6 oktober 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 3 – 7 OKTOBER 2016

Dit eenendertigste weekverslag in 2016, aflevering 406 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Er is nieuws over onze themabijeenkomst “Vanzelfsprekend samen” en een klein beetje nieuws over de afgelopen commissieweek.

PVDA THEMA AVOND OVER VANZELFSPREKEND SAMEN OP 10 OKTOBER IN REHOBOTH BERKEL

Ter afronding van de Week van de Toegankelijkheid organiseert de lokale PvdA fractie op maandagavond 10 oktober een boeiende avond over inclusief werken, wonen en ontspannen in Lansingerland, oftewel vanzelfsprekend samenleven. Drie sprekers uit Lansingerland en één spreker uit Rotterdam vertellen aan de hand van hun eigen ervaringen wat vanzelfsprekend samen in de praktijk betekent.

Ruud Schoonebeek, manager P&O van Koppert Biological Systems bijt het spits af met een presentatie over zijn ervaringen met werving en aanname van mensen met een beperking. Maaike Logtenberg, coördinator van de Van Oldenbarnevelthoeve, vertelt over het ontstaan van dit kleinschalige wooninitiatief in Berkel voor mensen met een beperking en de relatie met de inwoners van Lansingerland. Marianne Dijkshoorn, oprichter van adviesbureau Welkom Toegankelijkheid & Evenementen , spreekt over het belang van toegankelijkheid van de openbare ruimte en haar ervaringen hiermee in Lansingerland. Tenslotte is er aandacht voor een inspirerend initiatief uit Rotterdam van Stichting BONT: BONTe BuurtLoket. Floor Brouwer zal samen met een van de jongeren die hier werkzaam is vertellen over de rol van het BONTe BuurtLoket in de wijk. Ingrid Tuinenburg is de gespreksleider tijdens deze avond.

De avond wordt gehouden in zalencentrum Rehoboth in de Wilhelminastraat 2 in Berkel centrum, een locatie die voor iedereen toegankelijk is en hierbij zijn dan ook vanzelfsprekend alle inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente van harte welkom. De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur en na afloop is er uiteraard gelegenheid om nog even na te praten.

U bent van harte welkom!

Kunst in Bergschenhoek

Kunst in Bergschenhoek

ZORGVULDIG DEBAT OVER TOEKOMST LUCHTHAVEN IS NODIG

Rotterdam The Hague Airport wil het aantal vluchten van 22000 starts en landingen van dit moment de komende jaren verhogen naar ruim 38000 per jaar. Het huidige aantal van 1,7 miljoen passagiers per jaar wordt daarmee verhoogd naar bijna 3 miljoen per jaar. Dat betekent dat dagelijks tussen 07:00 en 23:00 uur het aantal van nu gemiddeld 3,7 starts en landingen per uur groeit naar 6,6 starts en landingen per uur. In de piekuren van 07:00-08:30 uur en 22:00-23:00 uur groeien de start en landingen van 8 naar 15 per uur. Om dit voor elkaar te krijgen moet het luchthavenbesluit worden aangepast. De procedure is inmiddels gestart. Eind 2017 moet er helderheid zijn. Over dit plan is veel te doen. Omwonenden zijn bang voor de extra geluidsoverlast en er is ook huiver voor mogelijke gezondheidsrisico’s vanwege de toename van fijnstof.

De PvdA fractie in Lansingerland pleit er voor om zorgvuldig alle plussen en minnen goed af te wegen en dan pas tot een besluit te komen. Van belang is om secuur om te gaan met de belangen van de mensen die in hun woonrust worden getroffen maar er moet ook oog zijn voor het economische en werkgelegenheidsaspect.

Het is nodig om de regionale ontwikkelingen op het gebied van economische ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie vanuit een integraal perspectief te zien. Wat hebben we als regio nodig voor onze sociale en economische ontwikkeling, wat zijn de concrete kansen & voordelen, wat zijn de problemen voor mensen die in de nabijheid van de luchthaven wonen, hoe lossen we dit samen op en wat is de rol van de luchthaven zelf daarbij? Rotterdam The Hague Airport moet ook mede betrokkenheid en verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving. De luchthaven moet zich veel meer laten zien bij maatschappelijke initiatieven in de directe omgeving. De informatievoorziening over de toekomst van de luchthaven met vooral technische rapportages schrikt af. Het verhaal moet breder en meer van gezamenlijke verantwoordelijkheid getuigen. De PvdA fractie is heel benieuwd wat de ook door onze fractie gestelde vragen aan informateur Schrijnen gaat opleveren. Zie ons weekverslag van 26 september: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-september-2016/ De PvdA Lansingerland wil in dit dossier samen optrekken met de PvdA fractie in de raad van Rotterdam. We gaan ook contact leggen met de PvdA fractie in Schiedam. Het is ook van groot belang dat de toekomst van de luchthaven ook stevig op de agenda van de Metropoolregio komt. Die praat immers over de toekomst van ons (internationale) verkeer & vervoer en het toekomstige economische vestigingsklimaat. Inmiddels is de raad van Rotterdam ook akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan voor Rotterdam The Hague Airport die in dit gebied belangrijke economische ontwikkelingen mogelijk gaat maken.

Eindelijk bouwen in het laatste deel van Parkzoom inBergschenhoek

Eindelijk bouwen in het laatste deel van Parkzoom inBergschenhoek

REGENBOOGOVERSTEEK IN HERENSTRAAT BERKEL CENTRUM OP 11 OKTOBER OPEN

Op 13 september sprak de raadscommissie Ruimte op initiatief fractie over het aanleggen van een Regenboogoversteek in de Herenstraat in Berkel centrum: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-september-2016/ Afgelopen woensdag vertelde wethouder Simon Fortuyn in de raadscommissie Ruimte dat de Regenboogoversteek op dinsdag 11 oktober, Coming Out Day, om 8.30 uur officieel geopend zal gaan worden. Natuurlijk zal de PvdA fractie hierbij aanwezig zijn. Ook PvdA Kamerlid Astrid Oosenbrug die zich stevig inzet voor de verbetering van de maatschappelijke positie van LHBT’s zal er natuurlijk bij zijn. Die dag zal de Regenboogvlag net als vorig jaar weer trots wapperen bij het Gemeentehuis.

Tunneltje Boterdorpseweg

Tunneltje Boterdorpseweg

ZORGEN OVER GEZONDHEIDSRISICO’S MBT KUNSTGRASVELDEN

Het programma Zembla berichtte afgelopen donderdagavond over mogelijke gezondheidsrisico die aan de kunstgrasvelden kleven. In Nederland liggen volgens Zembla bijna tweeduizend velden die van rubberkorrels voorzien zijn. Ook in Lansingerland zijn zij aangelegd. Zembla: “De korrels zorgen ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen heeft als een natuurgrasveld, met als bijkomend voordeel dat het bijna altijd bespeelbaar is. Maar de rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn. Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat van sporten op deze kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten”. Zembla onderzocht of de sporters goed en eerlijk geïnformeerd zijn over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels. Zie voor de uitzending van Zembla dd. 06.10: http://www.tvgids.tv/tv/zembla/16410350

De Rotterdamse sportwethouder Adriaan Visser verklaarde donderdagmorgen bij RTV Rijnmond dat ‘veilig sporten moet: http://www.rijnmond.nl/nieuws/147136/Rotterdam-overweegt-alternatieven-ziekmakende-rubberkorrels Hij wil overleg met het RIVM, het ministerie van VWS, KNVB en de vereniging Sport en Gemeenten. Hij wil van het RIVM weten of de kunstgrasvelden die voorzien zijn van rubberkorrels (gemalen autobanden) écht veilig zijn. Volgens het RIVM zijn de definitieve onderzoeksresultaten in 2017 beschikbaar. Dit mede op basis van de bevindingen van het European Chemical Agency die er een verdere studie naar doet. In Rotterdam liggen er 50 van dit type velden. Er zijn er 10 in voorbereiding. Wethouder Visser zoekt uit of er bij de toekomstige aanbesteding van dit type velden er alternatieven beschikbaar zijn voor de kunstgrasveldenvelden op basis van rubberkorrels

De PvdA-fractie van Lansingerland vindt dat wethouder Van Tatenhove, die sport in haar portefeuille heeft, zich direct moet aansluiten bij de adequate actie van haar Rotterdamse collega. Onze fractie gaat ervan uit dat de wethouder direct actie laat zien. Dit is op 6 oktober inderdaad gebeurd via een mededeling op de gemeentelijke website.

Wolfert Bergschenhoek

Wolfert Bergschenhoek

COMMISSIEWEEK IN HET KORT

Bijl in beheer & onderhoud van de openbare ruimten. Afgelopen woensdagavond sprak de raadscommissie Ruimte over het Integrale beheerplan 2107-2024. De raad heeft in 2013 fors bezuinigd op het toekomstige onderhoud & beheer van onze openbare ruimten. In totaal is hiermee een bedrag van 1.2 miljoen euro per jaar gemoeid. Dit betekent dat het onderhoudsniveau in onze gemeente van niveau B naar het minimale niveau C wordt verlaagd. Inmiddels is 6 ton van deze bezuinigingen geeffectueerd. In 2017 volgt de definitieve klap. Wethouder Simon Fortuyn, die er met zijn team het beste van probeert te maken (hulde daarvoor!), gaf aan dat nu nog niet zichtbaar is wat dit minimale onderhoudsniveau in de praktijk gaat betekenen. Nu ziet het er over het algemeen nog best aardig uit maar over een jaar of wat zal dit zeker anders zijn. Wat opviel, was dat het vooral zijn coalitiepartners waren die hem gebrek aan ambitie verweten. Dit leek de PvdA fractie een krap lastige boodschap: eerst 1.2 miljoen kaderstellend bezuinigen en dan je eigen wethouder verwijten dat hij te weinig ambitieus is bij het invullen van deze bezuinigingen. Opnieuw deed de ‘Wet van Lansingerland’ opgeld: “Met zo’n coalitie heb je geen oppositie meer nodig”. Het zou de PvdA fractie niet verbazen wanneer er vanuit de coalitie bij de behandeling van de Begroting 2017 of de Kadernota 2018 een voorstel komt om in ieder geval de helft van deze bezuiniging niet te effectueren. Met de verkiezingen van 2018 voor de deur is een sterk verwaarloosd straatbeeld immers geen politiek visite kaartje. Bovendien maakt het Lansingerland een stuk minder aantrekkelijk voor aspirant kopers van onze nieuwbouwwoningen. Dat geldt trouwens ook voor onze torenhoge OZB.

Koppert Rodenrijs

Koppert Rodenrijs

Omgeving Middelweg & Kleihoogt onder de bestuurlijke loep. Tijdens de commissie Ruimte werd er ook stil gestaan bij de dreigende verrommeling van het gebied rond de Middelweg & Kleihoogt. De PvdA fractie vindt dat er een debat nodig is over wat wij in de toekomst met dit gebied willen. Zo is het de vraag of deze locatie nog geschikt is voor de huidige bestemming die vooral in het teken van de glastuinbouw staat. De percelen in dit gebied zijn te klein voor de moderne, hoogwaardige tuinbouw, het gebied is ingeklemd tussen de Groenzoom-landerijen, feitelijk neemt de échte glastuinbouw in dit gebied al af en er dreigt verrommeling door de vestiging van bijvoorbeeld caravanstallingen. De strikte provinciale structuurvisie voor dit gebied werkt als een knellend korset. De fractie van Leefbaar 3B wil in kaart gebracht zien hoe de huidige bedrijvigheid er ter plaatse uitziet en welke activiteiten er nu in strijd met de huidige structuurvisie worden uitgevoerd. Wethouder Heuvelink ziet deze knelpunten en gaf aan dat dit debat bij uitstek gevoerd kan worden als de raad zich gaat buigen over de Omgevingsvisie. De PvdA-fractie is het hiermee eens.

Bergschenhoek Oosteindse Akker

Bergschenhoek Oosteindse Akker

Nieuw jasje voor Recreatieschap Rottemeren. De provincie stapt uit het recreatieschap Rottemeren. De gemeente Rotterdam is bereid om de financiële bijdrage van de provincie Zuid Holland (91% van de begroting) over te nemen. Lansingerland betaalt 5% en de gemeente Zuidplas 4%. De aanwezigheid van raadsleden in het algemeen bestuur verdwijnt. Het zijn de drie colleges die in de nieuwe beheerorganisatie voor het Rottemerengebied de dienst gaan uitmaken. De PvdA-fractie vroeg afgelopen woensdagavond aan wethouder Heuvelink hoe de bestuurlijke macht precies geregeld gaat worden. Rotterdam gaat het leeuwendeel van de financiële inbreng voor zijn rekening nemen. Wat wordt dan de bestuurlijke positie van Lansingerland? De wethouder gaf aan dat de stemverhoudingen bij de besluitvorming nog geregeld moeten worden, er komt in ieder geval geen blokkerende stem voor Rotterdam. Rotterdam wil ook niet financieel overruled worden als het om financiële kwesties gaat. Het Rottemerengebied ligt voor een heel belangrijk deel op het grondgebied van Lansingerland. Dit levert onze gemeente natuurlijk bevoegdheden zoals op het gebied van ruimtelijke ordening & de omgevingsvisie. De PvdA-fractie waardeert het dat de stad Rotterdam zich het toekomstige beheer van dit, ook voor de stad zo belangrijke natuur & recreatiegebied, zo aantrekt. Maar dat er voor het gemeentebestuur van Lansingerland, als het om de Rottemeren gaat, de stoel van de bestuurlijke bijrijder is gereserveerd, is natuurlijk ook helder.

Boompjes zagen in de Leeuwenkuil

Boompjes zagen in de Leeuwenkuil

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week twee jaar geleden, in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-oktober-2014/ Ook toen was het de maandelijkse raadscommissieweek. De PvdA-fractie gaf ook in die week veel aandacht aan de toen in de pen zittende decentralisaties op het sociaal domein en de opsporing van bijstandsfraude door commerciële bedrijven. De verkeerssituatie in Berkel centrum vroeg de nodige aandacht, ons grondbedrijf krabbelde weer een beetje op en het college probeerde grip te krijgen op het gemeentelijke vastgoed.

Twee jaar later is daar nog weinig van terecht gekomen, gelet op de Bleiswijkse soap rond ’t Web & de Snip. Een soap waar bijvoorbeeld coalitieleider Leefbaar 3B pijn van in hun buik krijgt. Het college beraadt zich over de verkoop van de Snip: ‘Vanuit de markt is door een aantal partijen belangstelling getoond voor koop van dit pand c.q. de locatie’, meldt het college in een brief aan de raad dd. 28.09.2016. (U.16.11386). Vorig jaar november steunden wij Leefbaar 3B bij het amendement van Leefbaar 3B om ’t Web van de torenhoge kapitaallasten te bevrijden. Dit luidde als volgt en kan ook voor de toekomst interessant zijn.

  1. De resterende boekwaarde op MKC ’t Web in Bleiswijk van 740.000 euro af te schrijven en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve;
  2. Het eigendom van MKC ’t Web voor een bedrag van 1 euro over te dragen aan een initiatiefgroep die zorg wil gaan dragen voor de toekomstige exploitatie van dit gebouw;

Zie voor de trieste afloop van dit prachtige Leefbaar 3B & PvdA amendement: https://lansingerland.pvda.nl/2015/11/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-november-2015/

Wat gaan we volgende week allemaal doen? De agenda ziet er weer gevuld uit. Maandagavond 10 oktober is onze prachtige PvdA thema-avond “Vanzelfsprekend samen”. Ingrid Tuinenburg is dan de gespreksleider. Zie hiervoor in dit weekverslag.

Dinsdag 11 oktober is het Coming Out Day. De dag start om 8.30 uur in de Berkelse Herenstraat waar de Regenboogoversteek officieel geopend zal gaan worden. Zie hiervoor in dit weekverslag.

IMG_0740

Volgende week dinsdagavond 11 oktober organiseert de Adviesraad Sociaal Domein een thema-bijeenkomst over ‘clientondersteuning’. Een belangrijk onderwerp waar onze fractie zeker bij aanwezig zal zijn. Zie: http://www.asd-lansingerland.nl/page-36 De PvdA-fractie pleit voor clientondersteuning voor iedereen die een beroep doet op een maatwerkvoorziening in het sociaal domein. Dus ook als het gaat om aanvragen om financiële bijstand in het kader van de Participatiewet. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/22/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-19-23-september-2016/ (‘Wat wil de PvdA bij de transformatie in het sociaal domein bereiken?’)

Woensdagmiddag 12 oktober praat onze fractie in het Provinciehuis bij met PvdA Statenlid Metin Celik. Hij is voorzitter van de commissie Ruimte en Leefomgeving en woordvoerder mobiliteit. Aanknopingspunten & onderwerpen te over dus!

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Het citaat van deze week van deze week komt uit de weekkrant Hart van Holland van 4 oktober. Deze krant kopt: “Lansingerlanders zijn tevreden over alles behalve hun bestuur”. Een kop die aansluit bij ons verhaal in weekverslag 30: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-26-30-september-2016/ met als titel “Tobben met de burgerparticipatie, meer dromen dan doen”. Het citaat uit Hart van Holland: “Wethouder Simon Fortuyn, verantwoordelijk voor wijken en leefbaarheid: ‘In beide onderzoeken krijgt de relatie tussen bestuur en inwoners maar een 6.2 als rapportcijfer. Weliswaar hoger dan het landelijk gemiddelde, maar volgens ons moet dat echt beter kunnen. Dat moeten we nader onderzoeken. Persoonlijk herken ik het niet. Ik zie wel dat mensen pas in actie komen als iets de eigen leefomgeving beïnvloedt. En dat we in een overgangsfase zitten waarbij we meer en meer aan de inwoners zelf overlaten. Ook hebben we pas het traject met de Alliantiefabriek doorlopen. En dan nog blijkt dat mensen zich niet gehoord voelen, en dan denk ik ‘mis ik iets?’ Wat wil je dan als burger?” Einde citaat. ‘Mis ik iets? ’vraagt de wethouder zich af. Dat zou zo maar kunnen. ‘Delen, durven, doen’ is een slogan waar inwoners dwars door heen prikken omdat het vooral bij ‘Dromen’ blijft. ‘Anders besturen’ staat in de praktijk voor ‘Niet besturen’. Inwoners zien dit en realiseren zich dat de wereld om hen heen in een hoog tempo verandert. Zij vragen zich af hoe het gemeentebestuur die uitdagingen zal gaan oppakken. Denk maar aan sneller en betaalbaar bouwen, meer voorzieningen voor jongeren, de bestrijding van de armoede, de organisatie van de zorg, de hoge gemeentelijke lasten, het in standhouden van maatschappelijke accommodaties, de noodzaak tot duurzaamheid en de staat van het gemeentelijke onderhoud. Thema’s die dit college liever ontloopt. Dan is een lage waardering van de inwoners natuurlijk het logische gevolg.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 7 oktober 2016

Bergschenhoek Parkzoom

Bergschenhoek Parkzoom

Bergschenhoek

Bergschenhoek

Kunsttoer

Kunsttoer

Rodenrijs

Rodenrijs

Bijen idylle Offenbachplantsoen wordt groen

Bijen idylle Offenbachplantsoen wordt groen

Klokkenwoning Rodenrijs is verkocht

Klokkenwoning Rodenrijs is verkocht

Kunsttoer bij Ben Hulst in Rodenrijs

Kunsttoer bij Ben Hulst in Rodenrijs