9 oktober 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 5 – 9 OKTOBER 2015

Dit 31ste weekverslag in 2015, aflevering 365 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie Samenleving debatteerde over de opvang van vluchtelingen in Lansingerland, de finale besluitvorming over de inpassingsplannen met betrekking tot de A13/A16 op de agenda van de Rotterdamse raad stond, wij vragen stelden aan het college over bouwplannen op het terrein van de RK Kerk in Berkel en Rodenrijs en onze fractie van het college een wonderlijk antwoord kreeg op onze vragen naar aanleiding van klachten van ondernemers over de slechte bereikbaarheid van de Berkelse Kleihoogt. De foto’s bij dit weekverslag zijn onder meer gemaakt tijdens de Kunsttoer 2015 van afgelopen weekend.

SPREEKUREN PVDA OMBUDSTEAM IN OKTOBER 2015

De spreekuren van het PvdA Ombudsteam in oktober 2015 zijn op vrijdag 16 oktober in de bibliotheek in Bleiswijk (Dorpsstraat 7) van 18.15-19.15 uur en op vrijdag 23 oktober in de nieuwe vestiging van de Bibliotheek Oostland in Bergschenhoek, Dorpsstraat 67 van 18.15-19.15 uur. Het Ombudsteam is  ook telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug. Mailen kan ook via ombudsteampvdall@gmail.com

Lutz Jacobi & Astrid Oosenbrug waren deze week bij de evaluatie van PvdA Ombudsteams Zoetermeer & Lansingerland

Lutz Jacobi & Astrid Oosenbrug waren deze week bij de evaluatie van PvdA Ombudsteams Zoetermeer & Lansingerland

WONDERLIJK COLLEGE ANTWOORD OP ONZE VRAGEN OVER SLECHTE BEREIKBAARHEID KLEIHOOGT

Ondernemers van de Kleihoogt in Berkel Noord klagen al enige tijd over de bereikbaarheid van deze landelijke weg die de Groenzoom doorsnijdt, zo meldden wij in ons weekverslag 28 van 18 september. De navigatieapparatuur leidt automobilisten, die deze weg als bestemming hebben, via routes die niet voor auto’s bestemd zijn. Een simpele oplossing, zo stelden wij toen voor, is het plaatsen van twee richtingborden naar de Kleihoogt op de Oostmeerlaan ter hoogte van de Briellestraat en de Zwartemeerstraat. De PvdA fractie stelde daarom aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent het college de klachten van bedrijven en bewoners van de Berkelse Kleihoogt over de huidige bereikbaarheid van deze weg via navigatiesystemen?
 2. Kan de bereikbaarheid van de Kleihoogt direct verbeterd worden door het plaatsen van richtingborden naar de Kleihoogt op de Oostmeerlaan ter hoogte van de Briellestraat en de Zwartemeerstraat?
 3. Zo ja, is het college bereid deze richtingborden op korte termijn te plaatsen?

Afgelopen woensdag kregen wij antwoord: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201549-pvda-betr-bereikbaarheid-kleihoogt_70028.html

Het college antwoord verbaast ons nogal. Zo gaf het college aan niet op de hoogte te zijn van klachten op het gebied van bereikbaarheid, terwijl wij weten dat één wethouder dit wel is. Het probleem wordt in de schoenen van de automobilisten geschoven die niet op tijd hun navigatiesystemen uploaden. Dat vindt het college een verantwoordelijkheid van de automobilist zélf. Eigen kracht dus & burgerparticipatie, je hoort het ze zeggen!

Maar daar ging het onze fractie niet om. De klacht kwam van ondernemers op de Kleihoogt die merken dat hun bedrijven momenteel moeilijk te vinden zijn. Die hebben natuurlijk geen invloed op het al dan niet tijdig door hun klanten uploaden van de navigatiesystemen. Het lijkt ons een kleine moeite om bijvoorbeeld op de Oostmeerlaan bij de Zwartemeerstraat een richtingbordje op te hangen. Maar daar beginnen we niet aan, zegt het college. “Bewegwijzering voor individuele wegen of woongebieden passen wij niet toe”. Het waarom niet ontbreekt. Wel naar bedrijventerreinen zoals Oudeland en Weg en Land. Leg ons nu eens het verschil uit, college, tussen een bedrijventerrein en een weg, zoals de Kleihoogt, waarlangs vele bedrijven gevestigd zijn?

Onze fractie heeft met wethouder Simon Fortuyn afgesproken om op korte termijn hierover om de tafel te gaan zitten. Misschien dat er dan alsnog een oplossing volgt. Wordt dus vervolgd!

DSC05546

REGENBOOGVLAG OP 12 OKTOBER OOK OP GEMEENTEHUIS LANSINGERLAND

Ter gelegenheid van Coming Out Dag 2014 hesen op vrijdag 10 oktober 2014 het recordaantal van 52 gemeenten en het Ministerie van OCW de Regenboogvlag*. De bestuurders van die gemeenten spraken daarmee af dat zij zich inspannen om de sociale acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LHBT’s) te vergroten en het thema een vaste plaats te geven binnen hun gemeente. Lansingerland ontbrak nog in dit rijtje. Maar dit jaar zal dit anders zijn.

Op 11 oktober 1987 liepen in Washington D.C. 500.000 mensen mee in een demonstratie tegen een uitspraak van het federale hooggerechtshof, waarin de rechtmatigheid erkend werd van een verbod op homoseksualiteit. Wat begon als een lokaal initiatief, groeide uit tot een nationale actiedag in de Verenigde Staten. En vervolgens tot een internationaal evenement. 98% van de Nederlanders vindt inmiddels dat homoseksuelen vrij zijn om te leven zoals zij willen. Ons land is internationaal koploper op de ranglijst van sociale acceptatie van homoseksualiteit. En komt dan ook wereldwijd uit de bus als de plek waar LHBT’s zich het meest op hun gemak voelen. We zijn terecht trots op onze tolerantie en onze gelijke behandeling van homoseksuelen. Maar in dat succes schuilt ook een risico. Namelijk dat we onoplettend, en misschien zelfs een beetje onverschillig zouden kunnen worden. Dat moeten we voorkomen. Reden te meer om ook in Lansingerland aandacht te vragen voor de positie van LHBT’s in de eigen gemeente en om dus ook vanwege Coming Out Day de Regenboogvlag te hijsen.

Op initiatief van de D66 en PvdA fracties in de gemeenteraad van Lansingerland zal de Regenboogvlag op maandag 12 oktober om 8.45 uur op het bordes voor het Gemeentehuis van Lansingerland officieel overhandigd worden aan wethouder Simon Fortuyn. Samen met hem en andere raadsfracties die zich bij het initiatief zullen aansluiten, zullen zij dan de Regenboogvlag hijsen. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

DSC05540

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN IN LANSINGERLAND: HOE BETREKKEN WIJ ONZE INWONERS HIER TIJDIG BIJ?

De fractie van de ChristenUnie stelde afgelopen donderdag tijdens de raadscommissie Samenleving de (goede) vraag aan de orde wat Lansingerland kan betekenen voor de opvang van vluchtelingen en statushouders. Lansingerland herbergt van oudsher al vele status houdende vluchtelingen. Een recent verzoek van de Veiligheidsregio om 50 noodopvang plekken in het Berghonk in Bergschenhoek werd direct gehonoreerd (wordt momenteel nog geen gebruik van gemaakt) maar de vraag blijft: “Wat kan Lansingerland verder betekenen, wat zijn de voorwaarden en hoe betrekken wij de inwoners hierbij zo vroeg mogelijk?”.

Petra Verhoef was onze woordvoerder in dit debat. Hier volgt haar bijdrage:

De PvdA fractie vindt natuurlijk dat ook Lansingerland een verantwoordelijkheid heeft in de opvang van vluchtelingen. Het moet echter wel een oplossing zijn die houdbaar is en met zo breed mogelijke steun van de inwoners. We moeten voorkomen om overhaast in de actiestand te gaan. Zoals vicepremier Asscher het gisteren zo mooi zei: “Met een warm hart, maar koel hoofd”. Daar doen we uiteindelijk de vluchtelingen en ook onszelf het meeste plezier mee.

Hoe we het beste een bijdrage kunnen leveren aan de opvang van vluchtelingen is een maatschappelijk vraagstuk en leent zich dus bij uitstek voor het horen van de meningen en de ideeën van inwoners. Er zijn onder de inwoners gevoelens van mededogen, een grote wens om te helpen, maar ook emoties als angst voor onveiligheid op straat, onzekerheid over duur en omvang van de opvang van vluchtelingen, of kosten om in levensonderhoud van de vluchtelingen te voorzien. Aan de andere kant kunnen vluchtelingen voor bijvoorbeeld winkeliers extra klanten zijn. We moeten de standpunten kennen van betrokken inwoners die graag willen helpen, maar ook van hen die zorgen hebben.

Feiten en niet een onderbuikgevoelens moeten de basis vormen voor een maatschappelijk debat over opvang van vluchtelingen. Wij willen daarom voorstellen om een debat-bijeenkomst met inwoners, Gemeente, 3B wonen, vluchtelingenwerk, politie, kerken en andere betrokkenen te organiseren over de vraag wat Lansingerland wel en niet voor vluchtelingen kan betekenen. Dit zal nog in het najaar moeten gebeuren, met facilitaire steun van het college.

Er is nog tijd voor een dergelijk open debat, omdat er nu niet acuut een dringend verzoek wordt gedaan om vluchtelingen op te nemen. Het is essentieel dat het College, met inbreng van andere betrokken partijen, zorgt voor goede informatie over de feitelijke stand van zaken, zoals:

 • Is het nu aan de orde? Is er of verwachten we op korte termijn een concreet verzoek van het COA voor bijv. in gebruik nemen van een bestaand gebouw als AZC of de bouw daarvan?
 • Wat zijn de huidige en eerdere ervaringen met vluchtelingen in Lansingerland, op allerlei aspecten, positief en negatief?
 • Wat zijn de opties voor het (mogelijk versneld) huisvesten van statushouders?
 • Hoe kijkt het college naar opvangmogelijkheden zoals een GZZA Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement (GZZA, 30 – 100 personen per huisvesting) of een satellietopvang (of satelliet-AZC – circa 250 personen ) of een AZC (i.s.m. met buurgemeenten) waar GroenLinks op 22 september j.l. vragen over stelde aan het college?

Tot zover Petra’s bijdrage aan de eerste termijn. In het daarop volgende debat reageerde Petra Verhoef fel op de eerdere bijdrage van Kathy Arends (VVD) die deze discussie meer als een verkiezingscampagne oppikte. De PvdA kan zich natuurlijk ook vinden in urgente 72-uurs opvang. Daar hadden immers alle partijen al mee ingestemd toen het zich voordeed. Een creatieve oplossing zoeken om versneld statushouders te huisvesten, eventueel met flexibele woonunits, kan PvdA ook steunen. Maar het verdere relaas van VVD-zijde, over meerdere statushouders in één woonunit en dan met zijn allen één bijstandsuitkering delen, ingebed in een verhaal dat mensen uit deze landen vaak lui zijn, losse handjes hebben en verkrachters zijn, viel verkeerd bij Petra. Zij herhaalde de oproep voor een open debat, zonder vooroordelen, gebaseerd op feiten, waar we zoeken naar menswaardige oplossingen. Ook bij een aantal andere partijen, waaronder CU en GroenLinks vielen de woorden van de VVD slecht. Het verdere debat, waaraan op voorstel van CU het college niet deelnam, had als kernwoorden “draagvlak & draagkracht” en uiteindelijk werd met flinke steun besloten om een maatschappelijk debat voor te gaan bereiden door de griffie, college & gemeentesecretaris en de voorzitters van de raadscommissies. Het moet overigens wel duidelijk zijn dat dit debat niet gaat over wel of niet een AZC, maar veel breder over de bijdrage van Lansingerland bij opvang van vluchtelingen. Dit debat, mogelijk ook gecombineerd met een enquête via het gemeentelijke internet- panel of andere vormen van raadpleging & discussie moet zo snel mogelijk gaan plaats vinden.

De PvdA fractie wil dus op korte termijn een debatbijeenkomst met alle betrokkenen, een inventarisatie van wat de ervaringen en de gemeentelijke & maatschappelijk inzet in het verleden waren en welke opties er zijn voor nieuwe activiteiten in de vorm van opvang en huisvesting van statushouders. Zie bijvoorbeeld het recente plan van PvdA Kamerlid Albert de Vries om snel huisvesting te regelen voor statushouders waardoor de druk op de AZC ’s snel kan verminderen:   http://www.pvda.nl/berichten/2015/10/100.000+huizen+voor+woningzoekenden?utm_source=Leden&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=2015106nieuwsbriefwoonplan

DSC05536

VRAGEN OVER WONINGBOUW OP TERREIN RK KERK IN BERKEL & RODENRIJS

De besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 8 september 2015 meldt het volgende: “Principebesluit breder gebruik gebouwen en (toekomstige) woningbouw op gronden van de RK Kerk in Berkel en Rodenrijs: Besloten is medewerking te verlenen aan (toekomstige) woningbouw en een breder gebruik van gebouwen op gronden van de RK Kerk in Berkel en Rodenrijs”.

De gemeente Lansingerland moet volgens eigen zeggen nog ongeveer 5000 huizen bouwen. Het college verwacht dat deze grote operatie in 2030 voltooid is. Bouwen op nieuwe locaties, zoals nu toegestaan wordt op de gronden van de RK kerk in Berkel en Rodenrijs, kan invloed hebben op het tempo van de bouw op andere locaties. Dat is slecht voor de bestaande grondexploitaties van de gemeente Lansingerland. Bovendien mogen er op basis van afspraken met de stadsregio per jaar slechts 400 huizen in Lansingerland gebouwd worden. Bouwen op de gronden van de RK kerk brengt met zich dat er elders in Lansingerland minder huizen kunnen worden gebouwd.

Naar aanleiding van dit besluit stelde onze fractie deze week aan het college de volgende vragen:

 1. Op welke exacte locatie(s) wordt (toekomstige) woningbouw beoogd?
 2. Over hoeveel woningen gaat het?
 3. Van wie is het verzoek om medewerking afkomstig? Waarom wordt om medewerking voor nieuwbouw & breder gebruik gevraagd?
 4. Wat wordt precies bedoeld met een “breder gebruik van gebouwen”?
 5. Betreft het alleen de gronden van de RK Kerk aan de Noordeindseweg in Berkel of ook de grond waarop de Pius X kerk in Rodenrijs gevestigd is?
 6. Hoe ziet het college de mogelijke concurrentie met andere bouwlocaties in Lansingerland waarbij de gemeente nog steeds forse financiële risico’s loopt?
 7. Valt de nieuwbouw op de gronden van de RK Kerk ook onder de afspraak in stadsregionaal verband om jaarlijks niet meer dan 400 woningen te bouwen?
 8. Welke betrokkenheid vooraf hebben omwonenden van de gronden van de RK Kerk bij het collegebesluit gehad? Heeft er enige vorm van burgerparticipatie plaats gevonden? Zo neen, waarom niet?

Het college moet binnen 30 dagen op onze vragen reageren. Wij zijn heel benieuwd!

RK Kerk aan de Noordeindseweg

RK Kerk aan de Noordeindseweg

WAT GAAT COLLEGE DOEN AAN PLAN OM KWIJTSCHELDING HOOGHEEMRAADSCHAPPEN AF TE SCHAFFEN?

Afgelopen donderdag tijdens de raadscommissie Samenleving stelde Petra Verhoef de mogelijke dreiging van het verdwijnen van de kwijtscheldingsregeling door de Hoogheemraadschappen opnieuw aan de orde. Velen zij al actief om dit te voorkomen maar wat gaat het college eigenlijk zélf hieraan doen? In november moet het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland, waaronder de kern Berkel en Rodenrijs valt, een besluit nemen over het collegevoorstel om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing van mensen met een inkomen op of onder het bijstandsniveau te gaan schrappen in 2016.

Vorige week werd ons via de PvdA fractie in het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard, waaronder onze kernen Bergschenhoek en Bleiswijk vallen, duidelijk dat men ook hier soortgelijke voornemens heeft. Gerard Bovens heeft namens onze PvdA fractie op 30 september ingesproken bij de Verenigde Vergadering van dit Hoogheemraadschap en dringend gevraagd dit plan te laten vallen. Hij kreeg direct steun van de fracties van ChristenUnie/SGP en PvdA in dit Hoogheemraadschap.

Mochten de plannen van beide Hoogheemraadschappen doorgaan, dan worden hiermee in Lansingerland iets meer dan 700 huishoudens getroffen. Het gaat gemiddeld om een verzwaring van de lasten van rond de 200 tot 300 euro per jaar, per huishouden en het wordt voor hen dus nog moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen

De vragen aan de wethouder van Tatenhove waren:

 • Wat vindt u van deze plannen van beide Hoogheemraadschappen?
 • Heeft u inmiddels contact gehad met de wethouders van Gemeenten die onder Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard vallen?
 • Zo nee, bent u van plan dit te gaan doen?
 • Wat denkt u verder te kunnen doen om de plannen van de Hoogheemraadschappen om te buigen?

De wethouder gaf als reactie aan inmiddels ook kennis te hebben genomen van de plannen van het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard. Samen optrekken met andere gemeenten in dit gebied ligt voor de hand. Zij benadrukte nog dat tijdens haar recente vakantie wethouder Taco Kuiper van Zoetermeer mede namens haar ingesproken had tijdens de Verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland. Zie weekverslag 30.

Onze fractie zal op korte termijn ook de Rotterdamse PvdA fractie gaan informeren over de stand van zaken bij Schieland en samenwerking bepleiten zoals in Delfland. Wordt vervolgd!

DSC05520

RAAD ROTTERDAM STEMT IN MET INPASSINGSPLAN A13/A16

 In weekverslag 29 berichtten wij uitgebreid over de stand van zaken na de debatten in de raden van Rotterdam en Lansingerland. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/25/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-21-25-september-2015/ Afgelopen donderdagavond hield de raad het slotdebat na de geschorste vergadering van enige weken terug. Om een lang verhaal kort te maken: de raad van Rotterdam stemde met een meerderheid van 32 raadsleden voor. 12 leden stemden tegen waaronder een deel van de Leefbaar 3B (10 voor) & NIDA fracties, en de complete SP en GroenLinks fracties. De PvdA met Barbara Kathmann als woordvoerder stemde voor, net als VVD, CDA, ChristenUnie/SGP en ook D66. Leek het enige weken geleden nog dat een meerderheid van één stem er voor zou gaan zorgen dat het raadsvoorstel zou worden afgewezen, afgelopen donderdagavond lagen de kaarten geheel anders. Een meerderheid van de Leefbaar Rotterdam fractie stemde nu dus voor terwijl zij de vorige keer geheel tegen verklaarden te zijn. Radio Rijnmond had het volgende bericht over het Rotterdamse debat: http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-10-2015/rotterdamse-raad-toch-akkoord-met-verbindingsweg-a13a16

Maandagavond 12 oktober is het finale woord aan de raad van Lansingerland. Ook onze raad gaat voorstemmen, zo verwachten wij. Saldo 0 is misschien niet voor 100% binnen bereik maar wel voor een heel belangrijk deel. De zeer intensieve onderhandelingen zijn gedaan. Het is nu knopen tellen. De PvdA fractie zal zich zeker bij de groep voorstanders scharen. Gelet op wat er gerealiseerd is in het raadsvoorstel/inpassingsplan, op het grote Stadsregionale budget dat nu voor Lansingerland ten behoeve van de inpassing beschikbaar komt, op de reeds door onze raad aangenomen moties met betrekking tot de N209, de aanbestedingsvoordelen en ook op de, ook door de minister I&M omhelsde co-creatie, komen wij tot een positieve finale afweging. Daarbij speelt ook het grote belang van deze weg voor de economische & banen ontwikkeling in onze Metropoolregio, het huidige grote dagelijkse fileleed en de verkeersveiligheid voor ons een belangrijke rol.

Onze fractie betreurt het dat het plan van de Bewonersgroep Rodenrijs West om de A13/A16 ter hoogte van de N471 op maaiveld aan te leggen het (nog) niet gehaald heeft. Natuurlijk moet de raad dit plan ook inbrengen in haar reactie (zienswijze) op het ontwerp-Traceplan dat kort geleden gepubliceerd is. Die komt in november aan de orde. Zo blijft het toch op de agenda maar via een andere lijn. Volgende week dus meer over het debat in de raad van Lansingerland. Wordt vervolgd!

DSC05535

TOT SLOT

Maandag 12 oktober om 8.45 uur hijsen wij bij het gemeentehuis de Regenboogvlag. Die zelfde dag om 20 uur is er een extra vergadering van de raad over de inpassingsvoorstellen met betrekking tot de A13/A16. De PvdA fractie gaat, al onze knopen tellend, voor het collegevoorstel stemmen. Volgende week dinsdag is er een presidium vergadering, woensdag een Presentatieavond voor de raad en op donderdag een bijeenkomst van ons Jeugd en Jongerenwerk om raadsleden over hun werk bij te praten. Ook is er die avond een bijeenkomst van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio. De week daarop is het najaarsvakantie. Daarna gaan wij in de raadscommissie en raad aan de slag met de gemeentebegroting 2016-2019. Momenteel bereiden wij onze (politieke & technische) schriftelijke vragen voor.

Wat deed onze fractie in dezelfde week in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-oktober-2014/ Het was toen de week waarin wij veel aandacht besteedden aan de komende decentralisaties en de opsporing van bijstandsfraude door commerciële bedrijven, de verkeerssituatie in Berkel centrum de nodige aandacht vroeg, ons grondbedrijf weer een beetje opkrabbelde en het college probeerde grip te krijgen op het gemeentelijke vastgoed.

Het citaat van de week komt uit een artikel in de Volkskrant van 6 oktober met als kop: “Drie bijstandsgerechtigden stappen naar de rechter uit onvrede met de voorwaarden waaronder verplicht moet worden gewerkt. Het verhaal van de juristes is symptomatisch”. Het verhaal gaat dus over “Eerlijk werk!”

De Volkskrant: “Drie inwoonsters van Almere zijn naar de rechter gestapt vanwege de voorwaarden waaronder ze verplicht werk vanuit de bijstand moeten doen. De bij de gemeente tewerkgestelde vrouwen vinden het onredelijk dat ze minder betaald krijgen dan hun collega-ambtenaren. Het is voor zover bekend de eerste keer dat bijstandsgerechtigden een rechtszaak aanspannen over de voorwaarden waaronder verplicht moet worden gewerkt”. En: “De vrouwen werden bij de gemeente Almere gedetacheerd via het bureau JS Consultancy. Ze kregen een contract voorgelegd van 3 plus negen maanden, waarbij ze de eerste drie maanden 1600 euro bruto en daarna 2100 euro bruto zouden verdienen. Volgens de juristes is dat ver beneden het gangbare salaris voor die functie”.

Dat het anders kan bewees PvdA wethouder Rabin Baldewsingh in De Haag deze week:

http://www.omroepwest.nl/nieuws/2954448/Vaste-baan-voor-straatvegers-in-Den-Haag-einde-aan-uitbuiting-vindt-de-wethouder De PvdA staat voor “Eerlijk werk”. Tijdens onze PvdA Lansingerland ledenvergadering van maandagavond 9 november zullen Tweede Kamerlid John Kerstens en Petra Verhoef als co-referent hier uitgebreid op ingaan. Interessant is ook hoe de gemeente Lansingerland zich in deze gedraagt. Onze fractie hoort het graag!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 9 oktober 2015

DSC05543

DSC05548

DSC05517