7 februari 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 3 – 7 FEBRUARI 2014

Dit 5de weekverslag in 2014 aflevering 297 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het eerste verkiezingsdebat plaatsvond, de nieuwe provinciale structuurvisie onze aandacht opeiste, eind februari duidelijk moet worden hoe het verder gaat met de HSL-pilot en onze gemeentefinanciën opnieuw onze aandacht vroegen.

DEBAT VAN DE FIETSERSBOND

Afgelopen maandagavond organiseerde de Fietsersbond Lansingerland het eerste verkiezingsdebat met als thema ‘Politiek & Fiets’. Gerard Bovens, zelf lid van de Fietsersbond, veel fietser en van 2009-2012 medeorganisator van de fietstoer ‘Acht van Lansingerland’ toog natuurlijk op de fiets naar Rehoboth in Berkel waar het debat plaatsvond. En met hem zo’n 30 leden, een mooie opkomst. Gerard vertelde hoe de infrastructuur voor fietsers er begin 2007, bij de start van de herindeling er uit zag. De Zwarteweg was toen nog een verhard pad. Fietspaden waren in de nieuwe gemeente nog maar sporadisch te bekennen. Aangespoord door de Fietsersbond en gesteund door de lokale politiek is er inmiddels heel veel bereikt. Het overleg tussen gemeente, provincie en Fietsersbond is open en constructief en dat leverde in 7 jaar tijd veel op: Fietskathedraal bij de A12/Bleiswijk, regionale snelfietspaden, fietsknooppunten netwerk, goede bewegwijzering, tunneltje N209 bij de Boterdorpseweg, veilige fietsroutes naar de scholen bij de Boterdorpseweg, vele fietspaden binnen de gemeente zelf, veiligheid bij scholen, fietsvoorrang op rotondes, nieuwe brug bij de Oostersingel, vele recreatieve routes in de maak. Een lange lijst successen. De fietskwaliteit is in Lansingerland over het algemeen best okay. Maar wij zijn er nog niet. Wat de PvdA Lansingerland betreft worden de Anthuriumweg, Oosteindseweg en parallelwegen langs de N209 veel fietsvriendelijker. Ook het fietspad langs de Landscheiding vanaf station Rodenrijs tot Zoetermeer verdient verlichting. Over dit fietspad fietsen elke dag honderden scholieren. In de winter is het daar in de ochtend en namiddag erg donker. De PvdA wil ook bewaakte fietsenstallingen bij station Rodenrijs en Westpolder en beter fietsparkeren bij de winkelcentra. De fietspaaltjes bij bruggetjes of het begin van fietspaden kunnen wat ons betreft weg. Er moet een ‘nee tenzij’ aanpak komen. Alleen wanneer in de praktijk bewezen is dat paaltjes nodig zijn om het autoverkeer tegen te houden, moeten zij geplaatst worden. Anders niet. Paaltjes zijn en blijven gevaarlijke obstakels op fietspaden, vooral in het donker en bij regen.

Het is nodig om in 2014-2015 het gemeentelijke Mobiliteitsplan te gaan evalueren. Dat verhaal is van 2009 en omvat vele fietsmaatregelen. Het is van belang om de plannen en wat er in de praktijk van geworden is, nog eens goed tegen het licht te houden en zonodig bij te sturen. Denk bijvoorbeeld maar aan het belang van het autoluw maken van de Noordeindseweg (knip) en de Rodenrijseweg (30km zone). Ook fietsers hebben hier veel belang bij. Het zijn nu vooral automobilisten die ‘piepen’. Fietsers zijn er velerlei in soort; langzaam, elektrisch, racefiets, mountainbike, te veel om op te noemen. Het gaat te ver om voor ieder fietstype een ander regelregime te ontwikkelen. Gezond verstand en sociaal gedrag zijn te verkiezen boven nieuwe reglementen, zo gaf Gerard Bovens aan.

Werken aan het AMG Schmidtpark

Werken aan het AMG Schmidtpark

ONZE FINANCIELE ZORGEN: SAMEN KOMEN WIJ ER WEL UIT!

In ons weekverslag 4 van vorige week berichtten wij over eerste doorkijkje op de financiele ontwikkelingen tot 2018. Het tekort loopt op naar 9 miljoen in 2018. Voor 2025 is op basis van de cijfers van eind 2013 zelfs een tekort van 13 miljoen voorzien. Bijna 15% van de huidige begroting. Opgeteld met het bedrag dat de afgelopen jaren al is bezuinigd, wordt dan de 20 miljoen of wel 20% van onze gemeentebegroting overschreden. Afgelopen donderdag boog de raadscommissie Algemeen Bestuur zich over deze prognose die de basis moet gaan vormen voor ons Herstelplan dat in juni bij de Kadernota 2014 moet worden vastgesteld. De 3B-Krant pikte ons signaal dat er sprake is van een situatie waarin Lansingerland het niet meer alleen zal gaan redden via een interview met Gerard Bovens op de voorpagina op: http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/DBK/20140205/DBK_DBK-1-01_140205_1.pdf

Deze week publiceerde de VNG een overzicht over hoe het gesteld is met de schulden van alle Nederlandse gemeenten: http://www.vng.nl/files/vng/20140127-kengetallen-schulden-nederlandse-gemeenten-2012.pdf Dit overzicht geeft een goed beeld van hoeveel gemeenten met hun schuldenlast inmiddels in de gevarenzone terecht zijn gekomen. Dat is het geval wanneer de netto schuld quote de 130% is gepasseerd. Dan geldt code ‘rood’. Voor liefst 10% van de Nederlandse gemeenten is dit inmiddels het geval. Wat opvalt, is dat het vaak gemeenten betreft in de buurt van de grote steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven. Bij ons in de buurt gaat het om Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Vlaardingen, Gouda, Spijkenisse. Mogelijk spelen ook daar forse ontwikkelopgaven in het verleden bij mee. Ook de Zeeuwse gemeenten buigen onder hun schuldenlast. Langzamerhand ontstaat er een totaalbeeld over wat er in Nederland zoal aan verborgen gemeenteleed speelt. Over een paar maanden (na de gemeenteraadsverkiezingen) verschijnen de jaarcijfers 2013. Wij zijn benieuwd welke nieuwe verliezen er dan op de grondbedrijven genomen moeten gaan worden.  Dat het een groot probleem gaat worden waaraan de gemeenten alleen niet aan uit zullen gaan komen, ligt natuurlijk wel voor de hand. Schatkist lenen, Grondfondsen en de oprichting van een regionale Grondbank zijn veelgehoorde oplossingen die gemeenten, gesteund door provincies en rijk met elkaar zullen moeten gaan dragen. Maar aan de oplossing gaat bewustwording vooraf.

Een belangrijke bouwsteen naar het vinden van oplossingen voor onze financiele problematiek zal natuurlijk het overleg met de Tweede Kamerfracties en Provinciale Staten zijn. Daar zijn wij van de PvdA zoals bekend volop mee bezig. Onze rotsen in de branding zijn Manon Fokke en Albert de Vries. Ook van onze Statenfractie verwachten wij steun. Nu dit overleg loopt, komt onze regering steeds meer in beeld. Wat wij zien is dat onze Kamerleden de inzet van Lansingerland serieus nemen en ervaren dat onze problematiek uniek is en op zich zelf staat. Dat is een goede voorzet richting onze regering die nu niet zozeer over breed landelijk beleid dan wel over een concrete oplossing op maat moet gaan nadenken. Schatkist lenen is daarbij de beste oplossing, mogelijk in combinatie met een lastenverhoging. Artikel 12 kan altijd nog vangnet zijn. Verheugend is dat ook de CDA Lansingerland fractie hun aanvankelijke claim benadering (leg de rekening van 171 miljoen maar eenzijdig bij het rijk) inmiddels wat  lijkt af te zwakken.. CDA woordvoerder Matthijs Ruitenberg sprak tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag uitsluitend over onderhandelen’’ en het gesprek aangaan en refereerde ook aan onze voorstellen zoals ondermeer in de 3B-Krant van deze week verwoord. Dat is een goede ontwikkeling. Van onze collega fracties in de raadscommissie Algemeen Bestuur begrepen wij afgelopen donderdagavond bovendien dat de Tweede Kamerleden Carola Schouten (CU), Wouter Koolmees (D66) , Pieter Litjens (VVD), Sander de Rouwe (CDA) net als ‘onze’ PvdA’ers Albert de Vries en Manon Fokke zich inzetten om, samen met de landelijke partijen in de raad van Lansingerland, een oplossing te vinden voor onze financiële problematiek. Dat is een stevige stap voor uit!  

Werken aan het nieuwe Huijgensplantsoen

Werken aan het nieuwe Huijgensplantsoen

PROVINCIALE STRUCTUURVISIE VEEGT LANSINGERLAND VAN DE KAART

In weekverslag 1 van 2014 meldden wij dat ambtenaren en bestuurders van de provincie Zuid Holland op dit moment een nieuwe provinciale structuurvisie voorbereiden (Visie Ruimte & Mobiliteit) waarin ook de evenwichtige woningbouwplannen in onze provincie een plaats krijgen. Zie: https://structuurvisiezh.pleio.nl/ Er zouden, zo berichtten wij toen, rampzalige gevolgen voor Lansingerland ontstaan wanneer  onze gemeente de provinciale opdracht zou krijgen om een deel van de nu nog te bouwen 6000 huizen niet meer te realiseren. Afgelopen woensdag kwam de Structuurvisie aan de orde in de commissie Ruimte met Sam de Groot als onze woordvoerder.

De gevolgen van de Provinciale Structuurvisie voor Lansingerland zijn extreem. De bouwlocatie Westpolder en een aantal andere locaties worden geschrapt. Van de in Lansingerland nog 6000 te bouwen huizen blijven er dan nog ongeveer 3000 over. Over de financiele gevolgen voor de gemeente Lansingerland wordt niet gerept. Alleen al het schrappen van de Westpolder kost 30 miljoen euro. De hele infrastructuur in de Westpolder is ingericht op het volbouwen van de Westpolder: station, scholen, winkelcentrum, wegen. Projectontwikkelaars zullen ongetwijfeld forse schadevergoedingen gaan eisen wanneer de nieuwbouw niet meer doorgaat. Niet meer bouwen op een toplocatie met bestaande, uitstekende infrastructurele voorzieningen is bizar. Ook Bleizo wordt opnieuw aangepakt. Na het schrappen van de Factory Outlet, is nu de geplande kantorenbouw op deze locatie in het geding. Er liggen inmiddels compleet uitgewerkte plannen. Over de mogelijke negatieve gevolgen voor deze plannen: geen woord.

Wat opvalt in het provinciale verhaal is dat men redeneert alsof het verstedelijkte gebied dat de nieuwe Metropoolregio vormt en dat loopt van Den Haag tot en met Dordrecht helemaal niet bestaat. Dat het gaat om grote steden met wat dorpen er tussen die dommelen in het groen met twee keer per uur een Hofplein treintje dat uitgestorven stationnetjes in de lommer aandoet. Een beeld van 30 jaar geleden. Het gaat in onze Metropoolregio inmiddels all lang niet meer om het onderscheid tussen steden en dorpen maar over verschillende woonmilieus die ingebed zijn in fraaie groenzones en met op passende plekken de bedrijventerreinen en de noodzakelijke infrastructuur. Om met Sam de Groot te spreken: “De provincie veegt met een feodaal gebaar de gemeente Lansingerland van de kaart. Net als andere, kleinere gemeenten trouwens die rond de grote steden gesitueerd zijn’. Het mooie Stadsregio plan RR2020 uit het begin van dit millennium dat samen met de Vinex en Vinac van de jaren ’90 de basis vormde voor de ontwikkeling van Lansingerland en alle andere gemeenten in onze Stadsregio wordt weer bij de provinciale vuilnisbak gezet. “We gaan het anders doen!” Absoluut gekmakend bestuur.

De provincie is een orgaan met vele petten. Zij zijn toezichthouder over de gemeente financiën (wat in de situatie van Lansingerland nog eens extra steekt), verantwoordelijk voor de ruimtelijke indeling en zijn ook nog eens belanghebbende bij concrete gebiedsontwikkelingen zoals de Zuidplas. Wat ook opvalt, is dat het provinciale toezicht, anders dan in andere provincies, niet samen met de gemeente zoekt naar oplossingen voor hun financiele problemen. Sterker nog: andere provinciale afdelingen lopen gewoon in de weg. Voor het moderne openbare bestuur gaat het eigenlijk om een bestuurlijk anachronisme.

Je kunt je afvragen of dit type masterplannen nog wel bij deze tijd horen. Top down ontwikkeld, vergezeld van een traditionele inspraakprocedure en besluitvorming door een bestuurslaag die aan een stevige bestuurlijke erosie onderhevig is. De nieuwe Metropoolregio voor het stedelijk gebied en de Mainports en de provincie Zuid Holland voor het verdere achterland. Deze tijd vraagt om het ‘vanuit de basis werken’ op basis van behoeften en ideeën vanuit de samenleving, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de markt. Dat staat haaks op wat de provincie Zuid Holland nu presteert.  Met brede steun van de raad stuurt ons college een stevige zienswijze met de kritiek van Lansingerland. Wij weten ons daarbij gesteund door onze Stadsregio die op een gelijke lijn zit. Lansingerland maakt deel uit van de Stadsregionale delegatie die met de provincie in overleg treedt.

Vrijdagmiddag 6 februari houdt de PvdA Statenfractie een discussie bijeenkomst over dit plan. Gerard Bovens gaat daar naar toe en zal de PvdA Statenleden natuurlijk bijpraten. De PvdA ZH is trouwens een oppositiepartij. De coalitie bestaat uit SP, CDA, D66 en VVD. Daarover volgende week meer!

Lansingerland als het stralende middelpunt van de nieuwe Metropoolregio

Lansingerland als het stralende middelpunt van de nieuwe Metropoolregio

 EERSTE RESULTATEN BURGERPANEL

De eerste resultaten van het Lansingerlandse Burgerpanel zijn bekend. Daaraan doen 1001 inwoners mee. De resultaten geven een interessant beeld over ondermeer parkeren bij de Metro stations en de wenselijkheid van een hotel in het Rottemeren gebied. De meeste respondenten vinden het aanleggen van extra parkeerplekken bij de Metrostations een goede zaak. Daar past ook een parkeergarage bij. 40% ervaart vaak problemen om een parkeerplek voor de auto te vinden. 50% parkeert bij Westpolder en een kleine 40% bij Rodenrijs station. Station Meijersplein is goed voor slechts 10% van de parkeerders. Maar een kwart van de respondenten is bereid voor parkeren bij onze stations te gaan betalen. Een bewaakte gratis fietsenstalling bij de stations doet het goed: 40% van de respondenten zou meer op de fiets komen. Deze resultaten komen overeen met ons standpunt zoals door Sam de Groot in commissieverband verwoord. Wij hebben als fractie dit thema voor het Burgerpanel (mede) aangedragen.

Bijna 45% van de respondenten vindt het een goed idee om een hotel te bouwen in het Rottemeren gebied. Een kleine 30% zit daar neutraal in. Ruim 20% vindt het geen goed idee. Opvallend is dat ruim de helft van de respondenten wist dat er plannen zijn. Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 spreekt van een hotel ‘nabij’ en ‘op de grens van’ het Rottemerengebied’. Ook binnen onze PvdA achterban ligt bouwen van een hotel in dit gebied gevoelig.

Slechts 26% van onze inwoners bleek op de hoogte van het Jaar van de Burgerparticipatie. Feitelijk deed wel een 1/3de aan door de gemeente georganiseerde burgerparticipatie trajecten mee. 41% vindt dat de gemeente burgers beter bij haar plannen betrekt, 43% ziet geen verschil.

Joke Fraterman & Rene van den Heuvel, onze PvdA campagneleiding 2014

Joke Fraterman & Rene van den Heuvel, onze PvdA campagneleiding 2014

Inleveren van onze PvdA verkiezingspapieren op het Gemeentehuis

Inleveren van onze PvdA verkiezingspapieren op het Gemeentehuis

TOT SLOT

Zaterdagmorgen 8 februari gaan alle partijen die mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen samen in het gemeentehuis het eerste bord beplakken. Ingrid Tuinenburg, Joke Fraterman, Rene van den Heuvel, Raymond Tans en Gerard Bovens zijn de PvdA plakkers. Volgende week dinsdagavond  11 februari is er een presidium vergadering ter voorbereiding van de laatste raadsvergadering op 27 februari. Woensdagavond de 12de is er voortgangsoverleg van ons campagneteam met al onze gemeenteraadskandidaten over de campagne en donderdagnamiddag de 13de  is er bij het prachtige bedrijf Koppert de conferentie ‘Lansingerland Werkt’ met Ruud Braak aan het stuur en waar Gerard Bovens ook aan zal deelnemen. Zaterdag 15 februari gaan het campagneteam van de PvdA Lansingerland tussen 11-14 uur de centra in om aandacht te vragen voor het Vrijwilligers Informatiepunt en om vervolgens als vrijwilliger aan de slag te gaan. Een speciale actie in het kader van ons verkiezingsthema “Aan de slag voor Lansingerland’.

Het citaat van de week is dit keer meer een vraag aan onze lezers. Het valt op dat alle vijf lokale politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen gaan meedoen hun wortels hebben in Bergschenhoek. Leefbaar 3B, Huis de Haas, Neeleman, Nieuwe Democraten en Wij Lansingerland zijn geboren en getogen in Bergschenhoek. Is daar een verklaring voor? Hoe kan het zijn dat noch in Bleiswijk, noch in het grotere Berkel en Rodenrijs sprake is van zulke initiatieven?

Wie het weet, mag het zeggen!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 7 februari 2014

Sporthal De Zijde

Sporthal De Zijde

IMG_9373