10 februari 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 6 – 10 FEBRUARI 2017

Dit vijfde weekverslag in 2017, aflevering 421 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de maandelijkse commissieweek waarin de politieke schijnwerper vooral stond op ons bespreekpunt over het maken van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, op de debatten over het beleidsplan sociaal domein en over de uitvoering van de motie die én het jongerenwerk én de handhaving door Boa’s moet gaan versterken. Het was ook de week waarin het pand van de Jumbo super in Berkel centrum vrij kwam waardoor er nu een excellente kans ontstaat om het winkelcentrum verder te versterken en de bibliotheek meer innovatieve armslag te geven. De foto’s bij dit weekverslag tonen de ontwikkelingen aan de Leeweg en directe omgeving in de Berkelse Westpolder.

VERTREK SUPERMARKT GOUDEN KANS VOOR VERDERE CENTRUMONTWIKKELING BERKEL

Eind deze week verdwijnt de Jumbo supermarkt in de Nieuwstraat-Wilhelminastraat in Berkel centrum. In het pand waarin de supermarkt op de begane grond gevestigd was, bevindt zich op de eerste verdieping een vestiging van de Bibliotheek Oostland. Er is ook een parkeergarage. De winkelruimte op de begane grond omvat ongeveer 2000 m2, de bibliotheek beschikt over ongeveer 1000m2. Het huurcontract van de bibliotheek loopt nog door tot 2020. De ruimte waarover de bibliotheek beschikt is alleen bereikbaar via een trap of kleine lift. De uitstraling naar de straat toe waardoor de laagdrempeligheid wordt versterkt is dus maar beperkt.

Het vertrek van de supermarkt is een mooi moment om gezamenlijk te gaan nadenken over de toekomst van dit op een zeer strategische plek in het centrum gelegen gebouw. Het bevindt zich immers én op de kop van de Nieuwstraat, een rommelig straatje dat wel enige stevige impulsen mag krijgen om hem als verblijfsgebied aantrekkelijker te maken én ook in de nieuwe ring om de oude Dorpskerk. Het gebouw in de huidige staat oogt als een onneembare vesting en heeft veel te weinig uitstraling.

Kortom, het is nu een uitgelezen moment om als gemeente, Bibliotheek Oostland, winkeliersvereniging en vastgoed eigenaar van dit gebouw eens om de tafel te gaan zitten om te praten over de toekomst van dit gebouw. Het zou een ideale plek zijn voor een grote vestiging van de Bibliotheek Oostland-nieuwe stijl op de begane grond, voor de komst van horeca en voor bijvoorbeeld de vestiging van een BSO of andere kleine bedrijvigheid en ook voor kleine winkels die iets toevoegen aan het centrum van Berkel. De formule die de Bibliotheek Oostland in combinatie met het centrum ‘Buurt & Zo’ en vele maatschappelijke partners heeft gerealiseerd in het centrum van Pijnacker (vloeroppervlakte 1500m2) kan naadloos worden geëxporteerd naar Berkel centrum. Deze formule trekt in Pijnacker duizenden bezoekers per jaar aan. Zie: https://www.buurtenzo.nl/ In combinatie met vele partners en veel creativiteit moet dit perfect gelegen gebouw te exploiteren zijn.

De PvdA fractie is heel benieuwd of deze uitdaging (ook door het college) wordt opgepakt en wie het initiatief wil gaan nemen om als trekker te gaan opereren. Laat het ons horen!

 COLLEGE VERSLIKT ZICH IN UITVOERING MOTIE OVER HANDHAVING & JONGERENWERK

Tijdens het debat over de Kadernota op 30 juni 2016 dienden wij samen met de fracties van Leefbaar 3B, CDA, ChristenUnie, VVD en D66 een motie in die brede steun kreeg in de raad. Deze motie verzocht het college om bij de opstelling van de begroting 2017 de raad, met een effectief financieel kader van maximaal 150.000 euro, een voorstel te doen voor versterking van de effectiviteit van het integraal veiligheidsbeleid, onder andere door uitbreiding van de handhavingscapaciteit, uitbreiding van het jongerenwerk en een effectieve organisatie van de samenwerking van alle partijen in de veiligheidsketen, buurtoezicht, handhavers, jongerenwerk en politie. Zowel de Boa als de jongerenwerkformatie is in Lansingerland ondermaats dus enige versterking is beslist aan de orde, zo vindt de PvdA fractie.

De commissie Algemeen Bestuur werd afgelopen woensdag door het college getrakteerd op de uitwerking van deze motie. Het college ziet de uitvoering van de motie als volgt: er wordt 130.000 euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de formatie van de boa’s waarbij deze in het bijzonder als dorpsboa’s gaan functioneren. De rest van het budget wil het college reserveren voor het uitvoeren van pilots in het kader van het Beleidsplan Sociaal Domein. De dorpsboa’s moeten aanvullend aan de wijkagent en het jeugd- en jongerenwerk een goede ambassadeursrol namens de gemeente gaan vervullen richting inwoners en partners. Verder wil het college extra budgettaire ruimte om te gaan experimenteren met (onorthodoxe) andere methoden van jongerenwerk, jeugdreclassering en met andere jeugdpartners zoals bijvoorbeeld Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.

Wat opvalt, is de passage over de manier waarop de burgerparticipatie op dit voorstel heeft plaatsgevonden. Het college zegt hierover het volgende: “Het voorstel is integraal tot stand gekomen, na afstemming tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein, waarbij nadrukkelijk het beleidsveld Jeugd betrokken is”. Dit duidt vooral op intern gemeentelijk overleg en niet op afstemming met direct betrokkenen als het jeugd en jongerenwerk zélf. Toen de PvdA fractie in juni 2016 de motie mede indiende hadden wij voor ogen dat ongeveer de ene helft van het budget zou gaan naar de uitbreiding van de boa’s en de andere helft naar de uitbreiding van het jeugd en jongerenwerk. In onze beleving moeten beide organisaties gaan zorgen voor goede werkafspraken over de inzet van de extra formatie in de praktijk. En wat doet het college? 85% van het budget naar dorpsboa’s en 15% naar experimenten in het sociaal domein. Wat de PvdA fractie betreft is dit geen passende uitvoering van de motie. Dit gaf onze woordvoerder Sam de Groot ook aan tijdens het debat in de commissie Algemeen Bestuur. “Voor de PvdA fractie zijn er twee keuzes: het college neemt dit voorstel óf terug óf de PvdA fractie wijst dit voorstel af”.

Ook andere fracties zoals CDA, D66, GroenLinks, VVD en WIJ waren kritisch over het collegevoorstel. Men sprak van een onheldere invulling van de rol van het jongerenwerk, vroeg zich af of dit voorstel niet al te zeer toegeschreven was naar een uitbreiding van het aantal Boa’s, achtte het voorstel niet in balans en een verkeerde mix te bevatten en nogal mager van aard te zijn. De burgemeester reageerde op deze kritiek sterk vanuit zijn rol van portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. Hij gaf aan dat de gemeente een grote behoefte heeft om via de inzet van extra Boa’s meer coördinatie en aansturing te kunnen bieden waar het gaat om de handhaving van de openbare orde en veiligheid in buurten en wijken. Op de vraag van Sam de Groot of hij over dit voorstel overleg had gehad met het jeugd en jongerenwerk reageerde hij ontkennend. Gaandeweg het debat ontstond het beeld dat dit voorstel niet zozeer een integraal geformuleerd collegebesluit behelsde dan wel de visie van de portefeuillehouder. De rol van het jongerenwerk moest in de visie van de burgemeester aan de orde komen in het debat over de toekomst van het sociaal domein. Dat was niet het primaire thema van het debat.

Een meerderheid van de raad gaf aan de door de burgemeester geschetste coördinatie en aansturingsproblemen wel te begrijpen maar constateerde wel dat de raad via de motie iets anders wilde regelen. Namelijk een uitbreiding van én de Boa en van de Jeugd en Jongerenwerkformatie inclusief een betere afstemming met andere actoren zoals buurttoezicht. Het voorstel moet een meer integraal karakter krijgen en zich niet alleen toespitsen op de Boa’s. Na een lang debat besloot de burgemeester op advies van een meerderheid in de raad, waaronder ook de PvdA, het raadsvoorstel terug te nemen. Over twee maanden komt het in een aangepaste vorm terug.

Wat de PvdA fractie betreft voorziet dit nieuwe, integrale voorstel in een hoger budget dan de 150.000 euro die voorzien is in het oorspronkelijke raadsvoorstel. De PvdA acht, gelet op het debat van gisteren, het acceptabel wanneer het beschikbare budget wordt verhoogd tot 250.000-300.000 euro waarbij er ruimte ontstaat om zowel de Boa formatie te vergroten op de wijze zoals door de burgemeester wordt voorgesteld, de formatie van het jeugd en jongerenwerk uit te breiden tot een volume dat meer in overeenstemming is met één van de jongste gemeenten in Nederland als ook de coordinatieproblematiek op te lossen. De budgetuitbreiding moet dat geregeld worden in het debat over de Kadernota 2017. Wordt dus vervolgd.

HOE GAAT HET VERDER MET HET WERK VAN DE VERKENNER RTHA?

De raad werd afgelopen week door het college geïnformeerd over de voortgang van het werk van de RtHA Verkenner. Hieronder een overzicht van de ontwikkelingen.

Op 25 januari heeft een overleg plaatsgevonden tussen de verkenner, Joost Schrijnen, en de klankbordgroepen van Lansingerland en Schiedam. De verkenner heeft in dat overleg de ‘knoppen’ toegelicht waaraan hij denkt dat gedraaid kan worden en die hij bepalend vindt voor de toekomst van de luchthaven.

Hij heeft aangegeven binnenkort ook met andere partijen gesprekken te voeren (Ronde Tafels). Op 6 februari heeft een bestuurlijke Ronde Tafel plaatsgevonden met de BRR-bestuurders (bestuurlijke regiegroep RtHA), ministerie I&M, RTHA en de Milieufederatie Zuid-Holland. Op 13 februari is er een Ronde Tafel met de bewonersvertegenwoordigers in de CRO. In de tussentijd worden ook alle vragen beantwoord, die gesteld zijn door gemeenten, omwonenden en diverse organisaties aan de verkenner. De beantwoording wordt gedaan door onder meer de DCMR, RTHA, GGD en de BRR zelf.

Op vrijdag 24 februari biedt de verkenner zijn advies aan de BRR aan, tegelijk met de antwoorden op de gestelde vragen. Het advies en de antwoorden zijn dan openbaar. Er wordt een bestuurlijke planning gemaakt voor de besluitvorming in alle drie de raden en ook voor de provinciale staten. De inzet is om op 1 juni in onze raad de besluitvorming te laten plaatsvinden over de inhoud van de BRR brief aan de staatssecretaris. De brief aan de staatssecretaris zal begin juli worden verzonden.

WETHOUDER VAN TATENHOVE VINDT DAT LANSINGERLAND VOLDOENDE SOCIALE HUURWONINGEN BOUWT

“PvdA vreest groeiend tekort aan betaalbare huurwoningen” kopt Hart van Holland deze week. De krant bericht over de schriftelijke vragen die wij vorige week hierover stelden. Zie voor ons verhaal: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-januari-3-februari-2017/ In Hart van Holland stelt wethouder Ankie van Tatenhove opnieuw dat Lansingerland kan volstaan met het bouwen van 38 sociaal bereikbare huurwoningen per jaar. “We moeten ons niet focussen op nieuwbouw. De focus moet liggen op de aanpak van scheefwonen, want er zijn op dit moment heel veel mensen die eigenlijk in een duurdere woning zouden moeten zitten. Hun inkomen past niet meer bij het huis en ze zouden dus in principe moeten doorstromen. Daarom gaan wij de komende jaren juist inzetten op de bouw van wat duurdere woningen. Op die manier past het aanbod straks beter bij de vraag”. Met geen woord spreekt zij over de situatie in Rotterdam. Een meerderheid van de raad in die gemeente wil 20.000 sociale huurwoningen gaan slopen. Wat hiervan de gevolgen zijn voor de woningmarkt in Lansingerland en voor de vraag naar sociaal bereikbare huurwoningen geen woord. Ook niet over de provincie Zuid Holland die van plan is in te gaan grijpen omdat er niet of nauwelijks overleg geweest is tussen de gemeenten onderling. In de brief aan de raad rept zij over afspraken in 2014 met Rotterdam. Dat was ruim voor het besluit om 20.000 woningen te gaan slopen. Wat er daarna gebeurd is, geen idee.

Lansingerland bouwt momenteel per jaar minimaal 400 woningen. Het gebruik was om ongeveer 20% hiervan in de categorie sociaal bereikbaar te bouwen. Woningen voor mensen tot en met een modaal inkomen. 20% sociaal bouwen staat dus voor minimaal 80 woningen per jaar en dus geen 38 zoals de wethouder beweert. Doorstromen is mooi meegenomen maar daar kun je als gemeentebestuur niet al je kaarten opzetten. De huurder kan immers niet gedwongen worden. Of er recent overleg is geweest met wethouder Schneider (Leefbaar Rotterdam) in Rotterdam om de aanpak van de buurgemeenten met elkaar af te stemmen, is ons niet bekend. Lansingerland manifesteert zich in dit dossier steeds meer als een gemeente met de rug naar de rest van de regio terwijl wethouder Van Tatenhove als geen ander weet dat de sociale woningmarkt regionaal georganiseerd is. Inwoners van Rotterdam kunnen zich zonder probleem inschrijven voor een woning in Lansingerland. Een te kleine sociale woningvoorraad heeft dus direct gevolgen voor de inwoners van Lansingerland die een betaalbare woning zoeken. Maar hierover hoor je de wethouder nooit!

De PvdA fractie is heel benieuwd naar de antwoorden van het college op de door ons gestelde schriftelijke vragen.

 DEBAT OVER MEER MAATWERK BIJ UITVOERING PARTICIPATIEWET

In ons weekverslag 2 van dit jaar berichtten wij over de reactie die wij van het college ontvingen op onze vragen over ‘meer maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet’. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/01/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-januari-2017/

Wij gaven toen aan de college reactie te zullen agenderen in de commissie Samenleving van 9 februari met Petra Verhoef als onze woordvoerder. Petra lichtte ons bespreekpunt als volgt toe.

Het aantal inwoners van Lansingerland dat een uitkering via de Participatiewet ontvangt stijgt hard. In 2017 worden ongeveer 700 uitkeringsgerechtigden verwacht. Tegelijkertijd is de uitstroom naar betaald of gesubsidieerd werk minimaal en daarmee rijzen er vragen over de effectiviteit van het beleid. De helft van de uitkeringsgerechtigden zit al 3 jaar of langer in het Participatiebestand en een kwart zelfs 5 jaar of langer. Onder deze huishoudens, vaak met kinderen, is er ook soms sprake van langdurige armoede. Een zorgelijke situatie dus.

Het huidige re-integratiebeleid van de gemeente Lansingerland, in regionale samenwerking met UWV, ZHC Werkt en Werkgeversservicepunt Zoetermeer, is mogelijk wel voldoende voor een deel van de uitkeringsgerechtigden. Maar er zijn andere groepen voor wie die aanpak niet of nauwelijks werkt. Sommige uitkeringsgerechtigden, bijvoorbeeld asielgerechtigden, kunnen veel makkelijker een opstap maken naar de arbeidsmarkt via een gesubsidieerde baan (voorheen Melkertbanen genoemd). Voor andere uitkeringsgerechtigden moet er echt een maatwerkoplossing worden gezocht. Je kunt dan denken aan mensen die lichamelijk of psychisch het werken in loondienst gedurende een aantal dagen in de week niet aankunnen.

Voor de laatste groep heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma het mogelijk gemaakt dat 25 gemeenten experimenten kunnen doen met bijverdienregelingen: deze groep mag kleine klusjes gaan doen, zonder dat deze inkomsten gekort worden op de uitkering. De bedragen moet je natuurlijk maximeren. Hiermee voorkom je chronische armoede, blijven mensen actief en betrokken en stimuleer je het zelfrespect.

Eind vorig jaar reageerde het college nogal passief op raadsvragen van de PvdA waarin wij onder andere pleitten voor meer maatwerk bij de uitvoering van de Participatiewet.

De PvdA fractie legt daarom de volgende bespreekpunten aan de commissie Samenleving voor:

 1. Onderschrijft de raadscommissie Samenleving onze stelling dat de huidige instrumenten die naar (betaald) werk moeten leiden te beperkt zijn en daarom aanvulling behoeven?
 2. Deelt de raadscommissie Samenleving de vraag van de PvdA fractie dat het zinvol is om, na de evaluatie van het lopende SZW experiment, als gemeente Lansingerland aan te sluiten bij de mogelijke uitbreiding naar 25 experimenteer gemeenten?
 3. Onderschrijft de raadscommissie Samenleving de gedachte van de PvdA fractie dat door het Rijk te financieren gesubsidieerde arbeid (voormalige Melkertbanen) een zinvolle aanvulling kan zijn voor het huidige pakket aan re-integratie mogelijkheden.

Om met het goede nieuw te beginnen, een meerderheid in de raad ziet het aansluiten door de gemeente Lansingerland bij de mogelijke uitbreiding van het aantal experimenteergemeenten wel zitten, zij het onder voorwaarden. Gedacht moet dan worden aan bijvoorbeeld de financiële gevolgen voor onze gemeente door hogere kosten van uitvoering. Wethouder Van Tatenhove was niet afwijzend maar maakte ook niet de indruk te staan popelen om mee te gaan doen. Meer maatwerk werd door de meeste fracties zeker als nuttig beschouwd omdat de huidige aanpak voor mensen die al jarenlang aangewezen zijn op een bijstandsuitkering nog steeds niet echt van de grond komt. Het ‘granieten bestand’ groeit nog steeds. De Raad moet het al jaren doen met toezeggingen en optimistische verhalen van wethouders die aangeven dat hun aanpak in regionaal verband hout snijdt. Wethouder Van Tatenhove vertelde donderdagavond dat de bestandsanalyse van de Participatiewet er dit jaar aankomt. Let wel, zij is inmiddels 3 jaar als portefeuillehouder aan de slag zonder nog een beeld te hebben wat er in deze in Lansingerland precies aan de hand is. Ook hoopt zij meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van het maatwerk tot op heden en voor de rest speelt het verhaal van de kleine stapjes. Een weliswaar gepassioneerd verhaal maar al met al toch veel te mager. Dit moet echt veel en veel beter!

Een meerderheid van de raad ziet het PvdA plan om extra gesubsidieerde arbeid te gaan organiseren voor mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt die op de reguliere arbeidsmarkt echt (nog) niet aan de slag kunnen, niet zitten. Zij vinden het bestaande instrumentarium van loonsubsidies, trainingen, werkervaring en scholing voldoende. Zonder overigens aan te geven hoe het dan kan zijn dat het aantal bijstandontvangers nog steeds blijft groeien. Hier en daar leeft nog steeds het beeld dat de oorzaak hiervan dit vooral gelegen is bij de bijstandsontvangers zélf want er is inmiddels weer werk genoeg. Het is nu echt de hoogste tijd dat de bestandsanalyse verschijnt.

De PvdA fractie is al met al tevreden over het beeld dat dit debat opleverde. Alle politieke kaarten kwamen zeker op tafel. Wat speelt is dat de uitvoering van de Participatiewet sinds het ontstaan van de gemeente Lansingerland voor de raad in de praktijk een black box is. De resultaten van de dure re-integratie inspanningen zijn al 10 jaar compleet onduidelijk. We moeten het vooral van de verhalen hebben en wenkende toekomst perspectieven. Een raadsenquete naar het gevoerde beleid en de effectiviteit hiervan in deze periode ligt zeker voor de hand maar te voorspellen valt dat de raad in meerderheid daar zeker niet voor zal kiezen. De PvdA fractie komt hier zeker op terug!

DEBAT OVER BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN 2018-2022

Afgelopen donderdag boog de raadscommissie Samenleving zich over het beleidsplan sociaal domein 2018-2022. Petra Verhoef was onze woordvoerder. Alle stukken over dit belangrijke beleidsplan zijn te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=f00de1b8-12cd-44b3-8654-6a792f297e34&FoundIDs=&year=2017

Petra Verhoef ging in haar eerste spreektermijn in op twee zaken:

 • Een aantal opmerkingen over het voorliggende beleidsplan.
 • De beleidsaccenten in het algemeen en het voorkeurspakket van het college in het bijzonder.

Wat vinden wij van dit beleidsplan? Volgens Petra Verhoef is de vormgeving van de transformatie een intensief traject geweest, waarbij de ambtenaren vele presentaties en werksessies organiseerden en de raadsleden veel moesten brainstormen, workshoppen en soms zelfs spelletjes moesten doen. De steeds veranderende terminologie: van ‘eigen kracht’ naar ‘veerkracht’, van ‘transformatie’ naar ‘maatschappelijke agenda’, van ‘basis op orde’ naar de ‘Lansingerlandse standaard’, maakte het er niet makkelijker op. Gelukkig is het uiteindelijke beleidsplan een goed leesbaar stuk geworden met visie, kaders en de plannen.

Toch een aantal kanttekeningen van de kant van de PvdA fractie:

 1. De Lansingerlandse standaard: waarin onderscheidt deze zich eigenlijk van de Nederlandse standaard? In feite gaat het om een vertaling van het wettelijke pakket naar de gewone mensen taal, naar de leefwereld van mensen. Zou men in pakweg Dedemsvaart of Maastricht een andere standaard hanteren dan hier?
 2. Eigen kracht & Veerkracht: Dit zijn termen uit de systeemwereld niet uit de leefwereld van mensen. Het zijn termen die moesten rechtvaardigen dat er van rijkswege bezuinigd kon gaan worden op de zorg. De terminologie is ideologisch getint en niet gebaseerd op de feitelijke situatie waarin veel mensen verkeren die geconfronteerd worden met een opeenstapeling van problemen. Let wel: 80% van het budget voor de zorg gaat naar 20% van de bevolking. De complexiteit en intensiviteit van de problematiek van deze groep zorgen ervoor dat er voor hen nauwelijks ruimte is voor eigen kracht.
 3. Integrale aanpak: De integrale aanpak via de ontschotting van WMO, Jeugdzorg en Participatie zit volgens het ambtelijke team in hun DNA. Dat vinden wij prima, maar wij zien dit niet concreet terug in het Beleidsplan Sociaal Domein. De wijze waarop deze ontschotting & integraliteit vorm moet gaan krijgen, moet een veel duidelijker onderdeel van het plan worden.
 4. Inclusieve aanpak tbv mensen met een beperking: Die wordt wel genoemd maar verder niet concreet uitgewerkt. Het gaat om wonen, werk, zorg en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
 5. Rol gemeente: Genoemd worden: regelen van de toegang, regelen van integrale aanpak en transformatieproces. De PvdA fractie doet suggesties voor twee aanvullingen: prioriteitstelling n.a.v. in de lokale praktijk geconstateerde maatschappelijke problematiek en bijdragen aan innovatie met betrekking tot de inhoud en de organisatie van de zorg en dienstverlening. De Gemeente moet juist in de frontlijn staan als aanjager en vernieuwer.

Dan over de beleidsaccenten:

 1. Keuze beleidsaccenten: De beleidsaccenten zijn zeer breed geformuleerd waardoor politieke prioritering moeilijk is. Bovendien wordt in alle 4 van de voorgestelde pakketten het budget dun uitgesmeerd over 9 of 10 accenten. Wij stellen een alternatief voor: stel 2 tot 3 prioriteiten vast op basis van concrete, meest relevante maatschappelijke vraagstukken. Stel doelen, doelgroepen en programma’s vast voor een bepaalde periode, en stel periodiek de prioriteiten bij via politiek debat. Voor ons zouden bestrijding van armoede, vooral van kinderen, de versterking van de inclusieve samenleving voor mensen met een beperking en het vergroten van de arbeidsparticipatie van langdurig werklozen bovenaan de lijst staan.
 2. Het budget voor de beleidsaccenten: Er zijn liefst 10 beleidsaccenten waarvoor een budget van slechts ruim 1 miljoen euro beschikbaar is. In dit bedrag is het extra rijksgeld van 2 ton structureel ten behoeve van arme kinderen inbegrepen. Als we aannemen dat het meerjarenbeeld voor de komende jaren er gunstig uitziet dan valt te overwegen om een deel van de begrotingsruimte toe te voegen aan het budget voor de beleidsaccenten. PvdA is daar een voorstander van.

Tot zover het verhaal van Petra Verhoef. Vrijwel alle fracties kozen voor het frame dat het college in het raadsvoorstel had geformuleerd. Zij reageerden met hun eigen invulling op de door het college voorgelegde beleidsaccenten en de drie verschillende niveaus van zwaarte per niveau. De PvdA fractie was donderdagavond de enige fractie die een eigen lijn koos door het aantal prioriteiten te beperken tot drie of hoogstens vier en te gaan werken met meerjaren programma’s waarin deze prioriteiten worden uitgevoerd. Voor onze fractie is ook het thema ‘verminderen van de eigen bijdragen’ van groot belang als mogelijk vierde prioriteit naast de drie hiervoor genoemde. Het is nu aan de raad om desgewenst het voorstel van het college te gaan amenderen. De PvdA fractie komt zeker met een amendement over onze 3-4 prioriteiten en waarschijnlijk ook over de versterking van de integrale uitvoering van alle onderdelen van het sociale domein. Die integrale aanpak lijkt zich tot op heden vooral te concentreren bij de intake van de hulpvraag maar hoe het verder gaat bij de verdere hulpverlening is niet duidelijk. De raad vindt in meerderheid dat dit een college zaak is want uitvoering. De PvdA fractie vindt de uitvoering juist essentieel omdat deze de inwoner het meest direct treft. Op donderdag 23 februari zal de raad een besluit gaan nemen.

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week van februari in 2014? Het was toen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2104. De raad van Lansingerland was toen compleet in de ban van de financiële problemen waar onze gemeente voor stond. De provincie Zuid Holland gooide nog wat olie op het vuur door te komen met een provinciale structuurvisie die een stop dreigde te gaan zetten op de ontwikkeling van de Berkelse Westpolder en Wilderszijde in Bergschenhoek. Ook kwam er een rem op de jaarlijkse bouwvolumes. Het was toen, net als nu, volop campagne tijd. Lees er over op: https://lansingerland.pvda.nl/2014/02/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-februari-2014/

Volgende week dinsdag is er de maandelijkse presidiumvergadering, nemen Astrid Oosenbrug& Manon Fokke op woensdag officieel afscheid als Tweede Kamerlid en vergadert vrijdag de maandelijkse agendacommissie van de raad. Ook is er het plan om weer een bezoekje te gaan brengen aan de mensen van Middin aan de Oudelandselaan. Verder werken wij dan verder aan onze PvdA Lansingerland Leergang 2017.

Het citaat van deze week komt uit het AD Rotterdam van zaterdag 4 februari 2017. Commissaris van de Koning in Zuid Holland, Jaap Smit gaat in op het PvdA Zuid Holland plan om de plannen van de gemeente Rotterdam om 20.000 sociaal bereikbare huurwoningen te slopen gedurende een jaar te temporiseren. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb stelt dat de macht bij de steden ligt., Ik kan u zeggen dat ik van de week nog met Aboutaleb om tafel heb gezeten. Hij zei: provincie pak uw rol waar het gaat om het ontwikkelen van een woonvisie. Dat hebben wij als Rotterdam nodig.” Onlangs ging de Rotterdamse raad akkoord met de woonplannen van wethouder Ronald Schneider (wonen, Leefbaar). Een belangrijk onderdeel van deze Woonvisie is de forse vermindering van het aantal sociale huurwoningen. Rotterdam vindt dat regiogemeenten meer sociale woningen moeten bouwen. Aboutaleb heeft u gevraagd in te grijpen in de woonplannen? ,,Hij vroeg ons onze rol op te nemen. In het dossier woningbouw is het aan de provincie om ervoor te zorgen dat de lusten en de lasten evenredig worden verdeeld tussen gemeenten. De kracht van de provincie is dat wij boven gemeenten staan en rekening houden met verschillende belangen.” Bij het woondossier klinkt het verwijt dat de provincie eerder had moeten ingrijpen. ,,Het voorstel van de PvdA in provinciale staten is geen ‘nee’ tegen de plannen in Rotterdam. Het gaat om de zorg voor het aantal sociale woningen. Wat we hieruit kunnen leren is dat als je als gemeente zo’n plan gaat maken, je weet dat je met de provincie te maken krijgt. Het is dan goed om in een vroeg stadium met elkaar om tafel te gaan zitten.”

Dit citaat van de week sluit naadloos aan bij ons weekverslag 4 van vorige week waarin wij berichtten over onze schriftelijke vragen aan het college of het bij het bepalen van het aantal te bouwen sociale huurwoningen in Lansingerland wel rekening heeft gehouden met een mogelijk groeiende vraag vanuit Rotterdam? Is er recent eigenlijk nog wel afstemmingsoverleg geweest?

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 10 februari 2017