4 november 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 31 OKTOBER – 4 NOVEMBER 2016

Dit vierendertigste weekverslag in 2016, aflevering 409 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad een besluit nam over de gemeentebegroting 2017-2020, de eerste paal voor het vervoersknooppunt & station Lansingerland-Zoetermeer de grond in ging en bewoners van de Rodenrijsezoom een burgerinitiatief presenteerden om de opgeheven ZoRo-bushalte Bonfut weer in oude luister te herstellen.

RAADSDEBAT OVER BEGROTING 2017-2020: WEING DELEN, DURVEN EN DOEN!

Vorige week berichtten wij uitvoerig over het debat in commissieverband over de begroting: https://lansingerland.pvda.nl/2016/10/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-oktober-2016/ Afgelopen donderdagavond was het afrondende raadsdebat met Petra Verhoef als onze woordvoerder. Allereerst gaf Petra een korte terugblik op de commissievergadering van dinsdag 25 oktober. Vijf zaken viel de PvdA fractie toen op:

Ten eerste constateerden wij dat 2016 helaas geen oogstjaar is geweest voor het college. Ook vanuit de coalitiepartijen was er nog een waslijst aan wensen en klachten. Om te kunnen oogsten moet je eerst goed zaaien, maar de ambities van het college in 2014 waren niet hoog en veel te weinig concreet.

Ten tweede viel ons op dat een aantal partijen, met de PvdA-fractie in de voorhoede, af lijkt te stappen van het eeuwige crisis denken. Dat is goed. Net als wij zien ze nu eindelijk in dat er ruimte is voor lastenverlichting voor onze inwoners. Ons amendement over “OZB-verlaging” zal ik zo toelichten.

Ten derde was er onder de fracties een brede zorg over de gevolgen van doorzetten van de bezuinigingen voor de kwaliteit van ons groen. Daar wordt op terug gekomen bij ons amendement “Schrappen bezuiniging beheer & onderhoud”.

Ten vierde blijkt de re-integratie van mensen in de bijstand en het scheppen van banen voor mensen met een beperking bij de gemeente zelf muurvast te zitten. Het uitkeringenbestand groeit verontrustend snel, volgens data in de Najaarsnota. Het wordt tijd dat het college inziet dat een aanpassing in beleid van de Sociale Dienst en personeelszaken noodzakelijk is.

Ten vijfde blijven wij onze zorg houden over het gebrek aan heldere doelen m.b.t. onze duurzaamheidsaanpak. Wethouder Heuvelink’s aanpak is te campagneachtig en te weinig doelgericht. Er zijn nationaal en internationaal zoveel initiatieven voor inspiratie of om bij aan te haken. Wat een gemiste kans!

Onverlichte Landscheiding in Lansingerland

Onverlichte Landscheiding in Lansingerland

Dan nu onze moties en amendementen:

1.Amendement: verlaging OZB

De PvdA fractie stelde het volgende amendement voor: Het raadsbesluit m.b.t. de Begroting 2017-2020 te wijzigen door aan beslispunt 1: ‘De Begroting 2017-2020 vast te stellen’ toe te voegen: ‘met dien verstande dat de hoogte van de OZB met ingang van 2017 wordt verlaagd van 120% naar 110%’.

Toelichting: Onze fractie heeft dit al diverse malen toegelicht: De Meerjarenbegroting 2017-2020 is solide en laat een meerjarig sluitend & voordelig resultaat zien. De weerstandsratio is nu 1.2 en is daarmee ‘voldoende’. De woonlasten in Lansingerland behoren echter tot de hoogste in Nederland en dit kan negatieve invloed hebben op potentiele kopers van woningen en bedrijventerreinen. Deze verlaging betekent voor de gemeente een jaarlijkse vermindering van 1.3 miljoen aan OZB inkomsten, en daar lijkt ruimte voor.

2.Amendement: Verlaging bezuiniging beheer en onderhoud

Onze fractie stelde met GroenLinks als mede-indiener het volgende amendement voor: Het raadsbesluit m.b.t. de Begroting 2017-2020 te wijzigen door aan beslispunt 1: ‘De Begroting 2017-2020 vast te stellen’ toe te voegen: ‘met dien verstande dat de vanaf 2017 nog uit te voeren bezuiniging van 600.000 euro op beheer en onderhoud van de buitenruimte wordt geschrapt’.

Toelichting: Zoals bij vorige amendement al uitgelegd, is de Meerjarenbegroting 2017-2020 solide en laat een meerjarig sluitend & voordelig resultaat zien. Gezien het financieel herstel van Lansingerland stellen wij voor om vanaf 2017 niet 1.2 miljoen structureel te bezuinigen, maar slechts 0.6 miljoen. Bij te hoge bezuiniging is er immers in onze ogen een grote kans dat er blijvende schade komt aan de buitenruimte en het aanzien en de aantrekkelijkheid van onze gemeente sterk zal verminderen. Bijzonder onwenselijk gezien de groeiambities van onze Gemeente.

Zuidersingel op de schop

Zuidersingel op de schop

3.Motie: Meer banen voor mensen met een beperking bij de Gemeente Lansingerland

Deze motie draagt het college op om

  1. Een maximale inspanning te plegen om eind 2017 binnen de huidige en nieuwe vacatures het aantal mensen met een beperking in dienst te hebben van de gemeente Lansingerland dat overeenkomt met de norm die past bij de grootte van de gemeentelijke organisatie;
  2. De raad halfjaarlijks in het kader van de rapportage sociaal domein te informeren over de voortgang.

Toelichting: Zonder alle cijfers te hoeven noemen die in de motie staan, is de aanleiding voor deze motie heel eenvoudig. Er zijn rond de 350 Fte’s bij de gemeente Lansingerland. Onze gemeente moet, net als bedrijven en andere overheden, moeite doen om een deel van de functies te laten vervullen door mensen met een beperking. Dat is goed voor alle werknemers. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Het vraagt soms om aanpassing van functies of schuiven van taken tussen werknemers onderling, maar het kan heus wel, met creatieve en daadkrachtige HR managers en vooral de wil om het te doen. Gewoon doen!, zouden we zeggen. Deze motie werd door ons ingediend samen met de VVD, GroenLinks en WIJ Lansingerland.

4.Motie: Verlichting op fietspad Landscheiding

Deze motie draagt het college op om het aanbrengen van verlichting langs het Landscheidingsfietspad op te nemen in het nieuwe investeringsprogramma van de gemeente Lansingerland en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Dit fietspad wordt veel gebruikt door scholieren en mensen die de metro op Berkel station pakken voor werk. Sommigen fietsen naar de steeds verder liggende bushaltes. In de wintermaanden fietsen ze in het donker. Het fietspad is op het Lansingerlandse deel niet verlicht, maar op het Zoetermeerse deel wel. Daar gaat de fietser blijkbaar wel boven de vleermuis, die intussen vast wel gewend is aan de voorbij flitsende HSL met omliggende lichtpalen, autoverkeer dat het fietspad her en der doorkruist en de ZoRo bus. Duisternis geeft gebrekkig zicht en geeft een onveilig gevoel. Alle partijen die veilig fietsen en optimaal gebruik en bereikbaarheid van OV hoog in het vaandel hebben staan, zouden deze motie zeker moeten steunen.

Deze motie werd mede ingediend door GroenLinks.

Onverlichte Landscheiding in Lansingerland

Onverlichte Landscheiding in Lansingerland

5.Motie: Besluitvorming over mogelijke verkoop maatschappelijk vastgoed

Deze motie draagt het college op om het in eigendom van de gemeente Lansingerland zijnde maatschappelijk vastgoed De Snip, ’t Web en Pectoes in Bleiswijk niet te verkopen zonder een vooraf ter zake genomen raadsbesluit.

Toelichting: Het is onze fractie al tijdenlang een doorn in het oog dat de wethouder hapsnap en op eigen houtje handelt bij verkoop van maatschappelijk vastgoed. De antwoorden op schriftelijke vragen en rondvragen van onze fractie en van Leefbaar 3B, plus de haastig geschreven ‘updates per brief’ geven weinig duidelijkheid en geven de raad bovendien geen kans te controleren of sturen op maatschappelijk impact. Dit is voor ons niet acceptabel.

foto-3

ZoRo-bushalte Koegelwieckplantsoen

Tot zover het verhaal van Petra Verhoef in de eerste termijn van dit raadsdebat. Petra sprak in de tweede termijn haar grote waardering uit voor het feit dat de coalitie de complete PvdA agenda voor het komende jaar had geadopteerd. “Uw moties bevatten al de agendapunten die de PvdA fractie voor de directe toekomst van belang vindt: lagere lasten, geen aantasting van het mooie groen in onze gemeente, verlichting van het fietspad langs de Landscheiding en concrete gemeentelijke doelen als het om duurzaamheid gaat. Jammer is dat de coalitie niet, zoals de PvdA fractie, nu al direct de knoop doorhakt en deze agenda al in 2017 in uitvoering brengt maar eerst allerlei onderzoeken van het college verlangt. Dit is belastend voor het toch al overbelaste gemeentelijke apparaat en berooft de inwoners voor 2017 van lagere lasten, beter groen beheer en een mooi verlicht Landscheidingsfietspad. En dat terwijl toch al duidelijk is dat ook de coalitie, bij het debat over de Kadernota 2018 in juni 2017, zal gaan kiezen voor lagere lasten, mooier groen en een verlicht fietspad. Het verkiezingsjaar 2018 is dan immers nabij!”. De PvdA fractie gaf op vragen van de coalitie aan dat het pakket wij al met ingang van 2017 willen gaan realiseren, betaalbaar & financieel verantwoord is. “De totale structurele kosten van ons pakket zullen ongeveer 2 miljoen bedragen. Voor het jaar 2017 laat de gemeentelijke meerjarenbegroting een voordelig resultaat van 2.3 miljoen zien, in 2018 van 4 miljoen, oplopend tot 4.6 miljoen in 2020. Er is dus een solide dekking”, aldus Petra Verhoef.

Ondanks de steun van GroenLinks haalde onze amendementen en de moties het niet. De meerderheid van de raad koos voor de coalitiemoties waarin aan het college eerst om onderzoek werd gevraagd alvorens te besluiten over lagere lasten, mooier groen en verlichting van het Landscheidingsfietspad. De PvdA fractie steunde de fractie van GroenLinks bij een viertal mooie moties die in het teken stonden van betere duurzaamheid en bestrijding van vuurwerkoverlast. Tekenend was dat een meerderheid van de raad de door ons gesteunde GroenLinks motie waarin het college verzocht werd om een realistisch beeld te geven welke doelen en op welke termijn de gemeente wil bereiken zodat de Raad kan beschikken over een kader waaraan behaalde (deel)resultaten kunnen worden gemeten, niet honoreerde. Het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid blijft op deze manier dus vooral een campagne-karakter houden. Ook de fractie van D66 stemde tegen deze motie.

De door ons ingediende motie over meer mensen met een beperking in het gemeentelijke apparaat haalde het wel. Alleen de Leefbaar 3B fractie stemde tegen. Ook P&O wethouder Simon Fortuyn keerde zich tegen dit voorstel. Volgens Leefbaar 3B doet de wethouder hier al alles aan en is zijn probleem dat mensen met een beperking die voldoen aan de gestelde functie-eisen in en om Lansingerland niet te vinden zijn. Aanvankelijk zag het er naar uit dat deze motie slechts een nipte meerderheid zou krijgen maar de wonderlijke inbreng van de wethouder en Leefbaar 3B zorgde per saldo voor een zeer brede raadssteun. Misschien moet staatssecretaris Jetta Klijnsma maar eens op werkbezoek langs komen in Lansingerland om de wethouder bij te praten en zo nodig de gele kaart te laten zien.

Chinees bezoek aan gemeentehuis Lansingerland

Chinees bezoek aan gemeentehuis Lansingerland

En dan was er tenslotte de besluitvorming over de mogelijke verkoop van maatschappelijk vastgoed. Er lagen twee moties: de onze waarin het college opgedragen werd om het in eigendom van de gemeente Lansingerland zijnde maatschappelijk vastgoed De Snip, ’t Web en Pectoes in Bleiswijk niet te verkopen zonder een vooraf ter zake genomen raadsbesluit en één van Leefbaar 3B waarin het college gevraagd werd om de vastgoednota sociaal cultureel werk uit 2014 te actualiseren en tijdens de actualisering niet over te gaan tot verkoop van “De Snip”. De motie vraagt ook om deze actualisatie in de eerste helft van 2017 aan de raad ter advisering voor te leggen. De dikgedrukte passages zijn van onze redactionele hand.

De motie van Leefbaar 3B werd door de raad overgenomen. De PvdA motie die veel verder gaat helaas niet. Wethouder Ankie van Tatenhove heeft van de fractie van Leefbaar 3B de ruimte gekregen om zonder raadsbesluit vooraf maatschappelijk vastgoed in Bleiswijk in de verkoop te zetten. Kwestie van de oude Vastgoed nota een beetje op pimpen en voor advies aan de raadscommissie voorleggen. Hoe deze Leefbaar 3B motie zich verhoudt met hun eerdere vragen is niet helemaal duidelijk. Kennelijk heeft Leefbaar 3B de afgelopen week bakzeil gehaald. Bleiswijk moet zich nu zorgen gaan maken!

Buurtbewoonster Astrid Oosenbrug bij RTV Rijnmond over de verloren bushalte Bonfut

Buurtbewoonster Astrid Oosenbrug bij RTV Rijnmond over de verloren bushalte Bonfut

ZORO-BUSHALTE BONFUT MOET TERUG! GEWOON DOEN!

In de zomer van 2015 is de bushalte ZoRo-bushalte Bonfut opgeheven. Het argument van de Metropoolregio was dat deze halte een tijdelijke was in afwachting van de opening van de definitieve halte Kogelwieckplantsoen. Bewoners van de Bonfut, Wildersekade en de Rodenrijsezoom zijn zeer gedupeerd door het wegvallen van de halte Bonfut. Tussen de halte Koegelwieckplantsoen en station Rodenrijs zit een gat van 1.5 kilometer. De halte Koegelwieckplantsoen is alleen te bereiken via een onverlichte, hellende weg door het AMG. Schmidtpark en is sociaal onveilig tijdens de donkere uren. Bovendien ligt deze halte met name voor bewoners van de Wildersekade, Bonfut en het meest westelijke gedeelte van de Rodenrijsezoom te ver weg. De Metropoolregio wil tot op heden geen medewerking verlenen aan het opnieuw in gebruik nemen van de halte Bonfut omdat het aantal instappers in het verleden te laag was. Die cijfers zijn van voor 2015. Inmiddels is de wijk gegroeid en zijn er plannen om te gaan bouwen op het bij de halte Bonfut gelegen voormalige Hordijk terrein. Pikant is dat de halte Bonfut nog net gelegen is op het grondgebied van de gemeente Rotterdam.

De bewoners rond de halte Bonfut vragen de raad van Lansingerland om zich in te spannen bij de Metropoolregio/Vervoersautoriteit om de halte Bonfut z.s.m. te heropenen, maar in ieder geval per ingang van de dienstregeling 2018 (december 2017) weer geopend te krijgen. Dat deden zij afgelopen week via het indienen van een officieel Burgerinitiatief dat door een zestal bewoners van de Rodenrijsezoom wordt ondersteund. De formele indiener namens hen is Astrid Oosenbrug die in de Rodenrijsezoom woont en de bushalte node mist. De indieners vragen aan de gemeenteraad om bestuurlijke druk vanuit de Gemeenteraad van Lansingerland bij de Metropoolregio/Vervoersautoriteit om de halte Bonfut z.s.m. maar in ieder geval met ingang van de dienstregeling 2018 weer geopend te krijgen. Daarmee willen ze de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer van de Bonfut, Wildersekade en de wijk Rodenrijsezoom West veilig stellen. Ook een betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer en minder parkeerdruk bij station Rodenrijs omdat bewoners hun auto thuis kunnen laten staan, is van groot belang. De bewoners zullen hun Burgerinitiatief in de raadsvergadering van 24 november toe lichten. De raad zal dan direct beslissen hoe het verdere proces van besluitvorming over dit Burgerinitiatief er precies gaat uitzien.

RTV Rijnmond en de lokale media pikten dit Burgerinitiatief afgelopen week direct op. Zie voor RTV Rijnmond: http://www.rijnmond.nl/nieuws/148118/Bewoners-Berkel-en-Rodenrijs-willen-geschrapte-bushalte-terug & ook pagina 16 van de Heraut: http://www.herautonline.nl/?page_id=464

Nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer

Nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer

 EERSTE PAAL VERVOERSKNOOP BLEIZO

Afgelopen maandag was het zover. Na acht jaar hard werken werd feestelijk de eerste paal geslagen van het vervoersknooppunt Bleizo en het nieuwe NS station Lansingerland-Zoetermeer. Daar zullen de NS-trein, ZoRo-bus, HTM sneltramlijn 4, fiets & auto (700 parkeerplekken) elkaar vanaf december 2018 gaan ontmoeten in een groot Transferium. De ideale overstapplek van en naar Den Haag, Gouda/Utrecht, Lansingerland, Zoetermeer en Rotterdam. Gerard Bovens, die al sinds 2008 intensief betrokken is bij de plannen, was natuurlijk van de partij!

Wethouder Marc Rosier van Zoetermeer (waarmee het ook voor onze fractie prima samenwerken is!) vertelde dat Metrolijn E en de HTM sneltramlijnen 3 & 4 in Zoetermeer nu al 100.000 mensen per dag vervoeren. De capaciteit van deze lijnen zit op zijn top. Er wordt een keerspoor ten behoeve van Metro E voorbereid dat ergens in de buurt van station Nootdorp moet komen te liggen. Dan kan de frequentie in de spits richting Rotterdam omhoog. Ook de verbinding richting Den Haag behoeft versterking omdat Metro E & de trams 3 & 4 nu al voor een maximale benutting van de beschikbare capaciteit zorgen. Vergroting van het lightrail systeem op de oude NS-lijn Den Haag-Delft-Schiedam wordt voorzien in de periode 2030-2040. De Lightrail en NS-sprinters systemen schuiven steeds meer in één. Het station Lansingerland zal bij de start zo’n 3000-5000 reizigers per dag mogen verwachten. Met de groei van de bedrijvigheid op het bedrijventerrein Bleizo zal dit doorgroeien naar 10.000 reizigers per dag. Dat de NS de potentie van dit station ziet, blijkt uit het feit dat de NS op dit station een kiosk wil gaan openen.

Droom van Marc Rosier en ook van ons is het doortrekken van sneltramlijn 4 vanaf station Lansingerland-Zoetermeer naar station Rodenrijs: https://www.htm.nl/reisinformatie/tram-4/ Daarvoor kan de huidige, ook zeer succesvolle ZoRo-buslijn benut worden. Toekomst muziek nog maar nu al deel van de agenda van de toekomst.

Minpunt is dat er aan de Lansingerlandse zijde van het station geen fietspad wordt aangelegd over een hellend talud dat vanaf de Landscheiding via het stationsplatform aansluit op het fietspad naar Zoetermeer. Om dit fietspad te bereiken moet je komende vanaf de Landscheiding met de fiets via een lift omhoog om vervolgens via het Stationsplatform het fietspad naar Zoetermeer te bereiken. Erg omslachtig allemaal en niet erg fietsvriendelijk. Oorzaak: het talud kost 5 miljoen en er zijn (nog) geen kostendragers. Daar gaan we natuurlijk nog verder aan werken.

Meer informatie over de vervoersknoop Bleizo op: http://www.bleizo.nl/vervoersknoop/

Eerste paal station Lansingerland-Zoetermeer (Bleizo)

Eerste paal station Lansingerland-Zoetermeer (Bleizo)

Uitzichtpunt station Bleizo

Uitzichtpunt station Bleizo

TOT SLOT

Wat deden wij twee jaar geleden in dezelfde periode? Lees het in https://lansingerland.pvda.nl/2015/11/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-november-2015 Het was toen de week waarin de commissie van het Hoogheemraadschap Delfland zich boog over het plan om de kwijtscheldingsregeling te schrappen, de gemeenteraad zich boog over de begroting 2016-2019 en wij van het college een antwoord kregen op onze schriftelijke vragen over de bouwplannen bij de RK kerken in Berkel en Rodenrijs.

Aanstaande maandagavond is er weer fractieoverleg. Het is de week van de maandelijkse raadscommissies. Zie voor de agenda’s: http://www.lansingerland.nl/agenda/vergaderagenda_43875/ In het oog springen op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur het voorstel om het tekort op de grondexploitatie in de Westpolder terug te brengen & de inhoud van de Najaarsnota 2016 (overschot op uitgaven sociaal domein van ongeveer 1 miljoen!) en op de agenda van de commissie Samenleving de Verordening Sociaal Domein. Voor de PvdA fractie is integrale regelgeving voor het gehele sociale domein van groot belang. Dus bijvoorbeeld geen verschillen in regelgeving m.b.t. de bejegening van cliënten in bijvoorbeeld de Participatiewet enerzijds en de WMO & Jeugdzorg anderzijds.

Het citaat van deze week komt uit de bijdrage van PvdA fractievoorzitter Marleen Barth die zij op 1 november 2016 hield bij de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer over rijksbegroting 2017: “Als PvdA beschouwen we de verzorgingsstaat als het Meesterstuk van de sociaaldemocratie. Dat is een belangrijke reden waarom het kabinet Rutte II zoveel aandacht heeft besteed aan het verduurzamen er van. In weerwil van het beeld dat wel eens wordt neergezet, zijn de uitgaven van de Rijksoverheid aan zorg en sociale zekerheid de afgelopen vier jaar alleen maar gestegen. Maar het kabinet heeft de snelheid van die groei wel onder controle gekregen, en dat is van onschatbare waarde. Het zorgt er voor dat we de verzorgingsstaat zullen kunnen doorgeven aan volgende generaties.

De verzorgingsstaat is gegrondvest op solidariteit. Er zijn mensen die dat een ouderwets woord vinden. Wij vinden het juist een opdracht om de actuele waarde van solidariteit steeds opnieuw te verwoorden. Zo lijkt beheersing van de kosten van de verzorgingsstaat in tegenspraak met solidariteit. Maar dat is juist onmisbaar om de toegankelijkheid van de verzorgingsstaat te borgen. Als de kosten te hoog oplopen, wordt de druk om drempels in te bouwen of eigen bijdragen te innen immers steeds groter. Voor ons als PvdA staat bovendien vast dat solidariteit nooit alleen kan gaan over mensen die iets nodig hebben of ontvangen, maar ook moet gaan over mensen die een bijdrage leveren, via belastingen en premies. Voor hen mag de verzorgingsstaat geen piramidespel worden, waarin zij wel (moeten) inleggen maar er niet op kunnen rekenen dat zorg en ondersteuning er voor hen ook nog zullen zijn als de tijd daar is. Dat betekent dat solidariteit in de verzorgingsstaat al gauw geborgd moet worden over een tijdspanne van tussen de 45 en 60 jaar; iemand van 25 die nu premie en belasting betaalt, zal niet voor zijn 70e met pensioen gaan en volgens de statistiek gemiddeld niet eerder dan rond zijn 85e een stevig beroep doen op de (langdurige) zorg.

Wie de verzorgingsstaat lief is, zal deze lange termijn nooit uit het oog mogen verliezen. En dat is precies wat dit kabinet heeft gedaan. Toch blijven er ook voor een volgend kabinet nog opgaven over. We zien bijvoorbeeld hoe de verzorgingsstaat schepje voor schepje uitgehold wordt door de enorme opmars van flexibel en zelfstandig werk. Die groei gaat in ons land veel sneller dan in de landen om ons heen, en laat zich ook niet verklaren uit de algehele ontwikkeling van de werkgelegenheid en de economie. Maar ze ondermijnt wel stukje bij beetje de welvaart en veerkracht die we de laatste decennia gewoon zijn gaan vinden”. Tot zover het citaat van de week. De beginselen van de sociaaldemocratie anno 2016 en een verantwoording over het gevoerde beleid in de periode 2012-2016 keurig op een rijtje!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 4 november 2016

Deur in Rodenrijsevaart

Deur in Rodenrijsevaart

HSL-viaduct Bleizo

HSL-viaduct Bleizo

Uitzichtpunt station Bleizo

Uitzichtpunt station Bleizo

Halte Bleiswijk

Halte Bleiswijk

dsc07898

ZoRo-bushalte Bonfut ging de mist in!

dsc07868

Nieuwe ZoRo-halte Groenendalseweg

Oude brug Berkelsedijkje

Oude brug Berkelsedijkje

Zuidersingel Rodenrijs

Zuidersingel Rodenrijs