol. Dik waard om te bekijken: www.middin.nl/over-middin/kijk-nou

Half februari gaan wij als fractie vergezeld door wethouder Simon Fortuyn bij hen op bezoek om samen te bezien welke concrete vervolgstappen er op korte en langere termijn mogelijk zijn. Wordt dus vervolgd!

Op 10 maart vindt in Den Haag de aftrap plaats van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de nieuwe Metropoolregio. Deze adviescommissie bestaat uit raadsleden van de 23 gemeenten die de Metropoolregio vorm gaan geven. Van Westvoorne tot Wassenaar. Namens de raad van Lansingerland zijn Jurjen Dieleman (ChristenUnie) en Gerard Bovens de afgevaardigden.

Volgende week maandagavond hebben we weer een fractievergadering. Het is de maandelijkse raadscommissieweek. Opnieuw zijn de agenda’s mager gevuld. Maar daar zijn wij sinds juni 2014 wel aan gewend geraakt. De agenda’s zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/agenda/vergaderagenda_43875/kalender/2015/02/

Het citaat van de week komt uit de rubriek “Stekel” van Olaf Tempelman en het gaat over “La Condition Humaine”. Het citaat: “Commentatoren die zich zelf ‘flink’ of ‘wakker ’vinden’, laken alles wat deze partij doet. Commentatoren bij wie het hart links klopt, laken alles wat deze partij doet óók, zij het met iets andere argumentatie. Zo is de PvdA een voor iedereen aanvaardbaar symbool van het menselijk falen, van het contrast tussen de mens en hoe de mens zou moeten zijn. Noem deze partij la condition humaine zelve. Bij andere partijen hebben ze aftershave of een budgetmerk chloor om de geur van de mens te camoufleren. Als de PvdA een congres houdt, ruik je de mens al op 10 kilometer afstand. Bijna een reden om op deze partij te stemmen”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 30 januari 2015

IMG_9686

Gerard over de fractieplannen voor 2015

Gerard over de fractieplannen voor 2015

IMG_9672

Naushad Boedhoe over de PvdA Lansingerland in 2015

Het mooie Delfland in een PvdA cartoon

Het mooie Delfland in een PvdA cartoon

PvdA Nieuwjaarsreceptie 2015 met voorzitter Naushad Boedhoe

PvdA Nieuwjaarsreceptie 2015 met voorzitter Naushad Boedhoe