31 oktober 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 27 – 31 OKTOBER 2014

Dit 34ste weekverslag in 2014, aflevering 327 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie zich boog over de gemeentebegroting 2015-2018, de raad nog geen besluit nam over de verordening op het sociale domein, de Tweede Kamer debatteerde over de geluidsoverlast door de HSL, wij samen met de bewoners van de Middin locatie in Berkel besloten om samen op pad te gaan op Wereldgehandicaptendag 3 december 2014 en Lansingerland op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester. Het was ook de week waarin het college haar collegeprogramma publiceerde.

OPPOSITIE OPNIEUW FRONTAAL TEGENOVER COALITIE

Afgelopen dinsdagavond vond in commissieverband het eerste debat plaats over de gemeentebegroting 2015-2018. De toonzetting in dit debat leek erg op die tijdens de debatten over de Kadernota 2014 die vlak voor het zomerreces plaatsvonden. De coalitie en oppositiepartijen botsten ook nu weer frontaal over de vraag welke financiële aanpak voor Lansingerland voor de komende jaren de beste is. Gerard Bovens was voor de PvdA fractie woordvoerder. Hij hield in de eerste termijn het volgende verhaal.

De trend die zich in het voorjaar van 2014 inzette, houdt stand. Wat door ons in april nog voor onmogelijk werd gehouden, wordt nu werkelijkheid. Lansingerland presenteert een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018. Het college schetst terecht dat het nog steeds ‘schaatsen op dun ijs’ is. Reden te meer om voorzichtigheid in acht te blijven nemen want de financiële onzekerheden zijn talrijk.

Zet het voorzichtige herstel van het grondbedrijf zich door en wat zijn de precieze financiële gevolgen van de drie grote decentralisaties in het sociale domein? Op de huid gezeten door de coalitie doet het college daar nogal luchtig over. Zo is er, net als bij de Kadernota 2014, al in 2015 sprake van nieuw beleid voor een bedrag van 3 ton. Anders dan in de Kadernota wil het college extra gaan bezuinigen voor een bedrag van 1 miljoen oplopend naar 3 miljoen. De opbrengsten zijn bedoeld om het weerstandsvermogen te versterken. Het college spreekt hier andere taal dan bij de Kadernota 2014. Toen volstond het college met het toevoegen van de batige saldi aan de algemene reserve. Die worden taakstellend, zo sprak het college 4 maanden geleden. Van extra bezuinigingen om het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te krijgen geen woord. De PvdA fractie juichte deze lijn toen zeer toe. Onze vraag aan het college is dan ook waarom er nu wél extra wordt bezuinigd om het weerstandsvermogen op peil te krijgen? Zit hier wellicht externe, provinciale druk achter?

Gezien het sluitend zijn van de meerjarenbegroting mag je concluderen dat Lansingerland vanaf 2015 weer onder het repressief provinciale toezicht gaat vallen. Graag een reactie van het college hierop? Wat wij niet begrijpen is dat het college geen extra geld opzij legt om mogelijke tegenvallers op te vangen als gevolg van de drie decentralisaties. Vele gemeenten doen dit wel omdat zij de nodige aanloopproblemen verwachten. Waarom zegt het college dit te willen opvangen via de algemene reserve, een voorziening die toch al onder druk staat vanwege het te kleine weerstandsvermogen? Waarom is het college zo summier in haar onderbouwing van het financiële perspectief voor de periode 2019-2022?

De PvdA fractie blijft de, door haar bij het raadsdebat over de Kadernota 2014, geschetste kaders. Wij zijn akkoord met een OZB stijging tot 120%, de versterking van het weerstandsvermogen uitsluitend via storting van voordelige resultaten & meevallers in de algemene reserve en voorlopig geen nieuw beleid vóór het jaar 2016. De gemeente Lansingerland moet naar haar inwoners, relaties, toezichthouders en hogere overheden financiële soliditeit en verantwoordelijkheid uitstralen. Dat laat deze begroting nog niet zien en dat betreurt de PvdA fractie zeer. Wij moeten blijven werken aan nieuwe constructies zoals schatkistlenen. Lagere rentes voor langere termijn dan de nu ingeboekte 3.5% zijn voor de gemeente Lansingerland van groot belang. Een sterk imago als gemeente is daarbij een conditio sine qua non. Dat imago hebben we nu nog niet en zullen we op de nu ingezette manier zeker ook niet krijgen. Hier is nog een wereld te winnen!

De coalitie zet vol in op burgerparticipatie maar maakt het in het vorige college ingezette traject niet af. Zo is begin 2014 door de raad besloten dat alle raads- en collegevoorstellen langs de beslisboom burgerparticipatie zullen worden gelegd. Desgevraagd geeft het college aan dat er momenteel steeds vaker sprake is van deze afweging. Dus niet in alle gevallen. Besloten is ook dat er in alle afdelings- en projectplannen voortaan standaard de budgettaire en personele inzet van burgerparticipatie wordt opgenomen. Op onze vraag wat de stand van zaken is, reageert het college monter met de opmerking dat daar nog geen budget voor is. Dat budget is er binnenkort kennelijk wel ten behoeve van wijkgericht werken. Ligt het niet voor de hand om eerst de door de raad genomen besluiten naar aanleiding van het jaar van de burgerparticipatie compleet uit te voeren alvorens aan iets nieuws te beginnen? Op het fenomeen ‘wijkgerichte werken’ komt de PvdA fractie binnenkort in een apart debat nog terug. Hier dreigt een nieuwe kerntaken discussie en daar heeft onze fractie absoluut geen behoefte aan!

De PvdA fractie vroeg zich af wat het college bedoelt met de volgende passage op pagina 22: “Gedurende het jaar 2015 zetten wij een bewustwordingsproces in om inwoners aan te moedigen eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatieven te nemen”. Deze gemeente telt minstens 7000 vrijwilligers en bruist van de initiatieven. Realiseert het college zich dat het met deze uitspraak een fout signaal afgeeft? Een andere college uitspraak: “In de begroting spreken wij niet langer van een bezuinigingsdialoog. Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat wij deze dialoog de dialoog met de samenleving noemen”. New speak anno 2014. Wat houdt dit ‘voortschrijdende inzicht’ precies in?

Juist vanmiddag presenteerde het college het collegeprogramma 2015-2018. Menig programmaonderdeel verwijst naar dit collegeprogramma. Denk maar aan thema’s als wijkgericht werken & duurzaamheid. Dat zijn speerpunten in het coalitieakkoord. De PvdA fractie heeft nog geen kennis kunnen nemen van het collegeprogramma. Misschien dat wij hier in het raadsdebat nog op terugkomen. De PvdA vraagt zich af waarom juist voor deze planning gekozen is? Ons komt dit nogal amateuristisch over.

Ook in 2015 zal het Rijk zorgen voor extra financiële middelen om het de gemeenten mogelijk te maken een extra impuls te geven aan het lokale armoede en minimabeleid. In 2014 ging een deel van deze extra impuls op aan de compensatie van het tekort op het budget voor de bijzondere bijstand. Wat zal in 2015 de lijn van het college zijn? Wij herinneren ons dat de portefeuillehoudster voor dat jaar de hele rijksimpuls als extraatje voor de minima in Lansingerland wil inzetten.

De PvdA fractie is blij dat er met steun van de CDA en Leefbaar 3B fracties ook in de komende jaren starterswoningen vanaf 140.000 euro gebouwd zullen gaan worden. De drive van wethouder Albert Abee om meer te gaan bouwen dan de geplande 400 nieuwe huizen per jaar siert hem en heeft onze steun. Zorgen maken wij ons over de bemensing van de afdeling economische zaken en het ondernemersloket. Onze gemeente hoort tot de absolute landelijke top als het om economische bedrijvigheid gaat en dat moet zo blijven. Bovendien moeten er nog vele hectaren grond voor bedrijventerreinen verkocht worden. Onze vraag is hoe het college in dit dilemma denkt te gaan voorzien.

Juichend roept de huidige coalitie dat dit college een goed team vormt. Niet helemaal duidelijk is of de coalitie dit als een middel of als een doelstelling ziet. Voor ons als oppositiepartij komt het handelen van het college tot op heden nogal amateuristisch over. Goede bedoelingen te over maar hoe hier in de barre praktijk van alledag mee om te gaan? Ons PvdA verhaal: wij missen slagkracht, sociale betrokkenheid bij mensen in de financiële knel & bestuurlijke professionaliteit. Graag horen wij van de coalitiepartijen hoe zij terugzien op de eerste 5 maanden van dit college.

Veel leverde dit debat niet op. Leefbaar 3B vond dat het college “het redelijk goed doet maar het kan slagvaardiger”. Die stelling werd onderschreven door de CDA fractie die er aan toevoegde dat het juist vandaag uitbrengen van het collegeprogramma “de schoonheidsprijs niet verdient. Dit is niet chique”. Het CDA deelde onze zorgen met betrekking tot de bemensing van de afdeling Economische Zaken. De coalitiepartijen blijven krampachtig vasthouden aan 3 ton nieuw beleid van af 2015 en vragen aan de inwoners om mee te denken over de invulling extra bezuinigingen van 1-3 miljoen per jaar. Wat kan de gemeente minder doen en wat de inwoners meer? Een volgens ons op voorhand doodlopende aanpak maar de coalitie gelooft er heilig in. Het resultaat van het afrondende raadsdebat op donderdag 6 november lijkt voorspelbaar. De kloof tussen coalitie & oppositie zal zich verder verdiepen. Zichtbaar is dat menig collegelid daar niet gelukkig mee is want die hebben de steun van de oppositiepartijen zeker als het gaat om de inzet van hun landelijke en regionale netwerk hard nodig. Wordt vervolgd!

Bouw schoollangs Oudelandselaan

Bouw school langs Oudelandselaan

SLOTDEBAT OVER VERORDENING SOCIAAL DOMEIN UITGESTELD

Donderdagavond had de raad een besluit over de verordening op het sociale domein moeten nemen. Het gaat over de regels die van toepassing zijn voor de gebruikers van de voorzieningen die in het kader van de drie grote decentralisaties op het gebied van WMO, Jeugdzorg & Participatie/bijstand aan de orde zijn. Een heel belangrijk onderwerp waaraan wij de afgelopen tijd via onze woordvoerders Petra Verhoef en Sam de Groot en natuurlijk ook via onze weekverslagen veel aandacht aan hebben besteed. Met dit besluit moet de laatste hand gelegd worden aan de voorbereidingen voor de start van de drie grote decentralisaties die op 1 januari 2015 van start gaan.

Jammer genoeg werd de behandeling van dit agendapunt vanwege gruwelijke tijdsoverschrijdingen bij een eerder agendapunt verdaagd naar een extra raadsvergadering van aanstaande maandag. De drie politieke wensen met bijbehorende moties en amendementen die de PvdA fractie bij monde van Petra Verhoef dan zal inbrengen zijn:

  1. Wij willen gelijke behandeling van cliënten en belanghebbenden binnen de drie pilaren van het Sociale Domein: WMO, Jeugdzorg & Participatie/Inkomen;
  2. Wij willen dat het college direct slagvaardig kan optreden bij spoedeisende gevallen in het kader van de Jeugdzorg of huiselijk geweld;
  3. Wij willen dat vrijwilligerswerk echt ‘vrijwillig’ blijft en niet wordt opgelegd aan mensen met een WWB uitkering;

In weekverslag 35 publiceren wij natuurlijk de resultaten van dit belangrijke raadsdebat.

Van Oldenbarnevelthoeve

Van Oldenbarnevelthoeve

BESTUURLIJK OVERLEG OVER OPLOSSINGEN HSL GELUIDSOVERLAST

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de HSL geluidsoverlast in onder meer Lansingerland. De PvdA & VVD fracties in de Kamer bepleitten (met onze steun) bij monde van Duco Hoogland & Betty de Boer voor een direct bestuurlijk overleg tussen staatssecretaris Wilma Mansveld en wethouder Simon Fortuyn. Tevens verzochten zij aan de regering om uiterlijk voor 1 april 2015 in overleg met de gemeente en omwonenden voor dit probleem een oplossing klaar te hebben en in bestuurlijke afspraken vast te leggen, in een zorgvuldig participatieproces waarin een onafhankelijke blik gewaarborgd is. Deze motie kan op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen.

Het is plezierig te constateren dat zowel wethouder Simon Fortuyn als de Leefbaar 3B fractie bij monde van hun woordvoerder Jan Pieter Blonk deze directe aanpak ondersteunen. Het voorstel van de CDA fractie in de Tweede Kamer om een Commissie van Wijzen in te stellen, gaat het bij de stemmingen waarschijnlijk niet halen. Ook de D66 Kamer motie om nog eens kritisch te kijken naar de haalbaarheid van het openkap plan zal, gezien de motie De Boer & Hoogland, geen meerderheid krijgen.

Onze fractie is trots op dit resultaat dat in goede, intensieve samenwerking met onze Tweede Kamerfractie is gerealiseerd. Wethouder Fortuyn kan nu aan de slag met de staatsecretaris. De PvdA fractie van Lansingerland vindt dat de wethouder ruimte moet krijgen om te kunnen onderhandelen. De raad moet nu even afstand nemen.

Woon & zorgboerderij Van Oldenbarnevelthoeve op Oudeland

Woon & zorgboerderij Van Oldenbarnevelthoeve op Oudeland

COLLEGEPROGRAMMA IS VERSCHENEN

Afgelopen dinsdag presenteerde het college hun collegeprogramma dat als titel meekreeg “Delen, Durven, Doen!”. Voor de volledige tekst zie: http://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/delen-durven-doen_62677.html Wat opvalt, is dat het college een vijftal speerpunten formuleert die breed uitgewerkt worden. Het college spreekt van ‘focus aanbrengen’. Andere zaken die voor Lansingerland ook van groot belang zijn maar geen ‘focus’ krijgen worden wel genoemd maar niet uitgewerkt. Het gaat dan om zaken als de geluidsoverlast HSL, de verkeersproblematiek in Berkel, de economische ontwikkeling, de komst van de Metropoolregio, de aanleg van de A13/A16 en nog wat zaken die de gemoederen al enige tijd bezig houden. Daarmee krijgt het programma een sterk hobbyistisch karakter. Van de vijf focuspunten liggen er drie nogal voor de hand: de financiële situatie, de verkoop van gronden om te bouwen en de decentralisaties. De andere twee focuspunten (realistisch duurzaam & wijkgericht werken) zijn op zijn zachtst gezegd arbitrair wanneer je ze afzet ten opzichte van de andere problemen en uitdagingen waar Lansingerland momenteel voor staat.

Het collegeprogramma staat bol van zinnen als: “Lansingerland is een gezonde, krachtige en zorgzame samenleving. Dat is onze ambitie. Die ambitie uit zich als volgt: onze inwoners zijn zelfredzaam.” enz. enz. Heilsboodschappen die je eerder bij een kerkgenootschap verwacht dan bij een koel gemeentebestuur. Overal klinkt de roep om dialoog. Maar wel binnen de kaders en de vragen die het college stelt.

In het weekblad Hart van Lansingerland gaf wethouder Albert Abee aan dat: “De echte oplossingen voor Lansingerland zitten hem niet in bezuinigen en belastingen verhogen, maar puur in het verkopen van onze gronden. We moeten dus extra inzetten op acquisitie, bedrijven naar Lansingerland halen”. De wethouder heeft daar natuurlijk helemaal gelijk in. Zijn probleem lijkt ons echter dat het debat in Lansingerland zich tot op heden te zeer en onnodig toespitst op controleren, regels stellen, het uiten van bestuurlijk wantrouwen, het op de stoel van het college gaan zitten en véél te weinig op de bestuurlijke ruimte die een wethouder bouwen nodig heeft om écht aan de slag te kunnen gaan. De raad kent hier en daar enige paranoïde trekjes. Dat is niet nodig en het werkt ook nog eens verkeerd uit. Want onderhandelen met projectontwikkelaars en financiers met de hele raad op je nek, gaat natuurlijk niet lukken. Een breed vertrouwensmandaat vanuit de raad is daartoe nodig. Zo’n mandaat is veel belangrijker dan de zoete taal waarin dit collegeprogramma uitmunt. Onze fractie zal hierop tijdens het slotdebat over de gemeentebegroting 2015-2018 zeker terug komen. Wij zijn benieuwd hoe met name de coalitiepartijen op onze oproep gaan reageren: “Geef je eigen college de ruimte!”

Nieuwbouw Westpolderschool

Nieuwbouw Westpolderschool

DE STRAAT OP MET MENSEN MET EEN HANDICAP

Afgelopen maandag sprak onze voltallige PvdA fractie op initiatief van ons afdelingsbestuurslid Greet Wijs met een aantal mensen met een handicap die voor hun vervoer aangewezen zijn op een rolstoel of een scootmobiel. Zij wonen aan de Berkelse Oudelandselaan en krijgen ondersteuning van Middin die ook bij het gesprek aanwezig was. Wij kregen vele verhalen te horen over de voor rolstoelers slechte toegankelijkheid van de straten in Berkel centrum en sommige winkels, de gevaarlijke verkeersituaties en het onbegrip dat mensen met een handicap zelfs anno 2014 nog tegen komen. Gaandeweg het enthousiaste gesprek kwamen wij tot het idee om op woensdag 3 december 2014, de Wereld Gehandicaptendag samen de straat op te gaan om gezamenlijk te inventariseren hoe het in Berkel centrum en de omgeving van de Oudelandselaan gesteld is met de regels die “Geboden Toegang” stellen. Probleemsituaties gaan wij samen in kaart brengen en aanbieden bij de daarvoor verantwoordelijken. Wanneer anderen (waaronder collega politieke partijen en collegeleden) zich bij ons Middin & PvdA initiatief willen aansluiten, dan horen wij dat graag snel. Wij gaan nu samen met Middin en de bewoners aan de slag om voorbereidingen te treffen. In een volgend weekverslag hoort u hier meer over!

Aanleg Groenzoom op Oudeland

Aanleg Groenzoom op Oudeland

TOT SLOT

Aanstaande maandagavond is er deel twee van de raadsvergadering en hebben wij weer fractieoverleg, dinsdagavond is er een presentatieavond (zie www.lansingerland.nl ) en donderdagmiddag is er vanaf 17.00 uur het slotdebat in de raad over de begroting 2015-2018. Natuurlijk hebben wij een aantal mooie moties en zo meer in voorbereiding.

Pas geleden is aangekondigd dat Lansingerland op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester. Om deze te vinden’ zal er vanuit de raad een vertrouwenscommissie worden ingesteld. Namens de PvdA fractie zal Petra Verhoef in de vertrouwenscommissie zitting gaan nemen.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van afgelopen woensdag. Columniste Sheila Sitalsing constateert dat naarmate de datum van 1 januari 2015 dichterbij komt de mensen aanzienlijk minder geestdrift aan de dag leggen voor het de eigen broek ophouden, zeker nu blijkt dat die opdracht niet alleen voor de buurman geldt. Sitalsing beschrijft dat tussen 2004-2011 het concept van de terugtredende overheid een groeiend draagvlak kreeg maar nu mensen door gaan krijgen dat die terugtredende overheid ook voor hen persoonlijk gevolgen gaat krijgen, hoeft het niet meer zo nodig. Volgens onderzoeksbureau Motivaction is het draagvlak inmiddels tot 35% gedaald. Sheila Sitalsing gebruikte in haar verhaal ook een citaat van hoogleraar Evelien Tonkens die op dit terrein al een enorme staat van dienst heeft: “Het concept van meer eigen verantwoordelijkheden spreekt mensen aan als ze denken aan anderen die in hun ogen voorzieningen misbruiken. Maar als de hervormingen dichterbij komen en blijkt dat ze wellicht ook zelf wat moeten gaan doen, wordt het een minder aansprekend verhaal. Een nette, hoogleraarachtige omschrijving van het “Rot op, ga het bij de buurman halen” sentiment”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 31 oktober 2014

Berkel centrum, schilderij van Wim Bes

Berkel centrum, schilderij van Wim Bes

 

Oudeland: Sligro & Van Oldenbarnevelthoeve vormen fors contrast

Oudeland: Sligro & Van Oldenbarnevelthoeve vormen fors contrast

 

Midden in de kale Westpolder richting station

Midden in de kale Westpolder richting station

 

Weidebuurt Berkel

Weidebuurt Berkel