7 april 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 3 – 7 APRIL 2017

Dit twaalfde weekverslag in 2017, aflevering 428 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de commissie Ruimte bouwstenen aandroeg ten behoeve van een zienswijze over het rapport van de Verkenner met betrekking tot de luchthaven, er langzamerhand licht komt in de duisternis op het fietspad op de Landscheiding, het college reageerde op onze vragen over ‘Realistisch Duurzaam’, de commissie Samenleving debatteerde over de nieuwe Kunst & Cultuurnota, onze fractie de haperende inburgering op de agenda van de commissie Samenleving zette en het carillon nu echt gaat terugkomen in het centrum van Berkel en Rodenrijs! In dit weekverslag ook een vooruitblik op de Kadernota 2017 die in mei verschijnt.

PvdA BOUWSTENEN VOOR ZIENSWIJZE OVER ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

Op verzoek van het college werden afgelopen dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Ruimte de bevindingen en eventuele aandachtspunten over het advies van de Verkenner door de fracties aan verantwoordelijk wethouder Simon Fortuyn meegegeven, dit ten behoeve van de BRR vergadering van april, waarin het concept-regionaal standpunt wordt geformuleerd. Dit concept-standpunt zal worden geagendeerd in de commissie & raadsvergadering van juni waarna het aan de Staatsecretaris I&M zal worden verzonden. BRR staat voor Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport’’. Aan deze regiegroep doen de wethouders van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en ook de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland mee. Wat precies de formele status van de BRR is, is ons niet helder. Er is gelijkenis met de BAC, die de regionale regie rond de aanleg van de A16 Rotterdam coördineerde. Van de bijeenkomsten van de BRR zijn geen verslagen beschikbaar. Hoe de leden van de BRR de verschillende afwegingen, die de betrokken gemeenten en de provincie dezer dagen maken, tot een samenhangend en voor een ieder bevredigend verhaal willen redigeren, is ook niet helder. Sam de Groot stelde deze vraag afgelopen dinsdag aan wethouder Fortuyn maar kreeg geen reactie van collegezijde.

Sam de Groot gaf aan de BRR-leden de volgende aandachtpunten mee die wat de PvdA-fractie betreft in de zienswijze opgenomen moeten worden:

 • Drastisch minder nachtvluchten door inperking van de categorieën vluchten die ook ’s nachts mogen plaatsvinden;
 • Schrap de recreatie- en lesvluchten. Ze gebruiken weinig geluidsruimte maar worden door omwonenden als erg hinderlijk ervaren;
 • Zet samen met de luchthaven een fors compensatieprogramma op voor omwonenden die gehinderd worden door de toename van het vliegtuigverkeer van mogelijk 25% wanneer de huidige helikopter-haven verplaatst is. Wat de PvdA Lansingerland betreft is dit een topprioriteit;
 • Versterk de positie van de omwonenden ten opzichte van de luchthaven. Het samenspel van de luchthaven, verkeersleiding, DCMR en omwonenden moet veel beter worden georganiseerd. Een door de Verkenner voorgestelde ‘Bemiddelaar’ moet adequate bevoegdheden krijgen om zo nodig regelend te kunnen optreden. De PvdA-fractie steunt de opmerkingen van de Verkenner over de “Governance’ volledig;
 • Rotterdam The Hague Airport is van iedereen en tegelijk ook van niemand. Om met wethouder Simon Fortuyn te spreken “we praten altijd over de luchthaven en te weinig mét Rotterdam The Hague Airport!” De huidige constructie waarbij de luchthaven onderdeel is van Schiphol werkt niet goed. De PvdA-fractie vindt het de moeite waard om te onderzoeken of de zeggenschap over de luchthaven niet dichterbij kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld bij de Metropoolregio of (opnieuw) bij de gemeente Rotterdam al dan niet als gemeenschappelijke regeling;
 • De betekenis van Rotterdam The Hague Airport voor de versterking van het economische vestigingsklimaat in de Metropoolregio behoeft met spoed verdere uitwerking. Hiertoe is een schone taak weggelegd voor het bestuur van de Metropoolregio om dit snel op te gaan pakken;
 • En voor de rest onderschrijven wij het advies van de Verkenner ten volle;

Volgende week donderdagavond overleggen wij in het Rotterdamse Stadhuis met onze PvdA collega’s in de Rotterdamse en Schiedamse raad en in Provinciale Staten over de verdere afstemming van standpunten ten behoeve van de op te stellen zienswijze.

Wat node in dit debat wordt gemist, is een brede visieontwikkeling over hoe wij in onze drukke regio (en ook in andere regio’s) om moeten gaan met de steeds groter wordende vraag naar vervoer door de lucht. Of het nu om zakelijk, recreatief of vakantievervoer gaat. Die vraag zal de komende jaren explosief blijven stijgen. Een debat over alleen het voorkomen van overlast voor omwonenden voldoet niet.

VROLIJK VOORJAAR VOOR DE GEMEENTE-FINANCIEN VAN LANSINGERLAND

Als het om de financien gaat, heeft de gemeente Lansingerland sinds de start als fusiegemeente in 2007 alleen maar winterse tijden gekend. Al in 2008 begon de financiële crisis die diepe sporen achter liet in de gemeentelijke portemonnee. In 2013 was er sprake van een verlies van 123 miljoen op het grondbedrijf en in 2014 dreigden er meerjaren tekorten op de begroting van vele miljoenen per jaar. De artikel 12 aanvraag leek in april 2014 dichtbij. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Daar moet de raad nog aan wennen want elk debat over Kadernota en Begroting stond in het teken van ‘dun financieel ijs’, sombere vooruitzichten en grote risico’s. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Het is ook in financieel opzicht weer voorjaar in Lansingerland. Voor het eerst sinds 2007 kan er bij het debat over de Kadernota 2018 dat in juni op de agenda van de raad staat gesproken worden over nieuw financieel beleid van enige omvang. Wat ons betreft had dit vorig jaar al gekund. De PvdA fractie deed toen voorstellen om de hoge OZB lasten van 120% naar 110% terug te brengen. Maar de raad was toen nog niet zover.

Op 19 mei aanstaande verschijnt de Kadernota 2018. Geheel in de lijn met de in november 2016 vastgestelde meerjarenbegroting zal er voor de komende jaren sprake zijn van een positief financieel resultaat van minstens 4 miljoen euro per jaar. Het tekort op de grondexploitaties dat eind 2016 nog ongeveer 50 miljoen bedroeg, zal inmiddels teruggelopen zijn naar ten hoogste 30 miljoen. Een enorm verschil met de situatie in 2014. Het weerstandsvermogen zal met een weerstandsratio van 1.2/1.3 in 2018 ruim voldoende zijn om de resterende financiële risico’s af te dekken. Die risico’s worden door de steeds snellere verkoop van gronden, met name voor woningen (de uitgifte van bedrijventerreinen loopt nog achter), steeds kleiner. Bovendien worden de hoge leningen nu afgelost. Lansingerland bouwde in 2016 ongeveer 400 huizen. Te verwachten is dat dit aantal vanaf 2018 naar de 600 per jaar zal gaan oplopen. Met dit tempo is Lansingerland, inclusief Wilderszijde, in 2023-2024 helemaal klaar met het bouwen van de huidige programma’s. Dan kunnen we de 70.000ste inwoner begroeten.

Met een oplopend positief begrotingsresultaat, jaarlijkse overschotten op de jaarrekening (ook voor 2016 zeker niet lager dan 3 miljoen exclusief de opwaardering van het grondbedrijf) en inmiddels een goede risico dekking wordt het tijd voor nieuw beleid. De PvdA fractie inventariseerde wat er momenteel in de pijplijn zit en komt tot het volgende overzicht:

 • Verdere lastenverlaging: wat de PvdA fractie betreft 1 miljoen voor 10% OZB verlaging;
 • Nota Kunst & Cultuur: 500.000 euro vanaf 2018 (inclusief reparatie bezuiniging bibliotheekwerk);
 • Nota Visie op Onderwijs: 140.000 euro vanaf 2018;
 • Knelpunten in de gemeentelijke personeelsformatie: 500.000 euro vanaf 2018;
 • Investeringslasten nieuw plein bij de Herenstraat Berkel: 100.000 euro vanaf 2018;
 • Investeringslasten verlichting Landscheidingsfietspad: 40.000 euro vanaf 2018;
 • Versterking formatie jeugd en jongerenwerk & Boa’s: 150.000 euro vanaf 2018;
 • Voorkomen van zorgmijding door stapeling van zorgkosten WMO: 80.000 euro vanaf 2018;
 • Niet gedekte kapitaalslasten vanwege herstel van de gevel Gemeentehuis: 20.000 euro per jaar vanaf 2018;

In totaal gaat het dan om ongeveer 3 miljoen euro structureel vanaf 2018. Met deze incentives kunnen belangrijke knelpunten in ons voorzieningenniveau worden opgelost en kan Lansingerland hiermee nog sterker de toekomst in. Het zou ons overigens niet verbazen wanneer de cijfers in de Kadernota 2018 er nog beter uitzien dan nu door ons ingeschat. Van belang is om in de nabije toekomst ook extra geld voor het programma ‘realistisch duurzaam’ opzij te gaan zetten. Nog niet in te schatten zijn de toekomstige uitgaven voor de jeugdzorg. Redden we het met het bestaande budget? Dit is zeer onzeker voor een super-jonge gemeente met zo’n 17000 inwoners jonger dan 18 jaar.

Berkel centrum

COLLEGE REAGEERT ZUINIG OP PVDA VRAGEN OVER REALISTISCH DUURZAAM

De opening van de natuurgebieden Vlinderstrik en Groenzoom waren de hoogtepunten in 2016. Ook het AMG Schmidtpark werd stap voor stap voltooid met de komst van de waterspeelplaats. Belangrijk was in dat jaar het burgerinitiatief om te komen tot corporaties in onze gemeente die de komst van windmolens bevorderen. Jammer genoeg vond een meerderheid in de raad het in juli 2016 ongewenst dat het college daarbij een actieve rol vervult. Wat daarbij de doorslag gaf, was dat de fracties die dit voorstel steunden bij de besluitvorming niet compleet waren waardoor een minderheid met de zege wegliep. En verder is het sindsdien heel erg stil. De laatste informatie van collegezijde aan de raad over het actieprogramma “Realistisch Duurzaam’ stamt al weer van 15 juli 2016. Dat was midden in de zomervakantie. Sindsdien is het stil over dit belangrijke speerpunt in het collegeprogramma 2014-2016. Reden voor de PvdA fractie om het college te vragen om een nieuwe update over de actuele stand van zaken. De PvdA fractie begrijpt niet dat de raad in de praktijk zo weinig hoort over de voortgang van dit zo belangrijke speerpunt. Het is van belang dat de raad intensiever dan nu het geval is bij de voortgang wordt betrokken. Dat geeft ook de inwoners van Lansingerland de mogelijkheid om goed geïnformeerd te blijven en desgewenst mee te doen. Daarom stelde de PvdA-fractie aan het college op 13 maart vragen aan het college. Afgelopen week kregen wij antwoord van het college. De PvdA-fractie wil deze binnenkort als bespreekpunt gaan agenderen in de commissie Ruimte.

Hierna volgt een overzicht van onze vragen en de college antwoorden.

Vraag 1. De laatste informatie van collegezijde over het actieprogramma ‘Realistisch Duurzaam’ stamt alweer van juli 2016. Dat was midden in de zomervakantie. Waarom informeert het college de Raad niet frequenter over de actuele stand van zaken? Antwoord: Conform de afspraak in de door de raad vastgestelde startnotitie van Realistisch Duurzaam informeren wij de raad jaarlijks over de voortgang van het Actieprogramma aan de hand van een evaluatie en een nieuw jaaractieplan. Daarnaast ontvangt de raad via de reguliere Planning & Control cyclus informatie over de uitvoering van de activiteiten en projecten. Aanvullend daarop informeerden wij de raad over de voortgang van specifieke onderdelen via raadsbrieven, informatie- en presentatieavonden en enkele raadsbezoeken. Ook besteden wij aandacht aan de communicatieve kant via social media, (kranten-) interviews en de gemeentelijke nieuwsbrief.

Vraag 2. Wanneer verschijnt de volgende actualisatie over de stand van zaken? Antwoord: Conform de bestuurlijke planning leveren wij eind juni de jaarlijkse evaluatie op en kijken we tevens vooruit met een jaaractieplan 2017-2018. Dit stuk agenderen wij ter bespreking in de commissie Ruimte op 12 september en de raadsvergadering van 28 september.

Vraag 3. ‘Realistisch Duurzaam’ betreft een top-prioriteit in het collegeprogramma 2014-2018. Waarom blijkt daar in de praktijk zo weinig van? Antwoord: Realistisch Duurzaam is een van de prioriteiten van het college. Wij interpreteren uw vraag als een opvatting en delen uw opvatting niet dat in de praktijk weinig blijkt van dit college speerpunt. Voor de inhoudelijke terugkoppeling van de resultaten verwijzen wij naar de komende jaarrekening en de komende evaluatie.

Vraag 4. Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat het actieprogramma ‘Realistisch Duurzaam’ wel een extra (ook financiële) bestuurlijke impuls kan gebruiken? Antwoord: Wij stelden het Actieprogramma Realistisch Duurzaam op binnen de (financiële) kaders van dat moment. Sindsdien is er sprake van een sterke toename van de aandacht voor duurzaamheid, mede als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs en de doorvertaling daarvan naar landelijk niveau. Wij zien op alle onderwerpen de spanning tussen de gewenste ambitie en de beschikbare middelen toenemen.

Vraag 5. Is het college bereid de raad intensiever bij de uitvoering van ‘Realistisch Duurzaam’ te betrekken? Antwoord: Zoals wij bij antwoord 1 aangaven, zijn wij van mening dat we de raad regelmatig informatie aanreiken over de voortgang van het actieprogramma Realistisch Duurzaam. Indien de raad aangeeft welke betrokkenheid zij momenteel mist, zijn wij zeker bereid om te kijken in hoeverre wij in die behoefte kunnen voorzien.

Vraag 6. Zo ja, hoe denkt het college het antwoord op de vragen 4 & 5 vorm te gaan geven? Antwoord: Wij verwachten, op basis van de evaluatie 2016-2017 en het jaaractieplan 2017-2018, met de raad in gesprek te gaan over de groeiende opgave en intensivering binnen duurzaamheid. Daarnaast zijn wij, indien de raad aangeeft welke betrokkenheid zij momenteel mist, zeker bereid om te kijken in hoeverre wij in die behoefte kunnen voorzien.

De PvdA-fractie is verbaasd over het antwoord op vraag 5. Wij vragen ons af wat het college bedoelt met ‘regelmatig informatie aanreiken’. We hebben op het raadsinformatiesysteem de rubrieken ‘nieuwsoverzicht’ en ‘brieven en memo’s nog eens nagelopen sinds augustus 2016. Dit is de maand direct na de verschijningsdatum van de vorige voortgangsrapportage. Wij telden zeggen en schrijven drie documenten: twee over de stand van zaken m.b.t. de windenergie (augustus & december 2016) en één over de groepsaankoop van zonnepanelen (februari 2017). That’s it! Ook het college ziet gelukkig in dat de huidige budgetten om écht iets te maken van dit belangrijke actieprogramma veel te laag zijn. De PvdA-fractie zal dit knelpunt zeker gaan inbrengen in het debat over de Kadernota 2018 en natuurlijk ook in het debat over de evaluatie 2016-2017 die het college voor september 2017 op de agenda heeft gezet.

Onverlichte Landscheiding in Rotterdam & Rodenrijs

VERLICHTING FIETSPAD LANDSCHEIDING LIJKT ER NU EINDELIJK TE GAAN KOMEN

De PvdA-fractie is er al jaren mee bezig: de verlichting van het fietspad op de Landscheiding tussen de Penninglaan in Rodenrijs tot aan de gemeentegrens van Zoetermeer. Afgelopen dinsdag besprak de commissie Ruimte met Sam de Groot als onze woordvoerder een door het college gehouden onderzoek naar het gebruik van dit fietspad tijdens de donkere uren. Wat wij allang wisten, bleek ook uit het onderzoek: dit fietspad is dag & nacht een vitale verbinding tussen de drie kernen, een belangrijke regionale route en vanaf december 2018 ook een essentiële fietsverbinding tussen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek en het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer dat op ongeveer 6 kilometer vanaf deze kernen gelegen is. Tijdens de commissievergadering bleken de fracties van PvdA, GroenLinks, Wij en Leefbaar 3B al direct uitgesproken voorstanders van de aanleg van dit fietspad. De overige fracties wilden de resultaten van dit onderzoek betrekken bij de discussie over de nog te maken financiële afwegingen bij de komende Kadernota’s. Wonderlijk was dat de ChristenUnie vond dat er voor het traject station Rodenrijs-Klapwijkseweg/Boterdorpseweg een verlicht alternatief was: de op enige afstand parallel lopende Rodenrijseweg. Een wonderlijk alternatief want op deze 30 km weg wordt vaak veel te hard door auto’s gereden, er wordt op de rijbaan geparkeerd en fietsers op weg naar Rodenrijs lopen het risico de vaart in gereden te worden.

De PvdA is blij dat er nu eindelijk voortgang in dit dossier gaat komen. Het betreft immers één van onze kroonjuwelen. Wethouder Fortuyn wil ook maar krijgt op dit moment nog niet de handen op elkaar bij de Metropoolregio voor medefinanciering. Hij vroeg zich af of het gaat lukken om nog voor het verschijnen van de in mei verschijnende Kadernota 2018 het hele financiële plaatje rond te krijgen. Het kan dus ook 2019 worden.

Bovendijk

CARILLON KOMT EINDELIJK WEER TERUG IN BERKEL CENTRUM

De commissie Ruimte kon zich afgelopen dinsdag in hoofdlijnen verenigen met het voorstel om het huidige parkeerterrein bij de Herenstraat in Berkel centrum grondig op de schop te gaan nemen. Het idee voor deze ingrijpende opknapbeurt komt oorspronkelijk van de fractie van GroenLinks. Alleen de fractie van de ChristenUnie had bedenkingen. Die vond het plan veel te duur en meende dat er volstaan kon worden met het opheffen van de parkeerplekken ter plaatse. De door college, winkeliersvereniging en omwonenden omhelsde variant moet ongeveer 1.8 miljoen euro gaan kosten. Deze facelift betekent ook dat het carillon dat in het verleden bij het voormalige gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs stond weer een prominente plek in het centrum zal gaan krijgen.

Met de Historische Vereniging hopen wij dat dan ook de verbinding met het Klokkenlint en de klok van de Dorpskerk weer in oude glorie zal worden hersteld. Het carillon was onderdeel van de zogenaamde Kerkas die het centrum van Berkel (Gemeentehuis en Nederlands Hervormde Kerk) verbindt met de woonwijk Meerpolder. Voor deze Kerkas is door Stan Lewkowicz het Klokkenlint ontworpen. Het Klokkenlint is in 2003 met 53 klokken vanaf het voormalige gemeentehuis via het winkelcentrum naar de Groenblauwe Slinger aangelegd. De verbinding bestaat uit de beleving van de drie-eenheid van het geluid van het spel van het carillon (het centrum), het Klokkenlint, dat de laatste toon van de melodie van het carillon oppakt en met een speciale compositie heen en terug naar het centrum gaat en de klokslag van 12 uur van de N.H.Kerk (het centrum). Het niet terugplaatsen van het carillon als onderdeel van de 3drie-eenheid in geluid, had een ernstige verarming voor het centrum van Berkel betekend. Het carillon is gemaakt door de Berkelse beeldend kunstenaar Bas van Leeuwen. Het werd in 1975/1976 geplaatst en bestaat uit drie delen: twee bomen en een wachter. In de twee bomen hangt het carillon. Het carillon is door bevolking en ondernemers geschonken aan de gemeente ter gelegenheid van de ingebruikname van het in de begin jaren ‘70 gebouwde gemeentehuis. In de voet van de wachter zitten in een loden buis de namen van de schenkers. Een belangrijke reden extra om dit monument en de bijbehorende wachters niet verloren te laten gaan.

De PvdA-fractie deelt de wens van de historische vereniging van Berkel en Rodenrijs om de ‘leeuwtjes’ die ooit bij het Meerhek op de grens van Berkel en Pijnacker prijkten en ook het oude wapen in hardsteen van Berkel en Rodenrijs op het nieuwe plein te herplaatsen. Het college gaat nu aan de slag om het plan verder uit te werken. De raad krijgt vervolgens een definitief raadsvoorstel voorgelegd.

Vlinderstrik op de schop, eind 2017 gereed

REGIE INBURGERING HELEMAAL TERUG BIJ DE GEMEENTEN

In weekverslag 11 van vorige week berichtten wij over het bespreekstuk over de gemeentelijke regie bij de inburgeringstrajecten dat Petra Verhoef agendeerde voor de commissie Samenleving van afgelopen donderdag. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-maart-2017/ Voor Petra ging het om de drie volgende vragen:

 1. Hoe kan het college de integrale regie bij het organiseren van inburgeringstrajecten weer in handen krijgen?
 2. Wat is de meest kansrijke oplossing en wat moet daarvoor gebeuren?
 3. Wat kunnen wij daar als fracties zelf aan bijdragen?

Het was het beleid van het kabinet Rutte 1 dat leidde tot de centrale wetgeving rondom de inburgering van asielgerechtigden. Daarmee draait de gemeente wel op voor kosten van een trage of niet voltooide inburgering (inkomensondersteuning enz.), maar kan het als regisseur niet de kwaliteit en daarmee kans op succes van inburgering direct beïnvloeden. Terugdraaien dus! DUO is verantwoordelijk voor uitvoering van inburgeringsbeleid en beheert de gegevens van de voortgang van inburgering en schulden. COA bereidt de asielgerechtigden voor op de inburgering. Gemeente doet alleen de maatschappelijke begeleiding.

Het college wil zelf ook graag de regie (zie antwoord op vraag 6 van onze vragen aan college): Advies en informatierol, monitoren, handhaven naar asielgerechtigde en taalaanbieder, passend budget voor uitvoeringskosten en een duale aanpak via integratie en participatie.

Wat opviel tijdens het debat van donderdagavond was dat de meeste fracties het accent legden op betere samenwerking op gemeentelijk niveau en niet op het verkrijgen van de formele regierol waarvoor een wetswijziging nodig is. Alleen de ChristenUnie en D66 gaven aan dat hier een schone taak is weggelegd voor de onderhandelaars die momenteel proberen om een nieuwe regering te vormen. Ook verantwoordelijk wethouder Van Tatenhove noemde niet de mogelijkheid om als gemeente Lansingerland, net als de 32 grootste gemeenten eerder deden, deze leemte in de regelgeving landelijk aan te gaan kaarten. Zij beschreef weliswaar het gemis aan formele regie maar spitste vervolgens haar verhaal volledig toe op de goede samenwerking binnen onze gemeente waardoor het gemis aan formele regie zo goed als mogelijk is, wordt opgevangen. Wat zij niet deed, was aangeven dat het gemeentelijke instrumentarium momenteel onvoldoend sluitend is om bijvoorbeeld alle asielgerechtigden snel aan betaald werk te krijgen. De VVD fractie vindt het huidige instrumentarium voldoende. Voor hen ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de inburgeraar zelf. Op 22 juni bespreekt de commissie de resultaten van een ingestelde taskforce om de opvang van asielgerechtigden in goede banen te gaan leiden. Dan zal de verwevenheid die er in de praktijk bestaat tussen de inburgeringstrajecten en de maatschappelijke opvang opnieuw ter sprake komen. De PvdA-fractie is benieuwd hoe wethouder Van Tatenhove dan gaat reageren op de dan ongetwijfeld felle kritiek van VVD zijde op het groeiende aantal mensen met een bijstandsuitkering. De VVD blijft zwaaien met een eerder door de raad ter zake aangenomen motie. Wat ons betreft mistte de wethouder afgelopen donderdagavond een door ons geboden open kans op doel: helder krijgen dat het verhaal over ‘eigen verantwoordelijkheid’ niet afdoende werkt wanneer de gemeente de formele sturing op alle benodigde instrumenten ontbeert. Wordt op 22 juni vervolgd!

Vlinderstrik op de schop, eind 2017 gereed

KUNST & CULTUUR IN LANSINGERLAND MOETEN ‘BRUISEN, BINDEN EN BOEIEN’

In weekverslag 11 van vorige week berichtten wij ook uitvoerig over het verschijnen van de nieuwe beleidsnota over de kunst & cultuur in Lansingerland. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-maart-2017/ Afgelopen donderdag was er hierover een eerste debat in de commissie Samenleving met Petra Verhoef als woordvoerder.

De Cultuurnota zoals opgesteld door het college toont de ambitie die past bij een groeiende Gemeente met veel jeugd, een divers historisch erfgoed en veel betrokken inwoners en cultuurverenigingen. Nu we financieel weer ruimer bij kas zitten kunnen we deze ambities voor kunst en cultuur eindelijk waarmaken. Wat de PvdA betreft moet het jaarlijkse budget in de komende jaren groeien naar 2 miljoen euro, en dat is minstens een verdubbeling van het huidige budget. We staan achter de plannen voor een museum Lansingerland en zien de meerwaarde van een daadkrachtige coördinator voor de drie beleidsaccenten. Het is goed om te zien dat ook kunst in de buitenruimte nu nadrukkelijk is opgenomen, want daar heeft de PvdA fractie nadrukkelijk om gevraagd bij het bespreken van de startnotitie Cultuur in september 2016.

Maar voordat we geld gaan uitgeven aan nieuwe projecten, wil onze PvdA fractie ervoor pleitten om twee bestaande plannen voor kunst in de openbare ruimte af te maken:

Allereerst het terugplaatsen van het Carillon bij het Vierkantje en het daaraan vastkoppelen van het klokkenlint, ontworpen door de kunstenaar Stan Lewkowicz. Het is een lint van 53 klokken dat loopt van het centrum van Berkel naar de woonwijk Meerpolder. Dit klokkenlint is letterlijk stilgevallen en moet snel worden hersteld, zeker nu Lansingerland dit jaar 10 jaar bestaat. Ten tweede zou het prachtig zijn als het kunstproject ‘Gebakken landschap’ verder tot uitvoer kan worden gebracht. Met klei van het hooggelegen kleiplateau dat tegen de laaggelegen polder bij bedrijventerrein Oudeland aanligt, zijn al jaren geleden stenen gebakken en is een begin gemaakt om daarmee paden voor een landschapsroute aan te leggen bij de boerderij Van Oldenbarnevelthoeve op Oudeland. Tijd om ook dat af te maken!

De raadscommissie sloot zich donderdagavond in grote lijnen op de aanbevelingen in de nota aan. Daar is de PvdA blij mee. De voorstellen waar financiële consequenties aan vast zitten komen in juni terug bij de vaststelling van de Kadernota. Dat er veel meer gemeentelijk geld moet naar onze kunst & cultuur is onweersproken. Wel is er voor een aantal voorstellen (instelling van een kwartiermaker, meer geld naar de bibliotheek, de komst van het Museum Lansingerland en de komst van Cultuurhuizen), een stevigere onderbouwing nodig. Voor de raad (Leefbaar 3B, CDA, PvdA) is het geen uitgemaakte zaak dat de bibliotheek gaat verdwijnen uit gebouw De Snip in Bleiswijk. Er werden kritische vragen gesteld bij het idee van het college om gebouw ’t Web in Bleiswijk over te gaan dragen aan de bibliotheek om daar vervolgens een lokaal Cultuurhuis te gaan vestigen. Sowieso wil men niet van gebouw De Snip af. In mei spreekt de commissie over de collegeplannen met de gemeentelijke sociaal culturele accommodaties en ook over de toekomst van het bibliotheekwerk.

De PvdA is blij dat het Berkelse carillon mét het Klokkenlint weer helemaal in ere zullen worden hersteld. De definitieve besluitvorming vindt plaats in het kader van de besluitvorming over de facelift van het parkeerterrein bij de Herenstraat in Berkel centrum. De wethouder beloofde ook om opnieuw te gaan bezien of het niet afgemaakte kunstproject “Gebakken landschap” op Oudeland alsnog kan worden afgemaakt.

Rodenrijs

TOT SLOT

Aanstaande maandagavond is er weer een bijeenkomst van de PvdA Leergang 2017. Dinsdagavond is er een vergadering van het presidium van de raad en ook een rondleiding op het terrein waar het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer moet gaan komen. Dan worden we ook bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijventerreinen bij het nieuwe station. Woensdag is er een bijeenkomst van de commissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio en donderdagavond overleggen wij in PvdA regioverband over het advies van de Verkenner over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Daarna begint het paasweekend.

Wat deden wij in dezelfde week in 2016? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/ Het was toen de week waarin de PvdA Lansingerland samen met onze Tweede Kamer en Provinciale Staten fractieleden op bezoek gingen bij de toekomstige ‘Bijen- Idylle’ in het Berkelse Offenbachplantsoen en ook bij de duurzame & vernieuwende glastuinbouwsector die onze gemeente rijk is. Het was toen ook de week waarin wij opnieuw aandacht vroegen voor de komst van extra Metro E diensten in de vroege weekend nachten en onze ‘Code Oranje in het sociale domein’ voorwerp van een enerverende discussie was in de raadscommissie Samenleving.

Op maandag 10 april gaat de poller in de Rodenrijse Bonfut werken. De bushalte moet nog even wachten!

CITAAT VAN DE WEEK OVER REKENKAMER ROTTERDAM EN ICT BEVELIGING

Het citaat van deze week komt uit het Jaarverslag 2016 en het onderzoeksprogramma 2017 van de Rekenkamer Lansingerland. Op pagina 46 staat het volgende over het onderwerp ‘informatiebeveiliging in de gemeente Lansingerland’: “In 2016 heeft de Rekenkamer een brief geschreven over de voornemens van het college om te komen tot een goede informatiebeveiliging. De Rekenkamer zal in het voorjaar 2017 een penetratietest verrichten om te beoordelen of met name privacygevoelige informatie over burgers (zoals medische informatie) bij de gemeente Lansingerland in goede handen is. Publicatie van de uitkomsten is voorzien rond de zomer 2017”.

De PvdA-fractie is heel benieuwd naar de resultaten van deze penetratietest. Gaat Lansingerland het er beter vanaf brengen dan Rotterdam? Juist afgelopen week was er in de Rotterdamse raad veel ophef over een conflict tussen de Rekenkamer Rotterdam en het Rotterdamse college over de publicatie door de Rekenkamer van de negatieve resultaten van een in het Rotterdamse gemeentelijke apparaat gehouden soortgelijk onderzoek.

RTV Rijnmond berichtte op zondag 2 april als volgt: “Het Rotterdamse college ligt overhoop met de eigen Rekenkamer. Die heeft een rapport geschreven waarin staat dat het computersysteem van Rotterdam eenvoudig te hacken is. De rekenkamer somt in het rapport op wat de zwakke punten zijn in de Rotterdamse ICT. Details zouden niet worden gegeven, waardoor persoonsgegevens van burgers niet op straat zouden kunnen belanden. Maar burgemeester Aboutaleb en zijn wethouders zijn er niet gerust op. Ze zijn bang dat hackers worden aangemoedigd om ook te gaan proberen het Rotterdamse computersysteem aan te vallen. Een week geleden vroegen ze daarom per brief al aan de directeur van de Rekenkamer, Paul Hofstra, en aan de gemeenteraad, om het rapport vertrouwelijk binnen de raad te bespreken. Hofstra en een deel van de gemeenteraad vinden de inhoud van het rapport best naar buiten mag. Ook zeggen ze niets onder de pet te willen houden voor de buitenwereld. Burgemeester Aboutaleb stuurde daarom vrijdagavond namens zijn college nog een brief aan Hofstra. De fractievoorzitters in de Rotterdamse raad ontvingen een kopie. In de brief vraagt het college de Rekenkamer om uiterlijk maandagmorgen een besluit te nemen over de publicatie. Vanwege het weekeinde heeft de Rekenkamer weinig tijd gehad om extra documenten van het Rotterdams college te bestuderen. Dat gaat maandag gebeuren als Hofstra met technische adviseurs om tafel zit. Het uitstel van Hofstra betekent geen afstel. ”Het rapport wordt openbaar. Ik wil alleen extra tijd hebben om te bestuderen in welke vorm de publicatie gebeurt”, zei de directeur van de Rekenkamer zondagavond tegen RTV Rijnmond”.

Onze fractie maakte zich al vorig jaar juli grote zorgen over de hackbaarheid van de Lansingerlandse gemeentelijke website. Wij stelden er toen schriftelijke vragen over: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-augustus-2-september-2016/ en stelden het onbevredigende antwoord bij monde van Sam de Groot aan de orde in de commissie Algemeen Bestuur van september 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-september-2016/ Toen werden de raadskoppen nog stevig in het zand gestoken. Het binnenkort verschijnende rapport van de Rekenkamer Lansingerland kan ook voor de Raad van Lansingerland wel eens een koude douche gaan betekenen!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 7 april 2017

Vlinderstrik op de schop, gereed eind 2017

Poller Herenstraat Berkel centrum is helemaal buiten werking

Renovatie Zuidersingel Rodenrijs is klaar

Renovatie Zuidersingel Rodenrijs

PvdA starterswoningen Berkel centrum

Berkel Westpolder

Tuin RK Kerk Berkel

Rodenrijseweg

Vlinderstrik