1 april 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 28 MAART – 1 APRIL 2016

Dit twaalfde weekverslag in 2016, aflevering 387 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij ‘Code Oranje’ uitriepen met betrekking tot de ontwikkelingen in het sociale domein in Lansingerland, de raad een besluit nam over het Mobiliteitsplan Berkel, er sprake bleek van een grote onderbenutting van het glastuinbouwareaal in onze gemeente en ook Lansingerland zich opmaakte voor het Oekraïne referendum van woensdag 6 april.

IN MEMORIAM JOOP HUIJSDENS

Op 23 maart is Joop Huijsdens overleden. Joop Huijsdens. Joop was namens de PvdA van 1974-1994 gemeenteraadslid in de gemeente Bergschenhoek. Hij was medeoprichter van het openbaar onderwijs in deze gemeente. Jarenlang is hij actief geweest in het bestuur van het openbaar onderwijs .Joop was met hart en ziel een onderwijsman. In 2006 was hij actief betrokken bij de PvdA campagne die in het teken stond van de herindelingsverkiezingen die de start vormden voor de nieuwe gemeente Lansingerland. Bestuur en fractie van de PvdA Lansingerland gedenken Joop Huijsdens als een intensief bij onze samenleving betrokken Sociaal-Democraat. Een echte onderwijsvernieuwer. Het feit dat de kern Bergschenhoek zo’n breed aanbod aan openbaar onderwijs laat zien, is in belangrijke mate aan hem te danken. De PvdA Lansingerland heeft haar gevoelens van medeleven overgebracht aan de echtgenote van Joop, zijn kinderen en kleinkinderen. Joop Huijsdens is 84 jaar geworden.

Rottemeren

Rottemeren

CODE ORANJE IN HET SOCIALE DOMEIN

De PvdA fractie plaatst dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie Samenleving van donderdag 7 april, omdat wij ons ernstig zorgen maken over het feit dat de gemeenteraad van Lansingerland niet of nauwelijks zicht heeft op hoe de veranderingen in het sociale domein (Jeugdzorg, WMO- en Participatievoorzieningen) uitpakken op het niveau van de cliënt zelf. De raad debatteert over verordeningen, halfjaarlijkse voortgangsoverzichten en budgettaire ontwikkelingen, maar nooit over de kwaliteit van de zorg of de ondersteuning die de cliënt ontvangt. Het college voert een beleid op basis van budget (bezuinigingen behalen), organisatorische veranderingen (relatie/administratie/werkwijze met zorgaanbieders op orde) en hoopvolle gesprekken over eigen kracht, al dan niet aan een keukentafel. Het college verzamelt echter niet op systematische wijze informatie over hoe het nu werkelijk met de individuele cliënten is. Men neemt genoegen met een klanttevredenheidsonderzoek en theoretische schattingen van onderzoek- en adviesbureaus en gaat er vanuit dat cliënten zelf óf de betrokken instanties zich zullen melden als het mis gaat. Dit kunnen we als raad niet accepteren. Wij zijn het aan de huidige en toekomstige gebruikers van zorg en ondersteuning binnen het sociale domein verplicht om het college aan te sporen de aanpak in het sociale domein drastisch te veranderen.

De decentralisatie in het sociale domein is nu meer dan 2 jaar onderweg en de transformatie is ingezet. Voor de PvdA-fractie zijn er een aantal belangrijke criteria waaraan wij het voorgestelde beleid steeds toetsen:

 • Inwoners met een hulpvraag krijgen daadwerkelijk de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben en de Gemeente heeft zicht op de kwaliteit daarvan;
 • De Gemeente gaat op eenzelfde wijze om met cliënten uit de 3 onderdelen van het sociale domein (WMO, Jeugd, Participatie);
 • Met budget van Rijksoverheid of Gemeente wordt gezorgd dat huishoudens met een minimuminkomen of met hoge kosten vanwege bijv. een chronische ziekte volwaardig blijven participeren aan de samenleving.

Daarom heeft de PvdA-fractie in het verleden de volgende zaken geagendeerd of via moties/amendementen in gang gezet: stopzetten opsporing bijstandsfraude via Investiga, gelijke klachtenprocedure in onderdeel Participatie en WMO/Jeugd, Klijnsmagelden gebruiken voor extra ondersteuning van minima en niet voor begrotingsoverschrijving op de bijzondere bijstand, et cetera. In januari en februari 2016 hebben we schriftelijke vragen gesteld over:

 1. de hoogte van de eigen bijdrage in de WMO-kosten in Lansingerland en de vraag of te hoge eigen bijdragen leiden tot mijden van bijv. dagbesteding; landelijk een zeer actueel onderwerp (beantwoording kregen wij op 18 februari 2016, zie RIS).
 2. de interpretatie van onderzoek naar effectiviteit van het inkomensondersteuningsbeleid in Lansingerland; (beantwoording kregen wij op 2 maart 2016, zie RIS).

Daarnaast berichtte het college zelf op 24 februari 2016 over het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) binnen de Participatiewet.

Treurniet, Rodenrijseweg Berkel centrum

Treurniet, Rodenrijseweg Berkel centrum

Uit landelijke ontwikkelingen, eerdere budgettaire discussies in de raad, de beantwoording van onze schriftelijke vragen en het KTO ‘Participatiewet’ blijkt het volgende:

 1. Op budgetten voor WMO en Jeugdzorg worden er in Lansingerland voor 2015 fikse overschotten verwacht. We kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat een deel van de inwoners niet de zorg en ondersteuning krijgt die men nodig heeft.
 2. Keukentafelgesprekken blijken vaak niet aan de keukentafel plaats te vinden, maar aan de balie in Gemeentehuis of zelfs telefonisch. Dit is ook zo in Lansingerland. Hiermee kan de integrale aanpak over de 3 onderdelen niet altijd worden gewaarborgd en is het moeilijk om de werkelijke ‘eigen kracht’ in een huishouden in te schatten.
 3. Veel cliënten ervaren het ‘keukentafelgesprek’ als belerend over wat men wel en niet zou moeten kunnen. Er moet een Kanteling zijn van denken over het begrip ‘eigen kracht’ bij de Gemeente: kijk vanuit het perspectief van de inwoner, en pas vervolgens de structuren en beleid daarop aan. Het is nu precies andersom.
 4. Landelijk beëindigen 20-25% van de gebruikers van een individuele WMO-voorziening (bijv. dagbesteding) deze, vanwege een te hoog ervaren eigen bijdrage in de WMO-kosten. Dit zijn zeker niet alleen de minima, maar ook de mensen met een middeninkomen. In Lansingerland gebeurt dit ook (percentages ontbreken), maar het college onderneemt hierop geen actie.
 5. De Gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de eigen bijdrage in de WMO en daarbij zijn verschillende varianten mogelijk. Echter, hierover is nooit een voorstel door het college voorgelegd en een debat gevoerd in de raad. Het college weet niet wat de eigen bijdrage is van personen die ondersteuning vanuit de WMO aanvragen, m.u.v. alleenstaande inwoners zonder inkomen en vermogen (nl. 19 euro per periode). Het college stelt dat de eigen bijdragen zijn “conform wettelijke richtlijnen”, maar men heeft geen idee hoe het op individueel niveau uitpakt. Het college laat de mogelijkheid liggen om tijdens het keukentafelgesprek de inkomenssituatie te bespreken of zelf een deel van de eigen bijdrage voor haar rekening te nemen. Dit laatste gebeurt wel in sommige andere Gemeenten.
 6. Armoede neemt landelijk toe. Het college heeft een theoretisch (papieren) onderzoek laten doen door bureau KWIZ om te onderzoeken 1) wat het effect is van het inkomensondersteuningsbeleid; 2) wat het inkomenseffect is van aanvaarden van werk vanuit een uitkeringspositie. Hierbij zijn alle randvoorwaarden voor de analyse op maximaal-positief gesteld en er wordt geen rekening gehouden met eerder vervallen regelingen voor tegemoetkoming in kosten voor chronische ziekten of eventuele schuldenproblematiek. De beantwoording van onze schriftelijke vragen was onvolledig en defensief en toont geen enkele interesse in de werkelijke inkomenspositie van Lansingerlandse minima. De vrije bestedingsruimtes van diverse huishoudens zijn vaak negatief. Schrijnend is dat iedere keer de Rotterdampas als een oplossing voor dat soort tekorten wordt opgevoerd.
 7. Het design van de aangekondigde Armoedemonitor is vooraf niet met de raad gedeeld. Formeel valt dit misschien niet onder onze opdracht, maar de raad is al vaak genoeg geconfronteerd met onvolkomen designs van onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van het college. Ook deze monitor lijkt vooral te kijken aan de inputkant (“wie vormen de doelgroepen en welke instrumenten worden ingezet?”), maar lijkt ons niet te gaan vertellen wie (!) er (bijna) in armoede leeft in Lansingerland, waarom dat zo is en wat men eraan kan doen.
 8. Bijstandsgerechtigden in Lansingerland beoordelen de dienstverlening van de sociale dienst negatiever dan elders, met name op de onderdelen bejegening (weinig tijd en aandacht, vooroordelen over hun capaciteiten) en slechte bereikbaarheid.

De raad heeft al vaak aangegeven, dat we de informatie in het sociale domein summier vinden. In commissieverband en in raadsvergaderingen zijn vragen als “slagen de transitie en transformatie?” en “hoe meten we dat dan?” natuurlijk steeds aan de orde. Neem bijvoorbeeld de motie ‘Outcome criteria drie decentralisaties’ van 17 juli 2014, waarbij het college werd opgeroepen om outcome-criteria op te stellen (met indicatoren uitval, tevredenheid en doelrealisatie) en deze op te nemen in contracten van aanbieders. Of de intense discussie rondom het rapport van de Rekenkamer “Afspreken en aanspreken: sturing op prestaties in aanbestedingen sociaal domein”. Hoe belangrijk dit soort informatie ook is, de cruciale informatie die we als raad moeten hebben is “krijgt de cliënt kwalitatief goede zorg en ondersteuning en wordt armoede voorkomen of opgelost”?

Op basis van de toelichting hierboven willen we de volgende bespreekpunten aan de raadscommissie Samenleving van aanstaande donderdag voorleggen:

 1. Vindt uw fractie ook dat het college onvoldoende informatie verzamelt en deelt over het sociale domein en daarmee te weinig zicht heeft op hoe het nu werkelijk staat met de kwaliteit van zorg en ondersteuning, en de inkomenssituatie van de gebruikers? Of is het voor u voldoende als het college zegt “dat er geen signalen zijn dat het niet goed gaat”?
 2. Vindt uw fractie ook dat het college met haar beleid moeten streven naar het verzamelen van systematische informatie over hoe het nu werkelijk met de individuele cliënten is, bijv. een gericht belevingsonderzoek onder cliënten, en dat ze de situatie van deze inwoners ook over de tijd moet blijven volgen?
 3. Vindt uw fractie ook dat er een debat moet plaatsvinden in de raad over de eigen bijdrage in WMO-kosten? Dit zou dan o.a. moeten gaan over wat een redelijke eigen bijdrage is, maar ook hoe kan worden voorkomen dat mensen van zorg afzien vanwege te hoge bijdrage.
 4. Zouden we in Lansingerland ook een experiment moeten uitvoeren zoals in Zaanstad, waarbij wijkteams met een beperkt budget snel kleine financiële ondersteuning bieden, bijv. een lasmasker voor een werkloze lasser (die toen wel een baan vond) of een borg voor een sociale huurwoning voor een alleenstaande jonge moeder (die toen wel snel onderdak kreeg). Toelichting: In Lansingerland beperkt de integraliteit over de 3 onderdelen van het sociaal domein zich tot ‘het gesprek’ en plan van aanpak, terwijl de geldstromen en aanvragen nog steeds via 3 sporen gaan, met een enorm ingewikkelde en langdurige administratieve molen tot gevolg.
 5. Zijn er punten die volgens uw fractie meer aandacht verdienen in het beleid binnen het sociale domein?

In PvdA Lansingerland weekverslag 13 van de volgende week volgt een uitgebreid verslag van het debat in de raadscommissie.

Rottemeren

Rottemeren

PVDA MAAKT ZICH ZORGEN OVER DALING GLASTUINBOUWAREAAL IN LANSINGERLAND

De PvdA in Lansingerland maakt zich ernstig zorgen over de forse daling van het areaal glastuinbouw in de gemeente. In de periode 2011 – 2015 is het glasareaal met 136 ha gedaald. Hiermee is Lansingerland in Nederland de gemeente met de grootste daling. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, waarover op 25 maart 2016 in Nieuwe Oogst.nl een artikel verscheen.

Voor de PvdA, die de tuinbouw van groot belang acht voor de werkgelegenheid en welvaart in Lansingerland, aanleiding om indringende vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lansingerland is met 752 ha kassen de tweede glastuinbouwgemeente van ons land. De glastuinbouw is van groot belang voor de economie van Lansingerland. Ongeveer 6.500 banen zijn direct gerelateerd aan de tuinbouw. Dit betekent dat een op de drie banen direct afhankelijk is van de tuinbouw. “Deze sector is van hele groot belang voor de welvaart van onze burgers,” aldus Gerard Bovens, fractievoorzitter van de PvdA in Lansingerland.

De daling van het glasareaal kan directe gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. De PvdA wil dan ook van het College weten hoe het zit. Onze glastuinbouwlocatie heeft een hele goede naam in Nederland, in de EU en in de wereld. Lansingerland is een toplocatie als vestigingsplaats met zeer innovatieve en duurzame bedrijven. Veel van onze bedrijven zijn internationaal georiënteerd en hebben ook vaak een voorbeeldfunctie in de wereld. Wat zijn de gevolgen van de daling voor ons als vestigingslocatie, zo vraagt de PvdA het College.

Dankzij de uitstraling van deze bedrijven heeft Lansingerland een uitstekend imago als toptuinbouwlocatie. De PvdA vindt het enorm belangrijk dat er alles aan wordt gedaan om deze positie te behouden. De PvdA vraagt het College dan ook welke stappen ondernomen worden om de daling van het glasareaal tot staan te brengen en wat het College gaat doen om een stevige uitbreiding te realiseren. Volgens het bestemmingsplan is in onze gemeente ruimte voor 1.000 ha kassen. “Het College moet nu echt aan de bak”, aldus fractievoorzitter Bovens.

De complete tekst van de vragen die onze fractie stelde is te vinden op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201614-pvda-betr-code-oranje-voor-glastuinbouwareaal-in-lansingerland_74093.html

Bergschenhoek centrum

Bergschenhoek centrum

ALSJEBLIEFT GEEN BÜHNE MOTIES OVER ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

Over de pas gepresenteerde uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport het volgende. Lokale bestuurders moeten een groot belang hechten aan de mening van inwoners en bedrijven over dit belangrijke onderwerp. Onze inwoners en bedrijven hebben niet alleen de lasten van de luchthaven maar ook de lusten. Talloze vragen dienen zich nu aan. Is het goed zoals het nu is, moet het minder worden, mag het meer maar onder welke voorwaarden, of is dat niet wenselijk? Is de luchthaven dan nog wel levensvatbaar? Hoe zit het met de duurzaamheid en de gezondheid van onze inwoners? Zijn er inwoners in onze regio voor hun werk afhankelijk van de toekomst van de luchthaven? Zijn onze lokale economische activiteiten afhankelijk van de luchthaven? Wat is de toekomst voor de bouwlocatie Wilderszijde wanneer de plannen doorgaan? Zomaar wat vragen waar nu, zonder eerst een uitgebreide beeldvorming door de raad gehouden te hebben, nog geen enkel afdoend antwoord op te geven is, laat staan dat we echt weten hoe onze inwoners en bedrijven ervan vinden. Wij verwachten van het college dat ze regie neemt in een te voeren bestuurlijke discussie en een zorgvuldige dialoog samen met onze partners (Rotterdam, Schiedam, Metropoolregio, provincie, het lokale en regionale bedrijfsleven en RtHA zelf). Van de raad van Lansingerland verwachten wij dat zij, voordat zij tot een eigen standpunt komt, eerst uitgebreid aan beeldvorming gaat doen en niet op voorhand, zoals GroenLinks in Rotterdam onlangs deed, grijpt naar een snelle, afwijzende motie om de bühne te behagen. Daar is de zorgvuldige politiek niet bij gebaat, vindt de PvdA fractie van Lansingerland en daar doen wij dus niet aan mee.

Oude Jumbo-super in Bergschenhoek

Oude Jumbo-super in Bergschenhoek

FINALE DEBAT OVER MOBILITEITSPLAN BERKEL WORDT DEBACLE VOOR COALITIE

Afgelopen donderdag nam de raad een besluit over het Mobiliteitsplan Berkel. Tijdens dit debat werden van coalitiezijde liefst 6 amendementen ingediend. De PvdA fractie op haar beurt diende één amendement in dat een complete herziening van het raadsvoorstel inhield. Onze fractie stelde tijdens dit debat de volgende zaken aan de orde:

 1. Het vermeende draagvlak onder de inwoners;
 2. De juridische kwaliteit van het raadsbesluit;
 3. Het gebrek aan regie in dit dossier van collegezijde;
 4. Het PvdA amendement met 15 concrete actiepunten om het raadsvoorstel ingrijpend aan te passen;

Allereerst het vermeende draagvlak onder de inwoners. De PvdA fractie dankt het college voor de uitvoerige brief die het college ons stuurde naar aanleiding van de vraag van Sam de Groot tijdens de bespreking in de commissie Ruimte. De discussie was of de peilingen onder de inwoners over hoe zij aankeken tegen de verschillende oplossingsvarianten gelijkgesteld kunnen worden met de aanwezigheid van draagvlak voor deze oplossingen. De PvdA vindt van niet en wordt door de beantwoording van het college in dit standpunt gesterkt. De verzamelde peilingen zeggen niets over de representativiteit. Zij vormen slechts een reflectie van inwoners op de voorgelegde concrete varianten. Zo is het college er ook mee omgegaan. Veel varianten waarop inwoners positief reageren, zijn immers door het college niet in het raadsvoorstel opgenomen. Denk bijvoorbeeld maar aan het doortrekken van het Berkelsedijkje. Voor een draagvlak meting is veel meer nodig. Een representatief onderzoek onder inwoners en bedrijven over hoe zij aankijken tegen het maatregelenpakket in het raadsvoorstel. Dat heeft niet plaats gevonden. Wat uitsluitend telt is het coalitieakkoord dat zegt: “Openstelling in noordelijke richting van het nu afgesloten gedeelte van de Noordeindseweg voor niet-vrachtverkeer is ons uitgangspunt”. Het algemeen belang wordt opgeofferd voor de hobby’s van Leefbaar 3B & CDA. De inwoners betalen de forse rekening van 5 ton en waarschijnlijk veel meer, geld dat beter geïnvesteerd had kunnen worden in het verbeteren van de veiligheid van bijvoorbeeld de Oostersingel, Planetenweg, Berkelse dijkje en het broodnodige fietstunneltje onder de Klapwijkseweg bij de Oudelandselaan.

Dan de juridische kwaliteit van het raadsbesluit. Het raadsvoorstel zegt dat “de effecten van het in één richting openstellen van de Noordeindseweg verkeerskundig acceptabel zijn. Er treedt een wat gelijkmatiger verdeling van het verkeer in het noordelijk deel van Berkel op”. Erg enthousiast klinkt dit niet. En terecht. De verkeersdeskundigen hebben hun werk wél secuur gedaan. Feitelijk neemt de totale verkeersdruk in dit gebied met 700 auto’s per etmaal toe. De te nemen verkeersbesluiten zullen door het college deugdelijk onderbouwd moeten worden. Zo zal aangetoond moeten worden dat de onderbouwing van het eerder genomen verkeersbesluit om de Noordeindseweg ter hoogte van de rotonde Planetenweg af te sluiten nu niet meer geldt. Dat wordt knap lastig wanneer blijkt dat éénrichtingverkeer ter plaatse voor het gehele gebied een extra verkeersdruk van 700 auto’s per etmaal gaat opleveren. Welke nieuwe, rationele argumenten zijn er om de raadsbesluiten van 2009 te herroepen? Volgens de PvdA fractie geen enkele. Voordat we dit zeker weten en de Raad van State hierover op basis van te verwachten bezwaren van inwoners een uitspraak heeft gedaan, zijn wij zeker 2 jaar verder. Tijd genoeg om de echte prioriteiten aan te pakken!

Wethouder Fortuyn heeft in dit belangrijke dossier geen regie gevoerd. Hij miste de noodzakelijke bestuurskracht. Het raadsvoorstel van collegezijde doet geen recht aan de intensieve bijdragen uit onze samenleving, de goede analyses van ambtelijke zijde en de debatten die de afgelopen twee jaar in raadsverband zijn gevoerd. De zee aan amendementen die ook van coalitiezijde worden ingediend, zijn daar het bewijs van. Die laten zich lezen als een motie van treurnis. Het is schaduw-wethouder Jan Pieter Blonk die de regie voert en niet de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Het door de PvdA fractie ingediende amendement dat 15 actiepunten behelst, is te vinden in ons weekverslag 11 van vorige week: https://lansingerland.pvda.nl/2016/03/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-21-25-maart-2016/

Het raadsdebat liep anders dan door de coalitiepartijen verwacht. Een van de, ook voor de coalitiepartijen belangrijkste besluitpunten, de bereikbaarheid van Berkel centrum, kreeg een forse knauw. Het college ontraadde een coalitie-amendement waarin werd aangegeven dat de bereikbaarheid van Berkel centrum (Molenwerfstraat) bij de herontwikkeling van de locatie Hergerborch/Raadhuishof moet worden aangepakt. Wethouder Fortuyn ontraadde dit amendement tot verrassing van coalitie-woordvoerder Jan Pieter Blonk omdat 3B-Wonen zojuist een bod had gedaan op Hergerborch. De corporatie wil op termijn op die plek 60 sociaal bereikbare woningen gaan bouwen. Een nieuwe weg ter plaatse kan hun plannen frustreren en tot hoge (planschade) kosten voor de gemeente leiden. Daarmee legde het college een bom onder de centrumplannen van de coalitie en oppositie. De coalitie nam het monter op en veranderde het woordje ‘aangepakt’ door ‘ingebracht’. In een debat met PvdA woordvoerder Gerard Bovens, die de coalitie onder de neus wreef dat een van de belangrijkste coalitiewensen nu in rook dreigde op te gaan, gaf Jan Pieter Blonk aan vertrouwen te hebben in een goede afloop.

Ook ten aanzien van de wens van CDA & Leefbaar 3B om de Noordeindseweg in de richting van de rotonde Oostmeerlaan/Planetenweg in noordelijke richting open te stellen, liep het niet zoals gepland. Op vragen van Gerard Bovens zegde wethouder Fortuyn toe dat de uitvoering van dit plan pas zal gaan starten wanneer alle juridische procedures afgerond zijn. Dat gaat dus nog jaren duren, zo het al juridisch groen licht zal gaan krijgen van de hoogste rechtsinstantie, de Raad van State. Boze bewoners van de Noordeindseweg hebben al te kennen gegeven dat zij, wanneer het college de verkeersbesluiten ter zake genomen heeft, alle rechtsmiddelen zullen aanwenden die beschikbaar zijn. Voor het jaar 2018 is waarschijnlijk geen finale uitspraak te verwachten. In maart 2018 zijn er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Een mooi moment om een definitieve streep te halen door de plannen van CDA & Leefbaar 3B.

Ook met betrekking tot het derde grote knelpunt, de verkeerssituatie in de Berkelse Westpolder, mistte de coalitie de boot. Voor het CDA houdt Berkel op bij de Klapwijkseweg, De traditie gaat voor op de moderne Vinex-tijd. De Westpolder doet dus niet mee in het Mobiliteitsplan Berkel. Leefbaar 3B en wethouder Fortuyn zaten daar duidelijk mee. Zij haastten zich te melden dat de fietsveiligheid bij de rotonde Klapwijkseweg/Oudelandselaan ook voor hen prioriteit had en ingebracht zal worden bij de overdrachtsbesprekingen met de provincie Zuid Holland van dit deel van de Klapwijkseweg. Een fietstunnel ter plaatse is een reële optie. Met geen woord werd er gesproken over het acute gebrek aan ontsluitingswegen van en naar de Westpolder.

De coalitie kreeg dus drie keer de deksel op de neus. Toen alle neuzen aan het eind van het debat werden geteld, stemden alleen de coalitiepartijen plus Neeleman voor het raadsvoorstel. De rest van de oppositie stemde tegen. Het PvdA amendement kreeg alleen steun van de GroenLinks fractie. Niet helder werd waarom VVD en WIJ Lansingerland niet met de PvdA mee gingen. Dat maakten zij niet echt duidelijk. De PvdA fractie kijkt tevreden terug op dit debat. De uitvoering van het besluit over de Noordeindseweg is immers voorlopig van de baan en van uitstel kan in de toekomst wel eens definitief afstel komen. De coalitie zal er de komende dagen achter komen dat het voor hen om een klassieke Pyrrhus overwinning ging.

Beveiligde oversteek Oudelandselaan Berkel Westpolder

Beveiligde oversteek Oudelandselaan Berkel Westpolder

GA VOORAL STEMMEN OP WOENSDAG 6 APRIL!

Aanstaande woensdag gaan ook in Lansingerland de stembureaus open om een ja of neen stem uit te brengen in het kader van het referendum over het vrijhandelsverdrag met Oekraïne. In ons weekverslag 10 berichtten wij over het verhaal dat PvdA Tweede Kamerlid Marit Maij hierover tijdens onze recente Algemene Ledenvergadering hield. Dit verhaal herhalen wij in dit weekverslag graag: “In feite staat ook het debat over het vrijhandelsverdrag met Oekraïne in het teken van het anti-Europa sentiment. De toekomst van Europa wordt op één hoop gegooid met nut & noodzaak van een vrijhandelsverdrag met Oekraïne. Ook hier gaat het om weerstand tegen de macht van Brussel. ‘Nee tegen Europa, nee tegen Oekraïne, nee tegen vluchtelingen’. Het ‘Ja-kamp’ staat wat slogans betreft al direct op achterstand vanwege de complexiteit van de materie. Over Oekraïne is veel te doen. Schending van mensenrechten, veel corruptie, de machtige schaduw van Rusland en een wankele democratie. Tegenstanders van het vrijhandelsverdrag zien dit dubieuze politieke bestel als argument om tegen het vrijhandelsverdrag te stemmen. Volgens Marit Maij klopt deze stelling niet. “De ambitie onder de bevolking om deel te worden van Europa is groot en via democratische verkiezingen uitgesproken. Oekraïne is geen verdeeld land. Zo’n acht procent van deze staat is via een inval van buiten bezet”. Aansluiting bij Europa gaat zeer vele jaren duren. Het beoogde vrijhandelsverdrag kent elementen van politieke samenwerking zoals op het gebied van de bestrijding van corruptie. Haar advies aan de inwoners van Lansingerland is om mee te doen aan het Referendum en vooral ‘ja ’te gaan stemmen. Daarmee doen wij recht aan de democratische meerderheid en de stem van het volk van Oekraïne en dragen wij bij aan de broodnodige stabiliteit aan de oostgrenzen van Europa”. Bij dit advies sluit de PvdA fractie van Lansingerland zich graag aan! Het hele verhaal van Marit Maij is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2016/03/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-maart-2016/

Wilhelminastraat Berkel centrum

Wilhelminastraat Berkel centrum

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Kijk maar op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-maart-3-april-2015/ Het was toen de week waarin de dorpsdialogen van start gingen, er een presentatie was over de stand van zaken met betrekking tot het Mobiliteitsplan Berkel, het college reageerde op onze vragen over de stand van zaken met betrekking tot de kunst & cultuur in Lansingerland en onze fractie ook toen vraagtekens had bij het functioneren van het college. Niks nieuws onder de zon dus! Hoe zou het trouwens met de ‘dorpsdialogen ’zijn? Het is intussen reuze stil op dat front.

Ons programma voor volgende week. Maandag 4 april gaat de PvdA Lansingerland weer op pad, nu met de PvdA Tweede Kamerleden Henk Leenders en Astrid Oosenbrug en het PvdA Provinciale Statenlid Anne Koning. Wij bezoeken het ‘Bijenveld’ in wording in het Berkelse Offenbachplantsoen en gaan vervolgens naar het tomatenteeltbedrijf Themato in Berkel Noord. Ook Koppert Biological Systems zal daar een presentatie verzorgen. Volgende week volgt natuurlijk een verslag in ons weekverslag 13. Volgende week is het ook de maandelijkse raadscommissieweek. Een overzicht van de agenda’s is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/kalender/2016/04/ Het meest in het oog springt de agenda van de raadscommissie Samenleving van donderdag 7 april met de bijdrage van Petra Verhoef over “Code Oranje in het Sociaal Domein”.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van woensdag 30 maart. Columnist Sheila Sitalsing schrijft onder de titel ‘Afmelden’: “De spookrijder wordt nooit afgemeld, placht een van mijn voormalige hoofdredacteuren te zeggen, een formidabele man die altijd gelijk had, ook als hij geen gelijk had. Waarmee hij bedoelde dat wij van de pers de neiging hebben met veel geraas ergens melding van te maken -een vermoeden, een mogelijk feit, een aanstaande gebeurtenis- maar vergeten te vertellen hoe het afliep. Dat heeft vaak een uitstekende reden: het interesseert geen hond meer”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 1 april 2016

Berkel Westpolder

Berkel Westpolder

Westpolderschool

Westpolderschool