3 juli 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 29 JUNI – 3 JULI 2015

Dit 23ste weekverslag in 2015, aflevering 357 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij schriftelijke vragen stelden aan het college over de Lansingerlandse OV & digitale infrastructuur en over het afschaffen van de kwijtscheldingsregeling van de waterschapslasten voor mensen met een laag inkomen door het Hoogheemraadschap Delfland. Het was ook de week waarin de Kamercommissie I&M uitgebreid stil stond bij de A13/A16 en wij ons eigen PvdA plan in dit dossier trokken.

VRAGEN OVER OV & DIGITALE INFRASTRUCTUUR

Sportpark Het Hogeland in Berkel heeft, net als menig bedrijventerrein en de locaties van onze tuinbouw, geen aansluiting op het snelle glasvezelnet. De PvdA vindt dit niet passen bij de eisen van deze tijd en vraagt het college in goed overleg met de betrokken ondernemers en sportverenigingen op korte termijn een plan op te gaan stellen waardoor Lansingerland een complete glasvezelkabel dekking krijgt.

De bushalte aan de Wildersekade/Bonfut dreigt opgeheven te worden. Omdat de nieuwe halte Kogelwieckplantsoen in verband met het gereedkomen van het AMG Schmidtpark in gebruik genomen gaat worden, is het plan om de op enige honderden meters daarvan verwijderde ZoRo-busbaan halte Wildersekade te verwijderen. Dat betekent een forse strop van de bewoners van de wijk Rodenrijsezoom Zuid. Zij hebben deze halte direct bij huis en daar dreigt nu een einde aan te komen. De PvdA fractie vraagt het college en de RET om de halte Wilderskade/Bonfut gewoon te laten bestaan. Misschien dat onze raadsvertegenwoordiging bij de Vervoersautoriteit/Metropoolregio (Marie Louise Tabben en Jan Pieter Blonk) zich hier ook voor willen gaan inspannen.

De PvdA fractie stelde aan het college de volgende vragen

 1. Waarom is er geen glasvezelkabelnet aangelegd op Sportpark Het Hogeland?
 2. Is het college alsnog bereid om, samen met de ondernemers en de sportverenigingen een voortrekkersrol te gaan vervullen bij het voorzien van een glasvezelkabelnet op alle bedrijventerreinen, het gehele glastuinbouw areaal en alle sportparken in Lansingerland?
 3. Wil het college bevorderen dat de tijdelijke halte Kogelwieckplantsoen aan de ZoRo-buslijn (hoek Landscheiding, Wildersekade en Bonfut) een definitieve status krijgt?
Nieuwe 'Melkschuur' in de Rodenrijse Zuidpolder

Nieuwe ‘Melkschuur’ in de Rodenrijse Zuidpolder

VRAGEN OVER AFSCHAFFING KWIJTSCHELDINGSREGELING DOOR DELFLAND

In het coalitieakkoord van 17 april 2015 van het college van het Hoogheemraadschap Delfland, wordt aangekondigd dat het kwijtscheldingsbeleid voor de waterschapsbelasting wordt afgeschaft. De kwijtschelding voor de zuiveringsheffing wordt in stappen afgebouwd. In 2016 is als aan alle randvoorwaarden is voldaan nog maximaal 50% van de zuiveringsheffing kwijt te schelden en in 2017 is kwijtschelding van de zuiveringsheffing niet meer mogelijk. Aangezien bij het geheel of gedeeltelijk vervallen van de kwijtscheldingsregeling de financiële positie van inwoners met een laag inkomen verslechtert, is aannemelijk dat gemeenten die onder het werkgebied van Delfland vallen in vele gevallen via het eigen inkomensondersteuningsbeleid zullen worden aangesproken. In de situatie van Lansingerland betreft het alleen de kern Berkel en Rodenrijs. De vraag is hoe het college van Lansingerland hiermee om zal gaan.

De PvdA fractie stelde aan het college op 1 juli de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de op handen zijnde verandering in de kwijtscheldingsregeling van het Hoogheemraadschap Delfland?
 2. Kan het college uitrekenen wat de gevolgen zijn voor onze inwoners met een laag inkomen die vallen onder het inkomensondersteuningsbeleid, uitgesplitst naar huishoudtypes? Is het mogelijk om aan te geven wat de gemiddelde extra lasten zijn voor gezin met laag inkomen wanneer dit bedrag niet wordt kwijtgescholden?
 3. Is het college het met de PvdA-fractie eens dat het onacceptabel is dat kwetsbare groepen in onze gemeente na de verhoging van de waterschapslasten in de laatste jaren, opnieuw zwaar getroffen worden door deze voorgestelde verandering?
 4. Bent u het met ons eens dat deze voorgestelde regeling zeker ook niet wenselijk is voor de gemeente aangezien de gemeente de hogere eigen bijdrage mogelijk zelf via inkomensondersteuning zal moeten financieren?
 5. Kan het college aangeven wat de financiële gevolgen voor onze gemeente kunnen zijn van de afbouw van de kwijtschelding van de waterschapsheffingen van het Hoogheemraadschap Delfland als het gaat om mogelijk hogere gemeentelijke uitgaven in het kader van de inkomensondersteuning?
 6. Is het college bereid om (samen met andere gemeenten die onder het werkgebied van Delfland vallen) de dialoog aan te gaan met het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap om deze regeling van het hoogheemraadschap tegen te houden. De PvdA fractie denkt daarbij bijvoorbeeld aan bestuurlijk overleg met het DB van het Hoogheemraadschap & het gebruik maken van de formele inspraak op het door het Hoogheemraadschap te nemen besluit.

Ook de PvdA fracties in Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben inmiddels actie ondernomen. De PvdA fractie in het Hoogheemraadschap, waarin inmiddels ook onze afdelingsvoorzitter Naushad Boedhoe ook actief is, verzet zich als oppositiepartij in het algemeen bestuur van Delfland fel tegen het afschaffen van de kwijtscheldingsregeling. In het dagelijks bestuur/coalitie van het Hoogheemraadschap zijn de VVD en het CDA vertegenwoordigd, naast de geborgde categorieën bedrijven & ongebouwd, WaterNatuurlijk en de Algemene Waterschapspartij. Wij zijn erg benieuwd hoe de lokale CDA & VVD fracties hierop gaan reageren. Pikken ze dit?

Ingang Zuid van het AMG Schmidtpark. Nog een paar weken en het is hier helemaal groen!

Ingang Zuid van het AMG Schmidtpark. Nog een paar weken en het is hier helemaal groen!

KLIMAATBELEID: HOE GAAT ZUID-HOLLAND DE 25% NORM HALEN?

Volgens een rechterlijke uitspraak dient de Staat der Nederlanden een reductie van 25 procent van de CO2-uitstoot in 2020 te realiseren, in plaats van het huidige nationale streven om tot 17% reductie te komen. Dit vonnis heeft ook consequenties voor de ambities van provincies en gemeentelijke overheden op dit gebied. Voor de fracties van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is dit aanleiding om gezamenlijk vragen te stellen over de doelstellingen van de door Gedeputeerde Staten in het vooruitzicht gestelde ‘nieuwe provinciale energieagenda’.

De fracties willen, opgesplitst naar energiebron, weten wat de consequenties voor het provinciale beleid zijn als deze uitspraak ook in hoger beroep stand houdt. Met name de uitspraak van GS dat er boven op de Rijksopgave geen extra ruimte is voor windenergie op land zou door deze uitspraak onder druk kunnen komen staan, vermoeden de vragenstellers.

Een prima actie van onze partijgenoten in de Staten. Volgende week dienen wij bij het raadsdebat over de Woonvisie 2015 een motie in die in het teken staat van het aanbrengen van zonnepanelen op alle 4400 sociaal bereikbare huurwoningen die Lansingerland telt. De PvdA is dé partij voor de duurzaamheid.

Nieuwe fietspad in de Zuidpolder van Rodenrijs

Nieuwe fietspad in de Zuidpolder van Rodenrijs

NIEUWS OVER DE A13/A16

Het wettelijke tracé voor de A13/A16 ligt al lang en breed vast. Waar het nu nog om gaat, is de invulling van extra regionale inpassingen van € 100 miljoen, waarvan inmiddels door de BAG € 70 miljoen extra kosten voor landtunnel. € 30 miljoen voor betere inpassing is bestemd. De inpassingsplannen waarvoor nu geld beschikbaar is, zijn veel te sober.

Er is extra geld nodig voor:

 1. Het zo veel mogelijk verlagen van het tracé tussen Lansingerland en Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek;
 2. Een veel uitgebreidere groene inpassing van de A13/A16 in de omgeving;

Een goede inpassing van de A3/A16 wordt steeds belangrijker om maatschappelijk draagvlak te krijgen. De ene overheidshand investeert in infrastructuur en de andere in groen & duurzaamheid. Waar deze beide sectoren elkaar ontmoeten, gaat het vaak mis. Infrastructuur en groenzones & duurzaamheid staan dan met de rug naar elkaar. Dat hoeft niet.

Hetzelfde speelt bij de A4 bij Delft en de Blankenburgtunnel bij Maassluis. Een vergelijkbare maatschappelijke discussie heeft gespeeld bij de A4 tussen Delft en Schiedam en daar is uiteindelijk veel rijksgeld aan toegevoegd. Op dit moment speelt een vergelijkbare discussie ten aanzien van de inpassing van de Blankenburgtunnel bij Maassluis.

Het is van groot belang de meerderheid in de raad van Rotterdam mee te krijgen om extra geld te vragen bij het Rijk voor een betere inpassing. Daar is de Rotterdamse PvdA wel voor te porren. Wanneer ook Leefbaar Rotterdam het PvdA voorbeeld volgt, is er een meerderheid in de raad die, net als de Lansingerlandse raad, wil dat er meer geld voor een betere inpassing van de A13/A16 komt. De fractie van Leefbaar Rotterdam schijnt momenteel verdeeld te zijn. De kans dat er in de Rotterdamse raad een meerderheid te vinden is die de standpunten van de BAG afwijst en hun D66 wethouder Pex Langenberg (die het allemaal al prima vindt) de opdracht geeft om opnieuw met het rijk te gaan onderhandelen over meer rijksgeld voor betere inpassingsmaatregelen is dus niet groot. De Lansingerlandse raad zou begin september wel eens alleen kunnen komen te staan in hun waarschijnlijke standpunt dat er niet ingestemd wordt met de inpassingsovereenkomst zoals door de BAG geformuleerd tenzij er meer rijksgeld op tafel komt om de bovengenoemde wensen onder 1 & 2 te realiseren. Die lijn steunt de PvdA fractie zeer. Het college neemt begin juli een besluit over het raadsvoorstel. In september is het finale woord aan de raad of zij inderdaad kiest voor de “neen, tenzij” variant.

Hoe meer de Rotterdamse en Lansingerlandse raden op één lijn komen, des te sterker staan wij ten opzichte van de minister van I&M die tot op heden onwrikbaar in haar standpunt is.

Afgelopen donderdag vergaderde de vaste Kamercommissie I&M over de voortgang van de grote infrastructurele projecten. Natuurlijk kwam ook de A13/A16 aan de orde. PvdA Kamerlid Duco Hoogland constateerde terecht dat de 100 miljoen regiogelden ten behoeve van de inpassing van de weg al verdeeld was door de BAG vóórdat de inspraak klaar was. “Dit beklijft bij mij. De bewoners zijn vergeten”. Hij vroeg de minister I&M of er manieren zijn om het gevoel dat inwoners hebben dat zij achteraan lopen, weg te nemen. De CDA & D66 dienden donderdag op hun beurt nog een motie in waarin zij aan de regering om een second opinion vroegen over het plan van de Bewonersgroep Rodenrijs West om de N471 verdiept onder de dan op maaiveld aan te leggen en niet de A13/A16, zoals Rijkswaterstaat nu wil, op een hoog viaduct bij het Doenkadeplein te bouwen. Dit voorstel is door Rijkswaterstaat afgewezen want te duur en technisch ingewikkeld.

Tijdens de commissievergadering gaf de minister opnieuw aan dat zij niet meer terug wil komen op de voorstellen van de Bewonersgroep Rodenrijs West. De minister gaf geen enkele hoop op het opnieuw door haar in de discussie brengen van varianten als die van de Bewonersgroep. Een meerderheid van de Tweede Kamer wees tijdens de nachtelijke stemmingen tijdens de laatste vergadering van de Kamer voor het reces, de genoemde CDA en D66 motie af. Wat de minister betreft is de verdiepte aanleg van de N471 nu definitief van de baan. Blijft dus over het gezamenlijke Rotterdamse, Lansingerlandse en Metropoolregio debat met als inzet extra gelden van I&M voor de betere inpassing. Die strijd is nog lang niet voorbij en wordt in augustus & september met volle kracht door ons PvdA’ers in Rotterdam en Lansingerland met steun van Kamerlid Duco Hoogland voortgezet.

Zicht op Rodenrijs West vanaf nieuwe fietspad door de Zuidpolder. Geen gezicht & uitzicht!

Zicht op Rodenrijs West vanaf nieuwe fietspad door de Zuidpolder. Geen gezicht & uitzicht!

TOT SLOT

Wat deden wij in weekverslag 23 van 2014? Ook toen waren wij hard aan de slag met de Kadernota. Lees er over in: https://lansingerland.pvda.nl/2014/06/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-juni-2014/ en ontdek de rode lijn in ons verhaal over het financiële herstel van onze gemeente .

Volgende week maandagavond is er weer fractieoverleg. Wij bereiden dan de raadsvergadering voor en praten bij met de directeur van onze Rekenkamer, Paul Hofstra.

Dinsdagmiddag rond 17.30 uur is er op Radio Rijnmond (93.4 Fm) een discussie tussen algemeen directeur Pedro Peters van de RET en Gerard Bovens over het thema “Meer & transparantere tariefskorting op maat voor de reizigers van de RET”. Waarom geen consumentenonderzoek over de vraag wat de wensen van de RET passagiers precies zijn? Waarom weigert de Metropoolregio & Vervoersautoriteit hier nog steeds aan mee te werken?

Woensdagavond is er een presentatieavond over het nieuwe vergadermodel voor commissies en raad. Donderdagavond is de `maandelijkse raadsvergadering die het zomerreces inluidt. Op de agenda staat onder meer de Woonvisie 2015. Wij zullen dan een tweetal moties indienen over “duurzaam huren” en over ‘een kortere wachttijd voor een sociaal bereikbare huurwoning op maat”.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van 2 juli en is van de hand van Bert Wagendorp. Het gaat natuurlijk over de hitte van dit moment. “Natuurlijk hebben miljoenen Nederlanders in diverse vakantielanden al veel hogere temperaturen meegemaakt maar uit alles -en vooral uit het Nationaal Hitteplan- blijkt dat we de Hollandse hitte als een apart fenomeen dienen te benaderen. Je mag onze hitte niet zomaar op één lijn stellen met de ordinaire hitte van gewoon hete landen. Je kunt wel zeggen: Hou toch op, ik heb het in Griekenland wel warmer meegemaakt en daar deed niemand moeilijk maar dat is te gemakkelijk. In Griekenland hebben ze geen Nationaal Hitteplan en je ziet wat er van komt”.

Wij houden ons rode hoofd koel!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 3 juli 2015

Oldebarnevelthoeve in Rodenrijs

Van Oldenbarnevelthoeve in Rodenrijs

DSC05129

DSC05131

DSC05133

Lommerrijk Berkel centrum!

Lommerrijk Berkel centrum!