30 maart 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 27 – 31 MAART 2017

Dit elfde weekverslag in 2017, aflevering 427 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het college reageerde op onze vragen over de overdracht om niet van gebouw ’t Web in Bleiswijk, een brede landelijke maatschappelijke alliantie er net als wij voor pleitte om de regierol voor de inburgering weer helemaal bij de gemeenten te leggen en de nota Kunst & Cultuur verscheen. Een prachtige aanleiding voor de gemeentelijke tentoonstelling “Verstilde bushaltes in een veranderend landschap’ die zaterdag open gaat.. Het was ook de week waarin de plannen voor de nu nog lege bouwlocatie Wilderszijde werden gepresenteerd en de raad een besluit nam over de opknapbeurt voor het gemeentehuis.

De foto’s bij dit weekverslag tonen enige bekende Berkelse bushalte Follies, het tuinbouwgebied rond de Landscheiding bij Berkel noord en Bleiswijk en het gebied van de Berkelse Bergboezem.

Bushalte folly langs de Klapwijkseweg

TENTOONSTELLING ‘VERSTILDE BUSHALTES IN EEN VERANDEREND LANDSCHAP’

Een folly is een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is. Een folly is een niet-conventioneel gebouw, ongeschikt voor huisvesting of andere functies en geen ander doel dienend dan decoratie. Veel follies zouden als kunst kunnen worden beschouwd als ze in opdracht door een erkend kunstenaar zouden zijn gebouwd. Follies werden in het verleden veel gebruikt voor toevoegingen aan landgoederen. Met name eind 18e tot begin 19e eeuw was het in de mode om op een landgoed enige romantische elementen te laten bouwen, zo meldt Wikipedia.

Ook Lansingerland telt vele follies. Ze tonen zich in onze openbare ruimtes als wachtruimtes/abri’s voor de bus maar hebben met elkaar gemeen dat er geen enkele bus op die plekken stopt. Zij dienen geen ander doel dan het zijn van een herkenningspunt in het sterk veranderende landschap. Een kunstzinnige knipoog naar de gigantische verspilling die onze tijd tekent. Een romantische verwijzing bovendien naar de tijd dat Lansingerland veel meer openbaar vervoer kende dan nu het geval is. Verstilde bushaltes zijn te vinden langs de Boterdorpseweg, Klapwijkseweg en Oostmeerlaan en natuurlijk bij de Bonfut op de grens van Rodenrijs en Rotterdam. Om het verschijnen van de Lansingerlandse cultuurnota ‘Bruisen, Binden & Boeien luister bij te zetten, openen de wethouders Ankie van Tatenhove (Kunst & Cultuur) en Simon Fortuyn (Mobiliteit) aanstaande zaterdag om 12.00 uur bij de prachtige folly “halte Bonfut” de overzichtstentoonstelling “Verstilde bushaltes in Lansingerland, een Folly-ode aan een snel veranderend landschap”. Iedereen is natuurlijk van harte welkom bij deze opening. Voor deze gelegenheid laat de RET vanaf 11.30 uur een speciale pendelbus rijden tussen Metrostation Rodenrijs en de Folly “halte Bonfut”. In weekverslag 12 van volgende week natuurlijk een uitgebreid verslag van deze feestelijke opening!

Bushalte Follies langs Klapwijkseweg

Bushalte Folly bij Bonfut

MAATSCHAPPELIJKE ALLIANTIE WIL INBURGERING TERUG BIJ GEMEENTEN

In navolging van de Algemene Rekenkamer pleit nu ook een brede maatschappelijke alliantie ervoor om gemeenten de regierol te geven bij het inburgeringsbeleid. De organisaties uit onderwijs, vluchtelingenhulp en gemeenten luiden de noodklok vanwege de tegenvallende resultaten bij inburgering, zo berichtte Binnenlands Bestuur afgelopen week. De maatschappelijke organisaties hebben een pamflet opgesteld waarin ze de nieuwe regeringscoalitie oproepen om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat de kansen op (duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt toenemen.

De maatschappelijke alliantie vindt dat gemeenten, onderwijsinstellingen en vluchtelingenorganisaties gezamenlijk tot een ketenaanpak moeten komen om de inburgering en integratie te versnellen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. Daarom spreekt het volgens de opstellers van het pamflet voor zich dat zij ook nieuwkomers geïntegreerde maatwerk-trajecten aanbieden, in samenspraak met taalinstituten, onderwijsinstellingen, werkgevers en vluchtelingenorganisaties. Het pamflet is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa. Medeondertekenaars zijn onder andere de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, de VSNU en de G32.

Vorige week in weekverslag 10 berichtten wij uitvoerig over het bespreekstuk over het zelfde thema dat Petra Verhoef in zal gaan brengen in de commissie Samenleving van donderdag 6 april. Zie voor onze eerdere berichtgeving: https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-maart-2017/ Zij wil naar aanleiding van de reactie van het college op onze schriftelijke vragen met de wethouder en de collega-fracties een debat voeren over de volgende vragen:

  1. Hoe kan het college de integrale regie bij het organiseren van inburgeringstrajecten weer in handen krijgen?
  2. Wat is de meest kansrijke oplossing en wat moet daarvoor gebeuren?
  3. Wat kunnen wij daar als fracties zelf aan bijdragen?

Het resultaat van dit debat staat in ons volgende weekverslag 12 van volgende week!

COLLEGE ANTWOORD OP PVDA VRAGEN OVER OVERDRACHT OM NIET VAN ’T WEB IN BLEISWIJK

Op 2 maart stelden wij schriftelijke vragen aan het college over het besluit om gebouw ’t Web om niet over te dragen aan de Bibliotheek Oostland. Zie voor onze vragen: https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-maart-2017/ Afgelopen week reageerde het college aldus op onze vragen:

Vraag 1. Wat is er met het in 2016 ingediende burgerinitiatief gebeurd waarbij een aantal inwoners van Bleiswijk zich opwierp om via een stichting zélf de exploitatie van ’t Web ter hand te gaan nemen? Antwoord: De gemeente is in gesprek gegaan met deze initiatiefnemers. Na verloop van tijd is Bibliotheek Oostland bij de gesprekken betrokken. Een samenwerking tussen de bibliotheek en de Alliantie behoud ’t Web maakt de exploitatie van ’t Web programmatisch, cultureel, professioneel en financieel sterker dan wanneer alleen de Alliantie de exploitatie zou moeten voeren.

Vraag 2. Waarom gaat dit burgerinitiatief ’t Web niet zelf exploiteren? Antwoord: Zie het antwoord onder 1. Tevens hebben beide partijen in overleg besloten dat het de beste handelswijze is dat de Bibliotheek het gebouw gaat exploiteren, waarbij Stichting behoud ’t Web voldoende rechten heeft om haar doelen te bereiken.

Vraag 3. Waarom weigerde het college in november 2015 om ’t Web om niet over te dragen en de resterende boekwaarde van toen bijna 8 ton (nu 6,5 ton) af te boeken en in februari 2017 niet? Antwoord: In november 2015 was de ontwikkeling van de plannen nog onvoldoende uitgewerkt. Daarna hebben de ontwikkelingen zoals genoemd bij de antwoorden op de vragen 1 en 2 er toe geleid dat het college nu het voorstel aan de gemeenteraad wel kan doen.

Vraag 4. Wat gaat er verder met gebouw De Snip gebeuren? Antwoord: Indien de gemeenteraad zou instemmen met het voorstel om financieel ruimte te maken en zodoende het Web te kunnen overdragen aan de Bibliotheek zal een groot deel van de Snip leeg komen te staan. Het college beraadt zich op dit moment over de toekomst van de Snip. Daarbij zal in eerste instantie gezocht worden naar een functie die van toegevoegde waarde is voor het centrum van Bleiswijk. Tevens zal onderzocht worden of het noodzakelijk is hiervoor het gemeentelijk eigendom te behouden. Uiteraard zullen wij in dit proces de belangen van de huidige gebruikers van de Snip meenemen en met hen in overleg gaan.

Vraag 5. In geval van afstoten, wat gaat er met de huidige huurders gebeuren? Antwoord: Zie het antwoord onder 4

Vraag 6. Hoe denk het college om te gaan met de negatieve gevoelens die het mogelijke afstoten van De Snip op zal gaan roepen bij de inwoners van Bleiswijk? Antwoord: Het college beoogt juist voor Bleiswijk een verrijking van het culturele leven te bewerkstelligen door een samenwerking tussen de Bibliotheek en het burgerinitiatief te steunen en het Web voor die doelstelling over te dragen. Daarnaast zal het college zorgvuldig de nieuwe toekomst van de Snip als onderdeel van het dorpscentrum van Bleiswijk onderzoeken.

Tot zover het antwoord van het college op onze vragen. Erg veel wijzer worden wij hiervan niet. Wat er precies met gebouw De Snip in Bleiswijk gaat gebeuren wordt niet helder. Ook niet duidelijk wordt waarom het college gebouw ’t Web om niet wil overdragen aan de Bibliotheek Oostland en niet aan de enthousiaste initiatiefnemers uit Bleiswijk die zélf voor de exploitatie wilden gaan zorgen. In ons weekverslag 10 gaven wij al aan dat ‘het college een potje maakt van maatschappelijk vastgoed’. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-maart-2017/ In ons verhaal staat ook een link naar de update die het college pas geleden aan de raad over de stand van zaken met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed verstuurde. De PvdA fractie constateert dat er zich rond dit thema wel een erg groot gat gaapt tussen de mooie verhalen over burgerinitiatieven & zélf doen aan de ene kant en het strak regulerend college-handelen aan de andere kant. Het volgende slachtoffer van deze aanpak lijkt het Bleiswijkse jeugdcentrum Pectoes te gaan worden.

WE GAAN EINDELIJK BOUWEN OP WILDERSZIJDE!

De ontwikkeling van de wijk Wilderszijde staat als gevolg van de financiële crisis sinds 2011 helemaal stil. In de provinciale structuurvisie is Wilderszijde opgenomen als een project stedelijk gebied met 2.670 woningen, een voorzieningenzone en ruim 20 ha groen. De gemeente is gebonden aan de structuurvisie. Deze structuurvisie wordt binnenkort geactualiseerd. Nu de vraag aan nieuwe woningen ook in onze regio sterk groeit, is het tijd om de ontwikkeling van Wilderszijde alsnog ter hand te gaan nemen. De regio Rotterdam heeft de komende vier jaar behoefte aan de bouw van 25000 woningen. Ook in de jaren daarna wordt de noodzaak van groei met een gelijk aantal woningen voorspeld.

Bij de planvorming van Wilderszijde in het begin van dit millennium was de HSL was nog in aanbouw, over de Verlengde A16 werd nog niet concreet gesproken, RandstadRail was er nog maar net en de ZoRo-bus reed nog niet. Duurzaamheid was nog geen gemeengoed en het begrip participatie samenleving bestond niet. Het bevorderen van de transitie naar een water-en energie-efficiënte samenleving, die zo veel mogelijk draait op duurzame energiebronnen en zo spaarzaam mogelijk omgaat met de beschikbare energie is een ontwikkeling die in de eerdere plannen nog niet zo prominent voorkwamen. Reden te meer om een brede heroriëntatie te starten om de gevolgen van al deze nieuwe ontwikkelingen onder de loep te nemen en te verwerken in de nieuwe plannen. Deze heroriëntatie moet eind van dit jaar beschikbaar zijn met als doel: de bouw van de eerste woningen 2019/2020. Afgelopen dinsdag deden gemeenteraadsleden de aftrap voor deze heroriëntatie die best historisch genoemd mag worden.

Rond 2025 moet Wilderszijde helemaal klaar zijn. Lansingerland telt dan ruim 70.000 inwoners. De PvdA fractie rekent erop dat juist deze wijk woonruimte zal gaan bieden aan de groep 20-30 jarige Lansingerlandse starters op de woningmarkt die nu nog hun heil moeten zoeken in, vooral, Rotterdam. Juist deze groep ontbreekt in belangrijke mate in het inwonersbestand van Lansingerland omdat zij noodgedwongen of bijvoorbeeld vanwege studie naar elders verkassen. Dit legt een bom onder onze evenwichtige leeftijdsopbouw en heeft ook maatschappelijke gevolgen. Al is het maar omdat deze groep niet beschikbaar is voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van maatschappelijke activiteiten en ook voor vrijwilligerswerk. Wilderszijde kan door de centrale ligging vlakbij de dorpscentra en OV-haltes ook een prima plek worden om ouderen te huisvesten. De PvdA wil ook dat er veel aandacht is voor betaalbaar & duurzaam wonen. De plek leent zich prima voor ‘verstedelijkt’ bouwen met een intensievere bebouwingsgraad dan in Lansingerland over het algemeen aanwezig is. Een ideale plek ook voor nieuwe vormen van experimenteel wonen!

KUNST & CULTUUR IN LANSINGERLAND MOETEN ‘BRUISEN, BINDEN EN BOEIEN’

Volgende week donderdag staat de cultuurnota ‘Bruisen, Binden en Boeien’ op de agenda van de commissie samenleving. Naar deze nota hebben wij als fractie lang uitgezien omdat door bezuinigingen het Lansingerlandse kunst & cultuurbeleid vrijwel compleet uitgekleed was. Momenteel besteedt Lansingerland per hoofd van de bevolking het schamele bedrag van 12.50 euro aan kunst & cultuur. Pijnacker-Nootdorp besteedt meer dan het dubbele: 28.87 euro. Er is stevig gehakt in het budget voor de bibliotheek. Lansingerland geeft mogelijk van alle Nederlandse gemeenten per hoofd van de bevolking het minst aan kunst en cultuur uit. Daar hoeven wij niet trots op te zijn. De nieuwe nota wil gelukkig perspectief gaan bieden door de kunst & cultuur stevig in het zonnetje te gaan zetten en stap voor stap te gaan zorgen voor meer geld. Voor 2018 moet dit 16.83 euro per hoofd van de bevolking gaan worden en de jaren daarna 20.67 euro. Dit exclusief de middelen die noodzakelijk kunnen zijn om de bibliotheek te versterken, een echt evenementenbeleid te gaan voeren en de oprichting van een historisch museum Lansingerland mogelijk te gaan maken. De extra middelen moeten via de Kadernota 2018 beschikbaar worden gesteld, net zoals dit speelt bij de nota Onderwijsvisie waar de raadscommissie Samenleving zich pas geleden over boog. De PvdA fractie is heel benieuwd hoe de raad gaat reageren op deze intensiveringsvoorstellen. In de inmiddels 10 jarige geschiedenis van Lansingerland is het intensiveren van beleid niet of nauwelijks aan de orde geweest vanwege de financiële crisis waarin onze gemeente verkeerde. De PvdA fractie onderschrijft de door het college ingezette lijn.

In september, november & december 2016 besteedden wij in onze weekverslagen veel aandacht aan kunst & cultuur in Lansingerland. Zo sprak Petra Verhoef in september 2016 over de eerste opzet van de nota. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-september-2016/ In het definitieve verhaal is veel van haar inbreng terug te vinden. In december gingen wij als raad de straat op om de ideeën van inwoners op te halen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/11/25/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-21-25-november-2016/ & https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-2-december-2016/ en bezochten wij in raadsverband goede voorbeelden in Gouda & Middelburg. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-december-2016/

ONREDELIJK ONDERSCHEID BIJ NIEUWE GEHANDICAPTENLIFT GEMEENTEHUIS

In weekverslag 10 berichtten wij over het raadsvoorstel om de lift voor mensen met een handicap aan de buitenzijde van het gemeentehuis te gaan vervangen door een toegankelijker exemplaar. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-2-december-2016/ Mensen in een rolstoel moeten nu in weer & wind en onbeschermd wachten op de opgeroepen lift. Deze lift werkt bovendien heel langzaam en is erg gebruikersonvriendelijk. Dit leverde vele klachten op en werd een smet op het beoogde gastvrije karakter van het Gemeentehuis. Het college presenteerde in de commissie Algemeen Bestuur van maart een viertal varianten voor een nieuwe lift. Het advies van het college aan de raad betreft variant 3 die 333.500 euro moet gaan kosten. Deze variant is ongeveer 150.000 euro duurder dan variant 2 waarbij de lift langzamer werkt dan in variant 3 en die bovendien minder fraai past in het architectonische concept van ons gemeentehuis en volgens het college ook minder volwaardig is. Sommige fracties onder leiding van het CDA vonden het toen nodig om vraagtekens te stellen bij het voorstel van het college om voor de duurdere gehandicaptenlift variant 3 te kiezen. “Wat maakt het uit dat de 1.5 ton goedkopere variant er iets minder mooi uitziet en wat langzamer werkt?” Om in de letterlijke termen van de CDA woordvoerder te spreken: ‘Waarom een Audi als een Suzuki ook prima voldoet?’ De PvdA fractie wees erop dat beknibbelen op juist een lift voor mensen met een beperking slecht zal gaan uitpakken op de beeldvorming rond het Gemeentehuis die toch al gevoelig ligt. “Het beeld kan ontstaan dat juist mensen met een beperking het kind van de rekening worden. Waarom juist besparen op een investering die voor deze doelgroep zo belangrijk is? Waarom als raad juist nu het advies van het college in de wind slaan?”

Het CDA kwam in de raadsvergadering van afgelopen donderdag zoals verwacht met een amendement om tot de 150.000 euro goedkopere variant te besluiten. Samen met de GroenLinks fractie en in goed gezelschap van het college keerden wij ons tegen dit amendement. Het college: “Wij kiezen voor een invalidenlift die gelijkwaardig is aan de lift voor de overige bezoekers die nu al bestaat en ook een goede uitstraling heeft. De duurdere variant brengt je in 7 seconden omhoog & omlaag. De goedkopere variant doet er 23 seconden over. De goedkope variant kent slechts aan één zijde glas. De drie andere zijden bestaan uit dicht aluminium. De duurdere lift is aan alle kanten open en sluit naadloos aan bij de architectuur van het gebouw. We hebben als gemeentebestuur slechts één keer beschikbaar om het nu en voor altijd goed aan te pakken”. Heldere taal van het college waaraan alle coalitiepartijen en een groot deel van de oppositie straal aan voorbij liepen. Wij hebben nog eens nagegaan hoe lang een verblijf van 23 seconden in een lift vergelijkenderwijs duurt: Euromast (100 meter): 30 seconden, Gebouw De Rotterdam (130 meter): 25 seconden. Heel lang dus! Wat de PvdA fractie betreft was het raadsdebat opnieuw funest voor de beeldvorming: waarom maakt de raad van Lansingerland een, wat kwaliteit betreft, onredelijk onderscheid tussen een lift voor mensen zonder beperking en mensen met een beperking? En dat voor een besparing van zegge en schrijven 0.003% op de totale bouwsom!

TOT SLOT

Volgende week is het weer de maandelijkse commissieweek. Het complete programma is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/agenda/vergaderagenda_43875/kalender/2017/04/ Van belang zijn de debatten in de commissie Ruimte over de toekomst van de luchthaven, de aanleg van verlichting langs het Landscheidingsfietspad en de inrichting van het plein bij de Herenstraat in Berkel centrum. Ook de commissie Samenleving kent een aantrekkelijke agenda: het rapport van de Rekenkamer over Jeugdzorg, het PvdA bespreekpunt over inburgering en de nota over Kunst & Cultuur.

Wat deden wij in dezelfde periode in 2016? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-maart-1-april-2016/ Het was toen de week waarin wij de inmiddels historisch geworden ‘Code Oranje’ in het sociale domein uitriepen, de raad een besluit nam over het Mobiliteitsplan Berkel, er sprake bleek van een grote onderbenutting van het glastuinbouwareaal in onze gemeente en ook Lansingerland zich opmaakte voor het Oekraïne referendum van woensdag 6 april 2016. Het lijkt allemaal alweer zo lang geleden!

Het citaat van deze week komt uit het Algemeen Dagblad Rotterdam van woensdag 29 maart. Het artikel met als kop ‘Verschil in woonlasten levensgroot’ geeft een overzicht van de woonlasten in alle gemeenten in de regio Rotterdam en laat zien dat de Gemeente Lansingerland met 878 euro verreweg de hoogste woonlasten kent. De goedkoopste is de gemeente Binnenmaas in de Hoekse Waard waar de inwoners gemiddeld 522 euro per jaar kwijt zijn. De buren in Rotterdam tellen jaarlijks 714 euro neer en in Zuidplas 815 euro. Het citaat: ‘Wethouder Albert Abee van Lansingerland weet waarom zijn gemeente zo duur is. “We hebben een prachtige gemeente met veel voorzieningen als een zwembad, sportvelden en een goede infrastructuur”, zegt hij. “Daarbij hebben wij tijdens de economische crisis de waarde van veel gronden moeten afboeken. Er is bijna geen gemeente zo hard getroffen als wij”. Toch verwacht Abee verbetering: “We hebben de afvalstoffentarieven al verlaagd. Ik sluit zeker niet uit dat wij de komende jaren ook de OZB kunnen verlagen. We willen weg uit het rijtje dure gemeenten”. Einde citaat.

Vorig jaar stelden wij bij de raadsdebatten over de Kadernota 2017 en de Begroting 2017-2020 voor om de OZB te verlagen van 120% naar 110%. Onze gemeente kent inmiddels een sluitende meerjarenbegroting met een voordelig resultaat terwijl onze weerstandskas weer voldoende op niveau is. Tien procent minder OZB kost de begroting ongeveer 1 miljoen structureel. De door ons ter zake ingediende amendementen haalden het toen niet. Alleen de fractie van GroenLinks ging met ons mee. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/07/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-juni-1-juli-2016/ De rest van de raad was, geïnspireerd door wethouder Abee, nog steeds bang voor ‘dun ijs’. Kennelijk is wethouder Abee nu bezig met zijn laatste pirouette op het gladde maar dunne ijs. De PvdA fractie is heel benieuwd of hij zijn OZB-ijzers al in het vet zet bij de Kadernota 2018 of nog wat wil wachten. Er schijnen in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen gehouden te gaan worden!

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 31 maart 2107